In M.Of. nr. 362 din data de 26 mai 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea (ANAP) Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

In urma cu cateva zile, Ministerul Finantelor Publice a lansase in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de urgenta . Detalii intr-un articol precedent.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

(2) Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor si a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP, si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(3) ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se desfiinteaza la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1).

(4) Activitatea ANAP este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

CAPITOLUL II

Obiective si atributii

Art. 2.

Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

Art. 3.

In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 2, ANAP are urmatoarele atributii:

  1. a) elaborarea si implementarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
  2. b) elaborarea politicilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
  3. c) consilierea metodologica a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
  4. d) controlul modului in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
  5. e) monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
  6. f) initierea si sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
  7. g) reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

CAPITOLUL III

Conducerea, organizarea si functionarea ANAP

Art. 4.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ANAP este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice.

(2) In activitatea sa presedintele este ajutat de un secretar general, inalt functionar public numit in conditiile legii.

(3) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, presedintele ANAP emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

(4) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5.

(1) Organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al ANAP se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1) ministrul finantelor publice asigura coordonarea activitatii desfasurate de catre ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(3) Personalul ANAP este constituit din functionari publici si/sau, dupa caz, din personal contractual.

(4) ANAP se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt parti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

(5) Pentru functionarea ANAP la nivel central se va transmite in folosinta acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).

(6) Functionarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfasoara in cadrul imobilelor directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(7) Finantarea ANAP se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 6.

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1) se incheie protocoale de predare-preluare intre ANAP si Ministerul Finantelor Publice, ANAP si Secretariatul General al Guvernului si intre ANAP si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevazute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevazute la art. 1 alin (2), executia bugetara pana la data predarii-preluarii, numarul de posturi al structurilor prevazute la art. 1 alin. (2), precum si, dupa caz, patrimoniul aferent structurilor prevazute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite in conditiile legii.

(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2015, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se efectueaza pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea “ANRMAP” se inlocuieste cu denumirea “ANAP”.

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile urmatoare, si al celorlalte acte normative in vigoare care reglementeaza activitatea de verificare, sintagma “UCVAP/compartimente de verificare a achizitiilor publice” se inlocuieste cu denumirea “ANAP”.

Art. 7.

(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare- preluare prevazute la art. 6, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli necesare functionarii structurilor preluate de ANAP se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura carora se preiau.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevazute la art. 6, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice si Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului sa detalieze modificarile prevazute la alin. (2) si sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii.

Art. 8.

(1) Incadrarea personalului care se preia in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica a ANAP, precum si stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei institutii publice se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice sau din institutiile subordonate acestuia in cazul in care nu exista functie similara.

Art. 9.

La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), se abroga:

  1. a) Ordonanta de urgenta a Guvernului 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare;
  2. b) Hotararea Guvernului 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. c) 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !