Electrica Furnizare S.A. achizitioneaza: Servicii postale de distribuire a corespondentei, coletelor si servicii de arhivare computerizata in valoare de aproximariv  47.403.288 lei.Termenul limita pentru depunerea ofertelor este: 27.12.16.

Obiectul  achizitiei  pentru  care s-a elaborat  caiet  de sarcini  il constituie  urmatoarele servicii  care  vor  fi achizitionate   in baza  Legii  nr. 99 din  19 mai  20 16 privind  achizitiile  sectoriale, astfel:

 a)  Servicii   de  colectare,   sortare,   transport   si  livrare   a  urmatoarelor    categorii de  trimiteri postale  de corespondenta  in greutate  de pana la 2 kg inclusiv:

  • trimiteri  postale simple
  • trimiteri  postale cu confirmare  de primire
  • trimiteri  postale  cu confirmare  de primire si continut  declarat

b)   Servicii  de colectare,  sortare  , transport  si livrare  a coletelor  postale   interne,   in greutate de pana la 10 kg  inclusiv.

c)  Servicii  de arhivare  computerizata    a documentelor    rezultate  dupa  distribuirea  preavizelor de deconectare   (confirmari  de primire  si plicuri  returnate  de catre prestatorul   serviciului  de distribuire  a corespondentei   si a coletelor).

Trimiterile    postale   simple   sunt   cu  livrare   la  orice   recipient   (cutia  postala de  la  adresa destinatarului,   casuta postala,.  etc), in care destinatarul  este de acord sa primeasca trimiterile postale,

Trimiterile   postale  cu confirmare   de primire,  cu confirmare  de primire  si continut  declarat si coletele  postale sunt cu livrare “door-to-door”(din usa in usa).

Obiectivul  urmarit  pentru  serviciile  de la punctele  a) si b) este trimiterea  eficienta  si la timp a corespondentei, in conditii de siguranta  si confidentialitate.

Obiectivul   urmarit   pentru   serviciile   de  la  punctul   c)  este  accesul  utilizatorilor  autoritatii contractante   dintr-un   browser   web   al  prestatorului    pentru   vizualizarea    documentelor    arhivate rezultate  dupa  distribuirea    preavizelor    de   deconectare,    atasarea   pentru   fiecare   document    de metadescriptori    precum   : Nume/prenume;    Adresa,   localitate,  judet,   cod  client,  NLC  (numar   loc consum),  numar preaviz,  stare preaviz,  motiv retur;  tip de retur  cu posibilitatea  regasirii  si extragerii documentelor    (inregistrate,   arhivate,   etc.)  dupa  acesti  metadescriptori, in conditii  de  siguranta   si confidentialitate.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60160000-7 – Transport postal rutier
60161000-4 – Servicii de transport de colete
72252000-6 – Servicii de arhivare computerizata

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

  • Volum minim de trimiteri/ colete/documente acord cadru-36.578.397 buc – valoare minima acord cadru – 47.403.288,48 lei fara TVA
  • Volum maxim de trimiteri/ colete/ documente acord cadru -103.420.200 buc – valoare maxima accord cadru – 99.519.000,00 lei fara TVA
  • Volum minim de trimiteri/colete/documente ctr. subsecvent 1-19.144.198 buc, valoare minima contract subsecvent 1-27.557.694,24 lei fara TVA;
  • Volum maxim de trimiteri/colete/documente ctr. subsecvent 1-52.910.100 buc, valoare maxima contract subsecvent 1-55.171.500,00 lei fara TVA;

Se vor incheia 2 contracte subsecvente; 1 contract subsecvent/an.

Valoarea estimata fara TVA: intre 47,403,288.48 si 99,519,000 lei.

Vezi anuntul de participare aici.

Cele mai importante achizitii publice din domeniul serviciilor postale si nu numai, gasiti pe www.licitatie-publica.ro

Vezi mai jos licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
SERVICII DE ARHIVARE COMPUTERIZATA A DOCUMENTELOR REZULTATE DUPA DISTRIBUIREA PREAVIZELOR DE DECONECTARE
Pentru o informare mai buna si in vederea determinarii valoarii estimate a serviciului avand ca obiect SERVICII POSTALE, se solicita sa se efectueze o consultare a pietei, cu tematica: propuneri de pret a serviciului de prestari SERVICII POSTALE. 07.10.16
Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA
Suspendata – Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA 15.10.13
Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA 15.10.13
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI SI A COLETELOR PENTRU ELECTRICA FURNIZARE SA 04.11.14
Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru DGRFP Craiova 26.07.16
Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru DGRFP Craiova
Acord cadru – Servicii de distribuire a corespondentei” 15.12.16
Servicii de arhivare fizica si servicii de arhivare electronica a documentelor elaborate/gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor Europene 20.03.14
Tagged with:
 

Intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, Bogdan Puscas, Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti atrage atentia ca la peste sase luni de la intrarea in vigoare a noii legislatii a achizitiilor publice, in Romania, inca nu s-a renuntat la criteriul “pretul cel mai mic” pentru atribuirea contractelor.

Pachetul de legi privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016) permite perpetuarea vechiului mecanism de evaluare si atribuire a serviciilor intelectuale pe criteriul “pretul cel mai scazut”, prin introducerea in textele de lege a unor termeni neclari si interpretabili.

Hotararea Guvernului nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei Nationale in domeniul Achizitiilor Publice reglementeaza astfel achizitia serviciilor intelectuale: ”nu se va utiliza criteriul «pretul cel mai scazut» in cazul procedurilor de atribuire a anumitor categorii de contracte sectoriale/ acorduri-cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale (cu exceptia cazului in care astfel de servicii sunt la un nivel de baza), ci doar criteriul «cel mai bun raport calitate – pret» (asa cum va fi preluat in noul pachet legislativ)”.

“Daca ne raportam la prevederile art. 32 alin. (6) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, acesta prevede ca “in aplicarea art. 187 alin. (8) si (9) din Lege, in cazul contractelor de servicii avand ca obiect prestaţii intelectuale, cum ar fi cele de consultanţa/asistenţa tehnica, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor proiecte de complexitate ridicata, criteriul de atribuire prevazut la alin. (1) se aplica in mod obligatoriu, iar ponderea alocata factorului pret nu poate fi mai mare de 40%.”

In continuare, acelasi articol mentioneaza ca “prin ordin al preşedintelui ANAP se stabilesc categoriile de servicii intelectuale, in sensul alin. (6).”

Textul din Legea nr. 98/2016 la care face referire textul din HG 395/2016, respectiv art. 187 alin. (8) şi (9) din Legea 98/2016, prevede ca „autoritatea contractanta nu va utiliza costul cel mai scazut/preţul cel mai scazut drept criteriu de atribuire in cazul:

a) anumitor categorii de contracte de achiziţie publica/acorduri-cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activitaţi cu nivel de complexitate ridicata”” (www.arenaconstruct.ro).

Asrfel, textele din lege, respectiv norme, ne fiind aliniate ( legea vorbind de activitati, iar normele, de proiecte de complexitate ridicata) si ne existand niciun act care sa stabileasca clar care sunt serviciile intelectuale de o complexitate ridicata, se lasa loc interpretarilor. Practic este incalcat scopul avut in vedere de legiuitorul european, respectiv servicii intelectuale de calitate in folosul cetatenilor, crearea si producerea de bunuri sigure si sanatoase, cu respectarea sustenabilitatii si dezvoltarii durabile.

Astfel, fata de aceste dispozitii legale in vigoare, ARIC atrage atentia cu privire la refuzul mai multor autoritati contractante de a aplica criteriul „cel mai bun raport calitate – pret” in ceea ce priveste procedurile de achizitie publica avand ca obiect servicii intelectuale care, in opinia noastra, ca specialisti, sunt aferente unor proiecte de o complexitate ridicata.

Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti (ARIC) a inaintat mai multe adrese catre Autoritatile Contractante care au lansat in ultimele luni anunturi privind achizitii publice pentru servicii intelectuale avand drept criteriu de atribuire “pretul cel mai scazut”. In raspunsurile lor, toate aceste Autoritati Contractante au precizat ca au inaintat spre verificare la ANAP fie strategiile de contractare, fie documentatiile de atribuire, si au primit aviz favorabil in vederea publicarii anunturilor de achizitie publica.

ARIC cere solutii urgente, clarificari in definirea serviciilor intelectuale de complexitate ridicata si eliminarea pericolului ca la viitoarele licitatii pentru servicii intelectuale, autoritatile contractante sa mai poata fi folosit criteriul “pretul cel mai mic”, avand in vedere cerintele reglementarilor europene.

Sursa: www.arenaconstruct.ro

 

Tagged with:
 

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23/05/2016

 Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Descarcati Documentul Integral Aici

CAPITOLUL I Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiect. Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Art. 2. – (1) Scopul prezentei legi il constituie:

a) promovarea concurentei intre operatorii economici;

b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;

c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Art. 4. – Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

Art. 5. – (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune;

b) candidat ;

c) cifra totala de afaceri a concesionarului ;

d) concesionar;

e) concesiuni ;

f) constructie;

g) contract de concesiune de lucrari ;

h) contract de concesiune de servicii;

i) contract pe termen lung ;

j) costurile investitiilor efectuate;

k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor ;

l) CPV;

m) document al concesiunii;

n) documentatia de atribuire ;

o) drepturi exclusive;

p) drepturi speciale;

q) executia de lucrari ;

r) inchidere financiara ;

s) intreprindere publica ;

t) lucrari de geniu civil;

u) mijloace electronice ;

v) ofertant ;

w) oferta ;

x) operator economic ;

y) organisme de drept public ;

z) persoane cu functii de decizie ;

aa) scris(a) sau in scris ;

bb) servicii de interes general fara caracter economic ;

cc) Sistem electronic de achizitii publice – SEAP ;

dd) solicitare de participare ;

ee) specificatii tehnice;

ff) stat membru ;

gg) subcontractant ;

hh) tarif de utilizare;

ii) TFUE ;

jj) tratate .

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

1. Riscul de operare

Art. 6. – (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.

(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;

b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;

c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.

2. Entitati contractante

Art. 9. – Au calitatea de autoritati contractante, in sensul prezentei legi:

a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

3. Pragul valoric si modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 11. – (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragul valoric de 23.227.215 lei.

(2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 12. – (1) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Art. 13. – (1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele entitatii contractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor. (3) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii, astfel incat aceasta sa aiba ca efect neaplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia situatiilor justificate de motive obiective.

4. Revizuirea pragului valoric

SECTIUNEA a 4-a

Durata concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 16. – (1) Durata contractelor de concesiune este limitata, in scopul evitarii denaturarii concurentei. Entitatea contractanta estimeaza durata concesiunii pe baza lucrarilor sau a serviciilor solicitate.

(2) Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit rezonabil.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli de atribuire a contractelor mixte

 1. Contracte mixte

Art. 17. – (1) Contractele care au ca obiect atat concesiunea de lucrari, cat si concesiunea de servicii se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizeaza scopul principal al contractului.

 2. Contracte mixte care implica aspecte legate de aparare sau securitate

 3. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitatile prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati

 4. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate

SECTIUNEA a 6-a

Situatii speciale

1. Servicii sociale si alte servicii specifice

2. Concesiuni rezervate

Art. 25. – (1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.

3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Art. 26. – Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

CAPITOLUL II Exceptari

SECTIUNEA 1

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

SECTIUNEA a 2-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 3-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

SECTIUNEA a 4-a

Exceptari aplicabile contractelor de concesiune de servicii

SECTIUNEA a 5-a

Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

SECTIUNEA a 6-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfasurarea unei Activitati relevante intr-o tara terta

SECTIUNEA a 7-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei intreprinderi afiliate

SECTIUNEA a 8-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

SECTIUNEA a 9-a

Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

SECTIUNEA a 10-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 43. – In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 44. – (1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 45. – Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare al solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante cu care aceasta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli aplicabile comunicarilor

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECTIUNEA 1

Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. – (1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:

a) licitatie deschisa;

b) dialog competitiv.

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia deschisa

Art. 51. – (1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:

a) prima etapa – depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;

b) etapa a doua – negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 52. (2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Art. 54. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data- limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.

SECTIUNEA a 3-a

Dialogul competitiv

Art. 55. – (1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.

Art. 56. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Art. 57. – Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) prima etapa – depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;

b) etapa a doua – dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c) etapa a treia – depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 58. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si de selectie si regulile aplicabile, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

(2) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

Art. 59. – (1) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(4) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2).

(5) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidati care indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura.

Art. 60. – (1) Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

 (5) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (8) In urma finalizarii etapei dialogului, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale, insotita de solutia/solutiile, in urma finalizarii etapei dialogului, identificata/identificate in acord cu prevederile alin. (7).

(3) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de publicitate si transparenta

Art. 63. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de concesionare atunci cand initiaza una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitatia deschisa sau dialogul competitiv.

Art. 66. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii.

Art. 70. – (1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.

SECTIUNEA a 5-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

1. Garantii procedurale

2. Cerinte tehnice si functionale

3. Criterii de calificare si selectie

Art. 77. – (1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

 4. Motive de excludere

 Art. 79. – infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat;

b) infractiuni de coruptie;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) acte de terorism;

e) spalarea banilor;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

g) frauda.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

Art. 80. – (1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Art. 81. – (1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale, cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara;

c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea

contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ii reveneau in cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

g) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic;

i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene de Investitii si ale organizatiilor internationale.

SECTIUNEA a 6-a

Termene de primire a solicitarilor de participare si a ofertelor pentru concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii

SECTIUNEA a 7-a

Criterii de atribuire

Art. 86. – (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala.

(2) In sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:

a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;

b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protectiei mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redeventei;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

SECTIUNEA a 8-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 9-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 92. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de concesiune.

(2) Entitatea contractanta informeaza, cat mai curand posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului castigator, motivele pentru care a decis sa respinga solicitarea de participare/oferta acestuia si motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.

CAPITOLUL V  Reguli privind executarea contractelor de concesiune

 SECTIUNEA 1

Subcontractarea

Art. 94. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.

Art. 97. – (1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

Art. 98. – (1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului de concesiune

Art. 101. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.

Art. 102. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibila.

Art. 103. – Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care

actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;

c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4).

Art. 105. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;

b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.

Art. 107. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1);

b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii.

SECTIUNEA a 3-a

Incetarea contractului de concesiune

Art. 110. – (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI  Contraventii si sanctiuni

 Art. 111.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fara publicarea prealabila a unui anunt de concesionare, in cazurile in care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunt de intentie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) incalcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) incalcarea prevederilor art. 72.

Art. 112. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

  *Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 si 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, si partial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 si 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Download: Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si servicii

Primaria Sector 3 intentioneaza sa achizitioneze prin licitatie publica:Servicii necesare pentru elaborarea documentatiilor tehnico economice (SF/DALI (STUDII TEREN+ACB) + EXPERTIZA TEHNICA + AUDIT ENERGETIC+PT+DE+DTAC+ +ACTIVITATEA DE ASISTENTA TEHNICA) necesare pentru obiective de investitii noi, lucrari de constructii pentru interventii, lucrari de constructii pentru interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente acestora, extinderi la constructii existente, interventii la constructii existente, instalatii aferente acestora.

Avand in vedere starea actuala a constructiilor administrate de beneficiar si necesitatea asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor specifice, este necesar sa se execute lucrari de reparatii, extinderi, consolidari, reabilitari precum si orice alte tipuri de lucrari stabilite de beneficiar si care necesita, conform prevederilor legale studii de fezabilitate si/sau DALI, DTAC, DTOE, PTh, DE si asistenta tehnica.

Ofertantul are obligatia de a aplica si respecta normele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare pentru realizarea si mentinerea urmatoarelor cerinte:
a) – rezistenta mecanica si stabilitate;
b) – securitate la incendiu;
c) – igiena, sanatate si mediu;
d) – siguranta in exploatare;
e) – protectie impotriva zgomotului;
f) – economie de energie si izolare termica.

Elaboratorul proiectului va intocmi si documentatia necesara pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor. Exceptie fac studiile de urbanism care nu fac parte din procedura. Obtinerea avizelor si acordurilor revine in sarcina beneficiarului, pe baza documentatiei intocmite de ofertant. Elaboratorul proiectului va acorda Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, neconditionat, asistenta in actiunea de obtinere a avizelor si a acordurilor amintite. Elaboratorul proiectului va elabora documentaţiile tehnice necesare obţinerii avizelor solicitate in Certificatul de Urbanism în vederea emiterii Autorizaţiei de construire.

Informatii privind acordul-cadru:
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
– valoarea celui mai mic contract subsecvent este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;
– valoarea minima a acordului cadru este de 445,50 lei – 263,61 mp. – 5 ore de proiectare;;
– valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 20.479.038,84 lei- 108.046,00 mp – 229.778,73 ore de proiectare;
– valoarea maxima a acordului cadru este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp + 55.000 m – 425.805,34 ore de proiectare.
– valoarea estimata a tuturor contractelor subsecvente (a acordului cadru) este de 37.027.946,34 lei – 715.666,00 mp. + 55.000 m.- 425.805,34 ore de proiectare, si este calculata conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Valoarea estimata fara TVA: 37,027,946.34 lei

Clasificare CPV:
79314000-8 – Studiu de fezabilitate,
71300000-1 – Servicii de inginerie.

Termenul limita pentru depunerea ofertei: 07.07.16.

Detalii privind anuntul de participare: 168297 / 17.05.16

Ultimele Licitatii din Bucuresti

2.291 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare.  Pagina: 1 ( de la 230)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Achizitionarea de servicii de organizare a două serii de instruire, fiecare serie având câte 2 module, pentru instruirea a 50 persoane din cadrul DGP – AM POPAM (25 persoane / serie) având ca temă evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Opera?ional Pescuit ?i Afaceri Maritime 2014-2020 16.05.16 27.05.16 Bucureşti
Achizitia si montajul unor corpuri de iluminat de siguranta. 16.05.16 20.06.16 Bucureşti
Furnizare ?i montare mochetă 16.05.16 20.05.16 Bucureşti
Inchiriaza spatiu cu titlul gratuit în vederea montării unui automat de băuturi calde si a unui automat de sandwich-uri si băuturi răcoritoare 16.05.16 18.05.16 Bucureşti
Achizitia directa a trei stampile. 17.05.16 19.05.16 Bucureşti
Lucrari de reparatie pentru ridicare restrictii de viteza pe aparate cale – SRCF Bucuresti 16.05.16 02.06.16 Bucureşti
Achizitie Medicamente 16.05.16 30.06.16 Bucureşti
Expertiza tehnica si scenariu de securitate la incendiu 16.05.16 09.06.16 Bucureşti
Furnizare Medicamente 16.05.16 Bucureşti
Achizitie Produse farmaceutice – Dezinfectant pentru tegumente – Urgenta 16.05.16 Bucureşti

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Tagged with:
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servisal Arges, organizeaza licitatie pentru: Delegarea serviciului de colectare a deseurilor municipale, transportul deseurilor (zona 1,2 si zona 8), precum si operarea si intretinerea Centrului Zonal de Management intregrat al deseurilor Curtea de Arges si Costesti, in judetul Arges.

Descriere: Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe o durata de 96 luni.

Prin proiectul „Managementul Integrat al Deseurilor solide in judetul Arges”, judetul Arges a primit finantare pentru asigurarea unui sistem eficient de management al deseurilor municipale, inclusiv colectarea selectiva a acestora. Prezenta Documentatie de atribuire se refera la colectarea si transportul deseurilor, precum si la gestionarea punctelor de colectare si a C.M.I.D amenajate prin proiectul POS Mediu, asa cum sunt prezentate in capitolele/sectiunile din cadrul Caietului de Sarcini.

Activitatile ce fac obiectul prezentului contract sunt:

• colectarea separata si transportul separat al Deseurilor Menajere, inclusiv menajere periculoase, si al Deseurilor Similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii (inclusiv piete publice), inclusiv fractii colectate separat, la centrul de management integrat al deseruilor operationala în Aria Delegarii;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a Deseurilor din constructii provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora;

• colectarea si transportul la centrul de management integrat al deseurilor operational în Aria Delegarii a deseurilor voluminoase provenite din locuinte;

• sortarea De?eurilor Municipale, inclusiv Deseurile din Ambalaje;

• operarea/administrarea centrului de management integrat al deseurilor în Aria Delegarii;

• organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale a deseurilor, inclusiv compostarea; Infrastructura serviciului este descrisa in detaliu în cadrul Caietului de sarcini.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90511100-3 – Servicii de colectare a deseurilor urbane solide;
90511200-4 – Servicii de colectare a gunoiului menajer;
90511300-5 – Servicii de colectare a deseurilor dispersate;
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 18.04.2016 Ora 09:00

Pentru detalii si documentatia de participare la licitatie intrati AICI.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 4 Oravita 02.11.15
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 1 Resita 06.10.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 07.10.14
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu 09.02.16
Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare respectiv activitatea de precolectare , colectare si transport al deseurilor municipale si managementul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din jud. Bistrita-Nasaud
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt 11.02.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Econeamt” din zona 2, judetul Neamt 11.02.16
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt 24.02.16
Tagged with:
 

Achizitii publice – Serviciile sociale, de sanatate si comisia europeanaeducatie joaca un rol important in protectia sociala, asistenta medicala si educatie, dar traditii culturale diferite inseamna ca astfel de servicii sunt organizate in mod foarte diferit de la o tara la alta.

Pentru a tine seama de caracteristicile specifice ale acestor servicii, noile norme privind achizitiile publice furnizeaza o lista de “servicii sociale si alte tipuri specifice” in cazul carora se va aplica un “regim de usoara simplificare”, cu un prag mai mare. Pentru alte servicii, normele europene privind achizitiile publice trebuie sa fie aplicate pentru contractele mai mari de 209.000 € (peste 135.000 € pentru contractele atribuite de autoritatile guvernamentale centrale).

Regimul pentru serviciile sociale, de sanatate si educatie (de exemplu, servicii de asistenta la domiciliu, formare si servicii de asigurare sociala) se bazeaza pe un prag mai mare de 750.000 €. Cele cu o valoare mai mica vor fi considerate ca nefiind interesante, in principiu, pentru firmele din alte state membre si, prin urmare, nu vor intra in domeniul de aplicare al noului regim, cu exceptia cazurilor specifice (in special in cazul in care fondurile structurale europene sunt implicate).

Autoritatile din statele membre se pot concentra asupra calitatii serviciilor sociale in atribuirea contractului catre firma care indeplineste cel mai bine criteriile calitative stabilite in oferta pentru serviciul in cauza (de exemplu, accesibilitate, continuitate, sau nevoile diferitelor categorii de utilizatori). Statele membre pot interzice chiar criteriile bazate numai pe costuri, pentru atribuirea unor astfel de contracte.

In cele din urma, autoritatile contrante au obligatii de nivel european foarte limitate: acestea trebuie doar sa publice un anunt de participare intr-o forma simplificata si un anunt de atribuire a contractului. Totusi, trebuie sa fie asigurat tratamentul egal/impartial  al ofertantilor nationali si a celor din alte state membre .

Privire de ansamblu asupra diferitelor reguli pentru 1. servicii si 2. servicii sociale, de sanatate, hotel si culturale:

Valoare contract peste €209,000 (€135,000) peste €750,000
Procedura Procedura de licitatie obisnuita  supusa intregului set de norme de procedura Publicitate prealabila simplificata a contractelor Tratament egal al participantilor
Servicii cuprinse (selectie) Toate serviciile, cu exceptia celor identificate ca apartinând regimului simplificat (o anexa la directiva prevede o lista exhaustiva a tuturor serviciilor de regim simplificat) Servicii sociale Servicii de sanatate Servicii culturale Servicii educationale Anumite servicii Servicii juridice hoteliere si de restaurant

Acest regim a simplificat ar trebui sa contribuie la asigurarea calitatii acestor servicii si a altor factori importanti, cum ar fi continuitatea, accesibilitatea si acestor servicii pentru utilizatori, inclusiv a grupurilor dezavantajate si vulnerabile.

Aflati mai multe despre reforma achizitiilor publice: Reducerea poverii administrative, imbunatatirea accesului IMM-urilor, prevenirea coruptiei si care sa permita considerentele sociale si de mediu.

 Sursa: Comisia Europeana

Tagged with:
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Prahova, DGRFP-Ploiesti, organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de Servicii de distribuire a corespondentei, in valoare estimata intre 6,600,000  si  7,920,000 lei.

 

Cantitatea totala sau domeniul:
– Servicii postale de distribuire a corespondentei în greutate de pana la 2 kg (cod CPV 64112000-4).

Cantitati – estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru :

– minim 2 200 000 trimiteri postale – maxim 2 640 000 trimiteri postale unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
– minim 733 000 trimiteri postale – maxim 880 000 trimiteri postale

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Un contract subsecvent pe an. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata contractului acord cadru este de 2 200 000 lei iar valoarea cea mai mare este de 2 640 000 lei

Locul principal de prestare aserviciilor: DGRFP-PL ,AJFP: AG, CL, DB, IL, GR, PH , TR, DRV Ploiesti, Birourile Vamale de Interior : AG, CL, DB, IL, PH, TR , Birourile Vamale de Frontiera Zimnicea, Turnu Magurele, Giurgiu, Zona Libera Giurgiu.

Clasificare CPV: 64112000-4 – Servicii postale de distribuire a corespondentei.

Garantia de participare este de 158 400 lei valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.01.2016

Se va organiza : ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA

Informatii aditionale despre licitatia electronica:

Se va reoferta : pretul, pentru trimiterile postale recomandate, cu confirmare de primire, cu greutate cuprinsa intre 0 – 20 grame (lei/buc fara TVA).

Autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor;

Autoritatea contractanta va invita simultan, pe cale electronica, toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.

Licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei licitatiei electronice.

Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una)  Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei Durata unei runde: 1 (una) zi.

Dupa incheierea rundei de reofertare, operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, transmite autoritatii contractante formularul de oferta cu noua valoare rezultata in urma procesului de reofertare electronica

La licitatia electronica pot participa numai operatorii economici inscrisi in SEAP.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Servicii postale de distribuire a corespondentei in sistem neprioritar cu confirmare de primire 19.04.13
„Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate”
„Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate” 02.04.15
Achizitie servicii postale pentru activitatea S.I.E.G.M.C.R.- CESTRIN 11.08.15
Achizitie servicii postale pentru activitatea S.I.E.G.M.C.R.- CESTRIN
Servicii conform descrierii de la II.1.5)
Servicii conform descrierii de la II.1.5) 16.04.13
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI 17.12.13
Servicii postale de distribuire a corespondentei in tară si străinătate 21.11.14

Tagged with:
 

Societatea Romana de Radiodifuziunea publicat anuntul de atribuire pentru licitatie Servicii pentru preluarea transportul si difuzarea programelor Societatii Romane de Radiodifuziune.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

64228000-0 – Servicii de transmisie de programe de radio si de televiziune.

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 841  Denumirea: Servicii pentru preluarea transportul si difuzarea programelor Societatii Române de Radiodifuziune
V.1) Data atribuirii contractului   17.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   1
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA ROMANA DE RADIOCOMUNICATII S.A.
Adresa postala:  Soseaua Oltenitei, nr. 103, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041303, Romania, Tel.  021 307 30 47; 3073007, Email:  anca.furtuna@radiocom.ro, Fax:  021 307 36 60; 3149798, Adresa internet (URL):  www.radiocom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 571152956.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 564516128.37    Moneda: RON  Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Tagged with:
 

ENEL a anuntat castigatorii anunturilor de  licitatii pentru Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie.

Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

Pretul estimativ: 14.260.840,00 RON

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 – Servicii de paza
79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma
79714000-2 – Servicii de supraveghere
79715000-9 – Servicii de patrulare
79992000-4 – Servicii de receptie

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 409  Denumirea: Serv. de paza si prot., patrul., monitoriz. si interv., ment. sist. securitate, recep.si registr.
V.1) Data atribuirii contractului   06.08.2015
V.2) Numarul de oferte primite   4
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020337, Romania, Tel.  +40 212321135, Email:  miruna.mihalache@securitas.com.ro, Fax:  +40 212321196
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12741130.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14260840.48    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

Pretul estimativ: 13.191.876,00 RON

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 – Servicii de paza
79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma
79714000-2 – Servicii de supraveghere
79715000-9 – Servicii de patrulare
79992000-4 – Servicii de receptie

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 377  Denumirea: Serv. de paza si prot., patrul., monitoriz. si interv., ment. sist. securitate, recep.si registr.
V.1) Data atribuirii contractului   21.07.2015
V.2) Numarul de oferte primite   4
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MIKE SECURITY GROUP S.R.L.
Adresa postala:  RESITA,B-DUL REPUBLICII NR.11,AP.4, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320127, Romania, Tel.  +40 255/228662, Email:  mike.security.cs@gmail.com, Fax:  +40 255/228662
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14301610.00    Moneda: RON  Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13191876.52    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 3

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL.Serv. de paza si prot., patrul., monitoriz. si interv., ment. sist. securitate, recep. si registr.
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL.Serv. de paza si prot., patrul., monitoriz. si interv., ment. sist. securitate, recep. si registr.
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL.Serv. de paza si prot., patrul., monitoriz. si interv., ment. sist. securitate, recep. si registr.
CONTRACT DE SERVICII PAZA – EXCEPTII CF ART 16
Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Bacau
Servicii de paza si protectie pentru obiectivul Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA 19.10.15
Tagged with:
 

Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA organizeaza Licitatie pentru Servicii de paza si protectie.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 – Servicii de paza
79714000-2 – Servicii de supraveghere
79715000-9 – Servicii de patrulare

Cuantumul garantiei de participare este de 234.850 Lei (echivalenta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile).

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Furnizare, instalare – punere in functiune, scolarizare/instruire, mentenanta pentru echipamente de detectare urme de explozibili si narcotice – Explosive Drugs Trace Detection (ETD) Systems 03.09.15
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, mentenanta a sistemelor de securitate, receptie si registratura pentru infrastructurile civile si industriale apartinand societatii ENEL
RO-Cluj-Napoca: Servicii de pază
CONTRACT DE SERVICII PAZA – EXCEPTII CF ART 16
Furnizare autoturism 07.09.15
Servicii specializate de paza si interventie la obiectivele ST Bacau
Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !