Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice a publicat un document cu principalele noutati aduse de pachetul legislativ.

 

Context general

Conform calendarului prevazut in Capitolului 1 „Calitatea cadrului legislativ” din proiectul Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, cele patru acte normative care vor abroga si vor inlocui cadrul legal existent in domeniul achizitiilor si vor intra in vigoare in luna februarie 2016 sunt :

– Legea privind achizitiile publice;

– Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de concesiune si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

– Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;

– Legea privind achizitiile sectoriale.

2. Proiectul de lege aferent achizitiilor publice clasice

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind achizitiile clasice:

Aspecte specifice:

 • Praguri:

– 5.186.000 Euro: contracte de achizitie publica de lucrari,

– 134.000 Euro: contracte de produse si servicii ( se aplica si autoritatilor locale pentru o abordare unitara)

– 750.000 Euro: contracte de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, indiferent de tipul autoritatii contractante (se modifica astfel modul de diferentiere a serviciilor cuprinse in prezent in Anexa 2A si Anexa 2B)

Pragurile valorice vor fi exprimate in lei pentru a evita confuziile din trecut.

Sunt introduse prevederi de revizuire a pragurilor.

 • Reducerea termenelor limita in cadrul procedurilor de atribuire

Licitatia deschisa : termenul minim depunere oferte → 35 de zile , cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile (in prezent, termenul este de 40 de zile)

Licitatia restransa : termen minim depunere candidaturi → 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 15 zile , iar termenul minim pentru depunerea ofertelor → 30 de zile, cu posibilitatea de reducere pana la 10 zile (in prezent, termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 de zile, iar pentru depunerea ofertelor 35 de zile)

Prin indrumare metodologica autoritatile contractate trebuie sa fie orientate sa stabileasca durata de elaborare a ofertelor in functie de complexitatea achizitiei.

 • Modernizare prin obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire:
 • aprilie 2017 ⇒ unitati de achizitii centralizate
 • octombrie 2018 ⇒ toate autoritatile contractante

 • Autoritati contractante

Incurajarea asocierilor de autoritati contractante pentru a derula proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice in comun (chiar si pentru a depune spre finantare si a realiza in comun proiecte de interes local/regional)

Clarificarea notiunii de autoritate contractanta in cazul unitatilor ce au subdiviziuni la nivel local (fapt reflectat si in modul de calcul al valorii estimate in cazul contractelor de achizitii publice atribuite in acest context)

La nivel de oferta/ofertant – clarificarea statutului de furnizor/subcontractant

 • Activitati de achizitie centralizata

Eficientizare : infiintarea de unitati de achizitie centralizata si situatiile si conditiile in care autoritatile contractante achizitioneaza produse sau servicii de la unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie centralizate, vor fi reglementate prin legislatia secundara

 • Criterii de atribuire

3 criterii de atribuire :

 • pretul cel mai scazut / costul cel mai scazut (ciclul de viata)
 • cel mai bun raport calitate – pret (obligatoriu pentru anumite 3 categorii de contracte /acorduri – cadru de lucrari sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale si care presupun activitati cu nivel de complexitate ridicat si in cazul serviciilor sociale)

Promovarea unei abordari orientate pe performanta in redactarea specificatiilor tehnice, fapt de natura a incuraja inovatia , obtinerea “value for money” si care sa indrume autoritatile contractante spre derularea unor proceduri de atribuire in care sa fie posibila depunerea de oferte alternative.

 • Consultarea pietei

Reglementarea expresa a posibilitatii autoritatii contractante de a organiza consultari cu piata, interior realizarii unei achizitii, cu posibilitatea invitarii la consultari a expertilor independenti, autoritati publice si/sau operatori economici

Detalierea aspectelor operationale se va face in cadrul legislatiei secundare : cel putin on – line (prin SEAP), dar si prin alte forme care sa asigure primirea unui ”feedback” concludent de la operatorii economici reprezentativi in domeniul achizitiei in cauza

 • Impartirea pe loturi

Facilitarea accesului IMM – urilor prin utilizarea regulii de impartire pe loturi a contractului de achizitie publica; Autoritatile contractante vor fi obligate sa justifice decizia de a nu recurge la atribuirea contractului pe loturi.

Recunoasterea dreptului autoritatilor contractante de a limita numarul loturilor care pot fi atribuite aceluiasi ofertant, chiar si in cazul in care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile

Introducerea posibilitatii de a atribui contracte prin reunirea mai multor loturi si acordarea acestora aceluiasi ofertant in situatia in care, la aplicarea criteriului de atribuire, acest aspect ar fi mai avantajos pentru autoritatea contractanta, de cat sa atribuie respectivele loturi in mod separate mai multor ofertanti clarificarea notiunii de produse similare si impactul asupra calcularii valorii estimate

 • Proceduri de atribuire

Introducerea posibilitatii utilizarii negocierii cu publicarea prealabila a anuntului de participare pentru atribuirea contractelor in care este necesar un anumit grad de flexibilitate determinat de faptul ca implica solutii inovatoare, adaptarea produselor disponibile in mod larg pe piata, complexitate sporita, etc. (ex: in domeniul IT, lucrarilor complexe, consultanta, inginerie, arhitectura);

Introducerea unei noi proceduri, respectiv a parteneriatului pentru inovare;

Eliminarea dintre temeiurile de aplicare a negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare a celui referitor la achizitionarea unor cantitati suplimentare   de servicii/lucrari (ce au devenit necesare, ca urmare a unor circumstante imprevizibile, pentru finalizarea contractului initial) – actualele art.122, lit. i) si art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006, aceste aspecte fiind reglementate prin intermediul sectiunii – ”Modificarea contractului de achizitie publica”

 • Documentul unic de achizitie european (DEAU)

Instrument nou, intr-un format standard aprobat de Comisia Europeana, destinat reducerii efortului administrativ aferent depunerii / evaluarii ofertelor.

Declaratie   pe   proprie   raspundere   a   candidatului/ofertantului,   ca   dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

De principiu, doar ofertantul declarat castigator va depune toate documentele originale ca dovada a informatiilor cuprinse in documentul unic de achizitie european.

 • Cerintele de calificare

Precizarea expresa a posibilitatii de a utiliza indicatori economico-financiari relevanti pentru situatia unui operator economic (altii decat cei referitori la lichiditate).

Introducerea unei abordari mai flexibile in stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, cu accent pe experienta in implementarea unor contracte avand obiecte similare si/sau aptitudinile, competentele, eficienta, experienta personalului ce   va   realiza activitatile contractului.

 • Subcontractare

Introducerea unui mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti.

Autoritatea contractanta va verifica, pe masura ce ia la cunostinta care este identitatea subcontractantilor, eligibilitatea acestora (fie in procesul de evaluare a ofertelor, fie in implementarea contractului).

Dreptul autoritatii contractante de a extinde obligatia ofertantilor de a prezenta date/documente si cu privire la furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii sau cu privire la subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.

 • Conflictul de interese

Definitie noua, mai extinsa (nu doar relatii de rudenie sau de capital).

Autoritatea contractanta are obligatia de a evita conflictul de interese (excluderea unui ofertant doar in ultima instanta).

 • Confidentialitate

Preluarea jurisprudentei relevante a C.E.J.

Necesitatea de a se facilita accesul ofertantilor declarati necastigatori la motivele concrete si detaliate pentru care o alta oferta a fost declarata castigatoare (cresterea transparentei).

 • Tert sustinator

Preluarea jurisprudentei relevante a C.E.J., fapt de natura sa asigure o abordare orientata mai mult spre latura practica a acestei problematici si care va fi detaliata prin intermediul legislatiei tertiare.

 • Modificarea contractului de achizitie publica

Simplificare: sunt reglementate expres si limitativ cazurile in care este permisa modificarea contractului de achizitie publica (pana la 10% pentru servicii si produse, 15% pentru lucrari dar nu mai mult de pragul de publicare in JOUE).

Este definita notiunea de modificari substantiale.

2. Proiectul de lege privind caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

Aspecte generale :

 • Competenta alternativa pentru solutionarea contestatiilor – CNSC sau tribunalul, sectia de contencios administrativ.
 • Depunerea unor contestatii avand acelasi obiect, de catre persoane diferite, atat in fata instantei, cat si in fata CNSC – declinarea competentei catre instanta, fara obligatia contestatorului de a plati taxa de timbru.
 • Accesul la sistemul administrativ-jurisdictional este gratuit, incurajand formularea contestatiilor pe aceasta cale.
 • Accesul la instanta de judecata este conditionat de plata unei taxe de timbru.

Aspecte specifice :

 • Introducerea unui instrument nou,   notificarea, drept conditie obligatorie, prealabila formularii unei contestatii in fata CNSC sau a instantei de judecata.

Efect: suspendarea de drept a incheierii contractului.

Termene pentru notificare: 5/10 zile in functie de valoarea estimata a procedurii de achizitie/concesiune.

Autoritatile contractante pot lua orice masuri de remediere (revocarea actului, adoptarea oricaror alte masuri).

 • Sistemul de remedii administrativ-jurisdictional (CNSC)

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire pana la data deschiderii ofertelor vor fi solutionate de acelasi complet.

Contestatiile formulate in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire dupa data deschiderii ofertelor vor fi conexate la completul initial investit, altul decat cel competent sa solutioneze contestatiile formulate pana la data deschiderii ofertelor.

Inadmisibilitatea motivelor noi de contestare prezentate de parti pe calea concluziilor scrise sau orale sau a precizarilor la contestatie ulterior termenului legal de formulare a acesteia.

Suspendarea dreptului de a incheia contractul: autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului privind solutionarea contestatiei, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.

In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data la care a primit contestatia, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului si contestatorului, din oficiu, punctul sau de vedere asupra contestatiei si obligatia de a transmite Consiliului in acelasi termen o copie a dosarului achizitiei publice, precum si dovada inaintarii punctului de vedere catre contestator si orice documente considerate edificatoare, cu exceptia anunturilor de participare publicate in sistemul electronic de achizitii publice – SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din sistemul electronic de achizitii publice – SEAP.

 • Calea de atac impotriva deciziilor CNSC

Plangere la Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ – complete specializate Suspendarea procedurii de atribuire si/sau executarii contractului – constituirea in prealabil a unei cautiuni.

 • Sistemul de remedii judiciar (Instanta de judecata)

Contestatia in fata instantei de judecata este conditionata de plata unei taxe de timbru.

Recursul impotriva hotararii instantei este supus unei taxe de timbru de 50% din valoarea taxei de timbru pentru formularea contestatiei in prima instanta.

Suspendarea procedurii de atribuire si/sau executarii contractului – constituirea in prealabil a unei cautiuni.

Suspendarea dreptului de a incheia contractul: autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei instantei privind solutionarea contestatiei, sub sanctiunea nulitatii absolute a contractului.

 • Masuri pentru unificarea practicii judiciare    

Sedinte lunare la nivelul CNSC.

Seminarii   trimestriale   cu   judecatori   din   cadrul   instantelor   judecatoresti   si specialisti ai Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, precum si alte categorii de experti.

 3. Proiectul de lege privind achizitiile sectoriale

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind achizitiile sectoriale.

 • Lege separata pentru achizitiile sectoriale

Avand in vedere ca O.U.G. nr. 34/2006 a suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, reglementarea achizitiilor sectoriale nefiind in toate cazurile adaptata in mod corespunzator modificarilor, se impune o reglementare separata a achizitiilor sectoriale, pentru a evita pe viitor orice interpretari si dificultati in aplicarea cadrului legal.

Activitati relevante:

 • Gaze si energie termica
 • Energie electrica
 • Apa
 • Servicii de transport
 • Porturi si aeroporturi
 • Servicii postale (fata de .O.U.G. nr. 34/2006, sunt excluse serviciile de posta electronica, serviciile financiar-postale, serviciile filatelice si serviciile logistice)
 • Extractia de petrol si gaze si prospectarea si extractia de carbune sau alti combustibili solizi (fata de OUG 34/2006, nu este inclusa explorarea petrolului si a gazelor naturale)

Entitati contractante:

 • Autoritati contractante
 • Intreprinderi publice
 • Companii private care functioneaza in baza unor   drepturi speciale sau exclusive acordate de o autoritate competenta cu conditia desfasurarii unei activitati relevante.

Drepturi speciale sau exclusive = drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante la una sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate.

 • Praguri valorice pentru proceduri:

 828.762 lei, pentru contractele sectoriale de produse si de servicii, precum si pentru concursurile de solutii

908.118 lei, pentru contractele sectoriale de lucrari

417.300 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale si alte servicii specific

 • Praguri valorice pentru achizitia directa:

66.259,5 lei pentru achizitiile de produse sau servicii;

265.038 lei pentru achizitiile de lucrari

 • Proceduri de atribuire:

Parteneriatul pentru inovare = o noua procedura de atribuire utilizata de entitatea contractanta atunci cand identifica necesitatea dezvoltarii si achizitiei ulterioare a unui produs, serviciu sau a unor lucrari inovatoare, necesitate care nu poate fi satisfacuta de solutiile disponibile pe piata la un anumit moment.

 • Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, se aplica unul dintre urmatoarele criterii de atribuire:

 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut;
 • cel mai bun raport calitate-pret.

 • Acordul-cadru:

Durata acordului-cadru: 8 ani.

Reglementare mult mai flexibila, fiind stabilite numai reguli de principiu.

Contractele incheiate in baza unui acord-cadru se atribuie in temeiul unor norme si criterii obiective, care pot include reluarea procedurii concurentiale intre acei operatori economici care sunt parte la acordul-cadru astfel cum a fost incheiat.

 • Modificarea contractului:

Sunt reglementate expres si limitativ cazurile in care este permisa modificarea contractului de achizitie sectoriala, fara a fi necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

 • Alte elemente de noutate:

Consultarea pietei – posibilitatea entitatilor contractante de a organiza consultari cu piata, anterior realizarii achizitiei sectoriale.

Documentul unic de achizitie european (DUAE) – declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului, in forma electronica, ca dovada preliminara a indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.

Subcontractarea – mecanism de plati directe catre subcontractanti, ce va fi detaliat in legislatia secundara.

Obligativitatea utilizarii mijloacelor electronice pe tot parcursul procedurii de atribuire perioada tranzitorie (aprilie 2017 – unitatile de achizitii centralizate; octombrie 2018 – restul entitatilor contractante).

IV Proiectul de lege privind concesiunile

Principalele imbunatatiri/ modificari aduse de noua lege privind concesiunile :

 • O lege distincta pentru concesiuni de lucrari si servicii

Pana la adoptarea Directivei 2014/23/UE, nu a existat o reglementare distincta a acestui domeniu la nivel european – contractele de concesiune de lucrari au fost subiect al regulilor de baza stabilite de Directiva 2004/18/CE, iar contractele de concesiune de servicii au facut obiectul principiilor Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene (TFUE).

 • Realizarea unui studiu de fundamentare

Atunci cand o autoritate contractanta va intentiona sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, autoritatea contractanta va avea obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.

Acest lucru se va realiza si in cazul in care proiectul pe termen lung va presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, pe de alta parte.

Studiul de fundamentare se va baza pe un studiu de fezabilitate in cazul proiectelor implicand executarea de lucrari.

 • Calitatea de concedent:
 • Autoritatile contractante, in sensul Legii privind achizitiile publice.
 • Entitatile contractante, in sensul Legii privind achizitiile sectoriale, cu conditia desfasurarii unei activitati relevante.

Riscul concesiunii – preluat in mod semnificativ de operatorul economic.

Durata concesiunii – limitata.

 • Prag valoric pentru proceduri:

 22.908.118 lei

Excluderi:

 • Activitatile relevante in domeniul apei;
 • Concesiunile pentru serviciile de transport aerian bazate pe acordarea unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008;
 • Concesiunile pentru serviciile publice de transport de calatori in sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
 • Concesiunile pentru serviciile de loterie (cod CPV 92351100-7), atribuite de catre un stat membru unui operator economic pe baza unui drept exclusiv.

 • Proceduri de atribuire:
 • Licitatia deschisa – cu posibilitatea organizarii unei etape de negociere;
 • Dialogul competitiv.

 • Criterii de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Puteti descarca aici, prezentarea – document: Principalele modificari Lege achizitii publice 2015.

Sursa: www.anrmap.ro ( Principalele aspecte introduse prin pachetul celor 4 proiecte de lege privind achizitiile publice )

Tagged with:
 

Programe de sprijin pentru IMM-uri

, in Noutati, by Ramona

Conform informatiilor furnizate de reprezentantii Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) echipei www.fonduri-structurale.ro, in perioada iulie-septembrie 2015 urmeaza sa se lanseze urmatoarele 5 programe adresate IMM-urilor aflate in coordonarea acestei institutii:

 • Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri – data estimativa de lansare: 20.07.2015
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM – data estimativa de lansare: 03.08.2015
 • Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului data estimativa de lansare: 17.08.2015
 • Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutantidata estimativa de lansare: 24.08.2015
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii – data estimativa de lansare: septembrie 2015

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Uniunea Europeana ofera sprijin intreprinderilor mici si mijlocii din Europa (IMM-uri).

Acesta este disponibil sub forme diferite, precum subventii, imprumuturi si, in anumite cazuri, garantii.

Sprijinul poate fi oferit fie direct, fie prin intermediul programelor gestionate la nivel national sau regional, precum Fondurile structurale ale Uniunii Europene.

De asemenea, IMM-urile pot beneficia de o serie de masuri de asistenta non-financiară, sub forma programelor si serviciilor de sprijin pentru intreprinderi.

Acest instrument urmareste sa prezinte principalele programe comunitare disponibile pentru IMM-uri si contine o scurta descriere, precum si principalele site-uri ale fiecarui program.

Schemele de asistenta se impart in patru categorii:

 • Oportunitati de finantare tematice.
 • Fonduri structurale
 • Instrumente financiare
 • Sprijin pentru internationalizarea IMM-urilor.

Documente suplimentare: Sprijinul comunitar Programe pentru IMM-uri  (433 KB)

Tagged with:
 

Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice,

Foto: xb022.com

Foto: xb022.com

mai multe autoritati locale au planificat investitii semnificative la nivel local, pentru 2015.

Potrivit www.constructiibursa.ro,  mai multe autoritati locale au facut publice cifrele legate de bugetele alocate investitiilor pentru acest an.

Consiliul Judetean Sibiu: Valoarea totala a proiectelor de investitii pregatite pentru atragerea fondurilor europene, in perioada 2014-2020, este de circa 518,1 milioane de lei.

Consiliul Judetean Timis: Bugetul administratiei judetene Timis pentru 2015, dedicat investitiilor este de circa  76,2 milioane de lei.

Consiliul Judetean Gorj dispune de un buget de 107,3 milioane de lei pentru investitiile din judet, in acest an, programul cuprinzand lucrari in desfasurare in valoare de 56,9 milioane lei.

Primaria Tulcea: Bugetul de investitii pregatit de municipiul Tulcea pentru anul 2015 este de 139,2 milioane de lei,  44 milioane de lei provinind de la bugetul local, iar fondurile externe nerambursabile au o valoare de 95,2 milioane lei.

Primaria Slobozia a aprobat, pentru anul 2015, un buget de investitii de 94,9 milioane lei.

Pentru dvs., persoanele interesate, monitorizam zilnic, Toate Achizitiile publice prin Licitatii, pe judete:

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Potrivit ANRMAP, in momentul de fata se  anrmaplucreaza la realizarea noului sistem de achizitii publice electronic si implicit o noua lege a achizitiilor publice.

Romania trebuie sa aiba noua legislatie a achizitiilor publice si noul SEAP (Sistem electronic de achizitii publice – n.r.) incepand cu anul viitor, a declarat, Bogdan Dobrin presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP), intr-o conferinta de specialitate.

“Pana la sfarsitul acestui an si incepand cu 1 ianuarie 2016 trebuie sa avem o noua legislatie a achizitiilor publice impreuna cu noul SEAP. (…) Intentia este de a face 4 acte normative, unul clasic, unul de utilitati, unul de concesiuni si unul de remediu. (…)  Intrarea in vigoare ar trebui sa fie concomitent si am stabilit un orizont de timp 1 ianuarie 2016 in stransa corelatie si cu noul SEAP”, a spus Dobrin.

Seful ANRMAP a precizat, printre altele ca, noul SEAP va fi o platforma cu mult mai multe informatii, deoarece in privinta  e-licitatie s-au primit o critici ca nu este o platforma prietenoasa. La momentul conceperii e-licitatie nu s-a dorit a fi o platforma de achizitii, ci un sistem care sa ofere publicitate la tot ce inseamna procedura de achizitii.

O noua legislatie a achizitiilor publice ar putea fi aplicata incepand cu 1 ianuarie 2016 si tot de la aceasta data va functiona un nou SEAP, va exista totusi si o perioada de testare inainte de 1 ianuarie.

“Dupa ce vom scoate legislatia, va urma o parte grea pentru cei care o aplica, in sensul ca, de la 1 ianuarie 2016, va trebui sa aplicam noua legislatie. Din punct de vedere al ANRMAP, vom realiza, si cu sprijinul fondurilor europene, o serie de programe de training deoarece va fi necesar un trading pentru cei care aplica legislatia”, a adaugat Bogdan Dobrin.

 

Tagged with:
 

Potrivit: www.fonduri-structurale.ro, care citeaza www.ziare.com, Comisia Europeana a adoptat primele doua programe operationale din exercitiul financiar 2014-2020 pentru Romania, in valoare de 1,83 miliarde de euro.

Programul Operational Asistenta Tehnica, de 251 milioane euro, a fost adoptat joi, 18 decembrie, pentru a intari capacitatea administrativa a Romaniei de a coordona, desfasura si supraveghea Fondurile Europene Structurale si de Investitie.

Programul Operational pentru Competitivitate, adoptat vineri, 19 decembrie, reprezinta o investitie de 1,58 miliarde de euro pentru cresterea competitivitatii economiei.

Ambele programe vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru programul Asistenta Tehnica contributia europeana este de 212 milioane de euro, iar contributia romaneasca de 38 milioane euro. Programul Competitivitate are valoarea totala de 1,58 miliarde de euro, din care 1,32 miliarde este contributia europeana.

Ministrul Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, 17 decembrie, in comisiile reunite de buget-finanţe, ca în prima parte a anului viitor vor fi aprobate toate programele operationale 2014-2020 pentru Romania. În perioada de programare 2014 – 2020, Romania beneficiaza de fonduri europene in valoare de aproximativ 43 miliarde de euro, din care peste 22 miliarde de euro sunt alocate pentru politica de coeziune. (www.ziarulevenimentul.ro).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatiile din fonduri europene, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !