O noua functionalitate: Modificarea duratei contractului, in SICAP/ SEAP. Odata cu intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta nr. 114/9 iulie 2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a ca publica in sectiunea dedicata din SEAP, toate modificarile contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru, astfel incat sa rezulte pretul final la finalizarea sau incetarea acestora.

Autoritatile/entitatile contractante vor putea completa si publica un anunt de modificare a valorii si/sau a duratei unui contract de achizitie/acord-cadru/contract subsecvent de achizitie publica/sectorial sau a unui contract de concesiune, selectand corespunzator situatiile care se aplica tipului de modificare astfel cum acestea sunt structurate si reglementate de legislatia in vigoare.

Implementarea acestei noi functionalitati in platforma SEAP contribuie la indeplinirea uneia dintre conditiile orizontale necesare a fi adoptate de Statele Membre pentru accesarea fondurilor europene in perioada de programare financiara 2021-2027, ca parte a conditiilor legate de sectorul achizitiilor publice.

Pentru a raspunde noilor prevederi adoptate, formularul de anunt ”modificare contract” a fost extins la nivelul sectiunii VII.2.2 – Motivele modificarii, cu doua noi cazuri, situatii justificative de posibile modificari contractuale:

 1. Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului – (clauze de revizuire – ajustari, masuratori, regularitate)
 2. Modificari nesubstantiale

In cadrul rubricii ”Modificari ca urmare a aplicarii directe a prevederilor contractului – (clauze de revizuire – ajustari, masuratori, regularitate)” sunt listate urmatoarele situatii de modificare contractului si/sau acordului-cadru detaliate in corelatie cu prevederile legale in vigoarein care autoritatile/enitatile contractante pot selecta, dupa caz modificarilor survenite, astfel:

 • Au fost prevazute in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze sau optiuni de revizuire clare, care pot include si clauze de revizuire a pretului;
 • Contractantul cu care autoritatea/entitateacontractanta a incheiat initial contractul de achizitie publica este inlocuit cu un nou contractant:
  • existenta unei clauze de revizuirestabilita de autoritatea/entitatea contractanta in contractul initial, conform careia in cazul in care contractantul intampina dificultati in implementare, tertul sustinator va fi inclus drept parte contractanta, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm, anexa la contract;
  • drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator economic;
  • existenta unei clauze contractuale potrivit careia la incetarea anticipata a contractului, contractantul cesioneaza autoritatii/entitatii contractante, la cererea acesteia, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia.
 • Necesitatea prelungirii duratei contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie.

Totodata, in cadrul rubricii ”Modificari nesubstantiale” sunt listate urmatoarele situatii de modificare a contractului si/sau acordului-cadru detaliate in corelatie cu prevederile legale in vigoare,in raport cu care autoritatile/enitatile contractante pot selecta, dupa cazmodificarile survenite, astfel:

 • Modificarile indiferent de valoarea lor, care nu sunt substantiale (modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil aria de acoperire / obiectul contractului de achizitie publica/sectorial/acordului – cadru)
  • Introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului;
  • Modificarea liderului asocierii;
  • Ajustarea pretului contractului intr-o situatie implevizibila, daca acesta este strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
 • Modificari de valoare scazuta (modificarile nu aduc atingere caracterului general al contractului /acordului cadru in baza caruia se atribuie contractul subsecvent respectiv)
  • Valoarea modificarilor este mai mica decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 7 alin (1) din Legea nr. 98/2016 respectiv la art. 12 alin (1)din Legea nr. 99/2016;
  • Valoarea modificarilor este mai mica decat 10% din pretul contractului e achizitie publica initial in cazul contractului de achizitie publica de servicii sau produse, sau mai mica decat 15% din pretul contractului e achizitie publica initial in cazul contractului de achizitie publica de lucrari;

Astfel, prin intermediul formularului de anunt extins, se va permite colectarea, pastrarea istoricului modificarilor contractelor de achizitie publica/sectoriale/concesionari, precum si calculul pretului final al unui contract/acord-cadru la finalul perioadei de implementare, publicat initial in cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice la nivelul anuntului de atribuire odata cufinalizarea procedurii de atribuire.

Cazurile nou introduse, vor fi publicate doar la nivel national in cadrul sistemului electronic de achizitii publice, intrucat formularul standard de anunt de modificare disponibil la nivel J.O.U.E. nu a suferit modificari.

Prin noile facilitati dezvoltate de catre operatorul Sistemului electronic de Achizitii Publice, se va permite si modificarea duratei contractului.

In termen de 30 de zile de la aprobarea documentului de modificarea duratei contractului (act aditional, ordin administrativ etc) autoritatea/entitatea contractanta va publica in SEAP anuntul privind modificarea intervenita.

Vezi detalii in Notificarea ANAP

Sursa: ANAP

Tagged with:
 

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a atribuit contractul pentru Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
“Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500”, conform Conditiilor FIDIC – Cartea Galbena, editia 1999, includ:

– activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat si va include printre altele toate documentele necesare ( dupa cum ar fi memorii, desene, calcule, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire;

– elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

– lucrari de constructie;

– remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie a lucrarilor de 48 de luni.

Descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.

Clasificare CPV:
45233110-3 – Lucrari de constructii de autostrazi;
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.

Pretul estimativ: 446.127.400,00 lei

Valoarea totala finala a contractului: 446,127,400.01 lei.

Contract nr: 92/30792

Denumirea: Acord contractual Proiectarea si Executia Autostrazii Brasov-Tg.Mures-Cluj-Oradea Sector 3A
Data atribuirii contractului 26.05.2016
Numarul de oferte primite 8 / Numarul de oferte admisibile 2

Operatorul economic caruia i-a fost atribuit contractul: Asocierea IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SpA (lider) – S.C. VIAPONTE ROM S.R.L.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Targu Mures – Cluj – Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500 06.05.15
Proiectarea Si Constructia Autostrazii Transilvania, Sector 3a, Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, Km 0+000 – Km 25+500, Tronson 3a1 Km 0+000 – Km 8+700
Diverse servicii (conform descrierii) 01.07.15
Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
Servicii de protecţie împotriva riscurilor sau a pericolelor naturale 10.07.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II 06.04.15
Lucrari accidentale: refaceri dupa inundatii, alunecari de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor si podurilor la starea tehnica initiala, pentru drumurile judetene de pe raza judetului Iasi, care au fost afectate de calamitatile naturale din cursul anului 2014”, conform H.G. 933/29.10.2014, pentru drumurile din loturile I si II
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures 11.05.15
Lucrari de întretinere periodica – covoare bituminoase pe drumurile judetene din judetul Mures
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24 (Husi) – Epureni – Duda – Pahnesti – Fundatura – Arsura – DN 28 (Ghermanesti), km 0+000 – 2+650, km 4+400 – 19+400, km 23+450 – 25+500, 25+500 – 27+079 (L=21,279 km), judetul Vaslui” 07.03.16
Tagged with:
 

Achizitii publice – Ministerul Finanţelor Publice – MFP, a publicat Instructiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate si incadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale, in vigoare de la 07.03.2016.

Instructiunea clarifica cateva aspecte importante privind modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate:

 • clauzele contractuale de schimbare;
 • modificarile nesubstantiale ale contractului de achizitie publica;
 • modificarile substantiale ale contratului de achizitie publica;
 • modificarile ce determina aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.

CLAUZELE CONTRACTUALE DE SCHIMBARE

Clauzele contractuale de schimbare trebuie sa fie mentionate in documentatia de atribuire si trebuie sa precizeze limitele si natura posibilelor modificari/suplimentari, precum si conditiile in care se poate recurge la ele. Totodata, aceste clauze nu trebuie sa prevada modificari/suplimentari care ar schimba caracterul general al contractului.

Pentru a nu reprezenta o modificare a contractului initial, ci doar aplicarea prevederilor contractului initial, astfel de schimbari:

 • trebuie sa fie clar anticipate in contract prin “clauze de schimbare“, cunoscute de catre toti ofertantii si care indica o metoda obiectiva de calcul al pretului final ce urmeaza a fi platit (de exemplu, pe baza preturilor unitare), pentru a evita orice modificare discretionara pe durata executiei contractului care ar putea afecta conditiile competitiei initiale;
 • trebuie sa rezulte exclusiv din aplicarea “mecanica” a “clauzelor de schimbare” din contractul initial, cu excluderea oricaror altor modificari ale cerintelor contractului initial.

Aplicarea clauzelor de schimbare este considerata “mecanica” in momentul in care nu presupune ca vreo decizie sa fie luata de catre vreo parte contractanta (sau de catre persoane actionand in numele unei parti contractante, cum ar fi proiectantul, diriginti de santier sau ingineri consultanti in cadrul contractelor FIDIC) in legatura cu oportunitatea modificarii, dar care este “mecanica” din moment ce contractul prevede in mod clar si explicit faptul ca, in anumite cazuri, evenimente sau circumstante, o schimbare va fi implementata. Exempli gratia, Instructiunea mentioneaza:

 • diferentele dintre cantitatile estimate initial (in contract) si cele real executate, fara modificarea proiectului tehnic, daca aceste diferente sunt datorate doar nepotrivirilor dintre estimarea initiala si realitatea executiei, fara a afecta proiectul tehnic sau specificatiile tehnice; si
 • ipoteza in care contractul de achizitie publica prevede penalizari sau despagubiri ca urmare a nerespectarii de catre o parte contractanta a obligatiilor sale contractuale (sau ca urmare a producerii unui eveniment aflat in responsabilitatea acestei parti); in acest caz, penalizarile sau despagubirile, dupa caz, vor fi aplicate/platite fara a fi considerate modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.

MODIFICARI NESUBSTANTIALE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

O modificare va fi considerata nesubstantiala daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidati decat a celor selectati initial sau alegerea unei alte oferte decat a celei declarate castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
 • modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial;
 • modificarea nu extinde domeniul contractului in mod considerabil.

Potrivit A.N.A.P., introducerea de catre operatorul economic a unui nou subcontractant in timpul implementarii contractului, in conditiile in care nominalizarea acestui subcontractant in cadrul ofertei operatorului nu ar fi avut vreun impact cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare/selectie sau la aplicarea criteriului de atribuire si fara a modifica pretul contractului reprezinta o modificare nesubstantiala a contractului.

In acelasi sens, modificarea secventei unor activitati, fara a afecta termenele contractuale, conditiile de aplicare a criteriului de atribuire si pretul contractului reprezinta o modificare nesubstantiala a contractului.

In ceea ce priveste incadrarea unei modificari ca fiind nesubstantiale, in egala masura, autoritatea contractanta va analiza daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • respectiva modificare este aferenta unui contract de servicii sau de lucrari aferent realizarii investitiilor publice si/sau a lucrarilor de interventie asupra acestora;
 • in urma exprimarii in termeni monetari, valoarea modificarii nu depaseste valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de “cheltuieli diverse si neprevazute” sau 10% din pretul contractului initial;
 • respectiva modificare este strict necesara pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
 • respectiva modificare este in directa corelare cu obiectul contractului de achizitie publica;
 • nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului, fapt ce presupune ca scopul contractului (asa cum a fost descris in cadrul procedurii prin care a fost atribuit initial), precum si indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.

MODIFICARI SUBSTANTIALE ALE CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

In ceea ce priveste modificarile substantiale ale contractului de achizitie publica, Instructiunea reia cele trei conditii prevazute de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene, respectiv:

 • modificarea introduce conditii care, daca ar fi facut parte din procedura initiala de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidati decat a celor initial selectati sau ar fi permis atribuirea contractului altui ofertant;
 • modificarea schimba echilibrul economic al contractului in favoarea contractantului;
 • modificarea extinde considerabil aria de acoperire a contractului la produse, servicii sau lucrari neacoperite initial.

MODIFICARI CE DETERMINA APLICAREA PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE

 Instructiunea clarifica modificarile ce determina aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare in conformitate cu prevederile art. 122 lit. i) si art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006 si ofera exemple relevante in acest sens.

Pe de o parte, Instructiunea subliniaza faptul ca procedura de negociere fara publicarea unui anunt de participare poate fi utilizata atunci cand lucrarile suplimentare se datoreaza unor evenimente care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante, evenimentelor care nu pot fi prevazute, evitate, neputand fi, prin urmare, impiedicate sau neutralizate ca efect.

Pe de alta parte, potrivit Instructiunii, lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale generate de “circumstante imprevizibile” pot fi lucrari si servicii care devin necesare, prin producerea de evenimente sau circumstante care:

 • nu existau inaintea momentului depunerii ofertelor, stabilit prin anuntul de participare;
 • nu au putut fi identificate si incluse in scopul contractului initial, cu toate ca dispozitiile aplicabile au fost respectate (intelegand prin aceasta ca neidentificarea sau neincluderea in scopul initial nu este generata de lipsa de experienta sau lipsa de cunostinte etc.), fiind aplicate toate normativele tehnice si cunostintele legate de previziune cerute a fi aplicate in situatia in cauza.

Cu titlu exemplificativ, Instructiunea enumera:

 • modificarile legislative in domeniul apararii impotriva incendiilor aparute pe parcursul executarii unui contract de lucrari, in situatia in care proiectul tehnic ce a stat la baza achizitiei lucrarilor a respectat normele in vigoare la data intocmirii si obtinerii avizului initial, altele decat cele in vigoare la aceasta data, iar revizuirea proiectului tehnic astfel incat acesta sa respecte normele actuale privind securitatea la incendiu determina necesitatea executiei unor lucrari suplimentare (de exemplu: iluminatul de siguranta, montarea unor usi cu rezistenta la foc, asigurarea sistemelor de detectie si semnalizare la incendiu, executarea instalatiilor de stingere a incendiilor etc.) ce nu au fost cuprinse in contractul initial;
 • modificarile in configuratia terenului determinate de aparitia unor constructii noi, in situatia in care constructiile au fost edificate ulterior demararii procedurii de atribuire a contractului initial sau in perioada imediat anterioara, fara a exista indicii care sa anticipeze o astfel de modificare la momentul intocmirii caietului de sarcini.
 • degradarea elementelor de constructie ca urmare a unor accidente rutiere, daca accidentele respective au avut loc ulterior demararii procedurii de atribuire a contractului initial sau in perioada imediat anterioara;
 • modificarile de STAS-uri sau de normative tehnice, daca acestea au intrat in vigoare la data publicarii/aprobarii lor sau la o data imediat ulterioara publicarii/aprobarii, astfel incat era imposibila cunoasterea acestora la momentul demararii procedurii de atribuire a contractului initial;
 • prelungirea duratei contractului de lucrari, in conditiile in care respectivele prelungiri provin din cauze obiective (cum ar fi incetinirea ritmului de lucru al constructorului din cauza emiterii cu intarziere a autorizatiilor/acordurilor/avizelor, fapt ce a condus la incetinirea progresului fizic).

Nu in ultimul rand, potrivit Instructiunii, stabilirea circumstantelor de incadrare prevazute de ordonanta pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante. In acest sens, compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice din cadrul autoritatii contractante are obligatia de a elabora o nota justificativa privind circumstantele care au determinat alegerea procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare in conditiile art. 122 lit. i)/art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006.

Descarcati: Instrucţiunea nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale

Sursa: www.avocat-achizitii-publice.ro

Tagged with:
 

Metrorex a publicat anuntul de atribuire licitatie Metrorex hartalucrari Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Contractul a fost castigat de o asociere de 4 firme.

Detalii contract:

Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/14.03.2011 « Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1 – Sectiunea Râul Doamnei – Hasdeu (Opera) – Structura de rezistenta » – dimensionarea peretilor mulati ob. 20, 21, 22 (interstatia Academia Militara – Eroilor 2, statia Eroilor 2, interstatia Eroilor 2, PS Opera: statia de pompare) pentru structura de rezistenta”

Pretul estimativ: 20.587.310,00 RON
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 47  Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011 – Dimensionarea peretilor mulati obiectele 20, 21, 22
V.1) Data atribuirii contractului   24.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea ASTALDI S.p.A. – FCC CONSTRUCCION S.A. – S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL – S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Italia, Roma, strada Giulio Vicenzo Bona, nr. 65, Localitatea:  Roma, Cod postal:  00156, Italy, Tel.  0039 06417661, Fax:  0039 0641766720
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22073014.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20587310.71    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

 Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii.Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii
Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Sectiunea 1 – Raul Doamnei – Eroilor (PS Opera) si Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Sectiunea 1 – Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei. Lucrari de cale de rulare, sina a III-a si fir aerian de contact. Finisaje si sisteme de instalatii

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Compania Nationala de Investitii – Licitatie pentru: Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor:
Lucrari, Proiectare si executare.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”

Valoarea estimata a contractului este de 31.608.903 lei, din care diverse si neprevazute 5.260.763 lei, compusa din:
– Servicii de proiectare si asistenta tehnica a proiectantului – 1.701.885 lei,
– Cheltuieli pentru investitia de baza – 24.601.930. lei,
– Organizare de santier – 44.325 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente activitatii de proiectare (20% conform HG 28/2008) – 340.377 lei
– Cheltuieli diverse si neprevazute aferente executiei lucrarilor (20% conform HG 28/2008) – 4.920.386 lei

 Clasificare CPV:
45262690-4 – Renovare a cladirilor degradate
45212350-4 – Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45454000-4 – Lucrari de restructurare
45454100-5 – Lucrari de restaurare
71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de : 400.000 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Intocmirea fazelor de proiectare PT+DTAC+DE, asistenta tehnica a proiectantului si executie lucrari aferente obiectivului de investitie „Consolidare si restaurare Cazino Constanta”).

 Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Actualizare documentatie Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 44-Loturi 1-3. 12.05.15
Proiectare ?i execu?ie lucrari pentru obiectivul de investitii: ”Reabilitare sala de educa?ie fizica ?i sport, Liceul Jean Bart, str. C.A. Rosetti, nr. 3, ora? Sulina, jude?ul Tulcea”.
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE SALA DE GIMNASTICA IN INCINTA CLUBULUI SPORTIV DINAMO”, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
Actualizare documentatie Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari privind obiectivul de investitii: “Reabilitare imobil Phoenix” 14.05.15
CL 2 “Statie de epurare si statie de pompare de transfer ape uzate pentru municipiul Beius” 06.07.15
Proiectare, executie si furnizare echipamente pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Reparatii capitale – Modernizare – Dotare Sectie Radioterapie – Spitalul Judetean Bacau 11.06.15
ÎMBUNATATIREA SISTEMULUI DE ÎNCALZIRE CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii inclus in Programul national de constructii de interes public sau social “Subprogramul Unitati sanitare din mediul urban” – Extindere si Dotare Spital Orasenesc Lipova, judetul Arad 18.05.15

Licitatie Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”

Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti Coduri CPV 38000000-5 16000000-5 34114000-9 51000000-9
Sursa www.e-licitatie.ro Termenul limita pentru depunere: 03.06.15
Pretul estimativ: 3789113.00 RON ID extins 2-158760
Data publicarii 15.04.15 Locul realizarii: Bucuresti
Tipul documentului: Anunt de participare
Atasamente:
Descriere: Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse: LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Numar anunt: 158760/ 15.04.2015
Denumire contract: Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Marasti 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Contractare Achizitii, Tel.  +40 213182564, In atentia:  Sambotin Mihaela, Email:  achizitii@usamv.ro, Fax:  +40 213180296, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente de laborator in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU STUDIUL CALITATII PRODUSELOR AGROALIMENTARE HORTINVEST”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.S.A.M.V. Bucuresti,
B-dul Marasti, nr. 59, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste achizitionarea, instalarea/montarea/punerea in functiune, a urmatoarelor produse:
LOT 1-AGITATOARE, LOT 2-APARATE APA PURA SI ULTRAPURA, LOT 3-ECHIPAMENTE DE TEREN, LOT 4-ANALIZOARE DE IMAGINI, LOT 5-Electroforeze, LOT 6-BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE, LOT 7-ETUVE,INCUBATOARE, TERMOSTATE, LOT 8-ECHIPAMENTE DE MASURA, LOT 9-MASINI DE SPALAT, LOT 10-MICROSCOAPE, LOT 11-ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE, LOT 12-TITRATOARE, LOT 13-ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE, LOT 14-CUPTOARE, INCALZITOARE, LOT 15-ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE, LOT 16-HOTE, LOT 17-GC-MS cu head-space si detectori MS, FID, LOT 18-CONGELATOARE SI FRIGIDERE, LOT 19-AUTOLABORATOR, LOT 20-CAMERE DIGITALE, LOT 21-MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
16000000-5 – Utilaje agricole (Rev.2)
34114000-9 – Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
51000000-9 – Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1:AGITATOARE:
1.1. Agitator magnetic buc 2
1.2. Agitator magnetic cu incalzire buc 4
1.3. Agitator mecanic probe sol (omogenizator) buc 1
1.4. Agitator orbital pentru eprubete buc 5
LOT 2 :APARATE APA PURA SI ULTRAPURA
2.1. Aparat apa ultrapura buc 3
2.2. Aparat de apa bidistilata buc 1
2.3. Bidistilator buc 2

LOT 3: ECHIPAMENTE DE TEREN
3.1. Atomizor purtat buc 1
3.2. Freza cu palpator buc 1
3.3. Masina pentru tocarea ierbii si ramurilor buc 1

LOT 4: ANALIZOARE DE IMAGINI
4.1. Analizor digital de imagine a coroanei pomilor buc 1
4.2. Sistem de analizare a imaginii multiple a radacinilor buc 1
4.3. Sistem de analizare a imaginii frunzelor buc 1

LOT 5:ELECTROFOREZE
5.1. Electroforeza orizontala buc 1
5.2. Electroforeza verticala buc 1
5.3. Electroforeza verticala buc 1
5.4. Sistem Western Blot buc 1

LOT 6: BAI TERMOSTATICE SI CU ULTRASUNETE
6.1. Baie cu ultrasunete (4l) buc 1
6.2. Baie de apa termostatata buc 1
6.3. Baie de apa termostatata buc 1
6.4. Baie de apa termostatata buc 1
6.5. Baie de apa vibrata buc 2

LOT 7:ETUVE, INCUBATOARE, TERMOSTATE
7.1. Etuva buc 9
7.2. Camere climatizate pentru cresterea insectelor buc 2
7.3. Incubator fara racire buc 1
7.4. Termostat buc 2
7.5. Termostat bacteriologic buc 2

LOT 8: ECHIPAMENTE DE MASURA
8.1. Conductometru-multiparametru buc 1
8.2. pH metru de laborator buc 4
8.3. pH-metru buc 2
8.4. Penetrometru buc 2
8.5. Refractometru buc 2
8.6. Refractometru portabil buc 1
8.7. Reflectometru pentru analiza apei buc 1
8.8. Spectrofotometru UV-VIS buc 1

LOT 9:MASINI DE SPALAT
9.1. Masina de spalat vesela buc 1
9.2. Masina spalat buc 1

LOT 10: MICROSCOAPE
10.1. Microscop buc 1
10.2. Microscop cu camera foto incorporata buc 2
10.3. Stereomicroscop buc 1
10.4. Stereomicroscop cu zoom trinocular buc 1

LOT 11:ECHIPAMENTE PREGATIRE ANALIZE
11.1. Spalator de placi ELISA buc 3
11.2. Pompa peristaltica buc 3
11.3. Concentrator sub curent de azot buc 2

LOT 12:TITRATOARE
12.1. Sistem de titrare automat buc 1
12.2. Biureta automata buc 1

LOT 13:ECHIPAMENTE PREGATIRE PROBE
13.1. Autoclav buc 1
13.2. Liofilizator buc 1

LOT 14:CUPTOARE, INCALZITOARE
14.1. Cuptor de calcinare buc 1
14.2. Cuptor de calcinare buc 1
14.3. Cuptor cu microunde buc 1
14.4. Incalzitor bloc buc 2
14.5. Sistem pentru extractia grasimilor buc 1

LOT 15:ECHIPAMENTE DE MARUNTIRE PROBE
15.1. Digestor cu microunde buc 1
15.2. Moara materiale vegetale buc 2
15.3. Moara soluri buc 1

LOT 16:HOTE
16.1. Hota microbiologica cu flux laminar vertical buc 8
16.2. Hota microbiologica cu flux laminar buc 3
16.3. Cabinet de siguranta biologica buc 1

LOT 17:GC-MS cu head-space si detectori MS, FID buc 1

LOT 18: CONGELATOARE SI FRIGIDERE
18.1. Congelator de laborator buc 2
18.2. Lada frigorifica buc 1
18.3. Combina frigorifica buc 8
18.4. Combina frigorifica buc 3
18.5. Aparat de realizat gheata buc 1

LOT 19: AUTOLABORATOR buc 1

LOT 20:CAMERE DIGITALE
20.1. Camera foto buc 1
20.2. Camera video buc 1

LOT 21:MASINA DE SPALAT STICLARIE DE LABORATOR buc 2

Valoarea estimata fara TVA: 3,789,113RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 100  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 2% din valoarea estimata, respectiv: lot 1- 768,00 lei; lot 2- 3.945,60 lei; lot 3- 2.371,2 lei; lot 4- 3.792,00 lei; lot 5- 2.400,00 lei; lot 6- 1.295,04 lei; lot 7- 5.733,12 lei; lot 8- 4.177,60 lei; lot 9- 104,6 lei; lot 10- 654,60 lei; lot 11- 5.865,60 lei; lot 12- 431,00 lei; lot 13- 5.090,80 lei; lot 14- 2.210,80 lei; lot 15- 4.233,60 lei; lot 16- 7.737,60 lei; lot 17- 14.000,00 lei; lot 18- 3.945,10 lei; lot 19- 4.008,00 lei; lot 20- 220,80 lei; lot 21- 2.797,20 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare – trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Pentru op.ec. ce sunt IMM in conformitate cu Legea 346/2004 art.16,vor constitui GP cu reducere de 50% si vor depune si declaratia privind incadrarea in categoria IMM- formular 13. Formele de constituire a garantiei de participare care vor fi acceptate: conform art.86 din HG 925/2006 actualizat, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari în forma prezentata în formularul 12, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante în original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in situatiile prevazute la art.87 din HG 925/2006. U.S.A.M.V. Bucuresti: cont Trezorerie sector 1, RO44TREZ7015005XXX000183, cod fiscal 4602041. Pentru garantiile constituite in alta valuta, valoarea acestora se va calcula la echivalenta leu/valuta anuntata de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform cu art. 90 (alin. 1 sau 2) din H.G. nr 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul acestuia fara TVA. Contractantul va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 7 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE-AXA II,Operatiunea2.2.1,contract nr.246/2010 ID_931,cod SMIS 14051,Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Prezentare formular 1 – Declaratie privind eligibilitatea, respectiv neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat si de tertul sustinator, daca este cazul. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.Cerinta nr.2.: Prezentare formular 4 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie în una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr. 4 pentru neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul.
În cazul ofertelor depuse individual cât si de o asociere, încadrarea oricaruia dintre asociati în oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr.3.: Prezentare formular nr. 2 – Declaratia ,,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant, iar in cazul unei asocieri, de asociere (se va depune un singur document pentru intreaga asociere). Documentul se va prezenta în original. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentul mentionat va fi transmis în limba de origine, însotit de o traducere legalizata a acestuia în limba româna.

Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 3. – Declaratie data de ofertant/ofertant asociat /ter? sus?inator/ subcontractant privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta în original.
Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele:
– Conf. Univ. Dr. Teodorescu Razvan Ionut – Rector
– Prof. univ. dr. Stanica Florin – Prorector
– Prof. univ. dr. Stan Vasilica – Prorector
– Prof. univ. dr. Fîntîneru Gina – Prorector
– Prof. univ. dr. Dragotoiu Dumitru- Prorector
– Ing. Postamentel Mariana – Director General Administrativ
– Ec. Iosub Laura – Director Economic
– Prof. univ. dr. Alecu Nicolae – responsabil Tehnic in cadrul proiectului;
– Ec. Lazar Magda – responsabil financiar in cadrul proiectului
– Cons. Juridic Dinita Irina Simona – consilier juridic
– Dr. Ing. Mustata Sebastian – Director Achizitii
Comisia de evaluare a ofertelor: Presedinte cu drept de vot – Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae, Presedinte de rezerva, cu drept de vot- Prof. univ. dr. Stanica Florin, Membri: conf. univ. dr. Badulescu Liliana, ref. spec. Sâmbotin Mihaela, ing. Stanca Dumitra, conf. dr. Georgescu Mihaela, Sef lucr. dr. Peticila Adrian George, Sef lucr. dr. Mihai Constanta; Membri de rezerva – ing. Lazar Valentin, ing. Gras Oana. Cerinta nr. 1 – Dovada înregistrarii în Registrul Comertului prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic specific acestei achizitii, cu precizarea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.
In cazul ofertei comune (asociere) se accepta îndeplinirea conditiei individual, de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Pentru Persoane juridice/fizice straine – Dovada formei de înregistrare, atestarea ori apartenen?a din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica.

Pentru documentele solicitate în cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea acestora în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, emis de catre ONRC in forma electronica prin serviciul online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducerea autorizata in limba româna.

Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, in cazul in care initial a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 pentru toate loturile: Experienta similara.
Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim:
lot 1- 23.040,00 lei;
lot 2- 118.368,00 lei;
lot 3- 71.136,00 lei;
lot 4- 113.760,00 lei;
lot 5- 72.000,00 lei;
lot 6- 38.851,00 lei;
lot 7- 171.993,00 lei;
lot 8- 125.328,00 lei;
lot 9- 3.138,00 lei;
lot 10- 19.638,00 lei;
lot 11- 175.968,00 lei;
lot 12- 12.930,00 lei;
lot 13- 152.724,00 lei;
lot 14- 66.324,00 lei;
lot 15- 127.008,00 lei;
lot 16- 232.128,00 lei;
lot 17- 420.000,00 lei;
lot 18- 118.353,00 lei;
lot 19- 120.240,00 lei;
lot 20- 6.624,00 lei;
lot 21- 83.916,00 lei
Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 2 pentru toate loturile:Informatii privind asociatii
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere.
Cerinta nr.3 pentru toate loturile: Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9
Cerinta nr. 4 pentru toate loturile: Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara. Ofertantul va prezenta Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6). Ofertantul va face dovada de livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, prin prezentarea, in copie conform cu originalul, de certificate/contracte/procese-verbale de receptie sau orice alte documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte ca a livrat produse similare (in functie de lotul ofertat), in valoare cumulata de minim: lot 1- 23.040,00 lei; lot 2- 118.368,00 lei; lot 3- 71.136,00 lei; lot 4- 113.760,00 lei; lot 5- 72.000,00 lei; lot 6- 38.851,00 lei; lot 7- 171.993,00 lei; lot 8- 125.328,00 lei; lot 9- 3.138,00 lei; lot 10- 19.638,00 lei; lot 11- 175.968,00 lei; lot 12- 12.930,00 lei; lot 13- 152.724,00 lei; lot 14- 66.324,00 lei; lot 15- 127.008,00 lei; lot 16- 232.128,00 lei; lot 17- 420.000,00 lei; lot 18- 118.353,00 lei; lot 19- 120.240,00 lei; lot 20- 6.624,00 lei; lot 21- 83.916,00 lei Experienta similara se poate prezenta in lei sau in valuta. In cazul valorilor exprimate in valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 – Acord de asociere. Pentru ofertele depuse in asociere de mai multi operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere (declaratie comuna pe proprie raspundere) în care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca vor ramâne împreuna în contract pâna la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni în numele si pe seama tuturor asociatilor si ca este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca în cazul în care oferta lor este declarata câstigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului de furnizare. Informatii privind subcontractantii – Daca este cazul, completarea formularului 9 – Lista cuprinzand toti subcontractantii (declaratie privind lista subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt îndeplinite de acestia), completata de ofertanti.În situatia în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la încheierea contractului de achizitie publica (în situatia în care este desemnat câstigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie în concordanta cu oferta si care se vor constitui în anexa la contractul de achizitie publica Informatii privind tertii sustinatori- Daca este cazul, completarea formularelor 16 si anexa 1 la acest formular : Angajamentul privind sustinerea tehnica – experien?a similara a ofertantului/ /grupului de operatori economici si Declaratia privind experienta similara (formular 16 si anexa 1 la acest formular). În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, atunci acest angajament trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, conform art.111 alin. 2 din HG 925/2006 actualizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala a licitatiei electronice vor fi invitati sa participe ofertantii care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica. Etapa finala va avea o singura runda (24 h), ofertantii nu vor putea vedea cea mai buna oferta, nu vor putea vedea nr. de participanti inscrisi in licitatie, iar licitatia nu se va prelungi automat in cazul modificarii clasamentului. Ofertantii participanti trebuie sa fie înregistrati in SEAP ca operatori economici pentru a putea participa la faza de licitatie electronica.Dupa incheierea licitatiei electronice, operatorii ec. vor transmite formularul de oferta si centralizatorul de preturi aferente noilor valori rezultate în urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2015 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data03.06.2015 11:00
Locul: U.S.A.M.V.Buc., Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Serviciul Contractare Achizitii (corpA,demisol)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si organe ale statului cu atributii legale de verificare a procedurii de achizitie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect/program POS CCE – AXA II, Operatiunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051.Proiectul POS CCE „Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST”
Tip de finantareProgram / Proiect
Program / Proiect:  Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE
VI.3) Alte informatii
– Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. – Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). – Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 – Informatii generale. – În cazul în care, în timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicare a ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte, mentionând în adresa care va fi transmisa si nr. invitatiei de participare, de urgenta, autoritatea contractanta, datele de contact ale acesteia fiind precizate în Fisa de date a achizitiei. – În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia. – Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte. – Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie înregistrat (cu numar si data) în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. IMPORTANT ! 1. Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii ofertantului. 2. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. 3. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute in termenul prevazut va putea duce la respingerea ofertei. Formularele necompletate sau incomplete vor fi considerate documente lipsa. Nu se va tine cont de nici o exprimare a unei rezerve in oferta sau presupunere cu privire la cerintele din Documentatia de Atribuire. Nu va fi rambursat nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. 4. In cazul depunerii unei contestatii/cereri/plangeri, entitatea contestatoare are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita in conformitate cu prevederile art. 2711 ale OUG 34/2006 cu o valabilitate de cel putin 90 de zile. In cazul in care garantia este constituita in alta moneda decat RON, se va utiliza cursul oficial de schimb comunicat de BNR (www.bnr.ro), valabil la data constituirii garantiei. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar in contul indicat de autoritatea contractanta la solicitarea entitatii contestatoare sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al U.S.A.M.V. BUCURESTI
Adresa postala:  Bd. Marasti nr. 59, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011464, Romania, Tel.  +40 213180296, Fax:  +40 213180296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2015 11:12

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Furnizare 2 loturi: lot 1 – GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii; lot 2 – LC superbaric, 1 200 bari, cu trei colectori de fractii
Furnizare 2 loturi: Lot 1. GCxGC-MS cu unitati termice independente, autosampler tip Combi Pal cu ITEX 2, SPDE extraction, MEPS Online, seringa de cuplare LC la GC pentru Combi PAL, detectori FID, ECD, NPD, IR isotopic, ii. Lot 2. LC superbaric, 1200 bari, cu trei colectori de frac?ii
Furnizare dotari pentru proiectul: “Infiintare centru social multifunctional Targu Frumos”
Aparate de laborator
Contract furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina apartinand OMV Petrom SA
Contract de furnizare echipamente de laborator, mobilier de laborator, sticlarie de laborator si reactivi chimici specifici cu servicii incluse de instalare si punere in functiune 16.04.15
Echipamente de labortor lot1 – lot4 – in cadrul proiectului POSCCE – ACTEX ID1827/SMIS48741 13.05.15
MEDII DE CULTURA
EXECUTIE LUCRARI AFERENTE INVESTITITIEI DE BAZA IN VEDEREA REALIZARII UNEI NOI UNITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CU PUTERE INSTALATA DE 100 KW, IN ORASUL AMARA, JUDETUL IALOMITA – in cadrul proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie, oras Amara, judetul Ialomita”, proiect finantat prin contractul de finantare nr.59 RES/30.09.2013 POSCCE, Axa Prioritara 4, Domeniul 27.04.15
Amarcatiuni de cercetare si echipamente pentru prelevare probe/monitorizare destinate dotarii/echiparii ambarcatiunilor de cercetare în cadrul proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, dotarea si reamanejarea statiunii de cercetari ecologice Sulina – ResBioClim”. 21.04.15

Potrivit www.administratie.ro, Primaria Oradea regio-adrs-a imprumutat de la Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru cofinantarea unor proiecte.

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a semnat, miercuri, contractul de imprumut cu Banca Europeana de Investiţii (BEI), in valoare de 22,6 milioane de euro, in vederea cofinantarii unor proiecte din fonduri europene. Creditul va fi folosit pentru cofinantarea unor proiecte cu finantare europeana:

– un complex wellness termal;

– amenajarea intersectiilor prin pasaj denivelat intre drumul de centura al municipiului Oradea şi DN 76 – relatia Deva, precum si DN 79 Arad – Oradea;

– descongestionarea traficului rutier si îmbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea – Biharkeresztes si Gradina publica de pe Dealul Ciuperca.

Valoarea totala a acestor proiecte, ce vor trebui finalizate în anul 2015, este de peste 200 de milioane de euro, iar cofinantarea lor poate fi suportata din bugetul local si/sau din surse atrase (credite bancare).

Potrivit autoritatilor locale,  gradul de indatorare al orasului se mentine sub limita legala de 30% din veniturile proprii.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Ministerul Sanatatii vrea achizitioneze prin ministerul-sanatatiilicitatie publica un sistem informatic de telemedicina pentru zonele rurale care nu au acces la servicii specializate de ingrijire medicala, contract cu o valoare estimata de 78,3 milioane lei (inclusiv TVA – 17,6 milioane euro).

Sistemul va asista medicul de familie in rezolvarea episoadelor medicale pentru pacientii proprii prin implicarea unuia sau mai multor medici specialisti aflati in alte locatii geografice si vizeaza cinci milioane de pacienti si 10.000 de medici.

Echipamentele medico-informatice trebuie sa poata fi utilizate atat stationar, in cabinetul medicului de familie, cat si mobil, in afara acestuia. Echipamentele trebuie sa poata prelua date medicale si atunci cand nu sunt conectate la sistem (in mod off-line) si sa le sincronizeze de indata ce au fost reconectate.

Clasificare CPV :
48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
33100000-1 – Echipamente medicale
72000000-5 – Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
72212180-4 – Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical
80530000-8 – Servicii de formare profesionala

Cantitatile de echipamente ITC, echipamente medico-informatice, aplicatii software, respectiv servicii de pregatire profesionala ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
I Echipamente ITC
1. Sasiu servere tip 1– 1 buc.
2. Sasiu servere blade tip 2– 3 buc.
3. Server de baza de date de productie – 2 buc.
4. Server rapoarte si urmarire indicatori – back-end – 1 buc.
5. Server de baza de date de test/dezvoltare – 2 buc.
6. Server de aplicatie – 12 buc.
7. Server rapoarte si urmarire indicatori – front-end – 4 buc.
8. Server videoconferinta – 2 buc.
9. Server SMS Gateway – 2 buc.
10. Server componenta prediagnostic – 2 buc.
11. Masiv de servere cu consum redus de putere – 1 buc.
12. Masiv stocare date – 1 buc.
13. Switch SAN – 2 buc.
14. Echipament backup pe banda – 1 buc.
15. Server backup – 2 buc.
16. Server solutie monitorizare si gestiune incidente – 3 buc.
17. Server administrare infrastructura IT – 2 buc.
18. Echipament de monitorizare a bazei de date – 1 buc.
19. Switch Ethernet cluster back-end – 2 buc.
20. Switch Ethernet cluster baza de date – 4 buc.
21. Switch Ethernet agregare comunicatii – 4 buc.
22. Switch Ethernet management – 4 buc.
23. Switch modular comunicatii externe – 2 buc.
24. Router modular – 2 buc.
25. Echipament calibrare încarcare si degrevare SSL – 2 buc.
26. Amenajare DataCenter si administrare sistem – 1 cpl.
II Echipamente medico-informatice
1. EP1 – Echipament portabil scaner cu ultrasunete – 16 buc.
2. EP 2 – Echipament portabil electrocardiograf – 198 buc.
3. EP 3 – Echipament portabil preluare semne vitale – 198 buc.
4. EP 4 – Echipament portabil spirometru – 198 buc.
5. EP 5 – Echipament portabil analizor – 198 buc.
6. EP 6 – Camera web, boxe/casti, Modem Internet, hub USB – 198 cpl.
7. EP 7 – Consola operare medic specialist – 42 buc.

III. Aplicatii informatice
1. Aplicatii informatice comerciale (Commercial Of The Shelf – COTS) parametrizate si adaptate pentru functionalitatile SIT si necesitatile utilizatorilor, inclusiv licentele asociate (aplicatii pentru sistemele de baze de date, sistemele de operare, componenta de urmarire indicatori, componenta de conferinta audio-video, componenta de transmitere SMS, semnatura digitala, inclusiv instalare, configurare si suport tehnic) – 1 cpl.
2. Aplicatii informatice comerciale COTS pentru monitorizare si gestionare incidente – 1 cpl.
3. Aplicatii informatice pentru uz medical, dezvoltate special pentru implementarea SIT (componenta aplicativa specifica formata din modul medic de familie, modul medic specialist, modul central, modul prediagnostic, modul notificare, modul colaborare) – 1 cpl.
Nota: Aplicatiile informatice furnizate efectiv si instalate în SIT, inclusiv numarul acestora si al licentelor asociate, dupa caz, sunt stabilite de fiecare ofertant, în functie de solutia informatica ofertata.
IV. Servicii de pregatire profesionala
1. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea aplicatiilor SIT pentru 698 participanti;
2. Servicii de pregatire profesionala pentru utilizarea echipamentelor medico-informatice pentru 198 de participanti;
3. Servicii de pregatire profesionala pentru asigurarea administrarii si mentenantei sistemului pentru 4 participanti;
Servicii de pregatire profesionala pentru proceduri si procese operationale pentru 20 de participanti

Valoarea estimata fara TVA: 63,153,937.79 RON

Depozite valorice şi garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare (GP) în cuantum de 1.263.000 lei sau echivalentul în euro sau orice alta valuta, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Centrala Europeana.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.04.2015.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

OMV Petrom SA  a publicat anuntul de participare pentru a anunta organizarea licitatiei, in vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente pentru dotarea laboratoarelor din cadrul Institutului de Cercetari si Proiectari Tehnologice (ICPT) Campina.

omv petromObiectul contractului il reprezinta furnizarea de echipamente, precum si instalarea, punerea in functiune, prezentarea modului de operare a echipamentelor in laboratoarele Autoritatii Contractante din Campina, si asigurarea service-ului echipamentelor pe perioada de garantie conform Contractului.

Procedura este organizata pe 12 loturi dupa cum urmeaza:

Lot 1: Sistem de analiza a presiunilor capilare si proprietatile electrice in conditii de zacamant,

Lot 2: Celula radiala port carota  Concasor cu falci pentru macinare grosiera a probelor de roca,  Mojar de laborator pentru macinare fina si ultrafina a rocilor  Permeametru automat pentru curgere stationara,  Porozimetru automat cu heliu, Unitate Dean-Stark,

Lot 3: Echipament vase de transfer cu incalzire,  Sistem pentru determinarea blocajului formatiunilor productive, 

Lot 4: Dispozitiv complet automatizat pentru evaluarea parametrilor rocilor generatoare, 

Lot 5: Sistem de incalzire Gaz-Cromatografe ,

Lot 6: Taietor longitudinal automatizat,  Taietor Fete Pluguri,

Lot 7: Strung Universal Paralel, Masina Automata pentru polizare/slefuirea probelor metalografice,

Lot 8: Sistem de arhivare si depozitare carote,  Stivuitor,

Lot 9: Butelii prelevare probe de gaze pentru analiza PVT,

Lot 10: Separator portabil bifazic gaz-lichid,

Lot 11: Baie de etalonare, precizie metrologica,  Kit pentru etalonat manometre,  Analizor determinare marime de particule prin difractie laser,

Lot 12: Balanta de precizie,  Sistem de titrare Karl Fischer.

Clasificare CPV:
38000000-5 – Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
42000000-6 – Echipamente industriale
44612100-4 – Butelii de gaz
45223100-7 – Ansamblu de structuri metalice
51500000-7 – Servicii de instalare de echipamente si utilaje

Valoarea estimata fara TVA: 6,987,183.3 RON

Termen limita licitatie: 02.12.2014

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din Romania si UE, Urmariti Anunturile de Licitatii pe: www.licitatie-publica.ro.

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Liviu Musat, a semnat trei noi contracte de finantare in cadrul programului Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educationale din judetul Calarasi.

regio-adrProiectul „Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Curcani, judetul Calarasi”, al carui beneficiar este parteneriatul dintre UAT Curcani si Scoala Gimnaziala nr. 1 Curcani, are o valoare totala de 689.980,95 lei, din care valoarea eligibila este de 622.781,95 lei (fonduri FEDR – 529.364,66 lei; fonduri de la bugetul national – 80.961,65 lei; cofinantarea eligibila a beneficiarului – 12.455,64 lei).

Contractul de finantare vizeaza imbunatatirea calitatii procesului educational si cresterea gradului de confort pentru cei 225 de elevi inscrisi la Scoala Gimnaziala nr. 1 din comuna Curcani. Intr-un interval de 12 luni, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, se vor executa lucrari de anvelopare a cladirii scolii, de realizare a trotuarului de garda, de realizare a treptelor si rampelor de acces, de realizare a rigolei perimetrale si a putului absorbant, izolarea termica a podului si inlocuirea acoperisului tip sarpanta.

Cel de-al doilea proiect, denumit „Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII, comuna Luica, judetul Calarasi”, se va derula pe o perioada de un an si are o valoare totala de 677.075,89 lei, din care 611.647 lei reprezinta valoarea totala eligibila (fonduri FEDR – 519.900,71 lei; fonduri de la bugetul national – 79.514,22 lei; contributia beneficiarului – 12.232,96 de lei).

Parteneriatul dintre UAT Luica si Scoala Gimnaziala nr. 1 Luica, in calitate de beneficiar, si-a propus ca prin acest proiect sa realizeze cresterea calitatii infrastructurii scolare prin anveloparea cladirii scolii si inlocuirea acoperisului tip sarpanta. Astfel, prin aceasta investitie se urmareste asigurarea accesului la invatamant de calitate pentru cei peste 170 de elevi din invatamantul primar si gimnazial.

Al treilea proiect, intitulat „Reabilitare si modernizare cladire Scoala cu clasele I-VIII din comuna Nana, judetul Calarasi”, are ca beneficiar parteneriatul dintre UAT Nana si Scoala cu clasele I-VIII Nana. Valoarea totala a proiectului este de 674.191,93 lei, din care 609.419,93 reprezinta valoarea totala eligibila (fonduri FEDR – 518.006,94 lei; fonduri de la bugetul national – 79.224,59 lei; contributia beneficiarului – 12.188,40 lei).

Proiectul vizeaza ridicarea gradului de confort al celor peste 90 de elevi si imbunatatirea infrastructurii Scolii cu clasele I-VIII din comuna Nana. In cele 12 luni de implementare a proiectului se vor realiza lucrari de rezistenta a cladirii scolii, grupuri sanitare la standarde europene si instalatii de canalizare pentru grupurile sanitare.

Sursa: ADR Sud Muntenia, www.fonduri-structurale.ro

Urmariti Utimele Anunturi de Licitatii prin Achizitie Publica.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 – 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !