Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

Extras / Rezumat Prevederi Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si concesiuni – Descarcati Documentul Integral Aici

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Art. 2

(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) act al autoritatii contractante – orice act administrativ emis in legatura cu o procedura privind atribuirea unui contract, orice operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire;

b) autoritate contractanta – oricare dintre urmatoarele:

(i) autoritatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

c) contract – oricare dintre urmatoarele:

(i) contractul de achizitie publica, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice, precum si in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrari, astfel cum este definit in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

d) masuri de remediere – acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire;

e) notificare prealabila – cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al autoritatii contractante, in sensul revocarii sau modificarii acestuia;

f) persoana care se considera vatamata – orice operator economic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Art. 4

(1) Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu.

(2) Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului sau instantei de judecata.

Art. 5

(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege exprimate in zile incep sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.

(2) Ziua in cursul careia a fost comunicat un act procedural nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi nelucratoare, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

Capitolul II – Notificarea prealabila

Art. 6

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, care poate fi invocata si din oficiu, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de:

a) 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

b) 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

(2) Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin datele de identificare ale persoanei care se considera vatamata, neregulile sesizate si masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate, dupa caz.

(4) In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari.

(5) In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii raspunsului prevazut la alin.(4).

(6) In cazul procedurilor care se publica in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5), inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire prin publicarea in SEAP.

(7) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5) se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire.

 (10) Sesizarea Consiliului sau a instantei, dupa caz, se poate face numai dupa indeplinirea procedurii de notificare prealabila.

Art. 7

(1) Formularea unei notificari prealabile in termenul legal de catre persoana care se considera vatamata are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului.

(2) Suspendarea dreptului de incheiere a contractului nu inceteaza inainte de expirarea unui termen de:

a) cel putin 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) cel putin 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Capitolul III – Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala

 

Sectiunea 1 – Termenul de contestare si efectele contestatiei

Art. 8

(1) Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 6 alin. (4), precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de:

a) 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Art. 9

(1) Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se publica in SEAP.

Sectiunea 2 – Elementele contestatiei

Art. 10

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta si in ce calitate. Se indica si adresa de posta electronica, numarul de telefon si numarul de fax, dupa caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieste in strainatate indica, pentru celeritate, si domiciliul ales sau resedinta din Romania unde urmeaza sa i se transmita comunicarile privind solutionarea contestatiei;

b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicata, dupa caz, numarul si data anuntului de participare din SEAP;

d) precizarea actului atacat al autoritatii contractante;

e) obiectul contestatiei;

f) motivarea in fapt si in drept a contestatiei;

g) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

h) semnatura contestatorului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice.

(3) Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala nu se taxeaza.

Sectiunea 3 – Solutionarea contestatiei

Art. 12

(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2).

(2) Contestatiile care nu intra in competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, catre instanta de judecata competenta ori, daca este cazul, catre un alt organ cu activitate jurisdictionala competent.

Art. 16

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenului legal de contestare.

(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP, fara a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.

(3) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Consiliul instiinteaza autoritatea contractanta despre existenta contestatiei, iar autoritatea transmite punctul sau de vedere asupra tardivitatii contestatiei si eventualele mijloacele de proba in acest sens.

(5) Toate notificarile si actele procedurale se transmit prin posta, fax si/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.

Art. 18

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei.

Art. 19

(1) La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Art. 20

(1) In vederea solutionarii contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra orice mijloace de proba permise de lege si de a solicita orice date si documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

Art. 21

(1) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile sunt audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.

(2) Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectat termenul legal de solutionare a contestatiei, prevazut la art. 24.

(3) Este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Sectiunea 4 – Suspendarea procedurii de atribuire

Art. 22

(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate sa dispuna prin incheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, masura suspendarii procedurii de atribuire sau aplicarii oricarei decizii luate de autoritatea contractanta, pana la solutionarea contestatiei.

Sectiunea 5 – Termenul de solutionare a contestatiei

Art. 24

(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei.

Art. 25

(1) Consiliul, prin incheiere, poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei:

a) in situatia in care aceasta depinde in tot sau in parte de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;

b) cand s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul atacat de contestator.

Sectiunea 6 – Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul

Capitolul IV – Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului

Art. 29

(1) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre oricare dintre partile cauzei, cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 32

(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Plangerile se solutioneaza de complete specializate in achizitii publice.

 (4) Plangerea este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, in complete specializate in achizitii publice, formate din 3 judecatori.

Art. 33

 (2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului, partea care o solicita trebuie sa constituie in prealabil o cautiune, calculata prin raportare la valoarea estimata a contractului sau la valoarea stabilita a contractului, dupa cum urmeaza:

a) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.

 (4) Cautiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank-S.A. sau la orice alta institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei.

 (9) Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului.

Art. 36

(1) Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din valoarea taxelor de timbru prevazute la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

Capitolul V – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Sectiunea 1 – Organizare si functionare

Sectiunea 2 – Statutul personalului Consiliului

Capitolul VI – Sistemul de remedii judiciar

 

Sectiunea 1 – Contestatia formulata pe cale judiciara

Art. 49

2) Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal, prin complete specializate in achizitii publice. Contestatia este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, de catre complete specializate in achizitii publice.

(3) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire.

(4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire.

(6) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea hotararii instantei privind solutionarea contestatiei si, in orice caz, numai dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut la art. 59 alin. (1). (7) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absoluta.

Art. 50

 (4) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata intregii proceduri nu poate depasi 45 de zile de la data sesizarii instantei.

(5) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea contestatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare.

(6) Reclamantului i se comunica de indata intampinarea depusa de parat, la care reclamantul este obligat sa depuna raspuns in termen de 3 zile lucratoare de la comunicare.

Art. 51

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice.

(4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(6) Hotararea pronuntata de curtea de apel este definitiva.

Art. 52

 (2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

 

Sectiunea 2 – Solutionarea litigiilor in instanta de judecata

Art. 53

 (5) Despagubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autoritatii contractante emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire, se pot acorda numai dupa anularea actului respectiv ori, dupa caz, dupa luarea oricaror alte masuri de remediere de catre autoritatea contractanta.

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

 

Sectiunea 3 – Nulitatea contractelor

Art. 58

(1) Orice persoana interesata poate solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractului/actului aditional la acesta incheiat cu incalcarea conditiilor cerute, dupa caz, de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pentru incheierea sa valabila, precum si repunerea partilor in situatia anterioara.

Art. 59

(1) In sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de asteptare pentru incheierea contractului nu poate fi mai mic de:

a) 11 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati;

b) 6 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care autoritatea contractanta utilizeaza alte mijloace de comunicare decat cele electronice, termenele se majoreaza cu 5 zile.

Art. 60

(1) Cererile prin care se solicita constatarea nulitatii contractelor se introduc in termen de:

a) 30 de zile, incepand cu ziua urmatoare

b) 6 luni, incepand cu data publicarii anuntului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decadere.

Art. 61

 (2) Sentinta tribunalului poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen care nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

Capitolul VII – Dispozitii speciale

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 68

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in masura in care prevederile acestora din urma nu sunt contrare.

*** Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.395 din 30 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Legea 101/ 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE (CNAS) achizitioneaza prin licitatie publica Servicii de administrare, suport tehnic si mentenanta hardware pentru Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS).

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP: 166939/ 26.03.16., iar termenul limita pentru depunere este 06.05.16.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu un singur agent economic pe o durata de 36 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2,795,502.00 lei/an fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 698,875.50 lei fara TVA.
Valoarea maxim estimata a Acordului Cadru este de 8,386,506.00 lei TVA.
Valoarea minim estimata a Acordului Cardu este de 2,795,502.00 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 8,386,506 lei.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
 

Clasificare CPV:

71356300-1 – Servicii de suport tehnic;
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru aplicatie si produsele software si hardware SNIEP 06.01.15
Servicii de mentenanta pentru Sistemul Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (S.I.V.S.F.) – Lot 1 si Lot 2 04.09.14
Servicii de mentenanta pentru Sistemul Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (S.I.V.S.F.) – Lot 1 si Lot 2
Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini. 20.03.14
Actualizare documentatie Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini. 20.03.14
Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini.
Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II
Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II 26.02.14
Suspendata – Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II 26.02.14
Achizitioneaza servicii de suport tehnic hardware si software pentru doua echipamente 07.04.15
Tagged with:
 

Potrivit, www.euractiv.ro: Cele mai relevante proceduri de achizitii publice ale lunii iunie, publicate in SEAP, sunt urmatoarele:

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale, licitatii de peste 10 milioane lei pentru consultanta: Doua licitatii lansate in luna iunie de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vizeaza: achizitionarea de servicii pentru monitorizarea efectelor Programului Operational Regional 2007-2013 asupra mediului si, respectiv, achizitionarea serviciilor de consultanta in cercetare si in dezvoltare. Pentru ultimul contract se solicita o echipa de minim 26 de persoane.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, licitatie de peste 35 milioane lei pentru servicii postale: CNAS a lansat procedura de achizitii publice in vederea incheierii unui contract cadru cu un singur operator economic. Contractul vizeaza servicii pentru distribuirea Cardului National al asigurarilor sociale de sanatate si va avea valoarea intre 35 si 37 milioane lei.

Licitatie de 38,7 milioane de lei lansata de Regia de Apa Constanta: Asistenta tehnica pentru atragerea de fonduri europene Regia Autonoma Judeteana de Apa Constanta a scos la licitatie in data de 5 iunie un contract de asistenta tehnica in vederea atragerii de fonduri europene pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata. Contractul va fi finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS Mediu.

Sursa: www.euractiv.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !