Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta prin care sunt simplificate procedurile de achizitii publice ca urmare a deciziei CCR privind functionarea unor instante chemate sa judece contestatii la proceduri de achizitii publice.

 

Noua ordonanta de urgenta in domeniul achizitiilor publice pune in acord textul actului normativ cu decizia CCR si, in acelasi timp, adopta solutiile pentru accelerarea si simplificarea procedurilor de achizitii publice.

Au fost stabilite termene fixe de evaluare a ofertelor detaliate pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus timpul controlului ex ante prin digitalizarea acestui control şi, de asemenea, prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate în evaluarea ofertelor

Ordonanta aduce masuri de ‘flexibilizate a sistemului achizițiilor publice’ este motivata si de riscul pierderii unor fonduri europene, intarzierea unor proiecte de investiții majore si litigiile care intarzie constant graficul de realizare a unor proiecte finantate din fonduri UE.

Evaluatorul ANAP verifica acum o singură data iar termenul maxim de verificare este de 10 zile, nu de 70 de zile. Ulterior, autoritatea contractanta va putea publica respectiva documentatie, care poate fi insotita de un set de observatii sau nu, in functie de cat de bine a fost intocmita. Documentatia va fi vizibila în zona publica unde va putea fi consultata de toti operatorii economici. Evaluatorul ANAP va reveni catre autoritatea contractanta cu un feedback în maxim 5 de zile pentru a se asigura ca totul este in regula si ca au fost intelese toate observatiile transmise, dupa care acest proces continua pana la depunerea ofertelor.

Este mentinuta dispozitia referitoare la obligativitatea verificarii ex-ante pe un esantion de pana la 10% din totalul documentatiilor de atribuire incarcate în SEAP, așa cum fusese stabilita in luna februarie a acestui an prin OUG nr. 23/2020.

O alta masura vizeaza stabilirea unor termene fixe de evaluare a ofertelor si introducerea obligatiei autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de ingreunarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Sunt introduse dispozitii cu privire la fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor prin aplicarea unui mecanism informatic pentru procedurile simplificate. Acesta presupune accesul comisiilor de evaluare la toate documentele in același timp, astfel incat verificarea tuturor conditiilor sa se poata derula in paralel, pentru o finalizare cat mai rapida a evaluarii.

Tot pentru a asigura o fluidizare a procesului de remedii si cai de atac au fost clarificate anumite aspecte din legislatie care in trecut au condus la intarzieri in practica, in special in situatia marilor proiecte de investitii si infrastructura. Spre exemplu, noul text normativ stabileste in mod expres termenul de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor formulate impotriva documentatiei de atribuire publicata in SEAP.

Alte modificari de simplificare a legislatiei din domeniu vizeaza urmatoarele aspecte:

 • clarificarea faptului ca achizitia directa nu intra in competenta CNSC de solutionare a contestatiilor;
 • stabilirea termenelor din cuprinsul legislatiei privind remediile si caile de atac în zile calendaristice;
 •  clarificarea faptului ca daca se plateste cautiune nu mai trebuie platita si taxa de timbru;
 • clarificarea faptului ca lipsa constituirii cautiunii determina sanctiunea inadmisibilitatii acesteia;
 •  cresterea transparentei prin extinderea obligatiei de publicare a tuturor modificarilor contractuale la nivel national;
 • clarificarea faptului ca obligatia de publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se raporteaza la valoarea estimata a achizitiei (care poate fi impartita in mai multe contracte) si nu la valoarea estimata a contractului;
 • transpunerea corecta a prevederilor Directivelor privind serviciile sociale prin implementarea regimului light-touch, intrucat in prezent acest tip de servicii este supra-reglementat la nivel national.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:

 • Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 57, a aspectului referitor la confidentialitatea ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire confidentialitatea.

Modificarea art. 165 in vederea clarificarii si eliminarii situatiilor artificiale de excludere de la o procedura de atribuire in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor.

De asemenea, schimbarile preconizate sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 41 paragraful al treilea, art. 57 alin. (6) si prima parte a art. 72 alin. (4) din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE, prevederi care au in vedere urmatoarele aspecte:

 • justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
 • candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta, inainte de orice excludere;
 • in cazul in care operatorii economici se afla intr-una dintre situatiile stipulate la art. 164 si 167, acestia pot lua masuri de remediere a situatiei, masuri care vor fi evaluate de catre autoritatea contractanta tinându-se seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.
 • o modificare a unui contract de achizitie publica/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala in atunci când, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial.
 • De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul de achizitie publica si pentru eliminarea blocajelsor cu caracter subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de proceduri, precum si introducerea obligatia autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

In ceea ce priveste Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale schimbarile preconizate sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 59 paragraful al treilea, art. 80 alin. (1) si prima parte a art. 89 alin. (4) din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale si de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014, prevederi care au in vedere urmatoarele aspecte:

 • justificarea de catre autoritatea contractanta a masurilor pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurenta in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, justificare care se realizeaza in raportul procedurii.
 • candidatii sau ofertantii trebuie sa aiba posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor in pregatirea procedurii de achizitie nu poate denatura concurenta, inainte de orice excludere;
 • in cazul in care operatorii economici se afla intr-una dintre situatiile stipulate la art. 177, 178 si 180, acestia pot lua masuri de remediere a situatiei, masuri care vor fi evaluate de catre autoritatea contractanta tinându-se seama de gravitatea si circumstantele particulare ale infractiunii sau abaterii, iar daca masurile respective sunt considerate insuficiente de catre autoritatea contractanta, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor respectivei decizii.
 • o modificare a unui contract de achizitie sectoriala/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala in atunci când, prin aceasta modificare, contractul/acordul-cadru prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial.

Modificarea art. 178 in vederea clarificarii si eliminarii situatiilor artificiale de excludere de la o procedura de atribuire in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor. Clarificarea, prin introducererea unui nou alineat la articolul 70, a aspectului referitor la confidentialitatea ofertelor sau a elementelor componente ale acestora, raportat la faptul ca nu se justifica de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire confidentialitatea.

De asemenea, o modificare care se impune pentru a urgenta procesul de achizitie publica si pentru eliminarea blocajelsor cu caracter subiectiv este impunerea unor termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe tipuri de proceduri, precum si introducerea obligatia autoritatii contractante de a sanctiona persoanele care se gasesc vinovate de tergiversarea atribuirii contractului de achizitie publica.

Totodata, se completeaza articolul 37 alineatul (3) cu o noua literea in vederea exceptarii de la aplicarea legii a contractelor ce au ca obiect servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale, in vederea conformarii cu prevederilor directivei europene.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

 • Schimbarile preconizate in cazul Legii nr. 100/2016 sunt legate de transpunerea corecta si completa a art. 38 alin. (8) primul paragraf si 41 alin. (2) si (3) din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 94 din 28 martie 2014, prevederi care vizeaza stabilirea obligativitatii de excludere dintr o procedura de atribuire in anumite situatii, precum si stabilirea criteriilor de atribuire a unui contract de concesiune, in sensul ca autoritatea contractanta nu trebuie sa aiba o libertate de alegere nelimitata a acestor criterii.
 • Totodata, in cazul in care criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicarii anuntului de concesionare, iar ordinea de importanta a acestora este necesar a se modifica pentru a se tine seama de o solutie inovatoare ofertata, autoritatea sau entitatea contractanta publica un nou anunt de concesionare, cu respectarea termenelor minime prevazute de legislatie. Totodata, aceasta modificare nu trebuie sa conduca la discriminare.

Au mai fost clarificate anumite sintagme legate de diferenta dintre autoritati si entitati contractante.

Legea nr. 101/2016:

Clarificarea a ceea ce inseamna act al autoritatii contractante de la art. 3 alin. (1) lit. a) prin precizarea clara ca achizitia directa nu intra in competenta CNSC de solutionare a contestatiilor.

Se modifica prevederile legii astfel incât la nivelul acesteia sa existe doar termene in zile calendaristice, fiind modificate termenele din zile lucratoare in zile calendaristice. Este necesara modificarea alineatului (5) de la art. 4 pentru acuratetea textului si corelarea cu prevederile art. 521 din cadrul proiectul de lege.

Termenul prevazut la alin. (1) lit. b) de la art. 8 se modifica, motivat de faptul ca termenul de 5 zile calendaristice s-a dovedit a fi in practica un impediment in a depune contestatii intrucat daca comunicarea rezultatului este realizata intr-o zi de vineri, deja din 5 zile 2 sunt pierdute cu weekend-ul, motiv pentru care intrucat s-au modificat toate termenele din Legea 101 astfel incât sa fie calendaristice s-a marit termenul de depunere contestatii in cazul procedurilor care nu sunt cu plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce priveste posibilitatea reala de a depune contestatie.

La articolul 8 se introduce un nou alineat pentru pentru aplicarea corespunzatoare a principiului transparentei si pentru stabilirea in mod expres a termenului de la care incepe sa curga termenul de depunere a contestatiilor formulate impotriva documentatiei de atribuire publicata in SEAP, prevedere care anterior de OUG nr. 45/2018 se regasea la art. 6 alin. (3) Legea nr. 101/2016 in prezent abrogat.

Alineatul (2) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru a da eficienta principiului „probatio incumbit ei qui dicit, non qui negat”, in sensul ca sarcina probei revine aceluia care afirma ceva, si nu aceluia care neaga.

Alineatul (4) de la articolul 9 se impune a fi modificat pentru concordanta cu art. 59 alin. (4) din Legea 101/2016 – astfel incat sa se inteleaga ca termenul de asteptare nu este intrerupt de solutionarea contestatiei – deci ca autoritatea contractanta poate semna contractul imediat ce are decizia CNSC favorabila ei, intrucat pe perioada solutionarii contestatiei de catre CNSC s-a implit si termenul de asteptare.

Alin. (1) al art. 17 se modifica pentru corelare terminologie Lege 98 si lege 99 – solicitari de participare in loc de candidaturi si reglementarea si pentru concursul de solutii unde se depun proiecte.

La art. 17 dupa alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) pentru asigurarea celeritatii. Art. 19 alin. (1) se modifica pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.

Art. 27 alin. (9) se modifica pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate. Art. 27 alin. (11) pentru corelare cu modificarea adusa Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 potrivit careia informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate.

Art. 31 alin. (1) si (2) se modifica prin introducerea sanctiunii respingerii plangerii ca tardiva daca nu este comunicata corect – pentru echitate si corelare intre cele doua alineate.

Art. 34 alin. (2) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 34 alin. (3) se modifica pentru a evita interpretarile cu privire la cine si daca trebuie sa se solicite aplicarea dispozitiilor art. 58-60, astfel incat sa fie evident ca instanta o poate face fara sa i se solicite.

Art. 34 alin. (4) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Dupa art. 36 se introduce un nou articol, art. 361 pentru a se evidentia ca daca se plateste cautiune nu mai trebuie platita si taxa de timbru.

ART. 47 alin. (1) lit. e) se modifica pentru corelare cu art. 101 din Legea 161/2003 – ANI (incompatibilitati magistrati).

Art. 50 alin. (7) se modifica pentru celeritate in solutionarea dosarului.

La art. 50 dupa alin. (10) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si alin. (12) pentru a se clarifica faptul ca, contestatiile se conexeaza chiar si atunci cand avem mai multe loturi – pentru a evita decizii neunitare pentru aceeasi speta.

Art. 501 alin. (2) se abroga avand in vedere reglementarea de la art. 50 alin. (2).

Art. 501 alin. (4) se modifica pentru claritate – sa se inteleaga ca pot fi transmise in oricare din cele trei modalitati, fara ca transmiterea prin posta sa fie obligatorie.

Art. 51 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 53 alin. (1) se modifica in sensul ca se introduce doar pentru derulare/executare contract posibilitatea de a alege sectia de contencios administrativ in functie fie de sediul autoritatii, fie de sediul/domiciliul reclamantului – pentru a putea merge pe solutionare mult mai rapida in Bucuresti atunci cand autoritatea este din provincie dar reclamantul are sediul/domiciliul in Bucuresti.

Dupa alin. (1) al articolului 53 se introduce un nou alineat, alin. (11) prin care se introduce tribunalul in loc de instanta civila de drept comun, se elimina judecatoria pt valori pana intr-un milion. Pentru a exista unitate in solutionare trebuie sa fie toate la tribunal (nu si Curte).

Art. 55 alin. (5) se modifica in sensul ca se introduce expres ca se va da un termen diferit pentru solutionarea pe fond – majoritatea instantelor asa fac, dar pt a evita situatia in care nu se acorda termen pentru a putea pregati sustinerea solutionarii pe fond a contestatiei.

Art. 56 se modifica astfel incât sa vizeze doar litigiile legate de derularea contractului.

Art. 59 alin. (1), lit. b) pentru corelare cu modificarea termenului de depunere contestatie in cadrul procedurilor care nu sunt cu plublicare in JOUE pentru a acorda un tratament corect in ceea ce priveste posibilitatea reala de a depune contestatie, corelat cu marirea termenului de asteptare de la 6 la 8 zile pentru a evita semnarea contractului inainte de expirarea noului termen de contestare de 7 zile (in loc de 5).

Modificarea art. 611 este necesara pentru clarificarea textului de lege.

Raportat la practica CNSC care permite constituirea ulterioara a cautiunii se impune stabilirea unui termen limita calculat de la data depunerii contestatiei. Se precizeaza ca lipsa constituirii cautiunii determina sanctiunea inadmisibilitatii acesteia.

La termenul acordat de catre CNSC operatorilor pentru constituirea cautiunii se adauga si parcursul postal al adresei de corespondente, motiv pentru care se impune stabilirea expresa a unui termen pentru a da eficienta principiului celeritatii. Se propune eliminarea cautiunii pentru contestatiile judiciare corelativ cu propunerea de
instituire a unei taxe de timbru pentru aceste contestatii.

In etapa de atribuire nu exista o valoare stabilita a contractului, aceasta fiind valabila doar dupa finalizarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului. A se vedea in acest sens si Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2/2015: „in cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de autoritatea contractanta in sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat are doar o valoare estimata, care nu este corespunzatoare valorii finale consemnate in contractul ce urmeaza a fi incheiat dupa finalizarea procedurii de atribuire”.

Pentru clarificarea modalitatii de restituire a recipiselor de constituire a cautiunilor, a termenului de solutionare a acestor cererii si a cailor de atac si a termenelor de formulare a acestora. Calea de atac impotriva deciziilor CNSC este plângerea iar cea impotriva sentintelor judecatoreste este recursul. Termenul de 15 zile reglementat de Legea contenciosului administrativ pentru exercitarea recursului, lege care completeaza Legea nr. 101/2016, este mai mare decât cel de formulare a plângerilor/ recursurilor prin care se solutioneaza pe fond contestatiilor (art. 29 si art. 51 alin. (3) Legea nr. 101/2016). In forma actuala nu este reglementat un termen de solutionare a cererilor de restituire si nici momentul exact de depunere a acestora.

Se elimina impartirea in functie de valoare estimata si valoare oferta castigatoare. Astfel, toate cautiunile se raporteaza la valoarea estimata, fiind stabilite plafoane daca sunte depuse contestatii cu privire la DA/clarificari DA sa avem suma mai mica si daca avem contestatii in etapa de evaluare oferte sa avem sume mai mari.

Introducerea unui termen pentru raspunsul AC cu privire la retinerea sau nu a cautiunii astfel incât sa poata fi deblocata cautiunea mai repede.

 O.U.G. nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice se impun ca urmare a reorganizarii Guvernului si trecerera ANAP in subordinea Secretariatului General al Guvernului.

Totodata, este necesara completarea actului normativ, in vederea intaririi functiei de initiere si elaborare a documentelor de politica publica in domeniul achizitiilor publice, si de asemenea clarificarea tipurilor de documente de politica publica pe care ANAP are dreptul de a le initia si elabora. De asemenea, este necesara introducerea denumirii exacte a documentului de politica publica privind profesionalizarea persoanelor implicate in domeniu, in vederea facilitarii adoptarii acestuia prin act normativ.

Referitor la O.U.G. nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii:

Având in vedere ca prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt modificate, respectiv procesul de control ex ante nu mai este voluntar, a fost eliminat ”voluntar” din textul prezentului aliniat. Ca urmare a schimbarii modului de realizare a controlului ex ante din voluntar in obligatoriu, este necesara corelarea si altori articole din cuprinsul actului normativ.

De asemenea, pentru eficietizarea controlului ex ante, interventia ANAP in procesul de achizitie publica de la nivelul autortatii contractante se va realiza o singura data, prin emiterea avizului conform care se va realiza exclusiv prin SEAP.

Intrucât textul art. 11 din Ordonanta de urgenta nr. 98/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, este modificat in sensul ca „ANAP efectueaza controlul de calitate si regularitate o singura data” nu se mai poate sti care sunt aspecte de calitate acceptate de catre autoritatea/entitatea contractanta, motiv pentru care au fost eliminate aceste precizari din textul prezentului articol.

Având in vedere ca din practica cererile de conciliere au fost solutionate in termen de 15 zile si ca se doreste reducerea timpului de derulare a procedurilor de atribuire, s-a redus termenul de solutionare a acestora.

Din practica a rezultat ca este necesar ca prin decizia de conciliere sa se modifice atât constatarile cât si/sau masurile dispuse prin avizul conform conditionat motiv pentru care s-a modificat prezentul articol prin introducerea sintagmei „si/sau masurilor de remediere”.

Alte prevederi

Prin prezentul proiect legislativ se prevede ca proiectele de infrastructura finantate din fonduri europene sunt considerate proiecte de interes prioritar, fiind necesare reglementari specifice, astfel incât sa se urgenteze finalizarea procedurilor de achizitie si sa se demareze implementarea contractelor, in conformitate cu calendarul din planurile de achizitii, incluse in contractele de finantare.

Principalele masuri stabilite prin proiectul de ordonanta de urgenta vizeaza urmatoarele aspecte:

 • prevederi care sa reduca timpul alocat controlului ex ante, fara a afecta calitatea acestui control, prin digitalizarea acestui control, respectiv derularea sa integral digitalizat, prin mijloace electronice in toate fazele sale, fara a fi necesara deplasarea personalului ANAP desemnat in acest sens la sediul autoritatii contractante, cu exceptia situatiilor in care procedurile de atribuire nu se desfasoara prin mijloace electronice;
 • stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale in ceea ce priveste nerespectarea termenelor stabilite prin normele metodologice de aplicare a OUG nr. 98/2017, coroborat cu echivalarea acordarii unui aviz tacit conform neconditionat pentru autoritatea/entitatea contractanta, respectiv a acelui tip de aviz conform pentru situatiile când nu se constata abateri cu privire la aspectele de calitate si/sau de regularitate cuprinse in listele de verificare.
  Totodata, nerespectarea de catre personalul ANAP a termenelor prevazute in normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 98/2017, pentru emiterea avizului conform in urma controlului ex-ante, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Digitalizarea controlului ex-ante este o masura corelata cu prevederile OUG nr. 65/2020 privind unele masuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii pentru perioada de programare 2014-2020;
 • pentru realizarea achizitiilor simplificate, autoritatile contractante aplica mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, respectiv un mecanism care se operationaliza in SEAP de catre Autoritatea pentru Digitalizarea României, constând in fluidizarea procesului de evaluare a ofertelor si care presupune derularea procedurii simplificate intr o singura etapa – se va asigura accesul la toate documentele in acelasi timp, astfel incât verificarea tuturor conditiilor – motive de excludere/calificare/tehnic si financiar sa se poata derula in paralel si sa se finalizeze cât mai rapid evaluarea;
 • verificarea documentelor justificative care dovedesc informatiile cuprinse in DUAE se va face numai pentru ofertantul clasat pe primul loc si numai dupa intocmirea clasamentului, stabilindu-se un termen de 5 zile lucratoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 5 zile lucratoare, la solicitarea motivata a ofertantului respectiv.
  Aceasta abordare va conduce la limitarea numarului de documente verificate numai la cele relevante pentru rezultatul evaluarii si implicit la reducerea perioadei de evaluare si a costurilor operatorilor economici;
 • limitarea numarului de clarificari solicitate in cazul proiectelor finantate din fonduri europene, in situatia in care informatiile sau documentele prezentate de catre operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau in situatia in care lipsesc anumite documente – de regula se vor solicita clarificari cel mult de doua ori pentru fiecare faza a procesului de evaluare, dar, atunci când in urma primirii raspunsurilor sunt necesare alte clarificari, acestea vor fi permise in cazuri exceptionale, cu respectarea principiilor tratamentului egal si al transparentei;
 • extinderea obligatiei de publicare a modificarilor contractuale la nivel national pentru indeplinirea conditiei favorizante „achizitii publice” – “Mecanisme eficiente de monitorizare a pietei achizitiilor publice”, conditie necesara pentru viitoarea perioada de programare.
  Astfel, in SEAP, se vor publica informatii suplimentare fata de cele permise de formularul standard JOUE, deoarece trebuie sa existe date certe despre executia contractelor de achizitii, in timp real, respectiv durata, pret final sau motive de incetare a contractelor, date ce vor fi preluate in raportari si analize de sistem;
 • instituirea obligatiei de a publica in sectiunea dedicata din SEAP modificarile contractelor de achizitie publica/sectoriala/acordurilorcadru, astfel incât sa rezulte durata si pretul final la finalizarea sa incetarea acestora, dupa executia integrala a obligatiilor contractuale sau dupa incetarea contractelor din orice alt motiv, in scopul asigurarii transparentei si indeplinirii conditiei favorizante achizitii publice;
 • angajarea de personal suplimentar, pe perioada determinata, pentru proiecte de infrastructura finantate din fonduri europene, care sa sprijine procesul de evaluare, pentru a asigura incadrarea in termenele stabilite in calendarele achizitiilor, calitatea si rezultatul evaluarii, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea conditiilor de infiintare a posturilor in afara organigramei si a criteriilor pe baza carora se stabileste procentul de majorare salariala pentru activitatea prestata in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 14 mai 2018, cu stabilirea de cerinte privind calificarea de experti in achizitii publice sau persoane cu calificare si experienta relevante in domeniul obiectului achizitiei.
 • In acest sens, se confera posibilitatea ca autoritatile contractante sa angajaze personal de specialitate, in domenii de expertiza tehnica ce nu sunt acoperite de personalul autoritatilor contractante, care sa sprijine, prin raspuns la clarificari primite de la ofertanti, procesul de evaluare tehnica si financiara a achizitiei publice.
 • Se face astfel referire la categoria de experti in scopul clarificarii cadrului legal aplicabil si stabilirii de cerinte privind calificarea de experti in achizitii publice sau persoane cu calificare si experienta relevante in domeniul obiectului achizitiei. Totodata, a fost precizata in mod explicit Hotarârea Guvernului nr. 325/2015, pentru ca beneficiarii sa cunoasca prevederile legale aplicabile.

In vederea eficientizarii procedurilor de achizitii publice, prin consultarea unei piete relevante pentru proiectele de infrastructura se creeaza cadrul legal pentru reglementarea ulterioara a urmatoarelor aspecte:

 • a) aprobarea prin hotarâre a Guvernului a mecanismului pentru crearea si utilizarea bazei de date cu utilaje si echipamente de care pot dispune operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul proiectelor de infrastructura – acest mechanism va permite verificarea disponibilitatii si functionalitatii utilajelor si echipamentelor de care dispun operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul proiectelor de infrastructura;
 • b) aprobarea prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor a metodologiei de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreati in domeniul proiectelor de infrastructura aflate in competenta Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor – lista care va permite scurtarea perioadei de evaluare, mai ales in cazul procedurilor simplificate sau când operatorii economici trebuie sa detina anumite certificate/autorizatii/agremente;
 • c) aprobarea prin ordin al ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei a metodologiei de elaborare a listei oficiale a operatorilor economici agreati in domeniul proiectelor de infrastructura aflate in competenta Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.

Totodata, prin prezentul proiect de act normativ, se propune suplimentarea schemelor de personal ale celor doua instante cu volum mare de activitate in materia achizitiilor publice – Curtea de Apel Bucuresti si Tribunalul Bucuresti – cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi alocate Curtii de Apel Bucuresti si 10 posturi Tribunalului Bucuresti.

Textul actului normativ poate fi consultat in intregime la sectiunea Legislatie/Legislatie nationala din site-ul ANAP sau accesand urmatorul link, privind ordonanta de urgenta.

 

Sursa: www.digi24.ro, https://hotnews.ro,  www.agerpres.ro, ANAP

 

Tagged with:
 

Pentru simplificarea procedurilor de  achiziții Noutati Achizitii Publicepublice și totodată pentru inițierea primilor pași către transformarea digitală a acestora,  a fost a adoptata o ordonanța de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

 

Textul integral al ordonanatei il puteti consulta aici: ORDONANȚĂ de URGENȚĂ a Guvernuluinr. 23/2020pentru modificarea și completarea unor acte normativecu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Ce aduce nou OUG 23/2020

 • simplificarea procedurilor de achiziții publice si transformarea digitală  prin:
  • simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante;
  • reducerea termenului de verificare a documentației de atribuire la 10 zile lucrătoare;
  • obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP;
  • termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare;
  • observatorii ANAP vor putea emite avize conforme in SEAP, utilizând exclusiv semnătura electronică;
  • va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic, pentru completurile CNSC, dar și pentru cele ale  Curților de Apel;
  • posibilitatea includerii unor proiecte strategice de infrastructură critică de interes național în domeniul IT&C la O.U.G. nr. 114/2011 (privind atribuirea unor contracte de achiziție publică în domeniile apărării și securității).

Actul normativ urmărește eficientizarea sistemului de achiziții publice, cu impact direct asupra calității derulării procedurilor de atribuire și asigurării accesului îmbunătățit al mediului de afaceri la contractele finanțate din fonduri publice.

Sursa: ANAP

Sectiunea noastra privind Legislatia in Achizitii Publice o gasiti aici: Legislatie

 

 

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !