Agentia Nationala pentru Achizitii Publice aduce clarificari asupra unor aspecte care vizeaza utilizarea de catre autoritatile/entitatile contractante si respectiv prezentarea de catre ofertanti/candidati a DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale, in scopul aplicarii corespunzatoare a legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

 

Potrivit art. 195 din Legea nr. 98/2016 si art. 204 din Legea nr. 99/2016, DUAE se elaboreaza pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeana si este disponibil exclusiv in format electronic.

Versiunea in format electronic a DUAE a fost pusa la dispozitie ca formular on – line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata pana in 2.05.2019. Ulterior Comisia Europeana indrumand utilizatorii sa foloseasca serviciile furnizorilor nationali de astfel de servicii. Aveti aici o Lista cu Furnizorii de eDUAE, la nivel europenan. Pentru Romania, pe SEAP ( http://sicap.e-licitatie.ro/pub)

Mai multe detalii despre: Ce este si cum folosim DUAE, aici!

Versiunea in format editabil a DUAE, modelul de formular, invocat la nivelul ghidului de utilizare DUAE transmis in SEAP prin Notificarea nr.237 (pentru autoritati contractante) si Notificarea nr.240 (pentru operatorii economici) este pus la dispozitia autoritatilor/entitatilor contractante si operatorilor economici de catre A.N.A.P. prin intermediul paginii de internet  www.anap.gov.ro si portalului SEAP  www.e-licitatie.ro.

Intrucat in derularea procedurilor de atribuire, la utilizarea DUAE in versiunea electronica, au fost identificate situatii in care acest formular a fost generat gresit sau cu inadvertente intre sectiunile bifate de autoritatea contractanta in DUAE si cerintele de calificare/selectie formulate la nivelul fisei de date a achizitiei, facand imposibila completarea corespunzatoare a informatiilor de catre ofertanti/candidati, odata cu punerea la dispozitie a formularului DUAE editabil, facem cunoscute urmatoarele masuri/reguli de buna practica in legatura cu utilizarea corecta a acestui document.

Autoritatea/entitatea contractanta va asigura:

1. Generarea DUAE si marcarea corespunzatoare a campurilor din formular care sunt in corespondenta cu cerintele de calificare/selectie prevazute la nivelul fisei de date a achizitiei conform prevederilor a 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 22 alin. (5) din H.G. nr. 394/2016;

2. Informarea operatorilor economici, prin intermediul fisei de date a achizitiei, in legatura cu obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016;

3. In cazul utilizarii DUAE in format editabil, eliminarea sectiunilor care nu au corespondent cu cerintele de calificare/selectie din fisa de date.

In etapa de analiza a continutului DUAE, pot interveni urmatoarele situatii:

a) inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, in raport cu care exista posibilitatea de a solicita clarificari;

b) inadvertente de fond, respectiv erori / omisiuni ale informatiilor, in raport cu care nu exista posibilitatea de a solicita clarifica

a) Posibilitatea de a solicita clarificari cu privire la DUAE atasat ofertei/candidaturii

In conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 221 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, autoritatea/entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari/completari in scopul lamuririi unor aspecte determinate de existenta unor neconcordante intre informatiile prezentate in cadrul DUAE.

Astfel, pentru inadvertentele de forma aparute in completarea DUAE de catre ofertanti/candidati, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificari, in conditiile in care  informatiile  sunt  sustinute  de  alte  prec izari  existente la nivelul aceluiasi DUAE sau a DUAE depus de subcontractant/tert sustinator/asociat.

Raportat la dispozitiile art. 134 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, “comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei solicitari de participare/oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea acestora […]”; respectiv ale art. 140 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016, “comisia de evaluare va stabili termenul-limita in functie de volumul si complexitatea clarificarilor si completarilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecarei solicitari de participare/oferte […]”.

Situatiile in care sunt identificate inadvertente de forma cu privire la DUAE prezentat in cadrul ofertei/solicitarii de participare, si care au condus la clarificarea unor informatii, obliga la transmiterea de catre ofertanti/candidati, a unui DUAE revizuit.

In lipsa transmiterii unui DUAE revizuit, devin aplicabile prevederile art. 134 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016 respectiv ale art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila.

Autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa aiba in vedere totodata, dispozitiile art. 209 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 respectiv ale art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016: “autoritatea/entitatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat”.

b) Respingerea ofertei/candidaturii fara posibilitatea de a solicita clarificari cu privire la DUAE

Raportat la prevederile art. 215 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (4) din Legea nr. 99/2016: “Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia, precum si cerintele de calificare si selectie prevazute in documentele achizitiei”.

Situatiile care conduc la respingerea ofertei/candidaturii fara posibilitatea de a solicita clarificari privind DUAE vizeaza inadvertente de fond, respectiv reprezinta acele informatii completate de catre ofertanti/candidati care nu confirma indeplinirea cerintelor minime de calificare/selectie formulate de catre autoritatea/entitatea contractanta in fisa de date a achizitiei.

Nota:

 1. In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si ale art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/sectorial/acordului-cadru, autoritatea/entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Atunci cand autoritatea/entitatea contractanta utilizeaza licitatia electronica va avea in vedere solicitarea documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.

2. In cazul procedurilor care se desfasoara in mai multe etape, prevederile legale in vigoare dau dreptul autoritatii/entitatii contractante de a limita numarul maxim de candidati selectati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferta in etapa a doua.

Prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 respectiv art. 205 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 mentioneaza ca, documentele justificative privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie sunt solicitate tuturor candidatilor selectati pe baza clasamentului intermediar, inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua a procedurii de atribuire.

Stabilirea clasamentului potrivit criteriilor de selectie, se realizeaza initial pe baza informatiilor cuprinse in DUAE, autoritatea/entitatea contractanta stabilind ordinea acestora in clasament, cu respectarea metodologiei de punctare prevazuta in fisa de date a achizitiei.

Daca autoritatea/entitatea contractanta limiteaza numarulul maxim de candidati selectati, solicitarea   prezentarii documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE se va face exclusiv acestora.

In situatia in care, unul sau mai multi din acesti candidati nu demonstreaza/nu confirma indeplinirea cerintelor de calificare si selectie prin documentele prezentate, autoritatea/entitatea contractanta va adresa solicitari de prezentare a documentelor justificative si celorlalti candidati, in ordinea clasamentului initial, in limita realizarii numarului maxim indicat in anuntul de participare.

 Sursa: anap.gov.ro

Pentru a descarca Notificarea ANAP click aici

DUAE (Document Unic de Achizitie European) este un document/ instrument care faciliteaza participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale si reduce sarcinile administrative pentru autoritatile/entitatile contractante.

Documentul a fost instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislatiei nationale (Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016).

Documentul este obligatoriu a fi utilizat atat de catre autoritatile contractante/entitatile contractante, cat si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire.

UPDATE: 8.04.2019 Comunicat Oficial SEAP: Incepand cu data de 08.04.2019 in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) va fi integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE).

Autoritatile/entitatile contractante care demareaza intocmirea unei noi documentatii de atribuire începand cu data de 08.04.2019:

 • DUAE va fi configurat de catre autoritatea/entitatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire
 • Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea  „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Atat autoritatile/entitatile contractante, cat si operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia, direct din aplicatie.

Incepand cu data de 2 Mai 2019, Comisia Europeana nu mai pune la dispozitie versiunea electronica de formular eDUAE, indrumand utilizatorii sa foloseasca serviciile furnizorilor nationali de astfel de servicii. Aveti aici o Lista cu Furnizorii de eDUAE, la nivel europenan. Pentru Romania, dupa cum precizam mai sus, pe SEAP ( http://.e-licitatie.ro/pub)

Ce este DUAE?

DUAE reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic, potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul fisei de date a achizitiei.

Desemenea, dupa caz, respecta regulile si criteriile obiective care au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe in cadrul procedurilor de atribuire care se deruleaza in mai multe etape.

Pentru procedurilor de atribuire care se desfasoara intr-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin declaratie.

Unde puteti gasi DUAE?

DUAE se elibereaza exclusiv in format electronic si se completeaza atat de catre autoritatile/entitatile contractante, cat si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, indiferent de modul de desfasurare a acestora – off-line (depunere candidaturi/oferte pe format hartie) sau on-line (integral prin mijloace electronice).

Pentru a asigura insa, tranzitia in toate statele membre, in perioada intermediara pana la 18 aprilie 2018, pot sa coexiste atat versiuni in format electronic, cat si pe suport de hartie.

Documentul este disponibil, din 18.04.2019:

 1. in format electronic, prin intermediul serviciului on-line, pus la dispozitie gratuit de Agenda Digitala a Romanie, la adresa de internet http://e-licitatie.ro/pub (necesita cont si autentificare in sistem).
 2. in format  editabil,  care  poate  fi  generat  pe  suport  de  hartie,  modelul  de  formular  fiind  pus  la  dispozitia autoritatilor/entitatilor  contractante  de  catre  ANAP  prin  intermediul  paginii  de  Internet  (www.anap.gov.ro)  si portalului SEAP (www.e-licitatie.ro).

Operatorii economici interesati sa participe la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale vor gasi DUAE in detaliul anuntului de participare/simplificat/de concurs, in  documentatiile de atribuire aferente.

In general autoritatile/ entitatile contractante opteaza pentru punerea la dispozitie a formatului electronic al DUAE, operatorii economici vor trebui sa acceseze serviciului on-line dedicat: http://e-licitatie.ro/pub

Serviciul on-line dedicat permite:

–  autoritatilor/entitatilor contractante sa elaboreze, revizuiasca si sa reutilizeze, sa descarce si sa tipareasca un DUAE pentru o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial;

–  operatorilor economici participanti sa completeze, sa salveze si sa tipareasca documentul DUAE pentru o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica/sectorial, corespunzator calitatii pe care o au in respectiva procedura.

ATENTIE:

 1. Exista anumite functionalitati, cum ar fi descarcarea fisierelor, nu pot fi utilizate pe telefoane inteligente (smartphones) si tablete.
 2. In Microsoft Windows, DUAE poate fi descarcat in conformitate cu prevederile mentionate mai sus, cu ajutorul browserului Chrome, intrucat acesta dispune integrat de posibilitatea de imprimare in format “.pdf”. In caz contrar, puteti folosi orice creator de fisiere in format ”.pdf” accesibil on-line.

In sistemul Mac OSX sau Linux, DUAE poate fi tiparit din orice browser.

In vederea completarii  DUAE de catre operatorii economici (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant), participanti la procedurile de atribuire, se parcurg urmatorii pasi:

a) operatorul economic salveaza (pe terminal/calculator) DUAE-ul semnat de catre autoritatea/entitatea contractanta cu semnatura electronica, DUAE-ul salvat poate fi redenumit pastrand obligatoriu extensia “.xml”.

b) se  acceseaza serviciul dedicat  completarii  on-line a DUAE:  http://e-licitatie.ro/pub 

Cum completam DUAE?

In sectiunea  „Informații DUAE” aveti Ghid de completare DUAE, sau puteti descarca Ghidul publicat de noi: Ghid Completare DUAE.

Pentru a completa formularul ,operatorul economic trebuie:

 • sa fie inscris si sa-l completaze direct in contul din SEAP/ SICAP;
 • sa se inscrie la procedura de atribuire (Ofertant Unic / Asociere);
  • poate adauga ofertanti asociati, terti sustinatori si/ sau subcontractanti;
  • sa aleaga modalitatea de participare (in cazul loturilor);
 • sa aleaga una dintre modalitatile de printare, export sau export.

Se va genera automat un fisier in format ”.xml”, care poate fi redenumit, dupa preferinta,  pastrand obligatoriu extensia “.xml”. Fisierul in format “.xml” se semneaza cu semnatura electronica si  se incarca de catre operatorul economic, in SEAP la procedura de atribuire, in mod similar celorlalte documente, parti componente ale ofertei.

!!! Daca  modalitatea  de  desfasurare  a  procedurii  de  atribuire  este  off-line, DUAE, alaturi de celelalte documente, parti componente ale ofertei, va trebui printat folosind optiunea ”Imprimare” si comanda de printare (CTRL+P); concomitent, documentul poate fi salvat si in format ”.pdf”. Fig.4

Poate fi DUAE reutilizat?

Da, cu conditia ca informatiile completate in procedura anterioara sa fie adecvate si valabile pentru noua achizitie.

Poate fi DUAE  revizuit?

Da, in conformitate cu prevederile legale, operatorii economici participanti pot actualiza/corecta informatiile din DUAE, pana la termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.  Trebuie selectata tot optiunea ”Importa DUAE”  si se va importa in cadrul aplicatiei DUAE-ul existent in calculator (acesta nu va contine  semnatura electronica a operatorului economic sau a autoritatii/entitatii contractante cu care a fost semnat la incarcarea initiala in cadrul documentatiei de atribuire in SEAP/procedurii de atribuire).

Astfel, se vor edita informatiile acolo unde au intervenit modificari si se va salva DUAE in forma revizuita prin parcurgerea pasilor mentionati anterior si se va incarca in SEAP la procedura de atribuire ( in cazul in care procedura se desfasoara on- line) sau se va depune pe suport hartie alaturi de celelalte documente ale ofertei ( in cazul in care procedura se desfasoara off-line).

2. Daca autoritatile/ entitatile contractante opteaza pentru utilizarea formatului editabil (click aici pt formatul DUAE Editabil), incarcat in SEAP odata cu documentatia de atribuire aferenta procedurii, operatorii economici participanti vor proceda la accesarea si completarea acestuia.

– Astfel, autoritatile/entitatile contractante indica in cuprinsul DUAE editabil motivele de excludere si criteriile de calificare si selectie pentru care solicita informatii operatorilor economici, in corelatie cu cele precizate in fisa de date a achizitiei.

– Operatorii economici participanti la respectiva procedura vor completa informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/ neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare si selectie solicitate de catre autoritatea/entitatea contractanta, care au corespondent la nivelul  fisei de date a achizitiei in cauza si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea/entitatea contractanta.

!!! In cazul in care modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire este on-line (integral), operatorul economic va semna DUAE cu semnatura electronica si va incarca in SEAP la procedura de atribuire, in mod similar celorlalte documente, parti componente ale ofertei.

!!! In cazul in care modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire este off-line (depunere candidaturi/oferte pe suport hartie), operatorul economic va depune DUAE completat si semnat la procedura de atribuire, alaturi de celelalte documente, parti componente ale ofertei.

 IMPORTANT!

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur formular.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II- V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului.

!!! Deoarece in derularea procedurilor de atribuire, la utilizarea DUAE in versiunea electronica, au fost identificate situatii in care acest formular a fost generat gresit sau cu inadvertente intre sectiunile bifate de autoritatea contractanta si cerintele de calificare/selectie formulate la nivelul fisei de date a achizitiei, facand imposibila completarea corespunzatoare a informatiilor de catre ofertanti/candidati.

Odata cu punerea la dispozitie a formularul editabil, ANAP face precizari in legatura cu utilizarea corecta a acestui document. Descarcati aici Notificarea privind utilizarea DUAE in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale.

Sursa: ANAP

Tagged with:
 

Documentul unic pentru achizitiile publice europene (DUAE) (European Single Procurement Document – ESPD) a fost adoptat in data de 5 ianuarie 2016, anunta pe pagina sa Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativa pentru companiile interesate in a castiga un contract de achizitii publice, in special IMM-uri.

DUAE va permite tuturor companiilor sa transmita electronic o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca indeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerintele de capacitate comerciala, urmand ca doar compania castigatoare sa prezinte documentele justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea DUAE, este in curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre si firmele interesate. Noua procedura va inlocui vechile sisteme, cu diferente semnificative intre statele membre.

DUAE cuprinde urmatoarele parti si sectiuni:

 — Partea I. Informatii referitoare la procedura de achizitii publice si la autoritatea contractanta sau la entitatea contractanta.

 — Partea II. Informatii referitoare la operatorul economic.

 — Partea III. Criterii de excludere:

A: Motive legate de condamnarile penale [aplicarea acestora este obligatorie in temeiul articolului 57 alineatul (1) din Directiva 2014/24/UE. Aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritatile contractante in temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, in timp ce entitatile contractante, altele decat autoritatile contractante, pot decide sa aplice aceste criterii de excludere].

 — B: Motive legate de plata impozitelor si a contributiilor la asigurarile sociale [aplicarea acestora este obligatorie in temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, in cazul unei decizii definitive si obligatorii. In aceleasi conditii, aplicarea lor este, de asemenea, obligatorie pentru autoritatile contractante in temeiul articolului 80 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2014/25/UE, in timp ce entitatile contractante, altele decat autoritatile contractante, pot decide sa aplice aceste criterii de excludere. Va atragem atentia asupra faptului ca legislatia nationala din anumite state membre prevede ca excluderea este obligatorie si in cazul in care hotararea nu este definitiva si obligatorie.]

 — C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale [a se vedea articolul 57 alineatul (4) din Directiva 2014/24/UE] (cazuri in care operatorii economici pot fi exclusi; statele membre pot impune aplicarea obligatorie a acestor motive de excludere pentru autoritatile contractante. In temeiul artico­ lului 80 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, toate entitatile contractante, indiferent daca sunt sau nu autoritati contractante, pot decide sa aplice aceste motive de excludere sau pot fi obligate de statul lor membru sa le aplice).

 — D: Alte motive de excludere care pot fi prevazute in legislatia nationala din statul membru al autoritatii contractante sau al entitatii contractante.

Partea IV. Criterii de selectie (16):

α: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie

A: Capacitatea de a corespunde cerintelor

B: Situatia economica si financiara

C: Capacitatea tehnica si profesionala

D: Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu (17) (18)

Partea V. Reducerea numarului de candidati calificati (19)

Partea VI. Declaratii finale

Formularul standard ar trebui sa furnizeze informatii relevante cu privire la entitatile pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic (tert, subcontractant), astfel incat verificarea informatiilor respective sa poata fi efectuata in acelasi timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic.

Prin centralizarea unor informatii si simplificarea documentelor, introducerea DUAE va ajuta la reducerea perioadei de evaluare a ofertelor.

Descarca: Documentul unic pentru achizițiile publice europene pdf, 1547 KB

Descarca: Formular Standard pentru Documentul European de Achizitie Unic (DUAE)

Simplificarea procedurilor de licitatie este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei achizitiilor publice, ce va intra in vigoare la data de 18 aprilie 2016.

Pagini Utile

 Sursa: ec.europa.eu

Tagged with:
 
error: Continut protejat !