Avantajele pe care le au  intreprinderile sociale de Ministerul Munciiinsertie in derularea achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta  economica si sociala.

Prevederi legale

Legea nr. 219/2015 privind economia sociala si Hotarârea Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia social.

Legea 98/2016, privind achizitiile publice, si Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale

Notiunile de economie sociala si intreprindere sociala

Legea nr. 219/2015 defineste economia sociala ca ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinând grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Economia sociala are la baza initiativa privata, voluntara si solidara, cu un grad ridicat de autonomie si responsabilitate, precum si distribuirea limitata a profitului catre asociati.

Legea are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea masurilor de promovare si de sprijinire a economiei sociale. Aceasta reglementeaza si conditiile de atestare, de catre autoritatile publice, a intreprinderilor sociale si a intreprinderilor sociale de insertie.

Achizitiile publice si intreprinderile sociale

In anul 2015, anul promulgarii legii 219/2015, privind economia sociala, piata achizitiilor publice totaliza aproximatix 16.051 mil de euro. Din peste 15.000 de autoritati contractante aprox. 7300 au efectuat achizitii publice in intervalul 2007-2014.

La  Sectiunea a 3-a, privind  Finantarea intreprinderilor sociale de insertie si mecanismele de sprijinire si incurajare a acestora, potrivit Art. 17 :

Autoritatea  contractanta  are  dreptul  de  a  impune,  in  cadrul  documentatiei  de atribuire, conditii speciale, prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social, care trebuie realizate de operatorii economici pentru indeplinirea contractului.

Scopul Legii 98/2016, privind achizitiile publice, si al Legii 99/2016, privind achizitiile sectoriale, dupa cum este specificat la art. 2. – alin. (1) din ambele acte normative, il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

Proceduri si criterii de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale si a acordurilor-cadru

Pentru operatorii economici care activeaza in sfera economiei sociale este important de retinut faptul ca, pentru contractele de achizitie publica/acordurile cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2 din Legea 98/2016, procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decât urmatorul prag valoric: 3.334.050 lei (conform art. 7. alin. (1), lit. c) din Legea 98/2016).

Pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2 din Legea 99/2016, procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor sectoriale a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decât urmatorul prag valoric: 4.445.400 lei (conform art. 12, alin. (1), lit. c) din Legea 99/2016).

Pentru serviciile sociale a fost introdusa procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice dupa cum este specificat la art. 68 din Legea 98/2016, respectiv art. 82 din Legea 99/2016.

Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/sectoriale si a acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate/pret sau cel mai bun raport calitate-cost conform art. 111, alin. (4) din Legea 98/2016, respectiv art. 124, alin. (4) din Legea 99/2016.

Contracte rezervate

Conform art. 56, alin. (1) din Legea 98/2016, respectiv art. 69, alin. (1) din Legea 99/2016 autoritatea/entitatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.

Totodata, Art. 112, alin. (1) din Legea 98/2016 prevede ca autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice având ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la  art.  111  care  fac  obiectul  codurilor  CPV  75121000-0,  75122000-7,  75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7,  80511000-9,  80520000-5,  80590000-6,  cuprinse  intre  85000000-9  la  85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

Conform art. 125, alin. (1) din Legea 99/2016, entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale având ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000- 6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

Intreprinderea sociala

Intreprinderile sociale pot fi:

 1. societatile cooperative de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;
 2. cooperativele de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. asociatiile si fundatiile, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
 5. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. societatile agricole, care functioneaza in baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare;
 7. orice alte categorii de persoane juridice care respecta, conform actelor legale de infiintare si organizare, cumulativ, definitia si principiile economiei sociale prevazute in prezenta lege.

Economia sociala isi indeplineste obiectivele, in principal, prin urmatoarele activitati de interes general:

 1. producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari care contribuie la bunastarea comunitatii sau a membrilor acesteia;
 2. promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot genera sau asigura locuri de munca pentru incadrarea persoanelor apartinând grupului vulnerabil;
 3. dezvoltarea unor programe de formare profesionala dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 4. dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala.

Persoanele juridice de drept privat trebuie sa depuna  sau sa transmita prin posta cu confirmare de primire la agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi au sediul, urmatoarele documente:

 1. Cerere pentru  acordarea atestatului completata conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr.219/2015 privind economia sociala sau, dupa caz, in anexa nr. 6, in situatia in care se solicita concomitent si acordarea marcii sociale.
 2. Actele de infiintare si functionare, in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal sau de catre persoana imputernicita in acest scop, care sa contina o serie de prevederi din care sa reiasa faptul ca intreprinderea are scop social si respecta principiile si criteriile economiei sociale, iar activitatea desfasurata serveste scopului social ales.

Termenul  de  solutionare  a  cererii  este  de  30  de  zile  calendaristice  de  la  data  inregistrarii documentatiei! Termenul poate fi prelungit o singura data, motivat, pentru 15 zile calendaristice! Când cererea si documentatia primita sunt incomplete, solicitantul are la dispozitie inca 30 de zile calendaristice pentru a le completa!

 • Atestatul este valabil 5 ani si se poate prelungi succesiv pentru inca 5 ani!
 • Poti solicita concomitent acordarea atestatului social si a marcii sociale, iar obtinerea marcii sociale este conditionata de obtinerea atestatului de intreprindere sociala (Se va completa cererea tip prevazuta in anexa 6 a normelor metodologice)!
 • Nu se percep taxe pentru emiterea atestatului sau a marcii sociale!

!!! Se poate obtine marca sociala doar daca ai obtinut si atestatul de intreprindere sociala!

Atestatul se acorda acelor intreprinderi sociale care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii:

 1. actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
 2. aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
 3. se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
 4. aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurând niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Intreprinderea sociala de insertie

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care:

 • are, permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinând grupului vulnerabil, astfel incât timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;
 • are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale.

Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala, care se aplica in mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrarilor executate ori a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

Intreprinderea sociala de insertie, respectiv intreprinderea sociala care a obtinut atestatul, depune sau transmite prin posta, cu confirmare de primire, la agentiile de ocupare in a caror raza teritoriala isi are sediul, urmatoarele documente:

 • cerere pentru  acordarea  marcii  sociale,  completata  dupa  modelul  prevazut  in anexa nr. 6 la normele metodologice;
 • situatia privind  personalul  angajat  cu  contract  individual  de  munca,  conform modelului prevazut in  anexa nr. 7 la normele metodologice;
 • contractele individuale de munca ale persoanelor apartinând grupului vulnerabil, in copie;
 • documentele care atesta apartenenta la grupul vulnerabil, in copie.

Termenul de solutionare este de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei complete.

Marca sociala se considera acordata  de la data emiterii certificatului. Certificatul se identifica prin serie, numar si data eliberarii si se tipareste in format tipizat. Certificatul se acorda pe o perioada de 3 ani si nu se percep taxe.

Intreprinderile sociale de insertie pot fi finantate din surse publice si/sau private, nationale ori internationale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecareia dintre categoriile din care fac parte sursele de finantare.

Intreprinderile sociale de insertie pot beneficia de consiliere gratuita la constituirea si/sau la dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agentiei de ocupare.

Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale

In scopul asigurarii informatiilor necesare, corecte si complete cu privire la situatia si evolutia domeniului economiei sociale la nivel national se infiinteaza Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale administrat de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Mai multe informatii despre intreprinderile sociale :

 Sursa: Ministerul Muncii, ANAP

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !