Ministerul Finantelor Publice a lansat in MFPdezbatere publica miercuri, 20 mai 2015, proiectul de Ordonanta de urgenta privind conditiile de infiintare, organizare si functionare Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), ANRMAP se desfiinteaza.

Avand in vedere obligatia Guvernului Romanei de a indeplini conditionalitatea orizontala ex-ante privind reforma in domeniul achizitiilor publice din Acordul de parteneriat al Romaniei pentru perioada de programare financiara 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5515 din 6 august 2014, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii in acest domeniu.

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.), se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin preluarea atributiilor, activitatii, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare ANRMAP și de la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare UCVAP și de la compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice, care se desfiinteaza la data intrarii in vigoare la HG prevazut la art. 5 alin 1.

Activitatea A.N.A.P. este exercitata la nivel central si la nivel teritorial.

ANAP are urmatoarele atributii:

 1. elaborarea și implementarea Strategiei Nationale in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu obligatiile asumate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana;
 2. elaborarea politicilor și a legislatiei in domeniul achizitiilor publice, in conformitate cu legislatia europeana si asigurarea interpretarilor unitare in domeniu, pentru care are drept de initiativa legislativa;
 3. consilierea metodologică a autoritatilor contractante in procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică și de concesiune, cu rol de suport operational in aplicarea corecta a legislatiei in acest domeniu;
 4. controlul modului de atribuire a contractelor de achizitie publică si de concesiune de lucrari publice si de servicii;
 5. monitorizarea si supervizarea functionarii sistemului de achizitii publice in Romania;
 6. initierea și sustinerea politicilor si actiunilor de instruire a personalului implicat in activitati specifice achizitiilor publice;
 7. reprezentarea Romaniei in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeana, in domeniul achizitiilor publice.

Incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii de guvern, se abroga:

 1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 379 din 27 aprilie 2006 aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006 publicata in Monitorul Oficial nr. 379 din 3 mai 2006, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 2. Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 395 din 12/06/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007.
 4. Orice dispozitie legala contrara.

Pana la data intrarii in vigoare a hotararii de Guvern care va reglementa organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, ministrul Finantelor Publice va asigura coordonarea activitatii ANRMAP, UCVAP si a compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor regionale ale finantelor publice.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 28 iunie 2014

pentru modificarea si privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014

Data intrarii in vigoare : 30 iunie 2014

Avand in vedere:

– necesitatea adoptarii unor masuri urgente care sa fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice si care sa protejeze autoritatile contractante impotriva depunerii unor contestatii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite caile de atac in domeniul achizitiilor publice;

– importanta evitarii riscului diminuarii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;

– imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de absorbtie, conform datelor statistice,

tinand cont de faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor UE,

in scopul evitarii consecintelor negative care deriva din disfunctionalitatile sistemului, respectiv:

– pierderea finantarii externe, cauzata de prelungirea procedurii de atribuire;

– intarzierea implementarii unor proiecte de interes general;

– aparitia unor disfunctionalitati in ceea ce priveste activitatea autoritatilor contractante, datorate neachizitionarii in timp util a produselor, serviciilor si/sau lucrarilor necesare desfasurarii activitatilor curente etc.;

– impovararea personalului cu atributii in gestionarea procedurilor de achizitii publice;

– existenta unui numar foarte mare de contestatii care afecteaza eficienta Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,

pentru evitarea dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei si pentru a asigura o crestere continua a gradului de absorbtie,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind masuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 161 se abroga.

2. La articolul 270 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:

“d1) dovedirea interesului legitim;”.

3. La articolul 270, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 3 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa ca inadmisibila.”

4. Dupa articolul 271 se introduc doua noi articole, articolele 2711 si 2712, cu urmatorul cuprins:

“Art. 2711. – (1) In scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia.

(2) Contestatia/Cererea/Plangerea va fi respinsa in cazul in care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (1).

(3) Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii.

(4) Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b);

b) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;

c) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;

d) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.

(5) Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila.

(6) In cazul in care, in ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotararea instantei de judecata nu este ramasa definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita in aceleasi conditii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita. Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care plangerea impotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decat autoritatea contractanta sau contestator, conform art. 281.

Art. 2712. – (1) In cazul in care contestatia este respinsa de catre Consiliu sau de catre instanta de judecata, atunci cand contestatorul se adreseaza direct instantei, autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de buna conduita de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata. Retinerea se aplica pentru loturile la care contestatia a fost respinsa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie/cerere/plangere.

(3) Masura prevazuta la alin. (1) nu va fi aplicata in cazul in care Consiliul/instanta de judecata respinge contestatia ca ramasa fara obiect sau in cazul in care s-a renuntat la contestatie/cerere/plangere, ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 2563 alin. (1).

(4) In situatia in care Consiliul admite contestatia, respectiv instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a restitui contestatorului garantia de buna conduita, in cel mult 5 zile de la momentul ramanerii definitive a deciziei/hotararii.

(5) In situatia in care contestatorul se adreseaza direct instantei de judecata si aceasta admite cererea introdusa, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Sumele incasate de autoritatea contractanta din executarea garantiei de buna conduita reprezinta venituri ale autoritatii contractante.”

5. La articolul 274, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“Art. 274. – (1) In vederea solutionarii contestatiei/contestatiilor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei conform prevederilor art. 271 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora.

……………………………………………………………..

(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achizitiei publice depus la Consiliu.”

6. La articolul 274, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

“(5) Consiliul sau instanta de judecata are obligatia de a aplica prevederile alin. (4), cu respectarea art. 24.”

7. La articolul 278, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 278. – (1) Consiliul/Instanta de judecata se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.”

8. Articolul 2781 se abroga.

9. La articolul 294, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(9) In cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.”

ART. II

Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost depuse.

 Sursa: http://lege5.ro

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !