In M.Of. nr. 362 din data de 26 mai 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea (ANAP) Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

In urma cu cateva zile, Ministerul Finantelor Publice a lansase in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de urgenta . Detalii intr-un articol precedent.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, obiectivele, atributiile, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.

(2) Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor si a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP, si de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(3) ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se desfiinteaza la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1).

(4) Activitatea ANAP este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

CAPITOLUL II

Obiective si atributii

Art. 2.

Principalele obiective ale ANAP sunt elaborarea, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice, stabilirea si implementarea sistemului de verificare si control al aplicarii unitare a dispozitiilor legale si procedurale in domeniul achizitiilor publice, precum si monitorizarea functionarii eficiente a sistemului de achizitii publice.

Art. 3.

In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 2, ANAP are urmatoarele atributii:

 1. a) elaborarea si implementarea Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 2. b) elaborarea politicilor si a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 3. c) consilierea metodologica a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publica si de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 4. d) controlul modului in care autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 5. e) monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 6. f) initierea si sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 7. g) reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

CAPITOLUL III

Conducerea, organizarea si functionarea ANAP

Art. 4.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ANAP este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finantelor publice.

(2) In activitatea sa presedintele este ajutat de un secretar general, inalt functionar public numit in conditiile legii.

(3) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, presedintele ANAP emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.

(4) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5.

(1) Organizarea, functionarea, structura organizatorica si numarul maxim de posturi al ANAP se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1) ministrul finantelor publice asigura coordonarea activitatii desfasurate de catre ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(3) Personalul ANAP este constituit din functionari publici si/sau, dupa caz, din personal contractual.

(4) ANAP se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care ANRMAP, UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt parti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

(5) Pentru functionarea ANAP la nivel central se va transmite in folosinta acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).

(6) Functionarea structurilor teritoriale ale ANAP se desfasoara in cadrul imobilelor directiilor generale regionale ale finantelor publice.

(7) Finantarea ANAP se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 6.

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1) se incheie protocoale de predare-preluare intre ANAP si Ministerul Finantelor Publice, ANAP si Secretariatul General al Guvernului si intre ANAP si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevazute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevazute la art. 1 alin (2), executia bugetara pana la data predarii-preluarii, numarul de posturi al structurilor prevazute la art. 1 alin. (2), precum si, dupa caz, patrimoniul aferent structurilor prevazute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite in conditiile legii.

(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2015, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se efectueaza pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), in cuprinsul actelor normative in vigoare denumirea “ANRMAP” se inlocuieste cu denumirea “ANAP”.

(5) Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile urmatoare, si al celorlalte acte normative in vigoare care reglementeaza activitatea de verificare, sintagma “UCVAP/compartimente de verificare a achizitiilor publice” se inlocuieste cu denumirea “ANAP”.

Art. 7.

(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare- preluare prevazute la art. 6, finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli necesare functionarii structurilor preluate de ANAP se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura carora se preiau.

(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevazute la art. 6, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice si Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului sa detalieze modificarile prevazute la alin. (2) si sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetele proprii.

Art. 8.

(1) Incadrarea personalului care se preia in numarul maxim de posturi si in structura organizatorica a ANAP, precum si stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei institutii publice se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice sau din institutiile subordonate acestuia in cazul in care nu exista functie similara.

Art. 9.

La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 5 alin. (1), se abroga:

 1. a) Ordonanta de urgenta a Guvernului 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare;
 2. b) Hotararea Guvernului 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. c) 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tagged with:
 

Ministerul Finantelor Publice a lansat in MFPdezbatere publica miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Ordonanta de urgenta privind conditiile de infiintare, organizare si functionare Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), ANRMAP se desfiinteaza.

Avand in vedere obligatia Guvernului Romanei de a indeplini conditionalitatea orizontala ex-ante privind reforma in domeniul achizitiilor publice din Acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii in acest domeniu.

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP și de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP și de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, care se desfiinteaza la data intrarii in vigoare la HG prevazut la art. 5 alin 1.

Activitatea A.N.A.P. este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

ANAP are urmatoarele atributii:

 1. elaborarea și implementarea Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 2. elaborarea politicilor și a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 3. consilierea metodologică a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică și de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 4. controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 5. monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 6. initierea și sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 7. reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, se abroga:

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 27 aprilie 2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 2. Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 12/06/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007.
 4. Orice dispozitie legala contrara.

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern care va reglementa organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, ministrul Finantelor Publice va asigura coordonarea activitatii ANRMAP, UCVAP si a compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

Potrivit ANRMAP, in momentul de fata se  anrmaplucreaza la realizarea noului sistem de achizitii publice electronic si implicit o noua lege a achizitiilor publice.

Romania trebuie sa aiba noua legislatie a achizitiilor publice si noul SEAP (Sistem electronic de achizitii publice – n.r.) incepand cu anul viitor, a declarat, Bogdan Dobrin presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), intr-o conferinta de specialitate.

“Pana la sfarsitul acestui an si incepand cu 1 ianuarie 2016 trebuie sa avem o noua legislatie a achizitiilor publice impreuna cu noul SEAP. (…) Intentia este de a face 4 acte normative, unul clasic, unul de utilitati, unul de concesiuni si unul de remediu. (…)  Intrarea in vigoare ar trebui sa fie concomitent si am stabilit un orizont de timp 1 ianuarie 2016 in stransa corelatie si cu noul SEAP”, a spus Dobrin.

Seful ANRMAP a precizat, printre altele ca, noul SEAP va fi o platforma cu mult mai multe informatii, deoarece in privinta  e-licitatie s-au primit o critici ca nu este o platforma prietenoasa. La momentul conceperii e-licitatie nu s-a dorit a fi o platforma de achizitii, ci un sistem care sa ofere publicitate la tot ce inseamna procedura de achizitii.

O noua legislatie a achizitiilor publice ar putea fi aplicata incepand cu 1 ianuarie 2016 si tot de la aceasta data va functiona un nou SEAP, va exista totusi si o perioada de testare inainte de 1 ianuarie.

“Dupa ce vom scoate legislatia, va urma o parte grea pentru cei care o aplica, in sensul ca, de la 1 ianuarie 2016, va trebui sa aplicam noua legislatie. Din punct de vedere al ANRMAP, vom realiza, si cu sprijinul fondurilor europene, o serie de programe de training deoarece va fi necesar un trading pentru cei care aplica legislatia”, a adaugat Bogdan Dobrin.

 

Tagged with:
 

Potrivit freedomhouse.ro, Romania urmeaza sa aiba patru legi distincte in achizitii publice: pentru achizitii clasice, concesiuni, utilitati si remedii.

Proiectele celor patru acte normative, a anuntat Bogdan Paul Dobrin la conferinta de inchidere a proiectului „Combaterea fraudei in achizitiile publice”, sunt redactate in consultare cu Comisia Europeana in cadrul grupului de lucru din care fac parte Ministerul Fondurilor Europene, Cancelaria Primului Ministru, ANRMAP, CNSC, UCVAP. Urmeaza sa fie puse in dezbatere publica cel mai probabil in luna iunie 2015.

Bogdan Paul Dobrin, presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, a anuntat ca domeniul achizitiilor publice urmeaza sa fie reglementat prin patru noi legi distincte privind achizitiile clasice, concesiunile, utilitatile si remediile, fiecare cu propriile norme de aplicare si ghiduri. Acestea vor inlocui OUG nr. 34/2006.

Motivele mentionate de presedintele ANRMAP, pentru alegerea acestei solutii, sunt: existenta unei singure legi – OUG nr. 34/2006 – a generat probleme, domeniului utilitatilor ( Directiva 17/2004), este expediat intr-un capitol al unui act normativ ( OUG nr. 34/2006) axat pe achizitiile clasice, in plus pe partea clasica, contractul de achizitie publica este unul administrativ, iar pe partea de utilitati, vorbind de societati comerciale, nu mai e un contract administrativ, ci un contract comercial.

Pe aceiasi tema:

Strategia nationala de achizitii publice va fi finalizata pana in luna iunie

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizitiile publice, in dezbatere publica

Tagged with:
 

Potrivit unui proiect de lege lansat in dezbatere publica, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) urmeaza sa elaboreze Planul National de Achizitii Publice Verzi. Ce vizeaza acest plan? In primul rand schimbarea comportamentului de consum al statului prin achizitionarea de produse prietenoase cu mediul si nu numai; se doreste adoptarea unei strategii prin care sa fie promovata o productie durabila si tehnologii curate. Practic, statul este incurajat sa cumpere produse prietenoase cu mediul, conform MMSC.

Conform tintelor asumate cu Uniunea Europeana, Romania trebuie sa aiba acoperit, in 2017, un procentaj de peste 50% in Achizitii Publice Ecologice /APE/ din totalul achizitiilor.

In termen de 6 luni de la adoptarea legii, MMSC impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) vor publica, in Monitorul Oficial partea I, un ghid care va cuprinde criterii minime privind protectia mediului pentru grupe de produse si servicii, precum si caiete de sarcini standard.

ANRMAP va monitoriza modul de atribuire a contractelor de achizitie publica verde, putand dispune si aplicarea de sanctiuni contravenţionale. Nerespectarea Planului National de Achizitii Publice Verzi va fi sanctionata cu amenzi intre 10.000 si 35.000 de lei.

Ideea unui astfel de model pentru achizitiile publice a fost lansata inca din 2012 de cateva ONG-uri, care au demonstrat in urma unor simulari, care ar fi economiile pe care autoritatile publice le-ar face daca ar pune in practica acest concept: ”În cadrul Parteneriatului pentru dezvoltare durabilă, ONG-urile implicate au făcut şi o simulare pentru a determina ce economie s-ar realiza dacă în toate proiectele POSDRU s-ar folosi numai hârtie reciclată, rezultatul fiind 21 de milioane de euro, sumă cu care ar putea fi implementate prin şapte proiecte de reconversie profesională şi integrare în muncă a unui număr semnificativ de persoane dezavantajate.” (www.romanialibera.ro)

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !