Ministerul Fondurilor Europene a emis ordinul privind aprobarea procedurii competitive aplicabila pentru achizitiile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.618/12.08.2016).

Ordinul reglementeaza regimul juridic al achizitiilor efectuate de solicitantii sau beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Roman. Rationamentul care a stat la baza emiterii ordinului este acela potrivit caruia entitatile private care deruleaza achizitii în cadrul proiectelor trebuie sa beneficieze de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relatiilor comerciale.

Ordinul MFE nr. 1284/2016 este in vigoare începand cu data de 12 august 2016, fiind disponibil pe pagina ministerului, la sectiunea Transparenta -> Legislație -> Legislatie naționala -> Achizitii (link: http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-nationala#achizitii).

Ordinul  se aplica pentru:

a)  Fondurile    Europene   Structurale    si  de   Investitii    2014-2020,    respectiv    Fondul European  de  Dezvoltare  Regionala,  Fondul  Social European,  Fondul  de  coeziune, Fondul european  pentru  pescuit si afaceri maritime;

b)  Mecanismele  Financiare SEE si Norvegian;

c) Programul  de Cooperare  Elvetiano  –  Roman (PCER) vizand  reducerea disparitatilor  economice  si sociale in cadrul  Uniunii  Europene  extinse  – Obiectivul 1 al  Ariei  de  concentrare  4 – Imbunatatirea     mediului inconjurator”,

Ordinul  nu se aplica pentru:

a)  Programele de cooperare  teritoriala   europeans  2014-2020;

b)  Programul  National  de Oezvoltare Rurala 2014-2020;

c)   Mecanismul  pentru  Interconectarea   Europei.

Capitolul   1 – DOMENIU    DE APLICARE

1.1.    Prezenta  procedura   descrie principiile  si etapele  minime  pe care trebuie  sa le parcurga:

–  solicitantii    privati   care  achizitioneaza   produse,   servicii  sau  lucrari,  in   vederea   depunerii cererii  de  finantare/aplicatiei    din   fonduri    europene,    achizitii   aferente    unor   cheltuieli eligibile  ce pot  fi decontate   ulterior   in  cadrul  proiectului,  in  cazul in care pentru   acesta se sernneaza contractul   de finantare/acordul:

– beneficiarii  privati care  achizitioneaza   produse,  servicii  sau  lucrari,  ln  cadrul   proiectelor finantate   din fondurile   europene.

1.2.    Solicitantii/beneficiarii privati  care achizitioneaza   servicii  sau lucrari  aplica  prevederile   Legii nr.  98/2016   privind   achlzitiile   publice,   denumita   in  continuare   lege,  daca  sunt  indeplinite cumulativ   conditiile   prevazute  la art. 6 din lege.

Conditiile   cumulative   de la art.  6 coroborate   cu cele de la art.  7 din Lege a nr. 98/2016   privind achizitiile  publice :

I. Solicitantii/beneficiarii   privati  respecta  prevederile   legislatiei  In  domeniul   achizitillor    publice atunci  cand atribuie  un contract  de lucrari,  daca se indeplinesc in mod  cumulativ   urrnatoarele conditii:

a) contractul   este finantat/subventionat   in   mod  direct,  in   proportie   de mai  mult  de  50% din valoarea  acestuia, de catre o autoritate   contractanta;

b)  valoarea   estimata,   fara  TVA,  a  contractului    este  egala  sau  mai  mare  decat   pragul   de  23.227.215 lei;

c) contractul   include  una dintre  urmatoarele   activitati:

1.   lucrari  de geniu civil;

2.  lucrari  de constructie   pentru  spitale,  facilitati   destinate  activitatilor   sportive,   recreative si de  agrement,   cladiri  ale  institutiilor    de  invatamant  preuniversitar    si un iversitar   si cladiri  de uz administrativ.

Daca cel putin  una din conditiile de la pct. 1 nu este  indeplinita,  atunci solicitantul/beneficiarul privat aplicia prevederile  prezentei  proceduri .

II. Solicitantii/beneficiarii  privati  respecta  prevederile   leglslatiei   in  domeniul   achizitiilor  publice atunci  cand atribuie  un contract  de servicii,  daca se indeplinesc in mod cumulativ   urmatoarele conditii:

a) contractul  este  finantat/subventionat   in  mod  direct,  in  proportie   de  mai  mult  de 50% din valoarea  acestuia,  de catre  o autoritate   contractanta:

b) valoarea  estimata, fara TVA, a contractului   este egala sau mai mare decat  pragul  de 600.129 lei;

c) contractul  este in legatura  cu un contract  de lucrari  care face obiectul  pct.1

Daca cel putin  una din conditiile de la pct. 1 nu este  indeplinita,  atunci solicitantul/beneficiarul privat aplicia prevederile  prezentei  proceduri.

In  situatiile    prevazute   la pct.  I si II, autoritatile  contractante care finanteaza/subventioneaza aceste  contracte   au obligatia   de a urmari  respectarea   dispozitiilor    Legii nr.  98/2016     si atunci cand contractul   este atribuit   de catre  un solicitant/beneficiar     privat  sau atunci  cand autoritatea contractanta   atribuie  contractuI in numele  si pentru  un solicitant/beneficiar  privat.

Prevederile   art.  8  din  Lege a nr.98/2016,  cu privire  la revizuirea   pragurilor,   se aplica  in  mod corespunzator.

Atentie  l: Pentru   atribuirea    contractelor    de furnizare   solicitantul/beneficiarul       privat   aplica  prevederile prezentei   proceduri, indiferent   de valoarea  estimata.

1.3.  Daca sunt  indeplinite    cumulativ   conditiile   stabilite   la art.  6 alin.  (1)  sau la alin  (3)  din  lege, solicitantul/beneficiarul  privat   va  respecta   in  totalitate    prevederile    din  legislatia    privind achizitiile   publice.

1.4.   Sunt interzise  divizarea in mai multe  contracte   de valoare  mai mica, precum  si utilizarea unor metode    de  calcul  care  sa conduca   la o subevaluare   a valorii   estimate,   cu scopul   de  a se incadra    sub  pragurile   prevazute   in   lege    sau  cu  scopul   de  a  evita   aplicarea    prezentei proceduri.

1.5.  In cazul in care solicitantii/beneficiarii      privati  se asociaza cu o entitate   care are calitatea   de autoritate  contractanta,   in intelesul   art. 4 alin. (1) lit. c) din lege, acestia au obligatia  sa aplice prevederile   legii .

Capitolul     2 –  PREVEDERI  GENERALE

2.1. Solicitantul/beneficiarul       privat   va  utiliza   numai   termenii    si  definitiile    reglementate     prin prezenta   procedura, in vederea  evitarii   unor  confuzii  fata  de termenii   utilizati   de  legislatia aterenta  domeniului   achizitiilor   publice.

2.2. Toate   documentele achizitiei   trebuie   sa respecte prevederile din  manualul de identitate vizuala/alte   orientari specifice.

2.3.    Toate     documentele       achizitiei      (inclusiv     clarificarile]      vor     fi     redactate,       respectiv publicate/transmise     de solicitantul/beneficiarul       privat  in  limba  romana.  Daca se  considera necesar     documentele       achizitiei      pot     fi    traduse     si   intr-o     alta     limba     de    catre solicitantul/beneficiarul         privat.   In aceasta      situatie    solicitantul/beneficiarul        privat   se  va asigura   ca  nu  exista  neconcordante    intre    versiunea   In  limba  romana  si cealalta/celelalte versiune/i.    Daca exista  traduceri   intr-o    alta  lirnba,  In  cazul  unui  conflict   intre    versiunea in limba  romana  si orice versiune  intr-o   alta limba, va prevala varianta  In limba  romana.

2.4.  In  cazul  procedurilor     competitive    derulate   de  un  solicitant    privat   documentele    achizitiei trebuie corelate cu prevederile din   ghidul solicitantului  sau   alte    reglementari  ale finantatorului,     dupa  caz.

2.5.  In  cazul  procedurilor    competitive    derulate  In cadrul  unui  proiect,  beneficiarii   privati  trebuie sa   coreleze    documentele     achizitiei    cu   clauzele   contractelor     de   finantare/acordurilor semnate.

Atentie:  In situatia    In  care   la  nivelul   contractului     de  finantare/acordului       se  constata    ca  dupa semnarea   unor  contracte   de achizitie  se inregistreaza   economii,   acestea  pot  fi  utilizate   de beneficiarul    privat   In  cadrul   proiectului     aflat   In  implementare     numai   dupa   aprobarea autoritatilor    cu competente   In gestionarea  fondurilor   nerambursabile.

Modalitatea    concreta  prin care se pot accesa aceste fonduri  difera  in functie  de clauzele  care guverneaza  fiecare  contract   de finantare/acord  in parte.

Utilizarea     economiilor     trebuie     sa   alba    legatura    directa    cu   scopul    contractului      de finantere/acordului  si  sa  asigure,  In  primul   rand  imbunatatirea     indicatorilor   de  rezultat asumati,  la nivel de proiect  si de program.

2.6. Autorltatile cu competente   in gestionarea  fondurilor   europene  trebuie  sa efectueze  verificari ale achizitiilor   derulate  de solicitantii/beneficiarii privati, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE, Euratom)   nr. 966/2012   al Parlamentului    European  si al Consiliului   din 25 octombrie  2012  privind   normele   financiare   aplicabile   bugetului   general  al Uniunii   si de abrogare   a Regulamentului (CE, Euratom)   nr.  1605/2002 al Consiliului,   publicat   In Jurnalul Oficial  L 298 din  26.10.2012,   respectiv  reglementarile   specifice  granturilor   SEE/Norvegian   si Elvetia.

2.7.  In cazul  contractelor    de  finantare/acordurilor multianuale,  care  se  implementeaza   pe  o perioada  mai mare de 1 an calendaristic,   beneficiarul   privat  va alege modalitatea de achizitie tinand  cont  de  valoarea   totala   a  produselor,    serviciilor,   lucrarilor   care  sunt   considerate similare,  ori   care  se  adreseaza   operatorilor     economici    ce  desfasoara   in  mod   constant activitati   intr-o  plata  de profil  relevanta  estimata  pentru  Intreaga  perioada  de implementare a proiectului,   fara  obligativitatea    derularii   unei  singure  proceduri/achizitii     directe. Daca va organiza  mai  multe   proceduri/achizitii directe,   beneficiarul    privat  se va  asigura   ca aceste activitati nu vor genera costuri  administrative   suplimentare   in cadrul  proiectului.

2.8. In   cazul    In    care    un    beneficiar     privat     implementeaza      mai    multe     corrtracte      de finantare/acorduri     In aceeasi perioada,  pentru  alegerea  procedurii   de achizitii  In cadrul   unui proiect,  valorile  estimate  din  respectivele   contracte   de finantare/acorduri     pentru   acelasi tip de  produs/serviciu/lucrare nu  se  cumuleaza, ele vor  fi estimate   distinct   pentru fiecare contract  de finantare/acord in parte.

Capitolul  3 –  DEFINITII

Capitolul 4  –  ACHIZITIA   DIRECTA

 4.1.    Daca  valoarea    estimata   a  achizitiei,   fara   TVA,  este  mai   mica  decat   pragurile    valorice prevazute   de  art.  7 alin.  (5) din  lege,   solicitantul/beneficiarul privat  achizitioneaza direct produse,  servicii  sau lucrari.

ACHIZITIA DIRECTA

Achizitie  de produse – valoarea  estimata  este mai mica decat 132.519 lei exclusiv TVA

Achizitie  de servicii – valoarea  estimata  este mai mica decat 132.519  lei exclusiv TVA

Achizitie  de lucrari – valoarea  estimata  este mai mica decat 441.730  lei exclusiv TVA

4.2.  Achizitia se realizeaza  pe baza de documente  justificative  (de exemplu:  contract,   daca este cazul, comanda,  bon fiscal/  factura,  ordin  de plata,  extras de cont.  nota  de receptie,   fisa de cont,  documente   de transport   sau altele,  dupa caz).

4.3. Pentru   achizitia   directa    nu  este  obligatorie    semnarea   unui   contract.   In cazul   in   care solicitantul/beneficiarul   privat  considera  ca pentru  predictibilitatea  relatiilor   comerciale are nevoie  de clauze contractuale   clare, acesta poate semna un contract,  in acest sens.

4.4.  Reguli aplicabile:

1.  Principiile  economicitatii,   eficientei  si eficacitatii   trebuie  respectate  indiferent   de valoarea estimata  a  achizitiei.   Solicitantul/beneficiarul       privat   este  obligat   sa lntreprinda     toate masurile  pe care Ie considera  necesare in vederea  respectarii  acestor  principii,   incluse in principiului  bunei gestionari  financiare,  pomind  de la premisa ca procedeaza  de 0 maniera similara  sl in organizarea  activitatii   proprii.

In cazul  vizitei  la fata  locului  se verifica  existenta,   functionalitatea    si utilitatea    produselor fumizate/lucrarilor      executate  (alte aspecte  specifice)  sau dovada  prestarii  serviciilor   (foi  de prezenta,  procese verbale,  livrabile,  etc.).

2.  Achizitia  directa  nu trebuie  sa respecte  0 procedura  si reguli de publicitate,   respectiv   nu trebuie  sa se publice  anunt  pe pagina web www.fonduri-ue.ro/alte    forme  de  publicitate prevazute  de prezenta  procedura  .

3.  Solicitantul   /  beneficiarul   privat,  inainte   de efectuarea   achizitiei  directe,   va  intocmi   0 Nota  privind   determinarea   valorii   estimate   care va include  informatiile    rezultate    din cercetarea  ofertelor   din plata (oferte  de pret solicitate,  cataloage  de produse,   etc.).

4.  Pentru  achlzitiile  directe  efectuate  in cadrul  unui proiect,  beneficiarul   privat   determina valoarea  estimata  pentru  fiecare  achizitie  in  parte  inca de la momentul    depunerii    fisei de  proiect/cererii     de  flnantare/aplicatiei.   In cazul in  care  exista  un  interval de  timp semnificativ   intre  depunerea  cererii  de finantare/aplicatiei  sau  aprobarea   contractului de  finantare/acordului   si   efectuarea      achizitiei     se    pot     inregistra  modificari (cresteri/diminuari)  de  preturi   pe  plata.   Din  acest  motiv,   se va  verifica   actualitatea valorii  estimate  a achizitiei  si, daca este cazul, se va actualiza aceasta  valoare,  inainte  de efectuarea  achizitiei.

5.   Solicitantul/beneficiarul privat  trebuie   sa faca  dovada  realitatii   cheltuielii     efectuate, inclusiv  prin  inregistrari   contabile.   Realitatea  cheltuielilor   trebuie   dovedita si in  cazul vizitelor      la  fata   locului    efectuate     de  catre   autoritatile      cu  competente      in  gestionarea fondurilor      europene    /  organismele     cu competente  in verificarea     fondurilor     europene.

4.5.  Dosarul   achizitiei    (pentru    solicitant/beneficiar  privat)

Capitolul   5 – PROCEDURA   COMPETITIVA

5.1.  Daca   valoarea   estimata     a  achizitiei,     fara   TVA,  este   egala   sau   mai   mare decat    pragurile valorice     prevazute     de   art.7    alin.   (5)  din   lege,     atunci    solicitantii/beneficiarii privati   aplica procedura     competitiva      prevazuta    in  cadrul   acestui   capitol,    respectiv:

a)   In  cazul   contractelor   de  funizare  se  aplica   procedura competitiva fara sa  existe  o limita valorica    superioara  de  la care  sa se aplice   dispozitiile  conpetitiva legii  .

b)   In   cazul    contractelor       de   servicii     si   lucrari     aplica    procedura      competitiva        daca    nu indeplinesc     cumulativ     conditiile     de  la art.  6 alin.  (1) sau de  la alin.  (3) din  lege.

5.2.   Incadrarea     contractelor  care   au  ca  obiect    cel  putin    doua   tipuri    de   achizitie,     constand     in lucrari,     servicii    sau  produse    se  stabileste     in  functie    de  obiectul     principal     al  contractului  in cauza.   Obiectul    principal    se determine     in  functie    de cea  mai  mare  dintre  valorile    estimate     ale produselor,   serviciilor    sau  lucrarilor    respective.

Atentie: Contractul  care are  ca  obiect    atat   fumizarea     de  produse,    cat  si prestarea     de  servicii  este considerat     contract     de  servicii,    daca   valoarea     estimata  a  serviciilor este   mai   ma re  decat valoarea    estimata    a produselor     prevazute    in  contractul     respectiv.  Prin  urmare,  daca  avem un    contract   in care  valoarea    serviciilor      depaseste   valoarea   produselor   care  se   vor achizitiona,   se  aplica    prevederile      art.   6  alin.   (3)  din   lege     daca   sunt   indeplinite   in mod cumulativ  conditiile     legiferate.

Contractul     care   are  ca  obiect    produse    si lucrari    este   considerat     contract     de  lucrarl,     daca valoarea      estimata      a   lucrarilor      este    mai    mare    decat    valoarea     estimate      a   produselor pr evazute    in   contractul      respectiv.     Prin   urmare,    daca   avem   un  contract     in   care   valoarea lucr arilor   depaseste    valoarea    produselor     care  se vor  achizitiona,     se aplica   prevederile      art.6 alin.   (1) si alin.  (2) din  lege,   daca  sunt  indeplinite     in  mod  cumulativ    conditiile     legiferate.

Sectiunea  a 4-a Derularea  procedurii   competitive

4.1.    Prospectarea   pletei

I.   Publicarea  anuntului   in cazul solicitantilor privati

1.   Solicitantul   privat  are obligatia  de a publica  un anunt intr-un  cotidian/ziar/publicatie/gazeta national/a   sau regional/a,   format   tiparit   sau online,  ori  pagina  web  dedicata  serviciilor   de publicitate   (nu este vorba  pagina web proprie  solicitantului/beneficiarului  privat).

2.   Publicarea  anuntului   nu este obligatorie in situatiile de exceptie  descrise la Sectiunea  a 3-a, pct.3.1.,  subpct.  2.

Atentie: Motivarea   acestor  situatii  trebuie  sa fie atent  elaborate.

3.   Nepublicarea   anuntului,   cu exceptia  situatiilor   expres reglementate   de prezenta  procedura, atrage  dupa sine o corectie  de 25% din valoarea  contractului   de achizitie.

5.   Mijloacele    de  comunicare   stabilite   in  anunt     nu  pot  fi  modificate    ulterior   (exemple   de mijloace  de comunicare:  email, fax, posta,   etc.).

6.   Nu   este   obligatorie     publicarea    specificatiilor    tehnice   impreuna    cu  anuntuI.  In  cazul nepublicarii   specificatiilor   tehnice,   solicitantul   privat  are obligatia  de a mentioria   in  anunt adresa  de  la  care  acestea  se  pot  obtine   si de  a  asigura,  la  cerere,   accesul  imediat   si neingradit  la aceste  informatii.  Totodata   solicitantul   privat  are  obligatia   de  a  mentine   o evidenta  clara a operatorilor    economici  care au solicitat  specificatille   tehnice  cu  precizarea datelor de  identificare a  acestora   si  data   la  care  au  ridicat   aceste  specificatii.    Acest document   trebuie   pus la dispozitia   autoritatilor    cu competente   in  gestionarea   fondurilor europene/   organismelor   cu competente   in verificarea  fondurilor   europene.

7.   Pentru  a asigura o publicitate   suplimentara,   solicitantul   privat  va transmite   obligatoriu,   in aceeasi zi cu publicarea  anuntului,   si invitatie  de participare   la procedura  compentitiva  catre cel  putin   doi   potentiali  ofertanti,    care  activeaza   pe  plata   relevanta,   concomitent     cu publicarea  acesteia   pe   pagina   de  intenet    a  solicitantului,     daca   exista.   Invitatia    de participare   va fi insotita   de specificatiile   tehnice  si trebuie  sa contina  cel putin  informatiile din  anunt.

8.  In  anunt/invitatie  se acorda  un termen   pentru  elaborarea  si prezentarea  ofertei,    luand  in considerare  complexitatea    contractelor.  Pentru  contractele de  furnizare   se  vor   acorda minimum  6 zile calendaristice   de la publicarea  anuntului/transmiterea   invitatiei,    iar pentru contractele   de servicii  si lucrari  se acorda  minimum   10 zile calendaristice   de la  publicarea anuntului/transmiterea  invitatiei.

9.   La stabilirea  datei de prezentare  a ofertei  nu se iau in calcul ziua de publicare/transmitere  a anuntului/invitatiei  si ziua in care se depun ofertele.

10. In cazul in care exista solicitari  de clarificare  din partea  operatorilor   economici,  raspunsurile vor  fi   aduse   la  cunostinta    tuturor     operatorilor     economici    interesati,    respectiv    prin trimiterea        raspunsului   catre  operatorii   care  au solicitat   spectficatiile  tehnice si catre  cei carora  Ii s-a transmis  invitatie  de participare,   dupa caz  (aceste clarificari nu se publica,  daca solicitantul  a ales sa aplice prevederile   pct. 6).

11. In situatia  in  care  intervin   solicitari  de clarificare   care  pot  duce  la modificari/ajustari     ale specificatiilor tehnice,   solicitantul     poate   sa  prelungeasca   termenul     de   depunere    al ofertelor,    astfel incat  sa asigure timpul   necesar pentru  elaborarea  acestora,  cu respectarea conditiilor de comunicare mentionate la punctul 1.

12. La finalul   procedurii,   In  termen   de  5 zile  calendaristice   de  la semnarea  contractului  de achizitie,   solicitantul   privat  va comunica  tuturor   ofertantilor, in scris, rezultatul   procedurii competitive.

13. In   cazul  in  care  solicitantul    privat   nu  comunica   rezultatul    procedurii    competitive, cu exceptia  situatiilor   expres reglementate   de prezenta  procedure ,  se aplica 0 corectie  de 5% din  valoarea   contractului    de  achizitie.  Termenul   este  exprimat   In zile calendaristice   sl se calculeaza  din ziua imediat  urmatoare   semnarii  contractului.  Daca termenul   se implineste intr-o  zi  nelucratoare,     acesta   se  incheie   la  expirarea    ultimei    ore   a  urmatoarei  zile lucratoare.

In cazul in care se va crea  o pagina  web  dedicata  publicitatii    pentru  achizitiile   efectuate   de solicitanti   sau daca solicitantii  vor primii  drept  de acces pe pagina web dedicata  beneficiarilor privati,   atunci  acestia  vor  respecta  regulile  de  la pct.  II, de  la data  de  la care  se va  putea accesa pagina web,  pentru  achizitiile  initiate  dupa data respectiva.

II.  Publicarea  anuntului  In cazul beneficiarilor   privati

1. Beneficiarul   privat  are obligatia  de a publica,  un anunt  pe pagina web  www.fonduri-ue.ro. sectiunea  “Achizitii  privati”,  insotit   de specificatiile  tehnice.

2. Publicarea  anuntului   pe pagina web wwvv,fonduri-ue.ro   este asigurata  gratuit  de Ministerul Fondurilor   Europene.

3. Publicarea  anuntului   si a speciflcatiilor   tehnice  nu este obligatorie   in situatiile   de  exceptie descrise la Sectiunea  a 3-a, pct.3.1.,  subpct.  2.

Atentie: Motivarea   acestor exceptii  trebuie  sa fie atent  elaborata.

4.   Nepublicarea   anuntului   pe pagina web  www.fonduri-ue.ro insotit   de specificatiile    tehnice, cu exceptia  situatiilor   expres  reglementate  de  prezenta  procedura,   atrage  o corectie de 25% din valoarea  contractului   de achizitie.  Nu este suficient  sa se mentioneze   adresa  de la care   se  pot   obtine   specificatiile.    Trebuie   sa  se  asigure   accesul  neingradit  la  aceste informatii.

5.   Aspecte tehnice

•     Accesarea paginii web

In  vederea  obtinerii   dreptului   de publicare,  beneficiarul   privat  va solicita   autoritatii cu  competente   In gestionarea   fondurilor    europene   emiterea   “codului   de  acces si parolei  “, care vor fi utilizate  de acesta In vederea  publicarii  anuntului.

Aplicatia   pentru   publicarea   procedurilor,    are  un  caracter   particular,   prin  urmare   pentru   a intelege   modul   de operare   al aplicatie,  si modalitatea   corecta  de publicare  trebuie   parcurge urmato arele  etape:

Pentru   a crea  un  cont,  se acceseaza butonul   “Nu  am  utilizator”  din  meniul   principal   al site-ului. Aplicatia    redirectloneaza     beneficiarul    catre   lista   persoanelor    de  contact    din   cadrul autoritatilor      cu  competente    in  gestionarea    fondurilor    europene    cu  care  s-a  semnat contractu I de   finantare/acordul, si   care   sunt    abilitate  sa   genereze    denumirea utilizatorului si parola  beneficiarului.

Se va  studia  documentul  denumit   “Manual   de utilizare”   descarcabil  in format   pdf.,  din interiorul  contului   de      utilizator,  accesand  sectiunea  (tabel) “Anunturi- Proceduri/Procedurile mele”.

Lista persoanelor   de contact   din  cadrul  autoritatilor    cu competente   in  gestionarea fondurilor       europene      poate     fi    consultata      la    adresa:     https//www.fonduri- ue/info/lista-contact.

•  Limita  actuala  pentru   dimensiunea  fisierului    atasat  anuntului,    este  de 10  MB.  Pentru flsierele  de modificari   si clarlflcarl   anexate  ulterior   publicarii,  pana la data de expirare  a procedurii   este de 2 MB.

•  In cazul in  care  dimensiunea   fisierelor   atasate  anuntul   depaseste  valorile   mentionate mai sus si specificatiile   tehnice  nu pot fi publicate,   beneficiarul   privat  are  obligatia   de a mentiona  in  anunt  adresa  de la care  acestea  se pot  obtine   si de a  asigura,   la cerere, accesul imediat  si neingradit   la aceste informatii,

Atentie: Aspecte   tehnice   privind   publicarea   sunt  disponibile    Manual   de  utilizare   a  aplicatiei    web “Achizitii   Beneficiari  Privati”.

6.   Pentru  a asigura o publicitate   suplimentara.   Beneficiarul   privat  poate transmite  in aceeasi zi cu  publicarea   anuntului   si invitatii   de  participare   la procedura   competitiva.   In acest  caz, informatiile  publicate   trebuie   sa fie  identice   cu cele  cuprinse  in  invitatiile   de  participare. Transmiterea de   invitatii  nu   este   obligatorie.     Beneficiarul     privat    poate    transmite potentialilor    ofertanti    invitatiile    prin  intermediul    mijloacelor   de  comunicare:   fax,  e-mail, posta etc.

Atentie: Transmiterea   invitatiilor   de participare   nu exclude obligatia  publicarii  pe site a anuntului.

7.  In anunt/invitatie  se acorda  un termen   pentru  elaborarea   si prezentarea  ofertei,  luand  in considerare   complexitatea    contractelor.    Pentru   contractele    de  fumizare   se  vor   acorda minimum   6 zile calendaristice   de la publicarea  anuntului,   iar pentru  contractele  de servicii si lucrari  se acorda  minimum  10 zile calendaristice de la publicarea  anuntului.   La stabilirea datei de   prezentare    a  ofertei    nu   se  iau  In   calcul   ziua   de   publicare/transmitere a anuntului/invitatiei  si ziua in care se depun  ofertele.

8.  In caz de clarificari/modificari,  in anunt  se va bifa campul  care anunta  operatorii economici ca s-au adus clarificari/modificari la informatiile initiale.

9.  In  situatia  in  care  intervin   solicitari   de clarificare   care  pot  duce  la modificari/ajustari     ale specificatiilor   tehnice,   beneficiarul   privat  poate  sa prelungeasca  termenul   de depunere al ofertelor,  astfel  lncat  sa asigure timpul   necesar pentru  elaborarea  acestora,  cu respectarea coriditiilor  de publicitate.

10. La finalul procedurii,  in  termen de  5 zile  calendaristice    de  la semnarea   contractu  lui  de achizitie,   se va completa   anuntul   pe pagina  web  www.fonduri-ue.ro cu informatii    despre castigatorul  contractului.

11. In cazul in care beneficiarul   privat  nu completeaza  informatiile   mentionate   la punctul  1, cu exceptia   situatiilor   expres  reglementate   de prezenta  procedure,  se aplica 0 corectie de 5% din  valoarea   contractu  lui  de  achizitie.  Termenul   este  exprimat   in  zile  calendaristice    si se calculeaza  din  ziua imediat   urmatoare   semnarii  contractului.    Daca termenul   se implineste intr-o zi  nelucratoare,  acesta   se  incheie    la  expirarea    ultimei    ore   a  urmatoarei  zile lucratoare.  Dovada  respectarii   acestor  cerinte  de publicitate   se poate  prezenta   sub forma de print  screen (captura  de ecran inreglstrata   in registrul  intem  al firmei).   lnformatiile    pot fi vizualizate   permanent   pe pagina web  https:/  /www.fonduri-ue.ro.

12. Daca   la  momentul     publicarii    anuntului    aferent    unei   proceduri    cu   mai   multe    loturi, beneficiarul    privat   previzioneaza   faptul   ca pentru   anumite   loturi   contractele    de  achizitie vor  fi  semnate   la  intervale   de timp   mai  mari  de  5 zile  calendaristice   (de  ex:  urgenta   in executa rea unui  contract  in raport  cu celelalte  contracte,   respectarea  unui  termen   asumat legat  de  proiect   etc.)’  in  scopul  evitarii   corectiei   de 5% pentru   nepublicarea informatiilor privind  castigatorii   tuturor   contractelor,    beneficiarul   privat  poate  publica  care un  anunt  de achizitie  pentru  fiecare  lot in parte,  situatie  in care pentru  fiecare  lot sistemul  electronic   va vizualiza  o procedura   distincta.   Urmand  aceasta  cale, anuntul   nu va mai fi  conditionat    de semnarea  contractelor   aferente  celorlalte   loturi.

13. In situatia   in  care  la momentul    publicarii   anuntului   aferent   unei  proceduri   cu  mai  multe loturi,   beneficiarul    privat   nu  a  previzionat    semnarea   contractelor    aferente    loturilor    la momente    diferite,   dar  se afla in  situatia  in  care  contractele   se semneaza  la intervale   de timp   mai  mari  de 5 zile calendaristice,   pentru   a evita  aplicarea  corectiei   de 5%,  acesta va salva si imprima   un print  screen  (capture  de ecran inregistrata   in registrul   intem   al firmei) cu care va justifica  sl dovedi  faptul  ca a publicat  anunturile   privind  castigatorul   contractului, aferent   fiecarui   lot,  in  termen.   De asemenea,  va elabora  0 nota  justificativa    cu  privire   la motivele   care au condus  la decalarea  datelor  de semnare.  Publicarea  unor  anunturi   diferite pentru loturi   nu  este  considerata   divizare   artificiala   a procedurii   daca  se aplica  pentru fiecare  lot o procedura  competitive.

4.2.    Analiza  ofertelor   si elaborarea   notei  justificative  de atribuire

1.   Solicitantul/beneficiarul privat    compara    ofertele    primite    prin   raportare  lor la  toate cerintele   publicate   si alege oferta  care indeplineste cerintele  tehnice  si prezint  a avantaje fata  de acestea, la un raport  calitate/pret  competitiv.

2.  In  situatia   in  care  nu  se depune   nicio  oferta,   procedura   competitiva  se poate   relua  cu respectarea   tuturor   prevederilor   procedurale   aferente,   dupa  o analiza  a cauzelor   care  au condus  la anularea  procedurii.

3.   Daca se depun  numai  oferte  care nu respecta  prevederile   de la subsectiunea   “Specificatii”, procedura   se va  anula.  In  acest  caz, procedura   se poate  relua  (cu  respectarea  tuturor prevederilor    aferente  procedurii   competitive),    dupa  0 analiza a cauzelor  care au  condus  la aceasta  situatie.

4.   Daca se primeste  o singura oferta,  solicitantul/beneficiarul  privat  poate  sa o analizeze si sa procedeze la atribuirea   contractului   de achizitie  daca oferta  respecta  specificatiile   tehnice elaborate.

5.   Prezenta  procedura  nu stabileste  obligativitatea  constituirii   unei  comisii  de evaluare.  Prin urmare,  se  poate   desemna  o  persoana  de  specialitate   care  va  intocmi   si  semna  o nota justificativa  de atribuire.

6.   Solicitantul/beneficiarul  privat   nu  evalueaza ofertele   care  sunt  transmise   dupa  data  de expirare (data si ora din anunt).  Acestea se vor returna  nedeschise.

7.   Solicitantul/beneficiarul privat  are   obligatia    de  a  pune   la  dispozitia  reprezentantilor autoritatii      cu   competente  in   gestionarea    fondurilor     europene   organismelor   cu competente  in   verificarea    fondurilor     europene,    cu   prilejul    vizitelor    la  fata    locului, documentele   justificative   ale procedurii   competitive,   inclusiv  cele care confirma   data si ora la care au fost  primite  ofertele.

8.   Pentru   a asigura  o justificare   corespunzatoare   in  alegerea  ofertei   pentru   contractare,    se elaboreaza    Nota  justificativa    de  atribuire    pornind   de  la  cerintele    solicitate,    detaliind avantajele      si   dezavantajele     ofertelor     primite    in    raport    cu   fiecare    specificatie     in parte/celelalte     oferte.   De asemenea,  avand in vedere  ca scopul  procedurii   este  realizarea optima a  obiectivelor    proiectului    finantat,    este  recomandat   ca in  nota  sa se  detalieze modalitatea   in care avantajul  din oferta  contribuie   la realizarea  proiectului.

9.   In   analiza    ofertelor     se   tine    cont    de   toate     cerintele     pe   care    le-a    mentionat solicitantul/beneficiarul  privat  in  documentele   achizitiei.  Daca in  continutul   documentului “Specificatli    tehnice”    sunt   mentionate  si  cerinte    care   tin   de   verificarea     capacitatii tehnice/financiare     a operatorilor   economici  sau alt tip  de cerinte, acestea vor face  obiectul analizei.

10. In analiza ofertelor   nu se pot adauga alte cerinte  si nu se poate  renunta  la speciflcatiile deja enuntate  in anunt/specificatii/ clarificari/modificari.

11. Daca solicitantul/beneficiarul privat  identifica erori  de fond  in documentele  achizitiei   care nu au fost  clarificate  lnainte  de data de expirare  a anuntulul,   procedura  nu se va incheia  cu atribuirea contractului.  In   acest   caz  procedura  se  va  anula,   se  vor   corecta    erorile identificate  si se va relua procedura.

4.3.     Contestarea

In  situatia   in  care  un  operator   economic   este  nemultumit    de  modul  in  care  s-a desfasurat procedura  competitiva,    acesta  se poate  adresa  instantelor   de judecata   competente    pentru solutionarea cauzei.

Atentie: Consiliului   National   de Solutionare   a Contestatiilor,    nu are competente   privind  solutionarea contestatiilor  in  contextul    derularii    procedurii    competitive,    definite   in  cadrul   prezentei proceduri.

Sectiunea  a 5-a ContractuI de achizitie

5.1.    Semnarea  contractului de achizitie

1.    ContractuI se va semna  numai  cu operatorul   economic  desemnat  prin  Nota Justificativa   de atribuire.

2.   Contractu I trebuie   sa mentioneze   datele  de  identificare   ale celor  doua  parti   semnatare, obiectul,   valoarea  si durata  contractului.   Vor fi prevazute  In mod expres conditii   referitoare la presta rea  serviciilor,   executia  lucrarilor,   livrare,  montaj,   punere  In functiune,    receptie, standarde       de calitate,   service,  garantii,   posibilitatea   de acordare  a unui  avans,  etc.,  dupa caz, conform   prevederilor   legale aplicabile.

3.   Specificatiile   tehnice,  clarificarile   si oferta  aleasa vor  fi  parte  integranta   din  contract,   sub forma  de anexe.

4.   Nu se pot  modifica  prin contract  specificatiile   tehnice  si oferta  castigatcare    care  au stat  la baza atribuirii   contractului.

5.   Orice contract   semnat  In conditiile   legislatiei  nationale  In vigoare Incepe  sa produca efecte din  momentul   semnarii  acestuia  de catre  ambele  parti,  Anterior   semnarii  contractului nu pot  fi  fumizate   produse  /prestate    servicii  /executate    lucrari  si nu  pot  fi  efectuate    plati.  Acelasi principiu  este aplicabil  si actelor  aditionale  la aceste contracte.

5.2.    Implementarea  contractului de achizitie

1.   Se vor respecta intocmai  clauzele contractuale  asumate.

2.   Orice modificare   a contractului se consemneaza  printr-un act aditional.

3.   Scopul actului  aditional  trebuie  sa fie strans legat de obiectul  contractului initial.

4.   Modificari la contract  se pot face doar In perioada  de executie  a contractului.

5.   Specificatiile   tehnice/oferta,   care au stat  la    baza  semnarii  contractului  de finantare/acordului,  se pot  modifica  in cazul produselor,  daca ceea ce s-a ofertat   nu se mai comerciallzeaza  In mod  curent  pe piata  (cu prezentarea  unei dovezi In acest sens)  si daca produsele   se inlocuiesc   cu  produse   cu  caracteristici   egale  sau  superioare   din   punct  de vedere  tehnic   care  nu  ridica  probleme   de  compatibilitate,    fara  modificarea    pretului  cu respectarea  prevederilor   din Ghidul solicitantului   si a contractu lui de flnantare/acordului.

6.   Orice  modificare   care  prelungeste   durata   de  executie   a  contractului    trebuie    efectuata astfel            Incat     implementarea      sa    fie    realizata    inaintea     expirarii    contractului  de finantare/acordului  in  cauza,  iar  platile   sa fie  realizate  conform   regulilor   de  eligibilitate stabilite  prin  contractul   de finantare/acord,    In cazul in care durata  de executie  a  constituit un  avantaj  decisiv  in  alegerea  ofertei   castigatoare   este  permisa  prelungirea    duratei   de executie      daca   nu  este   afectat    avantajul     ofertantului       castigator     fata   de  urmatorul clasat.  Daca   este      afectat       acest      avantaj,       beneficiarul   isi     asuma  aplicarea principiului proportionalitatii de  la Capitolul    6 .

7.     Aplicarea     unei   clauze   contractuale      de  revizuire    clare,   precise    si fara   echivoc,    care   a  fost mentionata       de   solicitantul/beneficiarul   privat    in   documentele   achizitiei     nu   constituie      o modificare     contractuala,

8.   Solicitantul/beneficiarul    privat    nu  are  dreptul    de  a efectua    una   sau  mai   multe    modificari succesive    ale  contractu    lui  de  achizitie    care  cumulate    au ca efect:

–   neaplicarea     prezentei     proceduri       (ex:  mai  multe   achizitii    directe    cu  acelasi   obiect    care insumate     ca valoare   conduceau     la obligativitatea      aplicarii    unei  proceduri    competitive),

–  favorizarea     ofertantului      castigator     (ex:  acordarea    unui   avans  care  nu  a fost   prevazut    de solicitantul/beneficiarul           privat   in  documentele      achizitiei]

–  neaplicarea  prevederilor din domeniul achizitiilor publice  (ex: prin  modificarea/modificarile    efectuate  noua  situatie  indeplineste conditiile cumulative     create din  lege ).

9.    Este   interzisa     modificarea      contractului       daca   aceasta    conduce     la  modificari      substantiale. Sunt  considerate     modlficari     substantiale,     modificarile care :

– schimba     elementele      ofertei     sau   ale   achlzitlei,     inclusiv    ale   necesitatilor       si  cerintelor stabilite    prin  anunt   sau  specificatiile     tehnice; afecteaza       concurenta        existenta       ca    urmare      a    aplicarii       procedurii        competitive (modificarea      introduce     conditii     care,   daca  ar  fi  fost   incluse   in  procedura     initiala,     ar  fi permis  acceptarea     unei   alte   oferte    decat    cea  acceptata      initial    sau   ar  fi   atras    si  alti participanti  la procedura);

– schimba     natura     contractului        (ex:   se   modlfica     obiectul      contractului       prin    cresterea ponderii    serviciilor    in  raport    cu  produsele,     astfel   incat   devin   aplicabile    prevederile      legii prin  indeplinirea      cumulative a conditiilor).

5.3.    Ajustarea     pretului

1.  Pe   parcursul      indeplinirii        contractului        de   achizitie,      pretul     poate     fi   ajustat      numai     in urmatoarele      situatii:

a)     au  avut   loc  modificari   legislative,     modificari   ale  normelor     tehnice    sau  au  fost   emise   de catre   autoritatile     publice     locale    acte   administrative    care   au   ca   obiect     instituirea, modificarea     sau  renuntarea     la anumite    taxe/impozite   locale,   al caror   efect    se reflecta in  cresterea/diminuarea   costurilor  pe  baza  carora   s-a fundamentat  pretul  contractului de  achizitie:

b)      pe  piata   au  aparut   anumite    conditii    in  urma   carers   s-a constatat    crestarea/climinuarea indicilor de  pret   pentru    elemente     constitutive      ale  ofertei,    al  carer   efect   se   reflecta    in cresterea/diminuarea  costurilor pe  baza  carora   s-a fundamentat      pretul   contractului  de achizitie.

2.  Posibilitatea     de  ajustare    a pretului    trebuie    sa fie  precizata    atat  in  anunt,   cat  si in   contractul incheiat, prin  clauze  speciale   in  acest  sens.

3. Solicitantul/beneficiarul privat    are  obligatia     de  a  preciza   totodata     atat   in  anunt,    cat  si in contractul      incheiat,  si  modul    concret     de   ajustare    a  pretului,     indicii    care   vor    fi   utilizati,

precum    si sursa  informatiilor      cu  privire   la evolutia    acestora,    cum  ar fi  buletine    statistice    sau cotatii      ale    burselor      de    marfuri.       Lipsa,    modificarea       sau    completarea        repectivelor informatii/clauze         determina      inaplicabilitatea  prevederilor  referitoare  la  posibilitatea   de ajustare    a pretufui    contractului      de  achizitie,    suplimentarea      pretului  contractului; putand    fi asigurata   in  acest  caz din  bugetul   propriu,   fara  a depasi  pragurile   valorice   prevazute   de lege.

4.  In  orice   situatle,   pretul   contractului    nu  poate  fi  ajustat   decat  in  masura  strict   necesara pentru   acoperirea   cresterii  costurilor   pe baza carora s-a fundamentat    pretul  contractului.

5.  Modul   de ajustare  a pretului  contractului   de achizitie  nu trebuie  sa conduce  in  niciun  caz la depasirea   pragurilor   prevazute  in lege  sau la anularea/diminuarea     avantajelor   competitive mentionate  in nota justificative   de atribuire,   cu exceptia  cazului prevazut  la pct.  Lit,  a).

Sectiunea  a 6-a Dosarul Achizitiei

6.1.    La  finalul    procedurii    se  va  intocmi    dosarul   de  achizitie

Descarca Ordinul 284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !