Legislatie nationala privind Achizitiile publice

In anul 2014 Comisia Europeana a adoptat doua directive privind achizitiile publice:

 • Directiva 2014/25/UE, privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.
 • Directiva 2014/24/UE, privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE

Actuala legislatie din Romania in domeniul achizitiilor publice a intrat in vigoare in luna iunie 2016 si a avut ca obiectiv principal transpunerea noilor Directive UE in materie, asigurandu-se astfel armonizarea deplina cu acquis-ul comunitar.

Legislatie Primara

 • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice)
 • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si servicii
 • Legea nr. 100/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 • Ordonanta de Urgenta nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice

 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 cu privire la modificarea și completarea unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.
 • OUG nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.
 • Ordonanţă de Urgenţă  nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
 • Ordonanță de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
 • Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.
 • Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice.
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice.
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice.

Legislatie Secundara

 • Hotărârea de Guvern nr. 495/2019 din 9 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018.
 • Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 • Hotărârea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare.
 • Hotărârea nr. 1/2018 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 • Hotararea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de lucari si servicii.
 • Hotararea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016 si prin HG nr. 395/2016.
 • Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
 • Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Hotararea Guvernului nr. 901 / 2015 privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice.

Legislatie Tertiara

 • Ordin nr. 1894 din 08.07.2019 privind aprobarea listelor de verificare aferente exercitării controlului de calitate şi regularitate al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică/sectorială și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
 • Ordin nr. 1760/2019 din 21 iunie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii.
 • Ordinul  nr. 131/1401/2019 din 17 aprilie 2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane.
 • Instrucțiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.
 • Ordinul 1350/08.04.2019 privind modificarea Ordinului nr. 486/2018 de aprobare a Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță.
 • Ordin nr. 1017 din 20.02.2019 privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat.
 • Ordinul nr. 2717/318/2018 din 27.12.2018 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 • Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială.
 • Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini.
 • Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • Ordinul 1581/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
 • Ordinul nr. 707/2018 din 3 iulie 2018 privind stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică/sectorială.
 • Ordinul nr. 486/2018 privind acordarea voucherelor de vacanță.
 • Ordinul Nr. 314/2018 din 22 februarie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
 • Ordinul comun cu nr. 6712/890 al ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui ANAP privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat.
 • Ordinul nr. 141/2017 din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor /entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.
 • Instructiunea nr. 3/2017  privind modificarile contractului de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale.
 • Ordinul nr. 121/2017 din 16 mai 2017 privind acordarea de consiliere metodologică.
 • Instructiunea nr. 2/2017  emisa in aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Ordinul nr. 55/2017  privind modificarea Ordinului prededintelui Agentiei Naţionale pentru Achizitii Publice nr. 264/2016
 • Instrucțiunea nr.1 a președintelui Agentiei Nationale pentru Achiziții Publice emisa in aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) si a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
 • Ordinul nr. 842/175 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice si al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizata la atribuirea contractelor de achizitie publica.
 • Ordinul comun cu nr. 1082/731 al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide.
 • Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.
 • Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica
 • Instrucțiunea nr. 2 / 2016 privind aplicarea prevederilor art. 188 alin. (1) lit. a), art. 188 alin. (2) lit. a) si art. 188 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 • Instructiunea nr. 1 / 2016 privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale
 • Vocabularul comun al achizitiilor publice – CPV – adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, modificat din 15 septembrie.

Acte normative complementare:

 • Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea   nr.   21/1996   legea   concurentei,   cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de procedură civila;

In functie de specificul achizitiei, la elaborarea documentatiei de atribuire autoritatile contractante trebuie sa respecte si alte acte normative cu incidenta in procedurile de atribuire pe care le initiază.

 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !