Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

Extras / Rezumat Prevederi Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si concesiuni – Descarcati Documentul Integral Aici

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23 mai 2016

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza remediile, caile de atac si procedura de solutionare a acestora, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Art. 2

(1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al unei autoritati contractante sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea autoritatii contractante la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdictionala sau judiciara, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:

a) act al autoritatii contractante – orice act administrativ emis in legatura cu o procedura privind atribuirea unui contract, orice operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de legislatia in materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire;

b) autoritate contractanta – oricare dintre urmatoarele:

(i) autoritatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, astfel cum este definita in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

c) contract – oricare dintre urmatoarele:

(i) contractul de achizitie publica, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice;

(ii) contractul sectorial, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iii) acordul-cadru, astfel cum este definit in legislatia privind achizitiile publice, precum si in legislatia privind achizitiile sectoriale;

(iv) contractul de concesiune de servicii sau contractul de concesiune de lucrari, astfel cum este definit in legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

d) masuri de remediere – acele masuri adoptate de autoritatea/entitatea contractanta, in urma primirii unei notificari prealabile/contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptata in cadrul procedurii de atribuire;

e) notificare prealabila – cererea prin care se solicita autoritatii contractante reexaminarea unui act al autoritatii contractante, in sensul revocarii sau modificarii acestuia;

f) persoana care se considera vatamata – orice operator economic care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Art. 4

(1) Pentru solutionarea contestatiei pe cale administrativ-jurisdictionala, persoana care se considera vatamata se adreseaza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, denumit in continuare Consiliu.

(2) Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului sau instantei de judecata.

Art. 5

(1) Termenele procedurale stabilite de prezenta lege exprimate in zile incep sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.

(2) Ziua in cursul careia a fost comunicat un act procedural nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi nelucratoare, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

Capitolul II – Notificarea prealabila

Art. 6

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, care poate fi invocata si din oficiu, inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, in tot sau in parte, a pretinsei incalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, in termen de:

a) 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

b) 5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.

(2) Notificarea prealabila se face in scris si contine cel putin datele de identificare ale persoanei care se considera vatamata, neregulile sesizate si masurile de remediere pe care le considera necesare a fi luate, dupa caz.

(4) In termen de 3 zile, calculat incepand cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei incalcari.

(5) In cazul in care autoritatea contractanta transmite un raspuns in sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Termenul se calculeaza incepand cu ziua urmatoare transmiterii raspunsului prevazut la alin.(4).

(6) In cazul procedurilor care se publica in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5), inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire prin publicarea in SEAP.

(7) In cazul procedurilor a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, masurile adoptate potrivit alin. (5) se comunica, in termen de o zi lucratoare de la adoptare, atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire.

 (10) Sesizarea Consiliului sau a instantei, dupa caz, se poate face numai dupa indeplinirea procedurii de notificare prealabila.

Art. 7

(1) Formularea unei notificari prealabile in termenul legal de catre persoana care se considera vatamata are ca efect suspendarea dreptului de incheiere a contractului.

(2) Suspendarea dreptului de incheiere a contractului nu inceteaza inainte de expirarea unui termen de:

a) cel putin 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) cel putin 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Capitolul III – Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala

 

Sectiunea 1 – Termenul de contestare si efectele contestatiei

Art. 8

(1) Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns in termenul prevazut la art. 6 alin. (4), precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de:

a) 10 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz;

b) 5 zile, in cazul in care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este mai mica decat pragurile valorice in raport de care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legislatiei privind achizitiile publice, legislatiei privind achizitiile sectoriale sau legislatiei privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, dupa caz.

Art. 9

(1) Dupa primirea contestatiei, autoritatea contractanta poate adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei. Masurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii lor. Pentru a fi aduse la cunostinta operatorilor economici interesati, masurile adoptate inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare sau, dupa caz, a ofertelor, se publica in SEAP.

Sectiunea 2 – Elementele contestatiei

Art. 10

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, codul de identificare fiscala al contestatorului persoana fizica ori, dupa caz, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in registrul comertului, persoanele care le reprezinta si in ce calitate. Se indica si adresa de posta electronica, numarul de telefon si numarul de fax, dupa caz, la care poate fi comunicat orice act procedural. Contestatorul care locuieste in strainatate indica, pentru celeritate, si domiciliul ales sau resedinta din Romania unde urmeaza sa i se transmita comunicarile privind solutionarea contestatiei;

b) denumirea si sediul autoritatii contractante;

c) denumirea obiectului contractului, procedura de atribuire aplicata, dupa caz, numarul si data anuntului de participare din SEAP;

d) precizarea actului atacat al autoritatii contractante;

e) obiectul contestatiei;

f) motivarea in fapt si in drept a contestatiei;

g) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;

h) semnatura contestatorului persoana fizica sau a reprezentantului persoanei juridice.

(3) Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala nu se taxeaza.

Sectiunea 3 – Solutionarea contestatiei

Art. 12

(1) Consiliul este competent sa solutioneze contestatiile cu privire la procedurile de atribuire a contractelor prin complete specializate constituite potrivit regulamentului de organizare si functionare aprobat potrivit art. 37 alin. (2).

(2) Contestatiile care nu intra in competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, catre instanta de judecata competenta ori, daca este cazul, catre un alt organ cu activitate jurisdictionala competent.

Art. 16

(1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se inainteaza atat Consiliului, cat si autoritatii contractante, nu mai tarziu de expirarea termenului legal de contestare.

(2) In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa o publice in SEAP, fara a face referire la datele de identificare cu caracter personal ale contestatorului.

(3) In cazul procedurilor de atribuire a caror initiere nu se realizeaza prin publicare in SEAP, prevederile art. 6 alin. (7) si (8) se aplica in mod corespunzator.

(4) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1), Consiliul instiinteaza autoritatea contractanta despre existenta contestatiei, iar autoritatea transmite punctul sau de vedere asupra tardivitatii contestatiei si eventualele mijloacele de proba in acest sens.

(5) Toate notificarile si actele procedurale se transmit prin posta, fax si/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.

Art. 18

(1) In termen de 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei.

Art. 19

(1) La cerere, partile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, in aceleasi conditii in care se realizeaza accesul la dosarele constituite la instantele de judecata potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, cu exceptia documentelor pe care operatorii economici le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba.

Art. 20

(1) In vederea solutionarii contestatiei, Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra orice mijloace de proba permise de lege si de a solicita orice date si documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

Art. 21

(1) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile sunt audiate numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.

(2) Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot depune concluzii scrise in cursul procedurii. De asemenea, partile pot solicita sa depuna concluzii oral in fata Consiliului, fara ca prin aceasta sa fie afectat termenul legal de solutionare a contestatiei, prevazut la art. 24.

(3) Este inadmisibila prezentarea unor noi motive de contestare si/sau formularea unor noi capete de cerere pe calea concluziilor scrise sau orale ori a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Sectiunea 4 – Suspendarea procedurii de atribuire

Art. 22

(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate sa dispuna prin incheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, masura suspendarii procedurii de atribuire sau aplicarii oricarei decizii luate de autoritatea contractanta, pana la solutionarea contestatiei.

Sectiunea 5 – Termenul de solutionare a contestatiei

Art. 24

(1) Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice, al achizitiei sectoriale sau al concesiunii, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei.

Art. 25

(1) Consiliul, prin incheiere, poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei:

a) in situatia in care aceasta depinde in tot sau in parte de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati;

b) cand s-a pus in miscare actiunea penala pentru o infractiune savarsita in legatura cu actul atacat de contestator.

Sectiunea 6 – Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul

Capitolul IV – Calea de atac impotriva deciziilor Consiliului

Art. 29

(1) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre oricare dintre partile cauzei, cu plangere la instanta de judecata competenta, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, in termen de 10 zile de la comunicare.

Art. 32

(1) Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii contractante. Plangerile se solutioneaza de complete specializate in achizitii publice.

 (4) Plangerea este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, in complete specializate in achizitii publice, formate din 3 judecatori.

Art. 33

 (2) Pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului, partea care o solicita trebuie sa constituie in prealabil o cautiune, calculata prin raportare la valoarea estimata a contractului sau la valoarea stabilita a contractului, dupa cum urmeaza:

a) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 35.000 lei;

b) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 88.000 lei;

c) 2% din valoarea estimata a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 220.000 lei;

d) 2% din valoarea stabilita a contractului, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice pentru care este obligatorie publicarea anuntului de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar nu mai mult de 880.000 lei.

 (4) Cautiunea se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank-S.A. sau la orice alta institutie de credit care efectueaza astfel de operatiuni, pe numele partii respective, la dispozitia instantei.

 (9) Cautiunea depusa se restituie, la cerere, dupa solutionarea prin hotarare definitiva a plangerii, respectiv dupa incetarea efectelor suspendarii procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului.

Art. 36

(1) Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu se taxeaza cu 50% din valoarea taxelor de timbru prevazute la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

Capitolul V – Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Sectiunea 1 – Organizare si functionare

Sectiunea 2 – Statutul personalului Consiliului

Capitolul VI – Sistemul de remedii judiciar

 

Sectiunea 1 – Contestatia formulata pe cale judiciara

Art. 49

2) Competenta de solutionare a cauzelor apartine tribunalului in a carui arie de competenta teritoriala se afla sediul autoritatii contractante, sectia de contencios administrativ si fiscal, prin complete specializate in achizitii publice. Contestatia este solutionata de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 45 de zile de la data sesizarii legale a instantei, de catre complete specializate in achizitii publice.

(3) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, instanta, pana la solutionarea fondului cauzei, poate dispune la cererea partii interesate, prin incheiere motivata, cu citarea partilor, suspendarea procedurii de atribuire.

(4) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu recurs, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

(5) Prevederile art. 33 se aplica in mod corespunzator in cazul solicitarii suspendarii procedurii de atribuire.

(6) Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea hotararii instantei privind solutionarea contestatiei si, in orice caz, numai dupa expirarea termenului legal de asteptare prevazut la art. 59 alin. (1). (7) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (6) este lovit de nulitate absoluta.

Art. 50

 (4) Termenele de judecata ulterioare nu pot fi mai mari de 15 zile, iar durata intregii proceduri nu poate depasi 45 de zile de la data sesizarii instantei.

(5) Paratul este obligat sa depuna intampinarea in termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea contestatiei, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si invoca exceptii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare.

(6) Reclamantului i se comunica de indata intampinarea depusa de parat, la care reclamantul este obligat sa depuna raspuns in termen de 3 zile lucratoare de la comunicare.

Art. 51

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se judeca de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, in complet specializat in achizitii publice.

(4) Prevederile art. 50 alin. (3) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(6) Hotararea pronuntata de curtea de apel este definitiva.

Art. 52

 (2) Recursul formulat impotriva hotararii de solutionare a contestatiei se taxeaza cu 50% din taxa prevazuta la art. 56 alin. (1) si/sau (2), dupa caz.

 

Sectiunea 2 – Solutionarea litigiilor in instanta de judecata

Art. 53

 (5) Despagubirile pentru prejudiciul cauzat, printr-un act al autoritatii contractante emis cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, achizitiilor sectoriale sau concesiunilor ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire, se pot acorda numai dupa anularea actului respectiv ori, dupa caz, dupa luarea oricaror alte masuri de remediere de catre autoritatea contractanta.

 (3) Hotararea poate fi atacata cu recurs, in termen de 10 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen ce nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

 

Sectiunea 3 – Nulitatea contractelor

Art. 58

(1) Orice persoana interesata poate solicita instantei de judecata constatarea nulitatii absolute a contractului/actului aditional la acesta incheiat cu incalcarea conditiilor cerute, dupa caz, de legislatia privind achizitiile publice, legislatia privind achizitiile sectoriale sau legislatia privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pentru incheierea sa valabila, precum si repunerea partilor in situatia anterioara.

Art. 59

(1) In sensul art. 58 alin. (6) termenul legal de asteptare pentru incheierea contractului nu poate fi mai mic de:

a) 11 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati;

b) 6 zile, incepand cu ziua urmatoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului catre ofertantii/candidatii interesati.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care autoritatea contractanta utilizeaza alte mijloace de comunicare decat cele electronice, termenele se majoreaza cu 5 zile.

Art. 60

(1) Cererile prin care se solicita constatarea nulitatii contractelor se introduc in termen de:

a) 30 de zile, incepand cu ziua urmatoare

b) 6 luni, incepand cu data publicarii anuntului de atribuire a contractului; termenul de 6 luni este un termen de decadere.

Art. 61

 (2) Sentinta tribunalului poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la sectia contencios administrativ si fiscal a curtii de apel, care judeca in complet specializat in achizitii publice. Recursul este solutionat de urgenta si cu precadere, intr-un termen care nu va depasi 30 de zile de la data sesizarii legale a instantei.

Capitolul VII – Dispozitii speciale

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 68

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, si cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in masura in care prevederile acestora din urma nu sunt contrare.

*** Prezenta lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaza caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.395 din 30 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, si Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr.76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Sursa: Monitorul Oficial

Puteti descarca documentul legislativ, cu ajutorul linkului urmator: Legea 101/ 2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune

Primaria Municipiului Braila, organizeaza licitatie pentru concesionare – Delegarea de gestiune prin concesionare a sistemului de iluminat public municipiul Braila.

Descrierea succinta a contractului de concesionare:

– intocmirea documentatiei tehnice pentru realizarea tuturor lucrarilor de investitii conform legislatiei in vigoare;

– întretinerea si mentinerea în funtiune a sistemului de iluminat public;

– modernizarea echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public constand in montarea a minim 9224 aparate de iluminat stradale si minim 3435 aparate de iluminat ornamentale;

– modernizarea a minim 79 puncte de aprindere;

– extinderea retelelor si echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat public, constand din 600 stalpi metalici zincati cu inaltimea de 8-10 m si 400 stalpi ornamentali cu inaltimea de 4 m cu retelele aferente;

– realizarea iluminatului arhitectural (pentru cele 7 obiective precizate in Caietul de sarcini);

– implementarea sistemului de telegestiune;

– realizarea iluminatului festiv (cu ocazia Sarbatorilor de Craciun, de Paste si Zilele municipiului, pe durata concesiunii).

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice;
50232100-1 – Servicii de intretinere a iluminatului public;
71323100-9 – Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica.

Valoarea estimata fara TVA: 58.057.159.36 lei

Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 60.00 Reducerea consumului de energie electrica a sistemului de iluminat, rezultata in urma lucrarilor de modernizare, conform prevederiilor din caietul de sarcini 40.00.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 19.04.2016

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie Contract de delegare de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public in Municipiul Craiova 07.05.14
Contract de delegare de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public in Municipiul Craiova 07.05.14
Contract de delegare de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public in Municipiul Craiova
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Tarnaveni prin concesionare 28.07.15
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Tarnaveni prin concesionare
Contract de delegare de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public in municipiul Craiova.
DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL ZALAU 26.10.15
Delegarea gestiunii prin concesionarea Serviciului de iluminat public din orasul Copsa Mica – judetul Sibiu
Lucrari aferente proiectului EXTINDERE RETEA ILUMINAT ZONA STR. DECEBAL – STR. TIMIS 17.09.14
Lucrari aferente proiectului EXTINDERE RETEA ILUMINAT ZONA STR. DECEBAL – STR. TIMIS
Tagged with:
 

Consiliul Judetean Botosani organizeaza Licitatie pentru delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale in Jud Botosani. Un alt anunt de licitatie a mai fost publicat si urma cu aproximativ 3 luni in 31.03.2015, valoarea licitatiei fiind identica.

Descriere: Delegarea de gestiune prin concesionare a urmatoarelor activitati ale Serviciului public de salubrizare din judetul Botosani:

• operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale de pe teritoriul judetului Botosani;

• sortarea deseurilor municipale in statia de sortare din cadrul Centrului de Management al Deseurilor Stauceni;

• administrarea depozitului de deseuri conform Stauceni;

• transportul deseurilor de la statiile de transfer la Centrul de Management al Deseurilor (CMD) Stauceni;

Vocabularul comun privind achizitiile CPV:
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere;
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile;
90513000-6 – Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase;
90533000-2 – Servicii de gestionare a haldelor de deseuri.

Valoarea totala estimata pentru perioada de 8 ani: Exclusiv TVA 42.008.002,14 Lei Din care [fara TVA]:

• Depozit : 30.490.100,92 Lei

• Transfer / Transport : 6.513.235,45 Lei

• Sortare : 5.004.665,77 Lei

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: Data 07.09.2015.

Printr-o hotarare locala: nr. 108 / 26 mai 2015, facauta publica pe site-ul primariei, consiliul judetean si-a dat acordul pentru asocierea intre S.C. „URBAN SERV” S.A. Botosani si S.C. „SOMA” S.R.L. Bacau in vederea depunerii unei oferte comune la licitatia pentru „delegare de gestiune prin concesionarea activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase din judetul Botosani”, autoritate contractanta fiind Consiliul Judetean Botosani.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Contract de delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in Judetul Botosani – administrare a statiilor de transfer, sortare a deseurilor municipale si administrare a depozitului de deseuri.

Vezi Aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Delegarea gestiunii prin concesiune a activitatii de colectare si transport a deseurilor muncipale în zona 6 Otelul Rosu 21.09.15
Delegarea prin concesiune activitatii de operare a Statiei de sortare si Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de sortare Cisnadie. 20.08.15
Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau
Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau
Delegarea gestiunii serviciului de colectare si transport al deseurilor reziduale, reciclabile, verzi biodegradabile zona 1 Lehliu Gara, zona 2 Oltenita, zona 3 Calarasi si zona 4 Ciocanesti, judetul Calarasi 25.08.15
Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer,a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”
Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologica de la Sîrbi; a Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri voluminoase la Târgu Lapus în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”
Delegarea prin concesiune activitatii de operare a Statiei de sortare si Statiei de compostare Sura Mica si a Statiei de sortare Cisnadie. 20.08.15
Furnizare de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Covasna
Furnizare de echipamente pentru Sistemul de management integrat al deseurilor din judetul Covasna

 

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Primaria municipiului Arad a lansat licitatie pentru realizarea primei parcari subterane din oras. Anuntul licitatiei pentru “Concesionare lucrari publice privind finantarea, constructia si operarea parcarii subterane Piata Avram Iancu din municipiul Arad” a fost publicat in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) national si european, data limita de primire a ofertelor fiind 29 septembrie 2015.

Valoarea estimata a contractului este de 94.678.767 de lei (lucrari-suma de 83.488.472,36 lei si servicii de proiectare -suma de 2.583.134 lei). Procentul de 10% din valoarea estimata a contractului reprezinta valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute respectiv suma de 8.607.160,64 lei (10 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Valoarea estimata totala a contractului este de 86.071.606,36 lei.

Vocabularul comun privind achizitiile (CPV):
45213312-3 – Lucrari de constructii de parcari cu etaje,
79930000-2 – Servicii de proiectare specializata,
98351000-8 – Servicii de gestionare a parcarilor de autovehicule.

Etapele concesiunii: Fiind vorba de Concesiune de lucrari publice, aceasta se va desfasura in trei etape:

Etapa I – elaborarea, avizarea, aprobarea documentatiilor tehnice: Proiect tehnic (PT), caiet de sarcini (CS), Detalii de executare (DE). Termen maxim 6 luni (cca 180 zile calendaristice)

Etapa II – Intocmirea si depunerea documentatiei necesare, inclusiv a studiilor si a avizelor in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

Etapa III – executia lucrarilor – incepere, derulare, receptie la terminarea lucrarilor.

Obiectul concesiunii il constituie transmiterea dreptului si obligatiei de finantarea, proiectarea, constructia, remedierea tuturor defectiunilor, operarea de catre Concesionar, pe riscul acestuia, a obiectivului „Parcare subterana in P-ta Avram Iancu din Municipiul Arad” pe o perioada de 49 de ani, deoarece doar pentru aceasta perioada se estimeaza obtinerea unui NPV si a unei rate interne de rentabilitate a proiectului pozitiva, in schimbul unei redevente anuale si asumarea riscurilor economice in totalitate de catre concesionar, in conformitate cu cerintele concedentului, de la receptia la terminarea lucrarilor.

Durata concesiunii exclude durata de proiectare si executie a lucrarilor care  va fi de maxim 26 de luni.

Descrierea constructiva a investitiei

A fost solicitata amenajarea unei parcari subterane  dispusa  pe  doua  nivele  pentru  realizarea   a  circa  500  locuri   de  parcare.

Pentru  a satisface  aceasta cerinta, tehnologia de parcare  propusa este  cea cu parcare la 90°  si sens  unic de circulatie.

Accesul in parcare se va face pe doua fire de circulatie din Bulevardul Revolutiei, adiacent  teatrului, latura  vestica, dupa  intersectia  cu strada  V. Goldis .

Sunt prevazute doua Iesiri din parcare, amplasate  pe latura  estica  a pietei  inspre  Bulevardul Revolutiei si  inspre  strada  N. Balcescu.

Pentru realizarea  unei suprafete pietonale fara intersectii cu circulatia  carosabila  pe intreaga  suprafata  a pietei, se propune  realizarea  unui pasaj subteran carosabil pentru circulatia  auto de tranzit in zona, amplasat pe latura  vestica  a pietei. Accesul in pasaj este propus paralel cu accesul in parcare  in coltul nord vestic al pietei, dupa  intersectia  cu strada V. Goldis  iar iesirea  se  va realiza in coltul sud vestic,  inainte  de  strada  Baritiu .

Un al treilea  acces carosabil  in parcare  este  propus   inainte  de   iesirea  din  pasajul subteran   prin coltul sud vestic al  parcarii .

Accesul carosabil  la  nivelul 2  al parcarii subterane  se  face   printr-o rampa  dispusa   pe latura  vestica   a niveluilui 1 iar iesirea carosabila  de la  nivelul 2  al parcarii subterane  se face  printr-o rampa  situata pe latura  estica  a nivelului 1 de parcare.

Pentru accesul pietonilor  s-au prevazut trei case  de  scari rezistente  la  foc  si perfect  etanse  la  fum, din  care una   va  fi dotata cu ascensoare   pentru a  facilita accesul  persoanelor  cu  handicap  motoriu. In casa  scarii,   situata   in  vecinatatea   acceselor  in  parcare, vor fi  situate la  fiecare nivel al parcarii, grupurile  sanitare.

De asemenea s-au prevazut in interiorul parcajului subteran, scari  de  evacuare   in caz  de  incendiu inchise in case  de  scari, prevazute  cu spatii tampon, ventilate  in   suprapresiune si echipate  cu usi rezistente la foc EI 60-C , prevazute  cu iluminat de  siguranta.

Conform prevederilor din NP 127/2009, deoarece  parcarea  subterana  este  echipata  cu instalatii automate  de  stingere  a incendiului, s-au prevazut pe  fiecare  nivel subteran, doua  compartimente  incendiu cu suprafata inferioara  de  6000 mp, separate  cu pereti despartitori  rezistenti la foc EI 60.

La subsolul 1 se prevad  spatii anexe pentru plasarea  caselor  automate, pentru  controlul  accesului, atat  pietonal  cat   si  auto, precum si   realizarea  unui  spatiu   “courtesy- room”  pentru  public.

Pentru asigurarea utilitatilor  necesare  functionarii  instalatiilor   si dotarilor  aferente  parkingului, s-au prevazut    spatii tehnice amplasate   pe latura  vest  a parcarii la subsol 1 si cu acces  direct  din exterior – pasajul  subteran carosabil.

Iluminatul public va fi refacut in parte, cel vechi urmand sa fie in parte schimbat cu unul nou. In plus, va fi realizat si un iluminat decorativ, din pavaj, iar in piata vor aparea si alte elemente decorative: banci, elemente informationale pentru reclama si afisaj, cismele etc.

Pentru a putea se incepe construirea parcarii subterane din Piata Avram Iancu, ar trebui mutat in alta parte Monumentul Eroilor Neamului.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Concesionare de lucrari publice privind finantarea, proiectarea,constructia, operarea si întretinerea parcarii subterane P-ta Avram Iancu, Municipiul Arad

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Concesionare de lucrari publice privind finantarea, proiectarea, constructia, operarea si întretinerea parcarii subterane P-ta Avram Iancu, Municipiul Arad 29.09.15
Normalizare tensiune Sieu
Actualizare documentatie INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC ARDUD STR PRINCIPALA / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC LIVADA STR RANDUNELELOR / INJECTIE DE PUTERE IN LOC AMATI, STR PRINCIPALA, IESIRE SPRE SATU MARE / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOC DOROLT SPRE PETEA / INJECTIE DE PUTERE IN LOC MARTINESTI SPRE FERMA CUCU / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS STRADA TINERETULUI SI DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS TURULUI SPRE TUR 02.07.15
INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC ARDUD STR PRINCIPALA / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC LIVADA STR RANDUNELELOR / INJECTIE DE PUTERE IN LOC AMATI, STR PRINCIPALA, IESIRE SPRE SATU MARE / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOC DOROLT SPRE PETEA / INJECTIE DE PUTERE IN LOC MARTINESTI SPRE FERMA CUCU / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS STRADA TINERETULUI SI DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS TURULUI SPRE TUR 02.07.15
Reabilitare pod P-ta Unirii peste râul Crisul Repede 30.06.15
“ PROIECTAREA SI EXECUTIA INVESTITIEI “MANSARDARE CLADIRE EXISTENTA PENTRU AMENAJAREA DE NOI SPATII CU DESTINATIE MEDICALA IN SIBIU STR. TRANSILVANIEI NR 2-4” 27.07.15
furnizare piese de schimb, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele ANCOM DR CLUJ, iesite din garantie
„Asistenta tehnica si suport pentru aplicatia de management documente PIRS-ePRIM si dezvoltarea aplicatiei prin implementarea modulului de „Evidenta cereri Lg.10/2001” si „Servicii pentru întretinerea si asistenta tehnica a aplicatiei de registratura si aplicatiei de stare civila”
Contract de executie lucrari pentru „Proiect tehnic, Reabilitare si modernizare la Centrul de Plasament nr. 4 Tâncabesti”
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII CAPITALE CORP „A”, SECTIA PNEUMOLOGIE MODERNIZARE SECTII SJUZ

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a atribuit unul dintre cele mai importante si de impact contracte din judetul Bacau: Licitatie – Concesionarea gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau, 167,677,258.16.

Descriere: Servicii de colectare a deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special, din zona deservita, precum si transportul acestora la unitatile de gestionare a deseurilor (compostare/depozitare, respectiv sortare a materialelor reciclabile).

Zona(aria) deservita este formata din localitati membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau municipiile Onesti si Moinesti, orasul Darmanesti, comunele: Agas, Ardeoani, Asau, Balcani, Birsanesti, Beresti Tazlau, Berzunti, Blagesti, Bogdanesti, Brusturoasa, Buciumi, Caiuti, Casin, Colonesti, Corbasca, Cotofanesti, Damienesti, Dealu Morii, Dofteana, Filipeni, Gaiceana, Ghimes Faget, Glavanesti, Gura Vaii, Huruiesti, Izvoru Berheciului, Lipova, Livezi, Magiresti, Manastirea Casin, Motoseni, Negri, Odobesti, Oituz, Oncesti, Orbeni, Palanca, Parava,Parincea, Pargaresti, Pancesti, Pirjol, Plopana, Poduri, Podu Turcului, Rachitoasa, Rosiori, Sanduleni, Sascut, Scorteni, Secuieni, Stanisesti, Solont, Strugari, Stefan cel Mare, Targu Trotus, Tatarasti, Ungureni, Urechesti, Valea Seaca, Vultureni, Zemes.

Clasificare CPV:
90500000-2 – Servicii privind deseurile menajere si deseurile
90511000-2 – Servicii de colectare a deseurilor menajere
90511400-6 – Servicii de colectare a hartiei
90512000-9 – Servicii de transport de deseuri menajere.

Valoarea totala finala a contractului: 167,677,258.16 RON

Data atribuirii contractului 06.05.2015
Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
Adresa postala: B-dul Poligrafiei nr.1C,etaj 3, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013704, Romania, Tel. +40 213067000, Email: office@romprest.ro, Fax: +40 213067028, Adresa internet (URL): www.romprest.ro

Informatii privind valoarea contractului:
Estimarea initiala a valorii contractului: Valoarea: 170973297.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului: Valoarea: 167677258.16 Moneda: RON Fara TVA.

Gasiti Anuntul integral si  pe: www.licitatie-publica.ro (Contract de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare si transport al deseurilor municipale in judetul Bacau).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 1690 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Actualizare documentatie Contract de delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a de?eurilor municipale nepericuloase in Jude?ul Boto?ani – administrare a sta?iilor de transfer, sortare a de?eurilor municipale si administrare a depozitului de de?euri 27.05.15
Contract de delegare a gestiunii prin concesionare a activitatilor de depozitare, tratare si valorificare a de?eurilor municipale nepericuloase in Jude?ul Boto?ani – administrare a sta?iilor de transfer, sortare a de?eurilor municipale si administrare a depozitului de de?euri 27.05.15
DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA 16.06.15
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Gradistea, judetul Ilfov.
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a localitatii Gradistea judetul Ilfov
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE DIN COMUNA DARASTI, JUDETUL ILFOV
Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Aninoasa 13.07.15
Concesionare serviciu de salubrizare comuna Berceni 08.07.15
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Suseni, jud. Harghita.” 26.05.15

Primaria Municipiului Suceava organizeaza licitatie pentru concesionarea serviciului public de salubrizare menajera pe raza municipiului. Municipiul Suceava a ramas fara serviciu de salubrizare dupa ce Consiliului Local convocata ”deindata”, pentru validarea licitatiei privind contractul temporar de salubrizare menajera, nu s-a constituit cvorumul necesar.

Acesta cuprinde : colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare.

CPV: 90511000-2 – Servicii de colectare a deseurilor menajere.

Valoarea estimata fara TVA 81,648,000.00 RON

Capacitatea economica si financiara:
Cifra de afaceri : Informatii generale despre ofertant cu mentionarea mediei cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, respectiv 2012, 2013 si 2014. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 13.600.000 lei.

Capacitatea tehnica:

Experienta similara: Se va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca au prestat si au fost duse la bun sfarsit servicii similare a caror valoare / valoare cumulata a fost de minim 6.800.000 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maxim 2 (doua) contracte de servicii.

Criterii de atribuire:
Pretul ofertei 95.00 Nivelul redeventei 5.00

In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul financiar. Daca si punctajele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.

Termenul limita pentru depunerea candidaturilor: 16.06.2015

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE MENAJERA ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în comunele Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Brade?ti, Ulie?, Atid, Feliceni, ?imone?ti si Satu Mare, comune componente a ADI FEJLODO UDVARHELYSZEK, jude?ul Harghita 08.06.15
Contractul de prestari Servicii public de salubrizare pe raza Comunelor Corund, Dealu, Capâlnita, Varsag, Porumbeni, Bradesti, Ulies, Atid, Feliceni, Simonesti si Satu Mare
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRITATE DIN COMUNA DARASTI, JUDETUL ILFOV
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Suseni, jud. Harghita.” 26.05.15
“DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SEPARATA SI TRANSPORTUL SEPARAT AL DESEURILOR MUNICIPALE SI
„Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna Galautas, jud. Harghita.” 22.05.15
Delegarea serviciului de operare a Centrului de Management Intregrat al Deseurilor Ciocanesti si a statiilor de transfer Lehliu- Gara (zona 1), Oltenita (zona 2) si Calarasi (zona 3) din judetul Calarasi. Colectarea, transportul deseurilor voluminoase, deseurilor din constructii-demolari, deseurilor menajere periculoase din judetul Calarasi 04.06.15
Delegarea de gestiune prin concesiune a seviciului de salubrizare al comunei Poian-Câmpina, jud. Prahova 22.04.15
Achizitie servicii de salubrizare la nivelul Orasului Dolhasca
«Delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Costinesti, jud. Constanta»
Tagged with:
 

Consiliul Local Suceava a hotarat, in sedinta de marti, continuarea procedurilor pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.

Procedura de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport si distributie a energiei termice a ajuns la faza de negociere directa, in conditiile in care cele doua licitatii organizate de Primaria Suceava au esuat din cauza ca nu au fost depuse minim trei oferte, asa cum cere legea.

SC Termica SA, aflata in insolventa, ar trebui sa opereze in continuare sistemul de transport si distributie pana in vara anului viitor, cand expira planul de reorganizare a firmei.

La negocierea directa participa firma SC Thermonet SRL ai carei actionari sunt Elsaco Botosani si Adrem Invest Bucuresti. Adrem Invest detine pachetul majoritar de actiuni la societatea Bioenergy care opereaza noua centrala termica pe gaz si biomasa a municipiului Suceava. SC Termica SA a fost descalificata pentru ca oferta sa a fost considerata neeligibila.

Sursa: www.administratie.ro

Alte licitatii active ale Consiliului Judetean Suceava:

Achizitie servicii organizare evenimente in cadrul proiectului “Medicină în situaţii şi ocazii de urgenţă – răspuns prompt la provocările transfrontaliere”, cod MIS-ETC 1575.

Contract de servicii de management al proiectului „O cladire de patrimoniu – Muzeu pentru mileniul III judetul Suceava, cod SMIS 13013.

Contract de furnizare a 5 buc. dispozitive mobile pentru ventilarea artificiala a plamanilor, 5 buc. dispozitive mobile pentru diagnosticare cu ultrasunet si 5 buc. defibrilatoare mobile în cadrul proiectului „Medicina în situatii si ocazii de urgenta – raspuns prompt la provocarile transfrontaliere”, cod MIS ETC 1575.

Contract de servicii de supraveghere a lucrarilor, pentru obiectivul „O cladire de patrimoniu – muzeu pentru mileniul III”, cod SMIS 13013, în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Achizitie de echipamente (eurocontainere, unitati de compostare individuala, tocatoare) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a deseurilor menajere in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Suceava”

Lucrari de construire si amenajare a unei infrastructuri turistice specifice, constand in sase obiecte noi de investitie destinate turismului montan din zona si asigurarea vizibilitatii proiectului „TURISM MONTAN IN BUCOVINA”, cod SMIS 48253

Achizitia unei scari de pasageri autopropulsate, pentru dotarea Aeroportului „Stefan cel Mare” Suceava

Contract de servicii de elaborare de studii în cadrul proiectului „Utilizarea experientei Europene în combaterea eroziunii solului” cod MIS-ETC 1591, finantat în cadrul Programului Operational Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, Apelul II de proiecte, Prioritatea 2 „Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta”, Masura 2.1 „Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregatirea pentru situatii de urgenta”

Contract de lucrari pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului Muzeul de Istorie, în cadrul proiectului „O cladire de patrimoniu – Muzeu pentru mileniul III judetul Suceava.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !