Legislatie nationala privind Achizitiile publice

In anul 2014 Comisia Europeana a adoptat doua directive privind achizitiile publice:

 • Directiva 2014/25/UE, privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.
 • Directiva 2014/24/UE, privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE

Actuala legislatie din Romania in domeniul achizitiilor publice a intrat in vigoare in luna iunie 2016 si a avut ca obiectiv principal transpunerea noilor Directive UE in materie, asigurandu-se astfel armonizarea deplina cu acquis-ul comunitar.

Legislatie Primara

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice)
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii
 • Legea nr. 100/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Legislatie Secundara:

 • Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de lucari si servicii.
 • Hotararea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 si prin HG nr. 395/2016.
 • Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Hotararea Guvernului nr. 901 / 2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Legislatie Tertiara

 • Instructiunea nr. 3/2017  privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.
 • Instructiunea nr. 2/2017  emisa in aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Ordinul nr. 55/2017  privind modificarea Ordinului prededintelui Agentiei Naţionale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016
 • Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agentiei Nationale pentru Achiziții Publice emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Ordinul nr. 842/175 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica.
 • Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide.
 • Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.
 • Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica
 • Instrucțiunea nr. 2 / 2016 privind aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), art. 188 alin. (2) lit. a) si art. 188 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 • Instructiunea nr. 1 / 2016 privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale

 

 • Vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV – adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, modificat din 15 septembrie.

Acte normative complementare:

 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea   nr.   21/1996   legea   concurentei,   cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de procedură civila;

In functie de specificul achizitiei, la elaborarea documentatiei de atribuire autoritatile contractante trebuie sa respecte si alte acte normative cu incidenta in procedurile de atribuire pe care le initiază.