Procedura de Negociere Competitiva este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura de Negociere Competitiva este reglementata de Art. 80. din Legea 98/2016.

Cine poate participa la o procedura de Negociere Competitiva

In cadrul procedurii de negociere competitiva orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Care este procesul de desfasurare al unei Negocieri Competitive

Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare (art. 144 alin. (2) si (3), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:

  • etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
  • etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

In urma finalizarii etapei initiale, autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati

In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare (alin. (4)), autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.

Autoritatea contractanta poate atribui contractul de achizitie publica/acordul-cadru pe baza ofertelor initiale, fara negociere, in cazul in care si-a rezervat aceasta posibilitate prin anuntul de participare

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Autoritatea contractanta are obligatia de a organiza in cadrul procedurii de negociere competitiva intalniri cu fiecare ofertant, in cadrul carora se desfasoara negocieri cu privire la ofertele initiale depuse de acestia in etapa a doua a procedurii.

Negocierile se pot desfasura prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Scopul negocierilor este de a imbunatati ofertele initial depuse de participantii la negocieri si de adaptare a acestora la conditiile concrete in care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit.

La sfarsitul fiecarei intalniri de negocieri, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de catre toti participantii la negocieri.

Autoritatea contractanta are dreptul de a derula negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.

Negocierile in cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport, care se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante. Raportul se introduce in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul procedurii.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Publicarea / Transmiterea anuntului de Negociere Competitiva

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data limita de depunere a ofertelor initiale este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile.

Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor initiale prevazuta la alin. (2) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.

In cazul unei situatii de urgenta:

a) o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;

b) o perioada redusa pentru depunerea ofertelor initiale, care nu poate fi mai mica de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Doriti sa aflati cand apar anunuri de negociere competitiva? Inregistrati-va Acum, Gratuit! si va garantam:

  • Acces la Cea mai vasta baza de date
  • Profile de notificare pe email, personalizate
  • Manager personal de cont
  • Expirare automata a testului, fara obligatii pentru dvs.
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !