4.7/5 - (3 votes)

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 390 din 23 Mai 2016

Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Descarcati Documentul Integral Aici

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiect, scop si principii

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

Art. 3. – (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. a) abatere profesionala
 2. b) achizitie sau achizitie publica
 3. c) acord-cadru
 4. d) activitati de achizitie auxiliare
 5. e) activitati de achizitie centralizate
 6. f) anunt de intentie
 7. g) candidat
 8. h) cerinte de etichetare
 9. i) ciclu de viata
 10. j) concursuri de solutii
 11. k) constructie
 12. l) contract de achizitie publica
 13. n) contract de achizitie publica de produse
 14. o) contract de achizitie publica de servicii
 15. p) contract pe termen lung
 16. q) contractant
 17. r) CPV
 18. s) DUAE
 19. t) e-Certis
 20. u) eticheta
 21. v) evaluare tehnica europeana
 22. w) furnizor
 23. x) furnizor de servicii de achizitie
 24. y) document al achizitiei
 25. z) documentatia de atribuire
 26. aa) inovare
 27. bb) licitatie electronica
 28. cc) liste oficiale
 29. dd) lot
 30. ee) lucrari de geniu civil;
 31. ff) mijloace electronice;
 32. gg) ofertant ;
 33. hh) oferta;
 34. ii) oferta alternativa;
 35. jj) operator economic;
 36. kk) parteneriat pentru inovare;
 37. ll) persoane cu functii de decizie;
 38. mm) referinta tehnica;
 39. nn) Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP;
 40. oo) scris(a) sau in scris;
 41. pp) sistem dinamic de achizitii;
 42. qq) solicitare de;
 43. rr) specificatii tehnice;
 44. ss) specificatie tehnica comuna;
 45. tt) standard;
 46. uu) standard european;
 47. vv) standard international;
 48. ww) standard national;
 49. xx) stat membru;
 50. yy) subcontractant;
 51. zz) TFUE – Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

aaa) Tratate;

bbb) unitate de achizitii centralizate;

ccc) unitate operationala separata;

ddd) zile

 

SECTIUNEA a 3-a

Autoritati contractante

SECTIUNEA a 4-a

Domeniu de aplicare

Praguri

Art. 7. – (1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:

a) 227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de lucrari;
b) 129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de produse si de servicii;
c) 334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

 (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 441.730 lei.

Revizuirea pragurilor

Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei

Art. 9. – (1) Autoritatea contractanta calculeaza valoarea estimata a unei achizitii avand in vedere valoarea totala de plata, fara TVA, estimata de autoritatea contractanta, luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului mentionate in mod explicit in documentele achizitiei.

Art. 11. – (2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege.

Art. 12. – Valoarea estimata a achizitiei se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire.

Art. 13. – (1) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 105 lit. a), valoarea estimata se calculeaza pe baza valorii estimate, fara TVA, a contractului de achizitie publica de servicii, inclusiv a oricaror eventuale premii sau plati catre participanti.

(2) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 105 lit. b).

 Art. 14. – In cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achizitii.

Art. 15. – In cazul parteneriatului pentru inovare.

Art. 16. – In cazul contractelor de achizitie publica de lucrari.

Art. 17. – (1) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze o constructie sau servicii.

Art. 18. – (1) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze produse similare.

(3) In sensul dispozitiilor alin. (1), prin produse similare se intelege acele produse care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt destinate unor utilizari identice sau similare;
b) fac parte din gama normala de produse care sunt furnizate/comercializate de catre operatori economici cu activitate constanta in sectorul respectiv.

Art. 19. – Prin exceptie de la prevederile art. 17 si 18, procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege nu se aplica la atribuirea contractelor pentru loturi individuale in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica de 355.632 lei, in cazul achizitiei de produse sau servicii, sau mai mica de 4.445.400 lei, in cazul achizitiei de lucrari;
b) valoarea cumulata a loturilor pentru care este indeplinita conditia prevazuta la lit. a) si care sunt sau au fost atribuite in temeiul prezentului articol fara aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depaseste 20% din valoarea globala a tuturor loturilor in care a fost impartita constructia avuta in vedere, achizitia de produse similare ori serviciile avute in vedere.

Art. 20. – In cazul contractelor de achizitie publica de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se intentioneaza sa fie reinnoite in cursul unei anumite perioade, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza urmatoarelor:

a) fie valoarea reala globala a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare modificarile cantitative si valorice care pot surveni intr-un interval de 12 luni de la data contractului initial;
b) fie valoarea estimata globala a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni de la prima livrare.

Art. 21. – In cazul contractelor de achizitie publica de produse prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:

a) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv;
b) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata determinata mai mare de 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv la care se adauga valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;
c) in cazul contractelor de achizitie publica incheiate pe durata nedeterminata sau in cazul in care durata acestora nu poate fi stabilita la data estimarii, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

Art. 22. – In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimata a achizitiei se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

Art. 23. – In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare.

Art. 24. – In cazul contractelor de achizitie publica de servicii avand ca obiect servicii de proiectare.

Art. 25. – In cazul contractelor de achizitie publica de servicii care nu prevad un pret total:

SECTIUNEA a 5-a

Exceptari

Contracte din sectoarele de apa, energie, transporturi si servicii postale

Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru atribuite si concursuri de solutii organizate conform unor norme internationale

Exceptari specifice pentru contractele de servicii

Contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Contracte de achizitii publice/acorduri-cadru incheiate intre entitati din sectorul public

 Alte exceptii

SECTIUNEA a 6-a

Achizitii mixte

SECTIUNEA a 7-a

Situatii speciale

Servicii de cercetare si dezvoltare

Aparare si securitate

Achizitii mixte care implica aspecte de aparare sau securitate

Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru si concursuri de solutii care implica aspecte de aparare ori securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 8-a

Activitati de achizitie centralizate si achizitii comune ocazionale

Activitati de achizitie centralizata

Achizitii comune ocazionale

SECTIUNEA a 9-a

Achizitii care implica autoritati contractante din alte state membre

CAPITOLUL II

Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Contracte rezervate

Art. 56. – (1) Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.

(2) In anuntul/invitatia de participare autoritatea contractanta precizeaza explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.

SECTIUNEA a 3-a

Confidentialitate

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 59. – In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului autoritatii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli aplicabile comunicarilor

Art. 64. – (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

 (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comunicarea verbala poate fi utilizata pentru alte comunicari decat cele privind elementele esentiale ale unei proceduri de atribuire, cu conditia consemnarii in scris a principalelor elemente ale continutului comunicarii verbale, cu conditia respectarii procedurilor de atribuire, cu informarea tuturor participantilor.

CAPITOLUL III

Modalitati de atribuire

SECTIUNEA 1

Procedurile de atribuire

a) licitatia deschisa;
b) licitatia restransa;
c) negocierea competitiva;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fara publicare prealabila;
g) concursul de solutii;
h) procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
i) procedura simplificata.

Art. 69. – (1) Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare in conditiile prevazute la art. 95-103.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedurile de negociere competitiva si dialog competitiv numai in cazurile si conditiile prevazute la art. 70.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 104.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) si art. 105-110.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile- cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 111 si 112.

Art. 70. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv in cazul achizitionarii de lucrari, produse sau servicii.

Licitatia deschisa

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa obligatorie.

Art. 74. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;
b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.

Licitatia restransa

Art. 77. – Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Art. 78. – (1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.

 (6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

Art. 79. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.

(3) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

Negocierea competitiva

Art. 80. – In cadrul procedurii de negociere competitiva orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Art. 82. – (1) Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 83 alin. (2) si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

Art. 84. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data limita de depunere a ofertelor initiale este de cel putin 30 de zile.

(3) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile.

(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor initiale prevazuta la alin. (2) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.

(5) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (1) sau (2) ori cea rezultata in urma aplicarii alin. (4), autoritatea contractanta poate stabili:

a) o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;
b) o perioada redusa pentru depunerea ofertelor initiale, care nu poate fi mai mica de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Dialogul competitiv

Art. 86. – In cadrul procedurii de dialog competitiv orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.

Art. 87. – Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Art. 88. – (1) Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;
c) etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa participe in etapa de dialog, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

(5) Atunci cand selecteaza candidatii, autoritatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.

(6) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(10) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale.

Art. 89. – Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

 (3) Criteriile de atribuire utilizate in cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. c) si d).

Art. 91. – (1) Autoritatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

(2) Numai candidatii selectati de autoritatea contractanta in urma finalizarii etapei prevazute la art. 88 alin. (1) lit. a) pot participa la etapa dialogului.

Art. 92. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (5) Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in competitie, autoritatea contractanta ii invita pe fiecare dintre acestia sa depuna ofertele finale pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.

Parteneriatul pentru inovare

Art. 95. – In cadrul parteneriatului pentru inovare orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Art. 96. – Parteneriatul pentru inovare se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (2) si (3), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Art. 97. – (1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in trei etape:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta potrivit art. 98 alin. (3);
c) etapa negocierilor in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

 (9) In urma finalizarii etapei prevazute la alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Art. 98. – (1) Autoritatea contractanta aplica parteneriatul pentru inovare atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.

 (5) Autoritatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare separate.

(6) Criteriile de atribuire utilizate in cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. c) si d).

Art. 99. – Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Art. 100. – Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre autoritatea contractanta si participanti.

Art. 101. – (1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

Art. 103. – (1) Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Negocierea fara publicare prealabila

Art. 104. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele cazuri:

a) daca in cadrul unei proceduri de licitatie deschisa ori licitatie restransa organizate pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neconforme, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei si, la solicitarea Comisiei Europene, sa fie transmis acesteia un raport;

b) daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2);

c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.

(6) Durata contractelor/actelor aditionale incheiate potrivit prevederilor alin. (5) lit. b), precum si durata contractelor initiale nu pot depasi, de regula, trei ani.

Concursul de solutii

Art. 105. – Concursul de solutii poate fi organizat in una dintre urmatoarele modalitati: a) in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica de servicii; b) ca o procedura de atribuire distincta, cu premii sau plati acordate participantilor.

Art. 106. – (1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea de catre autoritatea contractanta a unui anunt de concurs prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte.

Servicii sociale si alte servicii specifice

Art. 111. – (1) In cazul atribuirii unui contract de achizitie publica/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragul prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractanta are urmatoarele obligatii:

a) de a-si face cunoscuta intentia de a achizitiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunt de participare, fie prin intermediul unui anunt de intentie valabil in mod continuu;
b) de a publica un anunt de atribuire a contractului.

 (4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate- cost, prevazute la art. 187 alin. (3) lit. c) si d), tinandu-se seama de criteriile de calitate si de durabilitate ale serviciilor sociale.

Art. 112. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 111 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

(2) Operatorii economici carora le poate fi rezervata participarea la procedurile de atribuire prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 

Procedura simplificata

Art. 113. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura simplificata in conditiile prevazute la art. 7 alin. (2).

(2) Procedura simplificata se initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.

(4) Autoritatea contractanta poate decide desfasurarea procedurii simplificate:

a) fie intr-o etapa;

b) fie in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor.

(5) Conform alin. (4) lit. a) si fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3), perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin:

a) 10 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;

b) 6 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;

c) 15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.

(6) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), daca autoritatea contractanta decide organizarea unei etape de negociere a ofertelor, acest aspect il precizeaza in anuntul de participare simplificat.

(7) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de participare simplificat, spre publicare in SEAP, cu cel putin 10 zile inainte de data-limita pentru depunerea solicitarilor de participare.

(8) In cazul prevazut la alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite simultan, tuturor candidatilor selectati, o invitatie de participare la etapa a doua.

(9) In etapa a doua a cazului prevazut la alin. (4) lit. b), perioada minima intre data transmiterii invitatiei de participare si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 10 zile. In cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa, perioada minima este de cel putin 6 zile.

(10) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre autoritatea contractanta, face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (5) sau alin. (9), autoritatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mica de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, respectiv transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.

 (12) In cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu alin. (11) lit. c).

SECTIUNEA a 2-a

Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica

Acordul-cadru

Art. 114. – Autoritatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 68-112.

Art. 115. – (1) Durata unui acord-cadru nu poate depasi 4 ani, cu exceptia cazurilor exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica temeinic, in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

(2) In cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, autoritatea contractanta stabileste prin documentele achizitiei ca acordul-cadru se incheie in una dintre urmatoarele modalitati:

a) cu un singur operator economic;
b) cu mai multi operatori economici.

Sistemul dinamic de achizitii

Art. 120. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achizitii pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Art. 121. – (1) Pentru efectuarea unei achizitii in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, autoritatea contractanta aplica regulile licitatiei restranse, precum si regulile specifice prevazute in cuprinsul prezentului paragraf.

Art. 124. – La atribuirea contractelor in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, autoritatea contractanta are obligatii:

Art. 126. – (1) Autoritatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 151, cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul sistemului.

 

Licitatia electronica

Art. 131. – (1) Autoritatea contractanta poate sa utilizeze licitatia electronica in urmatoarele situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, poate fi stabilit in mod precis:

Art. 133. – Licitatia electronica se bazeaza pe unul dintre urmatoarele elemente ale ofertelor:

a) exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;

b) pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau costul cel mai scazut.

 (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile.

 (5) Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe runde succesive.

CAPITOLUL IV

Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA 1

Consultarea pietei

SECTIUNEA a 2-a

Impartirea pe loturi

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de publicitate si transparenta

Art. 144. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:

 1. a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere competitiva ori un parteneriat pentru inovare, pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru;
 2. b) lanseaza un sistem dinamic de achizitii;
 3. c) organizeaza un concurs de solutii;
 4. d) initiaza procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru pentru servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care a fost publicat un anunt de intentie valabil in mod continuu.

SECTIUNEA a 4-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

SECTIUNEA a 5-a

Oferte alternative

SECTIUNEA a 6-a

Criterii de calificare si selectie

Aplicarea criteriilor de calificare si selectie

Art. 163. – Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie referitoare la:

a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.

Motive de excludere a candidatului/ofertantului

 1. a) constituirea unui grup infractional organizat,;
 2. b) infractiuni de coruptie,;
 3. c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 4. d) acte de terorism,;
 5. e) spalarea banilor,;
 6. f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile,;
 7. g) frauda.

Art. 165. – (1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Art. 167. – (1) Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

c) a comis o abatere profesionala grava care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

g) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante,

Criterii privind capacitatea

Art. 172. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de capacitate referitoare la:

a) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

b) situatia economica si financiara;

c) capacitatea tehnica si profesionala.

Art. 173. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic.

Art. 174. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

Art. 175. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili prin documentatia de atribuire cerinte privind situatia economica si financiara care sunt necesare si adecvate pentru a se asigura ca operatorii economici dispun de capacitatea economica si financiara necesara pentru a executa contractul de achizitie publica/acordul-cadru si pentru a fi protejata fata de un eventual risc de neindeplinire corespunzatoare a contractului.

Art. 179. – Operatorul economic face dovada indeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele informatii si documente:

Art. 180. – (1) Atunci cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica/acord-cadru pe loturi, autoritatea contractanta aplica cerintele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot in parte.

Art. 182. – (1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

SECTIUNEA a 7-a

Criterii de atribuire

a) pretul cel mai scazut;

b) costul cel mai scazut;

c) cel mai bun raport calitate-pret;

d) cel mai bun raport calitate-cost.

(4) In sensul alin. (3) lit. c) si d), cel mai bun raport calitate- pret/calitate-cost se determina pe baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu si/sau sociale, in legatura cu obiectul contractului de achizitie publica/acordului- cadru.

(5) Factorii de evaluare prevazuti la alin. (4) pot viza, printre altele:

a) calitatea;

b) organizarea, calificarea si experienta personalului desemnat pentru executarea contractului,;

c) serviciile postvanzare, asistenta tehnica si conditiile de livrare.

 (8) Autoritatea contractanta nu va utiliza costul cel mai scazut/pretul cel mai scazut drept criteriu de atribuire in cazul:

a) anumitor categorii de contracte de achizitie publica/acorduri-cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale si care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat;

b) contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de lucrari sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructura de transport transeuropene, asa cum sunt definite in prezenta lege, si drumuri judetene.

 (2) In sensul dispozitiilor alin. (1), autoritatea contractanta poate avea in vedere factori de evaluare in legatura cu:

Art. 190. – (1) Autoritatea contractanta precizeaza in documentele achizitiei ponderea relativa pe care o acorda fiecarui factor de evaluare ce va fi aplicat pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, cu exceptia cazului in care oferta cea mai avantajoasa din

SECTIUNEA a 8-a

Documentul unic de achizitie european. E-Certis

Art. 193. – (1) Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:

Art. 194. – Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat intr-o procedura de atribuire precedenta, cu conditia sa confirme ca informatiile cuprinse in acesta sunt in continuare corecte si valabile la data depunerii acestuia.

Art. 195. – DUAE se elaboreaza pe baza unui formular standard aprobat de Comisia Europeana si se furnizeaza exclusiv in format electronic.

Art. 196. – (1) Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Art. 198. – ANAP pune la dispozitia Comisiei Europene si actualizeaza in e-Certis lista completa a bazelor de date care contin informatii relevante privind operatorii economici stabiliti in Romania.

Art. 199. – (1) Pentru a facilita procedurile de atribuire transfrontaliere, ANAP se asigura ca informatiile privind certificatele si alte forme de documente justificative introduse in e-Certis sunt actualizate in permanenta.

(2) Autoritatile contractante utilizeaza e-Certis si solicita in principal acele tipuri de certificate sau forme de documente justificative care sunt disponibile in e-Certis.

Art. 200. – (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune operatorilor economici obligatia prezentarii unor certificari specifice, acordate de organisme de  certificare acreditate, care  atesta respectarea de  catre acestia a  anumitor standarde de  asigurare a  calitatii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, sau standarde ori sisteme de management de mediu.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele prevazute la alin. (1), emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre.

 

SECTIUNEA a 9-a

Liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de catre organisme de drept public sau privat

SECTIUNEA a 10-a

Cataloage electronice

Art. 204. – (1) Cataloagele electronice sunt elaborate de catre candidati/ofertanti in vederea participarii la o anumita procedura de atribuire, in conformitate cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de autoritatea contractanta.

SECTIUNEA a 11-a

Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheierea acordurilor-cadru

Art. 207. – (1) Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati in invitatia de participare/anuntul de participare si in documentele achizitiei, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) oferta respectiva indeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de participare si documentele achizitiei, avand in vedere, daca este cazul, dispozitiile art. 162;

b) oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care indeplineste criteriile privind calificarea si, daca este cazul, criteriile de selectie si nu se afla sub incidenta motivelor de excludere.

Art. 210. – (1) In cazul unei oferte care are un pret sau cost aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucrarile, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru care urmeaza a fi atribuit/incheiat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferta clarificari cu privire la pretul sau costul propus. (2) Clarificarile prevazute la alin. (1) se pot referi in special la:

SECTIUNEA a 12-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 13-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 214. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de achizitie publica/acordul-cadru.

(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a transmite candidatilor/ofertantilor rezultate partiale, aferente fiecarei etape intermediare a acestui proces, in conformitate cu conditiile specifice prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Autoritatea contractanta stabileste oferta castigatoare in termen de maximum 25 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Prin exceptie, in cazuri temeinic justificate, poate prelungi aceasta perioada. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunostinta operatorilor economici implicati in procedura in termen de maximum doua zile.

Art. 215. – (1) Autoritatea contractanta informeaza fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste rezultatul selectiei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/incheierea contractului de achizitie publica/acordului- cadru sau admiterea intr-un sistem dinamic de achizitii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract, de a nu incheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achizitii ori de a relua procedura de atribuire, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective.

SECTIUNEA a 14-a

Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire

Art. 216. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi raportul procedurii de atribuire pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.

(2) Raportul procedurii de atribuire prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente/informatii:

Art. 217. – (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract de achizitie publica/acord-cadru incheiat, respectiv pentru fiecare sistem dinamic de achizitii lansat.

(2) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre autoritatea contractanta atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data incetarii contractului respectiv.

 (4) Ulterior finalizarii procedurii de atribuire, dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

CAPITOLUL V

Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

 

SECTIUNEA 1

Subcontractarea

Art. 218. – (1) Autoritatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) In sensul alin. (1), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv autoritate contractanta, contractant si subcontractant sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

Art. 221. – (1) Contractele de achizitie publica/Acordurile- cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in urmatoarele situatii:

 (3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b), schimbarea contractantului este imposibila atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) schimbarea contractantului  nu  poate  fi  realizata  din  motive  economice  sau  tehnice,  precum  cerinte  privind  interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente achizitionate in cadrul procedurii de achizitie initiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor.

(4) In cazul in care se efectueaza majorarea pretului contractului prin mai multe modificari succesive conform alin. (1) lit. b) si c), valoarea cumulata a modificarilor contractului nu va depasi cu mai mult de 50% valoarea contractului initial.

(5) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a efectua modificari succesive ale contractului de achizitie publica/acordului-cadru conform alin. (1) lit. b) si c) in scopul eludarii aplicarii procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

(6) Autoritatile contractante care modifica un contract de achizitie publica/acord-cadru in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) au obligatia de a publica un anunt in acest.

Art. 222. – (1) Orice modificare a unui contract de achizitie publica ori acord-cadru in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

CAPITOLUL VI

Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 240. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) dispozitiile art. 199 alin. (2) intra in vigoare la 18 octombrie 2018.

* Prezenta lege transpune art. 3, art. 5, art. 7-21, art. 23, art. 24, art. 27, art. 29-36, art. 38, art. 40-43, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52, art. 53, art. 55, art. 57, art. 58, art. 63, art. 65-67, art. 70, art. 72-74, art. 76, art. 78, art. 81, art. 82, art. 84 din Directiva 2014/24/UE privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, si partial art. 1 alin. (1) si (2), art. 2 alin. (1) pct. 1, 4-24, art. 4, art. 6 alin. (3), art. 22 alin. (1) primul si al cincilea paragraf, alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 23 alin. (1) paragraful (1), art. 26 alin. (1)-(4), alin. (5) primul paragraf, alin. (6), art. 28 alin. (1 )-(6), art. 37 alin. (1) primul si al doilea paragraf, alin. (2)-(4), art. 39 alin. (1), alin. (2) primul paragraf, art. 44 alin. (1), alin. (2), art. 46 alin. (1)-(3), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1) primul paragraf, alin. (2) al doilea paragraf, art. 54 alin. (1) primul paragraf, alin. (2), art. 56 alin. (1)-(3), art. 59 alin. (1)-(6), art. 60 alin. (1), alin. (2) primul si al doilea paragraf, alin. (3), alin. (4), art. 61 alin. (1), alin. (2), art. 62 alin. (1), alin. (2), art. 64 alin. (1), alin. (3)-(5) primul paragraf, alin. (7), art. 68 alin. (1), alin. (2), alin. (3) primul paragraf, art. 69 alin. (1)-(4), art. 71 alin. (1)-(4), alin. (5) primul, al doilea si al treilea paragraf, art. 75 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 77 alin. (1)-(5), art. 79 alin. (1), alin. (2), alin. (3) paragraful (1), art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1), alin. (2), alin. (4)-(6), art. 85 alin. (3), art. 86, art. 90 alin. (1)-(5), art. 91 primul paragraf din Directiva 2014/24/UE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 28 martie 2014.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, FLORIN IORDACHE

PRESEDINTELE SENATULUI, CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 19 mai 2016. Nr. 98.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 

 

Tagged with:
 

1 Response » to “Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – MO nr. 390 din 23 mai 2016”

 1. […] Legea 98/2016 – Dupa intrarea in vigoare a noilor prevederi privind achizitiile publice, Legea 98/2016, procedura de participare la licitatii publice s-a simplificat, inclusiv in ceea ce priveste […]

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !