Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

Extras / Rezumat Prevederi Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si concesiuni – Descarcati Documentul Integral Aici

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Art. 2

(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) act al autoritatii contractante – orice act administrativ emis in legatura cu o procedura privind atribuirea unui contract, orice operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire;

b) autoritate contractanta – oricare dintre urmatoarele:

(i) autoritatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

c) contract – oricare dintre urmatoarele:

(i) contractul de achizitie publica, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice, precum si in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrari, astfel cum este definit in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

d) masuri de remediere – acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire;

e) notificare prealabila – cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al autoritatii contractante, in sensul revocarii sau modificarii acestuia;

f) persoana care se considera vatamata – orice operator economic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Art. 4

(1) Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu.

(2) Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului sau instantei de judecata.

Art. 5

(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege exprimate in zile incep sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.

(2) Ziua in cursul careia a fost comunicat un act procedural nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi nelucratoare, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

Capitolul II – Notificarea prealabila

Art. 6

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, care poate fi invocata si din oficiu, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de:

a) 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

b) 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

(2) Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin datele de identificare ale persoanei care se considera vatamata, neregulile sesizate si masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate, dupa caz.

(4) In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari.

(5) In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii raspunsului prevazut la alin.(4).

(6) In cazul procedurilor care se publica in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5), inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire prin publicarea in SEAP.

(7) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5) se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire.

 (10) Sesizarea Consiliului sau a instantei, dupa caz, se poate face numai dupa indeplinirea procedurii de notificare prealabila.

Art. 7

(1) Formularea unei notificari prealabile in termenul legal de catre persoana care se considera vatamata are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului.

(2) Suspendarea dreptului de incheiere a contractului nu inceteaza inainte de expirarea unui termen de:

a) cel putin 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) cel putin 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Capitolul III – Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala

 

Sectiunea 1 – Termenul de contestare si efectele contestatiei

Art. 8

(1) Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 6 alin. (4), precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de:

a) 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Art. 9

(1) Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se publica in SEAP.

Sectiunea 2 – Elementele contestatiei

Art. 10

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta si in ce calitate. Se indica si adresa de posta electronica, numarul de telefon si numarul de fax, dupa caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieste in strainatate indica, pentru celeritate, si domiciliul ales sau resedinta din Romania unde urmeaza sa i se transmita comunicarile privind solutionarea contestatiei;

b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicata, dupa caz, numarul si data anuntului de participare din SEAP;

d) precizarea actului atacat al autoritatii contractante;

e) obiectul contestatiei;

f) motivarea in fapt si in drept a contestatiei;

g) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

h) semnatura contestatorului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice.

(3) Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala nu se taxeaza.

Sectiunea 3 – Solutionarea contestatiei

Art. 12

(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2).

(2) Contestatiile care nu intra in competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, catre instanta de judecata competenta ori, daca este cazul, catre un alt organ cu activitate jurisdictionala competent.

Art. 16

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenului legal de contestare.

(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP, fara a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.

(3) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Consiliul instiinteaza autoritatea contractanta despre existenta contestatiei, iar autoritatea transmite punctul sau de vedere asupra tardivitatii contestatiei si eventualele mijloacele de proba in acest sens.

(5) Toate notificarile si actele procedurale se transmit prin posta, fax si/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.

Art. 18

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei.

Art. 19

(1) La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Art. 20

(1) In vederea solutionarii contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra orice mijloace de proba permise de lege si de a solicita orice date si documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

Art. 21

(1) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile sunt audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.

(2) Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectat termenul legal de solutionare a contestatiei, prevazut la art. 24.

(3) Este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Sectiunea 4 – Suspendarea procedurii de atribuire

Art. 22

(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate sa dispuna prin incheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, masura suspendarii procedurii de atribuire sau aplicarii oricarei decizii luate de autoritatea contractanta, pana la solutionarea contestatiei.

Sectiunea 5 – Termenul de solutionare a contestatiei

Art. 24

(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei.

Art. 25

(1) Consiliul, prin incheiere, poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei:

a) in situatia in care aceasta depinde in tot sau in parte de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;

b) cand s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul atacat de contestator.

Sectiunea 6 – Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul

Capitolul IV – Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului

Art. 29

(1) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre oricare dintre partile cauzei, cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 32

(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Plangerile se solutioneaza de complete specializate in achizitii publice.

 (4) Plangerea este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, in complete specializate in achizitii publice, formate din 3 judecatori.

Art. 33

 (2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului, partea care o solicita trebuie sa constituie in prealabil o cautiune, calculata prin raportare la valoarea estimata a contractului sau la valoarea stabilita a contractului, dupa cum urmeaza:

a) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.

 (4) Cautiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank-S.A. sau la orice alta institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei.

 (9) Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului.

Art. 36

(1) Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din valoarea taxelor de timbru prevazute la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

Capitolul V – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Sectiunea 1 – Organizare si functionare

Sectiunea 2 – Statutul personalului Consiliului

Capitolul VI – Sistemul de remedii judiciar

 

Sectiunea 1 – Contestatia formulata pe cale judiciara

Art. 49

2) Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal, prin complete specializate in achizitii publice. Contestatia este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, de catre complete specializate in achizitii publice.

(3) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire.

(4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire.

(6) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea hotararii instantei privind solutionarea contestatiei si, in orice caz, numai dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut la art. 59 alin. (1). (7) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absoluta.

Art. 50

 (4) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata intregii proceduri nu poate depasi 45 de zile de la data sesizarii instantei.

(5) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea contestatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare.

(6) Reclamantului i se comunica de indata intampinarea depusa de parat, la care reclamantul este obligat sa depuna raspuns in termen de 3 zile lucratoare de la comunicare.

Art. 51

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice.

(4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(6) Hotararea pronuntata de curtea de apel este definitiva.

Art. 52

 (2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

 

Sectiunea 2 – Solutionarea litigiilor in instanta de judecata

Art. 53

 (5) Despagubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autoritatii contractante emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire, se pot acorda numai dupa anularea actului respectiv ori, dupa caz, dupa luarea oricaror alte masuri de remediere de catre autoritatea contractanta.

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

 

Sectiunea 3 – Nulitatea contractelor

Art. 58

(1) Orice persoana interesata poate solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractului/actului aditional la acesta incheiat cu incalcarea conditiilor cerute, dupa caz, de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pentru incheierea sa valabila, precum si repunerea partilor in situatia anterioara.

Art. 59

(1) In sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de asteptare pentru incheierea contractului nu poate fi mai mic de:

a) 11 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati;

b) 6 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care autoritatea contractanta utilizeaza alte mijloace de comunicare decat cele electronice, termenele se majoreaza cu 5 zile.

Art. 60

(1) Cererile prin care se solicita constatarea nulitatii contractelor se introduc in termen de:

a) 30 de zile, incepand cu ziua urmatoare

b) 6 luni, incepand cu data publicarii anuntului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decadere.

Art. 61

 (2) Sentinta tribunalului poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen care nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

Capitolul VII – Dispozitii speciale

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 68

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in masura in care prevederile acestora din urma nu sunt contrare.

*** Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.395 din 30 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Legea 101/ 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23/05/2016

 Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii – Descarcati Documentul Integral Aici

CAPITOLUL I Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiect. Scop. Principii

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Art. 2. – (1) Scopul prezentei legi il constituie:

a) promovarea concurentei intre operatorii economici;

b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;

c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;

d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciproca;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) asumarea raspunderii.

Art. 4. – Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

Art. 5. – (1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune;

b) candidat ;

c) cifra totala de afaceri a concesionarului ;

d) concesionar;

e) concesiuni ;

f) constructie;

g) contract de concesiune de lucrari ;

h) contract de concesiune de servicii;

i) contract pe termen lung ;

j) costurile investitiilor efectuate;

k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor ;

l) CPV;

m) document al concesiunii;

n) documentatia de atribuire ;

o) drepturi exclusive;

p) drepturi speciale;

q) executia de lucrari ;

r) inchidere financiara ;

s) intreprindere publica ;

t) lucrari de geniu civil;

u) mijloace electronice ;

v) ofertant ;

w) oferta ;

x) operator economic ;

y) organisme de drept public ;

z) persoane cu functii de decizie ;

aa) scris(a) sau in scris ;

bb) servicii de interes general fara caracter economic ;

cc) Sistem electronic de achizitii publice – SEAP ;

dd) solicitare de participare ;

ee) specificatii tehnice;

ff) stat membru ;

gg) subcontractant ;

hh) tarif de utilizare;

ii) TFUE ;

jj) tratate .

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

1. Riscul de operare

Art. 6. – (1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.

(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;

b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;

c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.

2. Entitati contractante

Art. 9. – Au calitatea de autoritati contractante, in sensul prezentei legi:

a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

3. Pragul valoric si modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 11. – (1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragul valoric de 23.227.215 lei.

(2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2), in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 12. – (1) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.

Art. 13. – (1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la urmatoarele:

a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele entitatii contractante;

c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;

d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;

e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publica;

f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;

g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor. (3) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii, astfel incat aceasta sa aiba ca efect neaplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia situatiilor justificate de motive obiective.

4. Revizuirea pragului valoric

SECTIUNEA a 4-a

Durata concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Art. 16. – (1) Durata contractelor de concesiune este limitata, in scopul evitarii denaturarii concurentei. Entitatea contractanta estimeaza durata concesiunii pe baza lucrarilor sau a serviciilor solicitate.

(2) Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit rezonabil.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli de atribuire a contractelor mixte

 1. Contracte mixte

Art. 17. – (1) Contractele care au ca obiect atat concesiunea de lucrari, cat si concesiunea de servicii se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizeaza scopul principal al contractului.

 2. Contracte mixte care implica aspecte legate de aparare sau securitate

 3. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitatile prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati

 4. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate

SECTIUNEA a 6-a

Situatii speciale

1. Servicii sociale si alte servicii specifice

2. Concesiuni rezervate

Art. 25. – (1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.

3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Art. 26. – Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

CAPITOLUL II Exceptari

SECTIUNEA 1

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

SECTIUNEA a 2-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 3-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

SECTIUNEA a 4-a

Exceptari aplicabile contractelor de concesiune de servicii

SECTIUNEA a 5-a

Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

SECTIUNEA a 6-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfasurarea unei Activitati relevante intr-o tara terta

SECTIUNEA a 7-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei intreprinderi afiliate

SECTIUNEA a 8-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

SECTIUNEA a 9-a

Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

SECTIUNEA a 10-a

Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

Art. 43. – In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Art. 44. – (1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante;

e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 45. – Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare al solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante cu care aceasta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli aplicabile comunicarilor

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune

SECTIUNEA 1

Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Art. 50. – (1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:

a) licitatie deschisa;

b) dialog competitiv.

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia deschisa

Art. 51. – (1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:

a) prima etapa – depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;

b) etapa a doua – negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 52. (2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Art. 54. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data- limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.

SECTIUNEA a 3-a

Dialogul competitiv

Art. 55. – (1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.

Art. 56. – (1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.

(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Art. 57. – Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:

a) prima etapa – depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;

b) etapa a doua – dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c) etapa a treia – depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Art. 58. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si de selectie si regulile aplicabile, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.

(2) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

Art. 59. – (1) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

(4) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2).

(5) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidati care indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura.

Art. 60. – (1) Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

 (5) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (8) In urma finalizarii etapei dialogului, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale, insotita de solutia/solutiile, in urma finalizarii etapei dialogului, identificata/identificate in acord cu prevederile alin. (7).

(3) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de publicitate si transparenta

Art. 63. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de concesionare atunci cand initiaza una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitatia deschisa sau dialogul competitiv.

Art. 66. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii.

Art. 70. – (1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.

SECTIUNEA a 5-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

1. Garantii procedurale

2. Cerinte tehnice si functionale

3. Criterii de calificare si selectie

Art. 77. – (1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

 4. Motive de excludere

 Art. 79. – infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat;

b) infractiuni de coruptie;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) acte de terorism;

e) spalarea banilor;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

g) frauda.

(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

Art. 80. – (1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Art. 81. – (1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale, cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara;

c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea

contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ii reveneau in cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

g) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic;

i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene de Investitii si ale organizatiilor internationale.

SECTIUNEA a 6-a

Termene de primire a solicitarilor de participare si a ofertelor pentru concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii

SECTIUNEA a 7-a

Criterii de atribuire

Art. 86. – (1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala.

(2) In sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:

a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;

b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protectiei mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redeventei;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

SECTIUNEA a 8-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 9-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

Art. 92. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de concesiune.

(2) Entitatea contractanta informeaza, cat mai curand posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului castigator, motivele pentru care a decis sa respinga solicitarea de participare/oferta acestuia si motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.

CAPITOLUL V  Reguli privind executarea contractelor de concesiune

 SECTIUNEA 1

Subcontractarea

Art. 94. – (1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.

(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.

Art. 97. – (1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

Art. 98. – (1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului de concesiune

Art. 101. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.

Art. 102. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

b) schimbarea concesionarului este imposibila.

Art. 103. – Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care

actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;

b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;

c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4).

Art. 105. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:

a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;

b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;

c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.

Art. 107. – (1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1);

b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii.

SECTIUNEA a 3-a

Incetarea contractului de concesiune

Art. 110. – (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:

a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI  Contraventii si sanctiuni

 Art. 111.

(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fara publicarea prealabila a unui anunt de concesionare, in cazurile in care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunt de intentie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) incalcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) incalcarea prevederilor art. 72.

Art. 112. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii.

CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale

  *Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 si 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, si partial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 si 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Download: Legea 100/ 2016 privind concesiunile de lucrari si servicii

Achizitii publice – Legea nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizitii sectoriale – MO nr. 391 din 23 mai 2016

Extras / Rezumat Prevederi Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice, Descarcati Documentul Integral Aici

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Obiect, scop si principii

 ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza modul de realizare de catre entitatile contractante a achizitiilor sectoriale, procedurile de atribuire a contractelor sectoriale si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor sectoriale, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor sectoriale.

(2) Domeniul de aplicare a prezentei legi nu include serviciile de interes general fara caracter economic.

ART. 2

(1) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

ART. 3

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) achizitie sectoriala – achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract sectorial de catre una sau mai multe entitati contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, cu conditia ca lucrarile, produsele sau serviciile achizitionate sa fie destinate efectuarii uneia dintre activitatile relevante prevazute la art. 5-11;

b) acord-cadru;

c) activitati de achizitie auxiliare:

(i) infrastructura tehnica;

(ii) asistenta si consiliere;

  1. d) activitati de achizitie centralizate:

(i) achizitia in nume propriu;

(ii) atribuirea de contracte sectoriale sau incheierea de acorduri-cadru;

  1. e) entitati contractante:

(i) entitatile si institutiile publice centrale sau locale;

(ii) organismele de drept public;

(iii) asocierile;

f) candidat;

g) cerinte de etichetare;

h) ciclu de viata;

i) concursuri de solutii;

j) contract pe termen lung;

k) contract sectorial;

l) contract sectorial de lucrari:

m) contract sectorial de produse;

n) contract sectorial de servicii;

o) contractant;

p) constructie;

q) CPV;

r) document al achizitiei;

s) documentatia de atribuire;

t) drepturi exclusive sau speciale;

u) DUAE;

v) eticheta;

w) e-Certis;

x) evaluare tehnica europeana;

y) furnizor;

z) furnizor de servicii de achizitie;

aa) inovare;

bb) intreprindere publica

cc) licitatie electronica;

dd) lucrari de geniu civil;

ee) mijloace electronice;

ff) oferta;

gg) oferta alternativa;

hh) ofertant;

ii) operator economic;

jj) organisme de drept public

kk) parteneriat pentru inovare;

ll) persoane cu functii de decizie;

mm) referinta tehnica;

nn) scris(a) sau in scris;

oo) servicii de interes general fara caracter economic – servicii furnizate fara contraprestatie;

pp) sistem dinamic de achizitii;

qq) Sistemul electronic de achizitii publice, denumit in continuare SEAP;

rr) specificatii tehnice;

ss) solicitare de participare;

tt) specificatie tehnica comuna;

uu) standard;

vv) standard european;

ww) standard international;

xx) standard national;

yy) stat membru;

zz) subcontractant;

aaa) TFUE – Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

bbb) Tratate – Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;

ccc) unitate de achizitii centralizate;

ddd) unitate operationala separata;

eee) zile;

fff) abatere profesionala.

(2) Termenele

SECTIUNEA a 3-a

Entitati contractante

SECTIUNEA a 4-a

Activitati relevante

 

Paragraful 1

Gaze si energie termica

ART. 5

(1) Sunt considerate activitati relevante in domeniul gazelor si energiei termice:

  1. a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de gaze sau energie termica;
  2. b) livrarea, in regim reglementat, a gazelor sau energiei termice prin retele de natura celor prevazute la lit. a).

Paragraful 2

Energie electrica

ART. 6

(1) Sunt considerate activitati relevante in domeniul energiei electrice:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de energie electrica;

b) livrarea in regim reglementat, a energiei electrice prin retele de natura celor prevazute la lit. a).

Paragraful 3

Apa

ART. 7

(1) Sunt considerate activitati relevante in domeniul apei:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii de servicii publice in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila;

b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).

Paragraful 4

Servicii de transport

ART. 8

(1) Este considerata activitate relevanta in domeniul transporturilor punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor destinate furnizarii de servicii publice in domeniul transportului pe calea ferata, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau pe cablu.

 

Paragraful 5

Porturi si aeroporturi

ART. 9

In sensul prezentei legi, se considera activitati relevante in domeniul porturi si aeroporturi acele activitati care presupun exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitia transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali, a aeroporturilor si a porturilor maritime sau fluviale sau a altor terminale de transport.

Paragraful 6

Servicii postale

ART. 10

(1) Este considerata activitate relevanta in domeniul postei, prestarea urmatoarelor servicii:

a) servicii postale, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale – corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala – indiferent de greutate;

b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preceda si urmeaza expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondentei;

c) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa.

Paragraful 7

Extractia de petrol si gaze naturale. Prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi

ART. 11

(1) In sensul prezentei legi, se considera activitati relevante acele activitati legate de exploatarea unui areal geografic in scopul:

a) extractiei de petrol si gaze naturale;

b) prospectarii si extractiei de carbune sau de alti combustibili solizi.

SECTIUNEA a 5-a

Domeniu de aplicare

 

Paragraful 1

Praguri

ART. 12

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica in cazul atribuirii contractelor sectoriale a caror valoare estimata, fara TVA, este egala sau mai mare decat urmatoarele praguri valorice:

a) 1.858.177 lei, pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii;

b) 23.227.215 lei, pentru contractele sectoriale de lucrari;

c) 4.445.400 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2.

 (4) Entitatile contractante au dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 132.519 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 441.730 lei.

Paragraful 2

Revizuirea pragurilor

Paragraful 3

Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei

ART. 14

(1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a unei achizitii sectoriale avand in vedere valoarea totala de plata, fara TVA, estimata de entitatea contractanta, luand in considerare orice eventuale forme de optiuni si orice eventuale prelungiri ale contractului, mentionate in mod explicit in documentele achizitiei sectoriale.

 (2) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie sectoriala in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.

ART. 17

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire. Initierea procedurii de atribuire se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:

a) transmiterea unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, conform art. 83; sau

b) transmiterea invitatiei de participare la procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare, conform art. 117.

ART. 18

(1) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 118 lit. a), valoarea estimata se calculeaza pe baza valorii estimate, fara TVA, a contractului sectorial de servicii, inclusiv a oricaror eventuale premii sau plati catre participanti, cu conditia ca aceasta sa fie egala cu sau mai mare decat pragul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a).

(2) In cazul concursului de solutii prevazut la art. 118 lit. b), valoarea estimata se calculeaza prin raportare la valoarea totala a premiilor sau platilor catre participanti si include valoarea estimata, fara TVA, a contractului sectorial de servicii care poate fi incheiat in temeiul dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. j), in cazul in care entitatea contractanta si-a exprimat in anuntul de concurs intentia de a atribui acest contract, cu conditia ca aceasta sa fie egala cu sau mai mare decat pragul prevazut la art. 12 alin. (1) lit. a).

ART. 19

In cazul acordului-cadru sau al sistemului dinamic de achizitii, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor sectoriale subsecvente care se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achizitii pe intreaga sa durata.

ART. 20

In cazul parteneriatului pentru inovare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a activitatilor de cercetare si dezvoltare care urmeaza sa se realizeze pe durata tuturor etapelor parteneriatului avut in vedere, precum si a produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza sa fie realizate si achizitionate la sfarsitul parteneriatului respectiv.

ART. 21

In cazul contractelor sectoriale de lucrari, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza luand in considerare atat costul lucrarilor, cat si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de catre entitatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor.

ART. 22

(1) In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze o constructie sau servicii, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.

ART. 23

(1) In cazul in care entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze produse similare, iar atribuirea contractelor poate fi realizata pe loturi separate, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor, indiferent de valoarea estimata a acestuia.

(2) In cazul in care valoarea cumulata a loturilor este egala sau mai mare decat pragurile valorice corespunzatoare prevazute la art. 12 alin. (1), procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot.

(3) In sensul dispozitiilor alin. (1), prin produse similare se intelege acele produse care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt destinate unor utilizari identice sau similare;

b) fac parte din gama normala de produse care sunt furnizate/comercializate de catre operatori economici cu activitate constanta in sectorul respectiv.

ART. 24

Prin exceptie de la prevederile art. 22 si 23, entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pot aplica procedura simplificata la atribuirea contractelor pentru loturi individuale sau achizitia directa, in conditiile art. 12 alin. (4), pentru loturi individuale in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) valoarea estimata, fara TVA, a lotului respectiv este mai mica de 355.632 lei, in cazul achizitiei de produse sau servicii, sau mai mica de 4.445.400 lei, in cazul achizitiei de lucrari;

b) valoarea cumulata a loturilor pentru care este indeplinita conditia prevazuta la lit. a) si care sunt sau au fost atribuite in temeiul prezentului articol fara aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depaseste 20% din valoarea globala a tuturor loturilor in care a fost impartita constructia avuta in vedere, achizitia de produse similare sau serviciile avute in vedere.

ART. 25

In cazul contractelor sectoriale de produse sau de servicii cu caracter de regularitate sau care se intentioneaza sa fie reinnoite in cursul unei anumite perioade, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza urmatoarelor:

a) fie valoarea reala globala a tuturor contractelor similare succesive atribuite in ultimele 12 luni sau in anul bugetar anterior, ajustata, acolo unde este posibil, pentru a lua in considerare modificarile cantitative si valorice care pot surveni intr-un interval de 12 luni de la data contractului initial;

b) fie valoarea estimata globala a tuturor contractelor succesive atribuite intr-un interval de 12 luni de la prima livrare.

ART. 26

In cazul contractelor sectoriale de produse prin cumparare in rate, prin inchiriere sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:

a) in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv;

b) in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mare de 12 luni, valoarea estimata este valoarea totala estimata pentru intreaga durata a contractului respectiv la care se adauga valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei pentru care s-a incheiat contractul;

c) in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata nedeterminata sau in cazul in care durata acestora nu poate fi stabilita la data estimarii, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

ART. 27

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii de asigurare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza primelor de asigurare ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

ART. 28

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii bancare sau alte servicii financiare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite, dobanzilor si a oricaror alte forme de remunerare aferente serviciilor respective.

ART. 29

In cazul contractelor sectoriale de servicii avand ca obiect servicii de proiectare, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza pe baza onorariilor, comisioanelor ce urmeaza a fi platite si a oricaror altor forme de remunerare aferente serviciilor respective.

ART. 30

In cazul contractelor sectoriale de servicii care nu prevad un pret total, valoarea estimata a achizitiei sectoriale se calculeaza in functie de durata contractului, astfel:

a) in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata determinata mai mica sau egala cu 48 de luni, valoarea estimata este valoarea totala a contractului pentru intreaga durata a acestuia;

b) in cazul contractelor sectoriale incheiate pe durata nedeterminata sau pe durata determinata mai mare de 48 de luni, valoarea estimata se calculeaza prin inmultirea cu 48 a valorii lunare a contractului.

SECTIUNEA a 6-a

Achizitii mixte

 

Paragraful 1

Achizitii mixte care cuprind aceeasi activitate

ART. 31

(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat achizitii sectoriale pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, entitatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.

Paragraful 2

Achizitii mixte care cuprind mai multe activitati

ART. 33

(1) In cazul contractelor care acopera mai multe activitati, entitatile contractante pot alege sa atribuie contracte distincte pentru fiecare activitate in parte sau sa atribuie un singur contract. Decizia de atribuire a unui singur contract si atribuirea mai multor contracte separate nu poate fi luata in scopul excluderii contractului sectorial sau a contractelor sectoriale din domeniul de aplicare al prezentei legi sau, dupa caz, al legii privind achizitiile publice sau al legii privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

CAPITOLUL II

Exceptari

 

SECTIUNEA 1

Exceptari aplicabile tuturor entitatilor contractante si excluderi specifice

 

Paragraful 1

Exceptari aplicabile contractelor sectoriale atribuite in scopul revanzarii sau inchirierii catre terti

Paragraful 2

Exceptari aplicabile contractelor atribuite si concursurilor de solutii organizate pentru desfasurarea altor activitati decat pentru desfasurarea unei activitati relevante sau pentru desfasurarea unei activitati relevante intr-o tara terta

Paragraful 3

Exceptari aplicabile contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate conform unor norme internationale

Paragraful 4

Exceptari specifice pentru contractele sectoriale de servicii

Paragraful 5

Exceptari aplicabile contractelor sectoriale de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv

Paragraful 6

Paragraful 7

Exceptari aplicabile contractelor avand ca obiect activitati efectuate in scopul explorarii de petrol si gaze naturale

SECTIUNEA a 2-a

Achizitii care includ aspecte de aparare si securitate

 

Paragraful 1

Aparare si securitate

ART. 41

(1) Prezenta lege se aplica contractelor sectoriale atribuite si concursurilor de solutii organizate in domeniile apararii si securitatii nationale, cu exceptia:

a) celor pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012;

b) celor pentru care nu sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, potrivit art. 21, 22 sau 56 din aceasta.

Paragraful 2

Achizitii mixte care se refera la activitati identice si implica aspecte de aparare sau de securitate

Paragraful 3

Achizitii care se refera la mai multe activitati relevante si implica aspecte legate de aparare sau securitate

Paragraful 4

Contracte sectoriale si concursuri de solutii care implica aspecte de aparare sau securitate, atribuite sau organizate conform unor norme internationale

SECTIUNEA a 3-a

Situatii speciale

 

Paragraful 1

Contracte incheiate intre entitati contractante

Paragraful 2

Contracte atribuite unei intreprinderi afiliate

Paragraful 3

Contracte sectoriale atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

Paragraful 4

Servicii de cercetare si dezvoltare

ART. 53

Prezenta lege se aplica contractelor sectoriale de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati; si

b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.

Paragraful 5

Activitati expuse direct concurentei

Paragraful 6

Activitati de achizitie centralizata

Paragraful 7

Achizitii realizate ocazional in comun

ART. 57

(1) Doua sau mai multe entitati contractante pot conveni sa efectueze in comun anumite achizitii specifice.

(2) In cazul in care o procedura de atribuire a unui contract sectorial este gestionata in intregime in comun, in numele si pe seama tuturor entitatilor contractante, acestea sunt responsabile in mod solidar pentru indeplinirea obligatiilor care le revin in temeiul prezentei legi.

Paragraful 8

Achizitii care implica entitati contractante din alte state membre

CAPITOLUL III

Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire

 

SECTIUNEA 1

Operatori economici

SECTIUNEA a 2-a

Contracte rezervate

ART. 69

(1) Entitatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.

SECTIUNEA a 3-a

Confidentialitate

ART. 70

(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea entitatii contractante, entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile transmise de operatorii economici indicate de acestia ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli de evitare a conflictului de interese

ART. 72

In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care personalul entitatii contractante sau al unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

ART. 74

Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul sectorial nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului sectorial, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care entitatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului sectorial, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

SECTIUNEA a 5-a

Reguli aplicabile comunicarilor

ART. 78

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute de prezenta lege, sunt transmise in scris, prin mijloace electronice de comunicare sau, ca exceptie, prin alte mijloace decat cele electronice.

ART. 79

(1) Entitatea contractanta are obligatia de a asigura protejarea integritatii datelor si a confidentialitatii ofertelor si a solicitarilor de participare in cadrul tuturor operatiunilor de comunicare, transmitere si stocare a informatiilor.

CAPITOLUL IV

Modalitatile de atribuire

 

SECTIUNEA 1

Procedurile de atribuire

 

Paragraful 1

Aplicarea procedurilor de atribuire

ART. 82

(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de solutii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 12 alin. (1), sunt urmatoarele:

a) licitatia deschisa;

b) licitatia restransa;

c) negocierea competitiva;

d) dialogul competitiv;

e) parteneriatul pentru inovare;

f) negocierea fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare;

g) concursul de solutii;

h) procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;

i) procedura simplificata.

ART. 83

(1) Invitatia la procedura concurentiala de ofertare se poate face prin unul dintre urmatoarele mijloace:

a) printr-un anunt orientativ periodic, in conformitate cu prevederile art. 152, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva;

b) printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;

c) printr-un anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 154, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin oricare dintre procedurile reglementate de prezenta lege.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), operatorii economici care si-au manifestat interesul in urma publicarii anuntului orientativ periodic sunt invitati ulterior sa isi confirme interesul in scris prin intermediul unei invitatii pentru confirmarea interesului, in conformitate cu prevederile art. 161.

Paragraful 2

Licitatia deschisa

ART. 85

Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. c) si art. 154 alin. (3), prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.

ART. 86

(1) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

ART. 87

(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

(2) In cazul in care entitatea contractanta a publicat un anunt orientativ periodic care nu a fost utilizat in sine ca mijloc de invitatie la procedura concurentiala de ofertare, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 (3) In cazul in care o situatie de urgenta survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de catre entitatea contractanta si care nu sunt imputabile acesteia face imposibila de respectat perioada prevazuta la alin. (1), entitatea contractanta poate stabili o perioada redusa pentru depunerea ofertelor, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, cu conditia demonstrarii in mod corespunzator a respectivei situatii de urgenta.

(4) Entitatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor prevazuta la alin. (1) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.

ART. 88

Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de DUAE sau alte documente solicitate prin care ofertantul furnizeaza informatii privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

Paragraful 3

Licitatia restransa

ART. 89

In cadrul procedurii de licitatie restransa, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca raspuns la o invitatie la procedura concurentiala de ofertare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferta in etapa ulterioara.

ART. 90

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) si art. 156, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare, insotite de DUAE sau alte documente prin care operatorul economic furnizeaza informatii privind indeplinirea criteriilor de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

ART. 91

(1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte in etapa a doua, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (2) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5.

 (7) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

ART. 92

(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si in niciun caz nu poate fi mai mica de 15 zile.

(2) Termenul-limita pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord intre entitatea contractanta si candidatii selectati, asigurandu-se ca toti candidatii selectati sa aiba la dispozitie acelasi termen pentru pregatirea si transmiterea ofertelor.

(3) In lipsa unui acord cu privire la termenul-limita pentru primirea ofertelor, stabilit in conformitate cu alin. (2), acesta este de cel putin 10 zile de la data la care a fost trimisa invitatia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Paragraful 4

Negocierea competitiva

ART. 93

In cadrul procedurii de negociere competitiva, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare ca raspuns la o invitatie la procedura concurentiala de ofertare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora entitatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

ART. 94

Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unei invitatii la procedura concurentiala de ofertare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. a)-c) si art. 156, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

ART. 95

(1) Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati i^n cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 96 alin. (2) si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

 (7) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

ART. 97

(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

(2) Termenul-limita pentru primirea ofertelor poate fi stabilit de comun acord intre entitatea contractanta si candidatii selectati, asigurandu-se ca toti candidatii selectati sa aiba la dispozitie acelasi termen pentru pregatirea si transmiterea ofertelor.

(3) In lipsa unui acord cu privire la termenul-limita pentru primirea ofertelor, stabilit in conformitate cu alin. (2), acesta este de cel putin 10 zile de la data la care a fost trimisa invitatia de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

ART. 98

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 95 alin. (10), entitatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

 (8) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.

Paragraful 5

Dialogul competitiv

ART. 99

In cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.

ART. 100

Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) si art. 156 prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

ART. 101

(1) Procedura de dialog competitiv se desfasoara, de regula, in 3 etape:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b) etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;

c) etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii acestora prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

(2) In etapa prevazuta la alin. (1) lit. a), entitatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte in etapa de dialog, cu conditia sa fie asigurat un anumit numar minim de candidati.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

 (7) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor alin. (4).

(8) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

ART. 102

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau, dupa caz, data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului, daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura negocierii competitive si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

ART. 103

 (3) Criteriile de atribuire utilizate in cazul procedurii de dialog competitiv sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d).

ART. 105

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

 (5) Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in competitie, entitatea contractanta ii invita pe fiecare dintre acestia sa depuna ofertele finale pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.

 (7) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

ART. 106

 (2) La solicitarea entitatii contractante, se pot desfasura negocieri cu ofertantul a carui oferta finala a fost desemnata ca prezentand cel mai bun raport calitate-prêt.

Paragraful 6

Parteneriatul pentru inovare

ART. 108

In cadrul parteneriatului pentru inovare, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora entitatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

ART. 109

Parteneriatul pentru inovare se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare sau a unui anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) lit. b) sau c) si art. 155, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de entitatea contractanta.

ART. 110

(1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in 3 etape:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;

b) etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 111 alin. (3);

c) etapa negocierilor in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

 (4) Numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (3) trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.

 (8) Entitatea contractanta are obligatia de invita in etapa a doua cel putin un numar de candidati egal cu numarul minim de candidati indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4).

(9) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in invitatia la procedura concurentiala de ofertare conform dispozitiilor alin. (4), entitatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura, in conditiile prevazute la art. 226.

ART. 111

(1) Entitatea contractanta aplica parteneriatul pentru inovare atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.

 (5) Entitatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara separat activitati de cercetare si dezvoltare.

(6) Criteriile de atribuire utilizate in cazul parteneriatului pentru inovare sunt cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d).

ART. 112

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile si nu poate fi in niciun caz mai mica de 15 zile.

ART. 113

Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre entitatea contractanta si participanti.

ART. 114

(1) Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

(2) In cadrul parteneriatului pentru inovare se stabilesc obiective intermediare care trebuie realizate de catre parteneri, precum si plata pretului in transe corespunzatoare.

(3) Pe baza obiectivelor stabilite potrivit alin. (2), entitatea contractanta poate decide dupa fiecare faza sa inceteze parteneriatul pentru inovare sau, in cazul unui parteneriat pentru inovare incheiat cu mai multi parteneri, sa reduca numarul de parteneri prin incetarea anumitor contracte individuale, cu conditia ca entitatea contractanta sa fi mentionat in documentatia de atribuire aceste posibilitati, precum si conditiile aplicarii acestora.

ART. 116

(1) Entitatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Paragraful 7

Negocierea fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare

ART. 117

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar intr-unul din urmatoarele cazuri:

a) daca in cadrul unei proceduri cu invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare organizata pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neconforme, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei sectoriale;

b) daca contractul este atribuit exclusiv in scop de cercetare stiintifica, experimental, de studiu sau de dezvoltare, si nu in scopul asigurarii unui profit sau al recuperarii costurilor cu cercetarea si dezvoltarea si in masura in care atribuirea unui astfel de contract nu aduce atingere atribuirii competitive a contractelor ulterioare care urmaresc, in special, aceste obiective;

c) daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2);

d) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente care nu pot fi prevazute de entitatea contractanta si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a entitatii contractante;

e) atunci cand este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii produselor sau instalatiilor existente si numai daca schimbarea contractantului initial ar pune entitatea contractanta in situatia de a achizitiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultati tehnice disproportionate de utilizare si intretinere;

f) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract sectorial de lucrari sau de servicii, entitatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari sau servicii noi si numai daca se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la alin. (3);

g) pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime si bursele de energie, in cazul i^n care structura multilaterala de tranzactionare reglementata si supravegheata garanteaza i^n mod natural preturile pietei;

h) atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;

i) pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara;

j) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul sectorial de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; in acest din urma caz, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori.

 (4) Entitatea contractanta poate aplica procedura de negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare in cazul prevazut la alin. (1) lit. c) numai daca, in legatura cu motivele prevazute la alin. (2) lit. b) si c), nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila din punct de vedere functional, iar absenta concurentei sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrangeri artificiale de catre entitatea contractanta a parametrilor achizitiei in vederea viitoarei proceduri de atribuire. Motivele tehnice pot fi generate, de asemenea, de cerinte specifice privind interoperabilitatea care trebuie indeplinite pentru a asigura functionarea lucrarilor, produselor sau serviciilor care urmeaza a fi achizitionate.

Paragraful 8

Concursul de solutii

ART. 118

Concursul de solutii poate fi organizat in una dintre urmatoarele modalitati:

a) in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract sectorial de servicii;

b) ca o procedura de atribuire distincta cu premii sau plati acordate participantilor.

ART. 119

(1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea de catre entitatea contractanta a unui anunt de concurs prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte. Art. 156-158 se aplica si anunturilor privind concursurile de solutii.

ART. 121

(1) In scopul evaluarii proiectelor prezentate in cadrul unui concurs de solutii, entitatea contractanta numeste un juriu alcatuit exclusiv din persoane fizice independente fata de participantii la concurs.

Paragraful 9

Servicii sociale si alte servicii specifice

ART. 124

 (2) Alternativ publicarii unor anunturi de atribuire individuale, entitatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire prevazute la alin. (1) lit. d), caz in care entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate in termen de 30 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

 (4) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, este cel mai bun raport calitate-pret sau cel mai bun raport calitate-cost, prevazute la art. 209 alin. (3) lit. c) si d), tinandu-se seama de criteriile de calitate si de durabilitate ale serviciilor sociale.

ART. 125

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor sectoriale avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 124 care fac obiectul codurilor CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8 sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale.

 (3) Durata maxima a contractelor sectoriale prevazute la alin. (1) este de 3 ani.

 

Paragraful 10

Procedura simplificata

ART. 126

(2) Procedura simplificata se initiaza prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.

 (4) Entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pot decide desfasurarea procedurii simplificate:

a) fie intr-o etapa;

b) fie in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor.

(5) Conform alin. (4) lit. a) si fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (3), perioada minima intre data transmiterii anuntului de participare la procedura simplificata si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin:

a) 10 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;

b) 6 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;

c) 15 zile, in cazul in care se are in vedere atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.

 (10) In cazul in care o situatie de urgenta, demonstrata in mod corespunzator de catre entitatile contractante prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) face imposibil de respectat perioadele prevazute la alin. (5) sau (9), respectivele entitati pot stabili o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mica de 6 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare, respectiv transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 9 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.

 (12) In cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu prevederile alin. (11).

SECTIUNEA a 2-a

Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale

 

Paragraful 1

Acordul-cadru

ART. 127

Entitatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 82-123.

ART. 128

(1) Durata unui acord-cadru nu poate depasi 8 ani, cu exceptia cazurilor exceptionale pe care entitatea contractanta le justifica temeinic, in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

Paragraful 2

Sistemul dinamic de achizitii

ART. 129

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achizitii pentru achizitii de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac necesitatile entitatii contractante.

ART. 130

(1) Pentru efectuarea unei achizitii in cadrul unui sistem dinamic de achizitii, entitatea contractanta aplica regulile licitatiei restranse, precum si regulile specifice prevazute in cuprinsul prezentului paragraf.

ART. 131

(1) Entitatea contractanta are obligatia de a respecta urmatoarele termene:

a) perioada minima pentru depunerea solicitarilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, de la data trimiterii invitatiei pentru confirmarea interesului daca se utilizeaza un anunt orientativ periodic ca mijloc de invitare la procedura concurentiala de ofertare, si nu poate fi in niciun caz mai mic de 15 zile;

b) perioada minima pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa de depunere a ofertelor.

ART. 132

Toate comunicarile in cadrul unui sistem dinamic de achizitii se realizeaza exclusiv prin mijloace electronice, in conformitate cu dispozitiile art. 78 alin. (1) si (2), art. 79 si 80 si ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

ART. 135

(1) Entitatea contractanta transmite, in conformitate cu dispozitiile art. 161, cate o invitatie de participare tuturor participantilor admisi in cadrul sistemului dinamic de achizitii, in vederea depunerii de oferte pentru fiecare achizitie specifica in cadrul sistemului.

ART. 136

(1) Entitatea contractanta atribuie contractul sectorial ofertantului care prezinta oferta cea mai avantajoasa, desemnata prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare stabiliti prin anuntul de participare, invitatia pentru confirmarea interesului sau, atunci cand mijlocul de invitare la o procedura concurentiala de ofertare il constituie un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in invitatia de participare la procedura de ofertare.

ART. 139

Este interzisa perceperea de tarife operatorilor economici interesati sau participantilor la sistemul dinamic de achizitii.

Paragraful 3

Licitatia electronica

ART. 140

(1) Entitatea contractanta poate sa utilizeze licitatia electronica in urmatoarele situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, pot fi stabilite in mod precis:

a) ca o etapa finala a procedurii de licitatie deschisa, licitatie restransa sau de negociere competitiva;

b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici parte la un acord-cadru, potrivit dispozitiilor art. 128 alin. (2);

c) la depunerea ofertelor in vederea atribuirii unui contract sectorial in cadrul unui sistem dinamic de achizitii.

ART. 142

Licitatia electronica se bazeaza pe unul dintre urmatoarele elemente ale ofertelor:

a) exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;

b) pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau al costului cel mai scazut.

ART. 143

 (5) Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe runde succesive.

ART. 146

(1) Entitatea contractanta finalizeaza licitatia electronica printr-una dintre urmatoarele modalitati sau printr-o combinatie a acestora:

a) la data si ora indicate anterior;

b) daca nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime, cu conditia sa se fi specificat un termen care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice;

c) cand numarul de runde de licitare indicat in prealabil a fost epuizat.

CAPITOLUL V

Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire

 

SECTIUNEA 1

Consultarea pietei

ART. 148

(1) Inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului sectorial, entitatea contractanta are dreptul de a organiza consultari ale pietei in vederea pregatirii achizitiei sectoriale, prin raportare la obiectul contractului sectorial, si pentru a informa operatorii economici cu privire la planurile de achizitie si cerintele avute in vedere in legatura cu acestea, facand cunoscut acest lucru prin intermediul SEAP, precum si prin orice alte mijloace.

(2) In cadrul consultarilor prevazute la alin. (1), entitatea contractanta are dreptul de a invita experti independenti, autoritati publice sau operatori economici, inclusiv organizatii reprezentative ale acestora.

SECTIUNEA a 2-a

Impartirea pe loturi

ART. 150

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor sectoriale si a acordurilor-cadru si, in acest caz, de a stabili dimensiunea si obiectul loturilor, cu conditia includerii acestor informatii in documentele achizitiei.

 (4) Entitatea contractanta are dreptul, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, sa limiteze numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant.

SECTIUNEA a 3-a

Reguli de publicitate si transparenta

ART. 154

(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:

ART. 155

(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data:

a) incheierii contractului sectorial/acordului-cadru in urma finalizarii procedurii de atribuire;

b) finalizarii unui concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;

c) atribuirii unui contract sectorial printr-un sistem dinamic de achizitii;

d) inchiderii unui sistem dinamic de achizitii.

ART. 160

(1) Entitatea contractanta asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele achizitiei incepand cu data publicarii unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sau unei invitatii pentru confirmarea interesului.

ART. 161

(1) In cadrul procedurilor de licitatie restransa, dialog competitiv, negociere competitiva si al parteneriatului pentru inovare, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor candidatilor selectati, simultan si in scris.

SECTIUNEA a 4-a

Elaborarea documentatiei de atribuire

ART. 172

(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire.

(2) Entitatea contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet, cat mai repede posibil, la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea unui operator economic.

SECTIUNEA a 5-a

Oferte alternative

ART. 174

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a permite sau solicita ofertantilor sa depuna oferte alternative numai daca a precizat explicit in documentatia de atribuire ca permite sau solicita depunerea de oferte alternative.

SECTIUNEA a 6-a

Criterii de calificare si selectie

 

Paragraful 1

Sisteme de calificare

ART. 175

(1) Entitatile contractante pot institui si utiliza un sistem de calificare a operatorilor economici, prin care se asigura ca operatorii economici pot solicita calificarea in orice moment.

(2) Entitatile contractante stabilesc norme si criterii obiective pentru excluderea si selectarea operatorilor economici care solicita calificarea, precum si criterii si norme obiective pentru utilizarea sistemului de calificare, care sa trateze aspecte precum inscrierea in sistem, actualizarea periodica a calificarilor, daca acestea exista, si durata sistemului.

(3) Criteriile si normele prevazute la alin. (2) sunt puse la dispozitia operatorilor economici la cerere. In cazul in care aceste criterii si norme includ specificatii tehnice, se aplica dispozitiile art. 165-171.

Paragraful 2

Aplicarea criteriilor de calificare si selectie

ART. 176

(1) Entitatile contractante au dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie referitoare la:

  1. a) motive de excludere a candidatului/ofertantului;
  2. b) capacitatea candidatului/ofertantului.

Paragraful 3

Motivele de excludere a candidatului/ofertantului

ART. 177

(1) Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat;

b) infractiuni de coruptie;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

d) acte de terorism;

e) spalarea banilor;

f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

g) frauda

ART. 178

(1) Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

ART. 180

(1) Entitatea contractanta exclude din procedura de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 64 alin. (1), iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale entitatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara, sau in incetarea activitatii;

c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti, a unei autoritati administrative sau a unei organizatii internationale;

d) entitatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/ informatii concrete pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau/in legatura cu procedura in cauza;

e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau/in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe, prevazute la art. 75 alin. (3);

f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

g) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in cadrul unui contract de achizitii publice, al unui contract sectorial sau al unui contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;

i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru catre respectivul operator economic.

Paragraful 4

Criterii privind capacitatea aplicate de entitatile contractante

ART. 194

Paragraful 5

Standarde de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu

ART. 195

(1) Entitatea contractanta are dreptul de a impune operatorilor economici obligatia prezentarii unor certificari specifice, acordate de organisme de certificare acreditate, care atesta respectarea de catre acestia a anumitor standarde de asigurare a calitatii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati, sau standarde ori sisteme de management de mediu.

Paragraful 6

Sustinerea unui/unor tert/terti

ART. 196

(1) Operatorul economic, in cadrul unui sistem de calificare sau in cadrul licitatiei deschise, licitatiei restranse, negocierii competitive, dialogului competitiv ori parteneriatelor pentru inovare, are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.

(2) Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art. 192 lit. g) doar daca tertul va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile in legatura cu care sunt necesare respectivele calificari.

SECTIUNEA a 7-a

Documentul unic de achizitie european. E-Certis

ART. 202

(1) Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, care consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii:

a) nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180;

b) indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta;

c) daca este cazul, indeplineste criteriile de selectie stabilite de entitatea contractanta in conformitate cu prevederile prezentei legi.

ART. 203

Operatorii economici pot reutiliza un DUAE deja utilizat intr-o procedura de atribuire precedenta, cu conditia sa confirme ca informatiile cuprinse in acesta sunt in continuare corecte si valabile la data depunerii acestuia.

ART. 205

(1) Entitatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

SECTIUNEA a 8-a

Criterii de atribuire

ART. 209

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legale sau administrative privind pretul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, entitatea contractanta isi bazeaza decizia de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, prin utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

(3) Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic in conformitate cu dispozitiile alin. (2), entitatea contractanta are dreptul de a aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

a) pretul cel mai scazut;

b) costul cel mai scazut;

c) cel mai bun raport calitate-pret;

d) cel mai bun raport calitate-cost.

 (5) Factorii de evaluare prevazuti la alin. (4) pot viza, printre altele:

a) calitatea;

b) organizarea, calificarea si experienta personalului

c) serviciile post-vanzare.

SECTIUNEA a 9-a

Cataloage electronice

ART. 215

(1) In cazul in care dispozitiile legale impun utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, entitatea contractanta poate solicita ca ofertele sa fie prezentate sub forma de catalog electronic sau sa includa un catalog electronic.

ART. 216

(1) Cataloagele electronice sunt elaborate de catre candidati sau ofertanti in vederea participarii la o anumita procedura de atribuire, in conformitate cu specificatiile tehnice si formatul stabilite de entitatea contractanta.

ART. 218

(1) Entitatea contractanta poate atribui contracte sectoriale pe baza unui sistem dinamic de achizitii, solicitand prezentarea ofertelor pentru un contract specific sub forma unui catalog electronic.

SECTIUNEA a 10-a

Atribuirea contractelor sectoriale si incheierea acordurilor-cadru

SECTIUNEA a 11-a

Oferte care cuprind produse originare din tari terte si relatiile cu aceste tari

ART. 223

(1) In cazul in care ofertele prezentate in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare contin produse originare din tari terte cu care Uniunea Europeana nu a incheiat niciun acord intr-un cadru multilateral sau bilateral care sa asigure accesul efectiv al entitatilor comunitare la pietele acestor tari terte, aceste oferte pot fi respinse daca proportia produselor originare din tarile terte, determinata in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, depaseste 50% din valoarea totala a produselor care constituie oferta.

SECTIUNEA a 12-a

Finalizarea procedurii de atribuire

SECTIUNEA a 13-a

Informarea candidatilor/ofertantilor

SECTIUNEA a 14-a

Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire

CAPITOLUL VI

Executarea contractului sectorial

SECTIUNEA 1

Subcontractarea

ART. 232

(1) Entitatea contractanta efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, pentru servicii, produse sau lucrari furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, atunci cand natura contractului permite acest lucru si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.

 (3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, entitatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru

SECTIUNEA a 3-a

Cazuri specifice de incetare a contractului sectorial

ART. 244

(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului sectorial, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract sectorial in perioada de valabilitate a acestuia intr-una din urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, in temeiul art. 177;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

Sursa: Monitorul Oficial

Potrivit unui comunicat de presa al ANAP ANAP(Agentia Nationala pentru Achizitii Publice), Pachetul de legi privind achizitiile publice fost publicat in Monitorul Oficial.

In Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016 au fost publicate noile legile privind achizitiile publice, repectiv:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (clasice)Of. nr. 390/2016;
  • Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectorialeOf. nr. 391/2016;
  • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de serviciiOf. nr. 392/2016;
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a ContestatiilorOf. nr. 393/2016.

Cele patru legi privind achizitiile publice pot fi consultate si pe site-ul ANAP, www.anap.gov.ro, la sectiunea LEGISLATIE NATIONALA sau accesand urmatorul link: http://anap.gov.ro/web/category/legislatie/legislatie-primara/?future=false

De ieri avem in Monitorul Oficial, cele patru legi ale achizitiilor publice care transpun directivele europene in domeniu. Acestea urmeaza sa intre in vigoare in trei zile de la data publicarii. (…) Odata cu cele patru legi, ANAP a repornit un proces de transformare a legislatiei secundare. Vor fi trei norme de aplicare, care se vor concretiza prin HG, dar am avut deja o etapa de preconsultare publica. Acum sunt in forma semifinisata pe site-ul agentiei, urmand ca in perioada urmatoare sa integram si observatiile ministerelor de linie. Angajamentul Guvernului este ca pe 31 mai sa reusim aprobarea acestor HG.” a declarat presedintele ANAP, Bogdan Puscas.

Mai mult, legat de adoptarea setului de norme privind aplicarea noilor legi, presedintele ANAP a facut urmatoarele completari: “Normele privind concesiunile de serviicii si cele de lucrari ar putea sa mai intarzie, pentru ca necesita o atentie mai mare, avand in vedere ca se urmareste deblocarea unor proiecte de infrastructura mare, care au asteptat ani de zile noile prevederi cu privire la parteneriatul public privat.

Sursa: Comunicat de Presa ANAP

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !