Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat. Precizari in rezumat, ale prevederilor legii.

Cui se aplica reglementarile?

Prevederile Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat vizeaza orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice care doreste sa participe la procedura de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat. Persoana juridica va dobandi calitatea de partener privat dupa ce va fi aleasa castigatoare a acestei proceduri si va putea încheia un astfel de contract.

Formele de parteneriat public-privat sunt:

a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public, partenerul privat si societatea de proiect al carei capital social este detinut integral de partenerul privat;

b) parteneriatul public-privat institutional – parteneriatul public-privat realizat in temeiul unui contract incheiat intre partenerul public si partenerul privat, prin care se constituie, de catre partenerul public si partenerul privat, o societate noua, care va actiona ca societate de proiect si care, ulterior inregistrarii in registrul societatilor, dobandeste calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

Indiferent de forma, derularea proiectului se face prin intermediul unei societati de proiect, ce are ca scop realizarea tuturor activitaților necesare pentru implementarea proiectului

Finantarea proiectului de parteneriat public-privat

Finantarea investitiilor care se realizeaza in cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura:

a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat, din resurse proprii si/sau din resurse atrase din partea unor finantatori; sau

b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, impreuna cu partenerul public, care poate contribui la finantarea realizarii investitiilor cu resurse financiare publice provenind exclusiv din fonduri externe nerambursabile postaderare si din contributia nationala aferenta acestora.

Pregatirea proiectului de parteneriat public-privat

Initiativa realizarii unui proiect in regim de parteneriat public-privat apartine partenerului public.

Etapele pentru pregatirea parteneriatului public-privat:

a) pregatirea studiului de fundamentare de catre partenerul public pe baza unui studiu de fezabilitate;

b) in cazul proiectelor de investitii publice medii si semnificative parcurgerea etapelor specifice sunt reglementate de Capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat;

d) semnarea contractului de parteneriat.

Procedura de atribuire a proiectului de parteneriat public-privat

Proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 sau Legii nr. 100/2016, dupa caz, in functie de obiectul contractului si modalitatea in care studiul de fundamentare prevede transferul unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor in cauza.

Contractele de parteneriat public-privat

Contractele de parteneriat public-privat pot fi incheiate si in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica prevazute in Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si in vederea realizarii, de catre un operator privat, a serviciilor comunitare de utilitati publice prevazute in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, in favoarea societatii de proiect, dreptul de a colecta si utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul proiectului de parteneriat.

Beneficiarul direct al utilizarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formeaza obiectul parteneriatului public-privat poate fi, in conditiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o alta entitate publica, fie publicul in general.

Contractul de parteneriat public-privat reglementeaza aspecte precum:

a) obiectul proiectului realizat in parteneriat;

b) conditiile de infiintare si functionare a societatii de proiect;

c) termenele de realizare a lucrarilor;

d) drepturile constituite in favoarea partenerului privat si a societatii de proiect;

e) drepturile si obligatiile partenerului public, ale partenerului privat si ale societatii de proiect, pe parcursul derularii proiectului de parteneriat;

f) regimul juridic al bunurilor implicate in proiect,;

g) durata contractului;

h) modalitatea de finantare si etapele proiectului de parteneriat;

i) remunerarea partenerului privat;

j) modalitatea de alocare a riscurilor in cadrul proiectului de parteneriat;

k) caracteristicile si obiectivele de performanta ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate in cadrul proiectului, precum si indicatorii de performanta a serviciului public ce formeaza obiectul proiectului;

l) modalitatea de monitorizare si control, de catre partenerul public, a respectarii obligatiilor partenerului privat si ale societatii de proiect;

m) procedura de aprobare, de catre partenerul public, a contractelor incheiate de partenerul privat si societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat;

n) garantiile de buna executie ce vor fi asigurate de partenerul privat;

o) asigurarile ce vor fi incheiate si mentinute pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat;

p) proceduri de preluare a drepturilor si obligatiilor partenerului privat de catre finantatorii proiectului si/sau un nou partener privat;

q) raspunderea contractuala;

r) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului si dreptul partenerului public de a denunta unilateral contractul;

s) mecanisme de impartire a profitului;

t) procedura si limitele subcontractarii;

u) cauzele de incetare a contractului si conditiile in care se asigura continuitatea serviciului public realizat in cadrul parteneriatului;

v) orice alte aspecte care sunt parte a contractului de parteneriat.

Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileste, in principal, in functie de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre societatea de proiect si in functie de modalitatea de finantare a acestor investitii.

Partenerul privat sau societatea de proiect, dupa caz, nu va putea subconcesiona, in tot ori in parte, bunurile, serviciile sau lucrarile concesionate si nu va putea incredinta realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu exceptia catorva cazuri prevazute de lege.

Din motive exceptionale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, dupa caz, denunta unilateral contractul de parteneriat, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) aceasta posibilitate, inclusiv categoriile de motive exceptionale legate de interesul public, a fost inclusa in documentatia de atribuire, intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, cat si in contractul de parteneriat public-privat;

b) modificarea contractului nu altereaza natura generica a contractului initial;

c) cu notificarea prealabila a partenerului privat si a societatii de proiect.

Sursa: Legea Nr. 233/2016 

Toate noutatile din domeniul achizitiilor publice, le gasiti in categoria de articole Achizitii publice, pe acest blog.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !