DICTIONAR ACHIZITII PUBLICE

Definitiile notiunilor specifice materiei achizitiilor sunt extrase, in majoritate, din continutul textelor legislative, nationale sau comunitare. In anumite cazuri, s-a procedat la adaptarea acestor definitii in scopul simplificarii intelegerii acestora. In randurile ce urmeaza definim succint principalii termeni utilizati in vocabularul achizitiilor publice.

A

Acceptarea ofertei castigatoare

Actul juridic prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare.

Achizitie directa

Achiziționarea de produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea estimata a achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.
Achizitia directa ramane in exteriorul definitiei propriu-zise a contractului de achizitie publica intrucat nu este corelata cu o procedura de atribuire.
Achizitia directă se realizeaza pe baza de document justificativ

Achizitie publica

Cumpararea de catre o autoritate contractanta a unor produse, servicii sau lucrări.

Acord-cadru

Intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data*, in mod special în ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere. * prin/ fara reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

Activitate relevanta

Activitate economica desfasurata de anumite autoritati contractante în sectoare de utilitate publica expres definite : apa, energie, transport si posta:
Apa
Sunt considerate activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de apa potabila;
b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).
Energie
Sunt considerate activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica;
b) livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura celor prevazute la lit. a).
Transport
Este considerata activitate relevanta punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
Posta
(1) Este considerata activitate relevanta prestarea urmatoarelor servicii:
a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale – corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala – indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced si urmeaza expedierii;
c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A si in art. 13 lit. d), care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)-g) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 248.
Alte activitati relevante
ART. 241
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:
a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi;
b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport.
Agrement tehnic european – apreciere tehnica favorabila privind aptitudinea unui produs de a fi utilizat conform destinatiei sale, pe baza exigentelor esentiale de constructie (in functie de caracteristicile intrinseci ale produsului si de conditiile stabilite de utilizare), emisa de catre un organism agreat in acest scop de catre un Stat membru al Uniunii Europene.

Activitati de achizitie auxiliare

Activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, in special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii, sau asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante in cauza.

Activitati de achizitie centralizate

Activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent prin achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte autoritati contractante, ori prin atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii in numele si pentru o alta/alte autoritate/autoritati contractante;

Anunt de atribuire

Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță încheierea unui contract de achiziție publică.
Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:
a) a finalizat procedura de atribuire – licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte – prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
c) a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.
Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
Anuntul de atribuire se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
c) valoarea contractului de lucrari care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Anunt de intentie

Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță intenția de a demara o procedură de achiziție publică
Nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
Anunțul se publică în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.
Pentru a beneficia de prevederile referitoare la anunțul de intenție, acesta trebuie să fie transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie, atunci cand urmareste sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) si daca:
a) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
b) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimata a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Anunt de participare

Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractanta anunta demararea unei proceduri de achizitie publica
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:
a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
b) lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
c) initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
d) organizeaza un concurs de solutii.
ART. 55
(1) Anuntul de participare se publica in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractantă se incadreaza in una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/incheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
(2) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul în lei a 20.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunt de participare şi un anunt de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicată, precum si pe pagina proprie de internet.

Anunt simplificat

Modalitate de publicitate folosit de către autoritatile contractante atunci când utilizeaza un sistem dinamic de achizitii.

Asociere de operatori economici

Mai multi operatori economic care se asociaza cu scopul de a depune o candidatura sau oferta comună, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.

Avans

– suma de bani alocata de catre autoritatea contractanta in favoarea unui operator economic executant de lucrari pentru executarea lucrarilor care fac obiectul contractului de achizitie publica. Avansul este acordat in baza unor situatii de lucrari aprobate de catre autoritatea contractanta. Nu este vorba de o plata definitiva ci de o esalonare ale carei scadente sunt fixate prin contract in functie de lucrarile executate corespunzator.

Actualizare

– operatie care consta in reajustarea pretului obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data limita de validitate a ofertelor (sau preturilor) si cea a inceperii lucrarilor sau prestarii serviciilor.

Autoritate contractanta

– Statul, autoritatile publice centrale si locale, organismele de drept public care doresc sa realizeze lucrari publice, sa apeleze la prestarea de servicii sau care au nevoie sa achizitioneze anumite bunuri.

C

Calificare

– reprezinta indeplinirea de catre un operator economic a tuturor conditiilor (juridice, tehnice, financiare) precum si a recomandarilor profesionale necesare pentru realizarea, in conformitate cu exigentele contractuale, a obiectului procedurii de achizitie publica. Calificarea poate imbraca forma unui agrement emis de catre organisme specializate abilitate in acest scop.

Caiet de sarcini


Parte a documentației de atribuire care conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.
– clauze generale aplicabile tuturor procedurilor de achizitie publica;
– clauze comune care fixeaza conditiile tehnice aplicabile procedurilor de achizitie publica care au drept obiect acelasi tip de lucrari, servicii sau bunuri;
– clauze speciale proprii fiecarei proceduri si care sunt stabilite de catre autoritatea contractanta in cauza.

Candidat

Oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv.

Candidatură

Documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Aptitudine a unei persoane fizice/juridice de a dobândi și exercita drepturi subiective si de a-si asuma si indeplini obligatii corelative acestora, dovedită prin înregistrarea sa ca persoana fizica/juridica sau apartenenta sa din punct de vedere profesional la o asociatie/organizatie profesionala.

Capacitatea tehnică și/sau profesionala

Aptitudine si/sau experienta a unui operator economic care demonstreaza posibilitatea acestuia de a aduce la îndeplinire, in conformitate cu cerintele documentaaiei de atribuire, a un contract de achizitie publica.

Cerere de oferte

Reprezinta o procedura de achizitie publica, nationala, simplificata, care poate fi aplicata incazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mica decat echivalentul in lei a unor praguri si prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la cel puțin 3 operatori economici.
Procedura simplificata care se iniţiază prin publicarea unei invitaţii de participare in SEAP
Se aplica în cazul in care valoarea estimata (fara TVA) a contractului este mai mica decat
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de lucrari;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de produse si de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale
si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.
Nota : contractul se poate atribui si dacă s-a primit o singura oferta admisibila

Cerinte de etichetare

Cerintele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita eticheta.

Comisie de evaluare

Persoană/persoane desemnate obligatoriu de catre autoritatea contractantă care au responsabilitatea evaluarii ofertelor.

Compartiment intern

Entitate interna a unei autoritati contractante specializata in atribuirea contractelor de achizitie publica.

Concurent

Oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

Concurs de solutii

Procedura de achizitie publica speciala prin care o autoritate contractanta achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu procedura independenta in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii, fara acordarea de premii .

Contestatia

Potrivit OUG 34/2006 – art. 255,  orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala.

Unde depunem contestatia:

Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC  va se va trimite si autoritatii contractante potrivit legii.

Motive frecvente de contestare:

– criteriile de calificare si selectie care cuprind documente solicitate abuziv ori inutil (anumite certificari – cum ar fi certificari ISO, acte de calificare ale subcontractantilor,  anumite procedee tehnologice care sunt considerate restrictive si care incalca principiile de la art. 2 din OUG 34/2006)
–  raspunsul la clarificari formulat de autoritatea contractanta la solicitarea de clarificari aofertantului nu este clar si fara echivoc, raspunsul nu este satisfacator pentru ofertant
– oferta a fost declarata INACCEPTABILA sau NECONFORMA din diferite motive pe care le regasim la art. 36 alin 1 si alin.2 din HG 925/2006;
– pretul ofertat a fost neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, atunci cand pretul fara tva este sub 85% din valoarea estimate a contractului respectiv (a se vedea art. 36.1. din HG 925/2006) si ofertantul nu a justificat pretul neobisnuit de scazut potrivit art. 202 din OUG 34/2006, nu au fost prezentate suficiente documente ori documente relevante (ex. stocuri materii prime, valoare acestora, salarii, taxe, impozite, etc).
– comunicarea rezultatului si indicarea castigatorului nu arata motivele care au determinat comisia de evaluare sa ia aceasta decizie (art. 207 din OUG 34/2006).
– anularea procedurii de catre autoritatea contractanta fara un motiv real (a se vedea art. 209 din OUG 34/2006);

Cai de atac:

Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere la, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.

Mai multe detalii

Contract de achizitie publică

Contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorități contractante, pe de o parte, și unul sau mai mulți operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contract de complexitate deosebita

Este considerat acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele si/sau sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Contract de concesiune de lucrari publice

Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite.

Contract de concesiune de servicii

Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite.

Contract de furnizare

Contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari*, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare. *contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de furnizare.

Contract de lucrări

Contract de achiziție publică care are ca obiect fie execuția de lucrări sau construcții, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări sau construcții. Prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica.

Contract de publicitate media

Contract de servicii avand ca obiect crearea, producerea si/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice.

Contract de servicii

Contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare*, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii
Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.
Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.

Contract pe termen lung

Contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil.

Contract sectorial

Contract de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică.

Contract subsecvent

Contract atribuit ca urmare a încheierii unui acord cadru, cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.

Contractant

Ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica.

CPV

Nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV).

Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica

Criterii în baza cărora poate fi atribuit un contract de achiziție publică ; modalitate de selectare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de achiziție publică
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

Criterii de calificare si selectie

Criterii stabilite in documentația de atribuire, utilizate de către autoritatile contractante pentru a califica si/selecta candidaturile/ofertele participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica criterii stabilite in documentatia de atribuire, utilizate de catre autoritatile contractante pentru a califica si/selecta candidaturile/ofertele participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica:
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c) situatia economica si financiara;
d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;
e) standarde de asigurare a calitatii;
f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e).

Cumpararea directa – Catalogul electronic

Instrument de lucru opţional în care sunt publicate produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera operatorii economici inregistrati in SEAP.
Utilizat pentru achizitionarea directa.

D

Dematerializarea procedurilor

– utilizarea procedeelor electronice pentru schimburile de informatii care intervin in cadrul procedurilor de achizitii publice.

Deviz estimativ

– document intocmit de catre executantul lucrarilor si care indica cuantumul lucrarilor pe categorii si determinat pe baza cantitatilor aproximative si a preturilor corespunzatoare.

Drept special sau exclusiv

– acel drept autorizat de catre o autoritate competenta dintr-un Stat membru si care are drept efect de a rezerva unuia sau mai multor operatori economoci (numar limitat) exercitarea unei activitati specifice in domeniul anumitor servicii publice (de exemplu in sectorul energiei, transportului, etc.)

Dialog competitiv

Procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică, la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.

Document al achizitiei

Anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire

Documentatie de atribuire


Totalitatea informațiilor/documentelor legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva
Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V – sectiunea a 3-a;
g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective.
In acest caz, autoritatea contractanta are totodata si obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

Documentatie descriptivă

Documentație de atribuire sumară, utilizată în cadrul aplicării procedurilor de dialog competitiv sau negociere.

Documente constatatoare

Acte emise de către autoritățile contractante după finalizarea unui contract de achiziție care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către operatorii economici, cocontractanți în respectivul contract.

Dosarul achizitiei publice

Totalitatea documentelor întocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul unei procedurii de atribuire:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
c) anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul în care procedura aplicata a fost alta decat licitaţia deschisă sau licitatia restransa;
f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
g) procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de oferta depuse în cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitările de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
m) anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul;
o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
p) documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.

Drept special sau exclusiv

Dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

DUAE

(Document Unic de Achizitie European) reprezinta un instrument care faciliteaza participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale si reduce sarcinile administrative pentru autoritatile/entitatile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislatiei nationale (Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016), acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de catre autoritatile contractante/entitatile contractante, cât si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire (in functie de calitatea pe care acestia o au in respectiva procedura de atribuire – candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) incepând cu intrarea in vigoare a acesteia.

Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

DUAE reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic, potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul fisei de date a achizitiei, precum si, dupa caz, respecta regulile si criteriile obiective care au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe in cadrul procedurilor de atribuire care se deruleaza in mai multe etape.

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara intr-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara in mai multe etape, candidatii aflati pe pozitiile ce dau dreptul la calificarea in etapa urmatoare, ca urmare a clasamentului intermediar, realizat prin aplicarea criteriilor de selectie, vor depune documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, inainte de stabilirea rezultatului final a primei etape a respectivelor proceduri de atribuire.

E

e-Certis

Sistemul electronic implementat si administrat de Comisia Europeana cuprinzand informatii privind certificate si alte documente justificative solicitate in mod obisnuit de autoritatile contractante in cadrul procedurilor de atribuire.

Eficienta utilizarii fondurilor publice

Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege folosirea sistemului concurential ai a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obtine valoare pentru banii cheltuiti.

Eroare aritmetica

Eroare strecurata in ofertele depuse, reprezentand fie o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (trebuie luat în considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator), fie o discrepanta între litere si cifre (trebuie luata in considerare valoarea exprimata în litere, iar valoarea exprimata în cifre va fi corectata corespunzator)

Estimarea valorii contractului de achizitie publica

Reprezintă evaloarea contractului de achiziție publică determinata inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare/transmiterii invitatiei de participare, pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv, fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale valorii contractului, inclusiv valoarea premiilor/primelor respective.

Eticheta

Orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse, servicii, procese sau proceduri indeplinesc anumite cerinte.

Evaluare tehnica europeana 

Evaluarea documentata a performantelor unui produs pentru constructii, in ceea ce priveste caracteristicile esentiale ale acestuia, in conformitate cu respectivul   document de evaluare european, astfel cum este definit in art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate  pentru  comercializarea produselor  pentru  constructii  si  de  abrogare  a  Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

Executant de lucrari

– persoana fizica sau juridica care executa lucrari ea insasi sau prin intermediul agentiilor sau sucursalelor sau care apeleaza la serviciile unor tehnicieni sau ale unor grupuri de antrepenori.

 F

Factorii de evaluare a ofertei

Elemente/conditii utilizate de autoritatile contractante pentru a departaja ofertele, in situația în care acestea aleg, ca si criteriu de atribuire oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cum ar fi : pretul, caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

Furnizor

Entitatea care pune la dispozitia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre acesta, care nu are calitatea de subcontractant.

G

Garantie

– este angajamentul prin care furnizorul de produse sau executantul de lucarari se obliga fata de autoriatatea contractanta ca, pe perioda stipulata in contract, sa o protejeze impotriva oricarui prejudiciu sau paguba eventuala care ar putea surveni dupa receptionarea lucrarilor sau produselor, fie prin remedierea (repararea, refacerea) lucrarilor/produselor sau inlocuirea echipamentelor recunoscute defectuoase.

Grupuri de intreprinderi

Mai mulți operatori economici sau intreprinderile afiliate acestora care s-au constituit pentru obtinerea unui contract de concesiune

I

Identificarea surselor de finantare

Stabilirea de catre autoritatile contractante a fondurilor necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica.

Incompatibilitate

Situație care nu permite anumitor persoane fizice/juridice să participe la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică fie în calitate de candidat/ofertant/subcontractant, fie ca membru în comisiile de evaluare
Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:
a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.

Inovare

Realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii.

Intreprindere afiliată

Orice subiect de drept asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

Intreprindere publică

Persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
– detin majoritatea capitalului subscris;
– detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
– pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

Invitatie de participare

Modalitate de publicitate prin care autoritatile contractante demareaza o procedură de cerere de oferta sau continua etapa a doua a unei proceduri de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare.

J

Juriu

Grup de minim 3 specialisti intr-un domeniu, constituit de catre o autoritate contractantă in scopul evaluarii proiectelor prezentate intr-un concurs de solutii.

L

Licitatie deschisă

Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica care se desfasoara intr-o singura etapa sau cu organizarea suplimentara a unei etape suplimentare de licitatie electronica, la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;

Licitatie electronică

Proces repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate.
Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:
a) ca o etapa finala a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, aplicate in cazurile prevazute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, si numai daca specificatiile tehnice au fost definite cu precizie in caietul de sarcini;
b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Atribuirea contractelor de servicii si de lucrari, care presupun prestatii intelectuale cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, nu pot face obiectul licitatiei electronice.

Licitatie restransa

Procedură de atribuire a contractelor de achizitie publica care se desfasoara in doua etape sau cu organizarea suplimentara a unei etape suplimentare de licitatie electronica, la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.
Etapa I:
Dacă nr. candidatilor selectati <nr. minim precizat ( 5) în anunţul de participare atunci:
AC are dreptul de a:
– ANULA procedura; sau de a :
– CONTINUA procedura prin trecere la etapa a 2 a, dacă exista cel putin un candidat care a indeplinit criteriile de selecţie
Etapa II:
– AC transmite numai candidatilor selectati
– o invitatie de participare si dupa caz,
– documentatia de atribuire

Liste oficiale

Listele administrate de organismele competente, cuprinzand informatii cu privire la operatorii economici inscrisi pe liste si care reprezinta un mijloc de dovada a indeplinirii cerintelor de calificare si selectie prevazute in liste.

Lucrari de geniu civil 

Lucrarile de constructii prevazute in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri.

Loturi

Defalcarea, în cadrul unei proceduri de atribuire, a obiectului acesteia în parti distincte pentru care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie contracte distincte unuia sau mai multor operatori economici.

M

Mijloace electronice

Utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

Mijloc adecvat

Modalitate de a dovedi conformitatea cu specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

N

Nediscriminare

Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.

Negociere

Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi candidati.

 

Negocierea competitiva

Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie au dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

!!!!Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

Procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante în anumite cazuri, strict reglementate, numai după ce acestea publica un anunt de participare.
a) atunci când, in urma aplicării licitatiei deschise, licitatiei restranse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusă nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerintele initiale prevazute în documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;
c) atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;
d) atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

!!!!Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

Procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante in anumite cazuri, strict reglementate, fara publicare de catre acestea a unui anunt de participare:
a) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
b) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitaţiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabilă a unui anunt de participare;
c) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;
d) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;
e) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;
f) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
g) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
h) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului în cauza, si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari şi/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;
i) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
– contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;
– valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
– in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
– autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

Nota individuala

Punct de vedere scris, elaborat de catre membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata de atribuire a unui contract de achizitie publica.

Notă justificativa

Document care este obligatoriu de intocmit, in anumite situatii, de catre autoritatile contractante in cadrul unei proceduri de atribuire: privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul în care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa, privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul.
Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala, astfel cum este prevazut la art. 178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta trebuie sa fie în masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand în acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.
Atunci cand stabileste criteriile de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze modul in care a fost stabilita ponderea factorilor de evaluare, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.

O

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.

Ofertant

Oricare operator economic care a depus o oferta.

Ofertă (de bază)

Actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

Oferta admisibila

Oferta care nu este inacceptabila sau neconforma si care poate deveni oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Oferta alternativa

Variantă de oferta depusa de catre un ofertant care a carei propunere tehnica difera de cea inclusa intr-o oferta de baza dar care trebuie sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini, precum si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.

Oferta inacceptabila

Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se in anumite situatii, expres prevazute:
a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;
b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.
c) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineşte cerinţele minime de calificare;
d) a fost depusa de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
e) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:
– in anunţul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
– respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
f) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii
g) pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
h) oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat.

Oferta neconforma

Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se în anumite situatii, expres prevazute:
a) nu satisface cerintele caietului de sarcini;
b) contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
c) contine in cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.
d) in cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau în cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.
(2) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma.
(3) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art. 80 alin. (2).
(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

Oferta necorespunzătoare

Oferta irelevanta in raport cu obiectul contractului.

Oferta orientativa

Oferta depusa de catre un operator economic cu scopul de a fi admis in sistem., dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia.

Operator economic

Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

Operator economic implicat in procedura de atribuire

Orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractanta nu l-a informat inca despre decizii referitoare la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau de incheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achizitie dinamic, la rezultatul concursului de solutii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduricare ii vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatura/oferta nu a fost inca respinsa definitiv de autoritatea contractanta.
O respingere este considerata definitiva dacă a fost comunicata operatorului economic in cauza si fie a fost considerata legala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau de catre instanta sesizata în legatura cu acest aspect, fie nu a facut ori nu mai poate face obiectul unei cai de atac.

Operatorul sistemului electronic de achizitii publice

Persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.

P

Parteneriat pentru inovare

Procedura de atribuire utilizata de autoritatea contractanta pentru dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, in conditiile in care solutiile disponibile pe piata la un anumit moment nu satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Pentru achiziţiile de servicii prevăzute în anexa 2, atunci când Valoarea estimată:

≥ 3.334.050 lei la Legea 98/2016
≥ 4.445.400 lei la Legea 99/ 2016.

Penalitati
In caz de intarziere in executarea prestatiilor obiect al procedurii de achizitie publica, executantul lucrarilor, prestatorul de servicii sau furnizorul de produse poate sa fie obligat, conform clauzelor contractuale, la plata unor penalitati financiare care sunt deduse din sumele ce  i se cuvin.

Persoana juridica
Colectivitate de persoane fizice avand calitate de subiect de drept distinct, cu organizare de sine statatoare, patrimoniu propriu indreptat spre realizarea unui anume scop. In sens larg, persoana juridica se manifesta sub forma de institutii, asociatie, organizatie, societate comerciala, etc.
Persoana juridica poate fi de drept public sau de drept privat:
–  Persoana juridica de drept public este acea entitate infiintata printr-un act administrativ emis de o autoritate a statului;
–  Persoana juridica de drept privat este acea entitate care a luat nastere in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau ale Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Prestator de servicii
Orice persoana fizica sau juridica, inclusiv un organism public care ofera servicii pe piata.

Pret
Pretul achizitiei publice poate fi fixat prin diferite modalitati, prezentand astfel mai multe forme:
– Pret unitar: definit in cadrul procedurii de atribuire prin raportare la o prestatie (lucrare, serviciu, produs) exprimata intr-o unitate de masura determinata (m², m³, tona, etc.);
Pret forfetar: fixat pentru o lucrare, o parte dintr-o lucrare sau un ansamblu determinat de prestatii si care se aplica independent de modificarile eventuale care pot afecta, in timpul executarii contractului de achizitie publica, elementele de cost care au servit ca baza la elaborarea acestor preturi;
– Pret ferm: pret care nu variaza pe perioada executarii contractului si este in general aplicabil in cadrul procedurilor a caror executare nu depaseste un an;
Pret revizuibil:  pret supus variatiei pe baza unor formule de calcul prevazute in contractul de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice.

Procedura de atribuire
Etapele care trebuie  parcurse de catre autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie valabil.

Procedura simplificata, cerere de oferta, se iniţiază prin publicarea unei invitaţii de participare in SEAP.
Se aplica în cazul in care valoarea estimata (fara TVA) a contractului este mai mica decat
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de lucrari;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de produse si de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile – cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale
si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.
Nota : contractul se poate atribui si dacă s-a primit o singura oferta admisibila

Propunere financiara
Partea a ofertei care cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif si alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate in documentatia de atribuire.

Propunere tehnica
Parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau documentatia descriptiva.

R

Referinta tehnica

Orice specificatie elaborata de organismele europene de standardizare, alta decat standardele europene sau alte organizatii care au activitati de standardizare la care Romania este parte, in conformitate cu proceduri adaptate in functie de evolutia cerintelor pietei

 

Receptie
Operatiunile de control calitativ si cantitativ efectuate la finalizarea lucrarilor sau la livrarea produselor in vedrea asigurarii conformitatii acestora cu specificatiile din caietul de sarcini. Este intocmit un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti si mentionand eventuale observatii.

Revizuire de preturi
Reajustarea preturilor obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data inceperii lucrarilor, prestarii serviciilor si pana la finalizarea acestora.

S

SEAP

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)reprezintă sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice.

Sistem dinamic de achizitii 

Procesul de achizitie organizat in integralitate prin mijloace electronice si deschis, pe intreaga sa perioada de valabilitate, oricarui operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie, pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Solicitare de participare 

Solicitarea transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei   proceduri de licitatie restransa, negociere competitiva, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare.

Specificatii tehnice 

Cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii contractante.

Standard 

O specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie

T

Termen

a) Termen de depunere a ofertelor – perioada limita acordata de autoritatea contractanta eventualilor participanti la procedura de achizitie publica pentru a pregati si a depune oferta de participare. Acest termen trebuie fixat in asa fel incat sa asigure o cat mai larga concurenta. Ofertele depuse dupa acest termen nu mai pot acceptate.
b) Termen de realizare – perioada fixata prin contractul de achizitie publica pentru executarea lucrarilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor obiect al procedurii. Nerespectarea acestui termen de realizare poate avea drept consecinta aplicarea penalitatilor de intarziere. Termenul de realizare incepe sa curga dupa notificarea ordinului de inepere a lucrarilor;
c) Termen de garantie – perioada contractuala in care contractantul este obligat, pe cheltuiala proprie, sa refaca sau sa inlocuiasca tot sau in parte prestatiile neconforme (lucrari, servicii, produse) si care prezinta vicii sau anomalii. Aceasta perioada curge incepand cu data receptiei provizorii;
d) Termen de plata – Perioada in care autoritatea contractanta trebuie sa vireze titularului contractului de achizitie publica sumele reprezentand pretul prestatiilor executate. In caz de nerespectare a acestui termen, autoritatea contractanta poate fi obligata la plata de daune-interese moratorii calculate in functie de rata dobanzii legale.

Transparenta

Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege se intelege aducerea la cunostinta publicului a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

Tratament egal

Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege stabilirea si aplicarea, pe tot parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. Nu pot fi impuse reguli diferite pentru situatii similare.

Tratat

Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare.

U

Unitatea de achizitii centralizata

Autoritate contractanta care achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoritati contractante sau care atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o alta/alte autoritati contractante.

Unitate operationala separata

Structura din cadrul autoritatii contractante, separata din punct de vedere tehnic, geografic sau organizatoric de alte structuri ale autoritatii contractante.

Vocabularul comun al achizitiilor publice

CPV

– desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente.

Lista codurilor CPV, o puteti descarca AICI.

 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !