Prin definitie, subantrepriza este subcontractarea de catre un antreprenor general a executarii anumitor obiective partiale ale unei lucrari.

Subcontractarea in achizitiile publice este reglementata de art. 128 al Legii 98/2016.

Subcontractarea se realizeaza intotdeauna prin intermediul unui contract incheiat intre ofertant/asocierea de ofertanți si tertul/tertii desemnati subcontractanti.
Contractant este orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica.
Sucontractant este orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop.
Alegerea subcontractantului este atributul exclusiv al contractantului, deci al celui care se obliga in indeplinirea contractului fata de autoritatea contractanta.

Daca a fost semnat contractul de achizitie publica intre autoritatea contractanta si operatorul economic a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, acesta este direct raspunzator pentru indeplinirea contractului de achizitie publica in fata autoritatii contractante chiar daca are parti din contract pe care le-a subcontractat altor operatori economici.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici ( inclusiv in forme de asociere temporara in scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert sustinator.
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
Autoritatea contractanta solicita contractantului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie publica, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv
Atentie!!!: Subcontractantul depune DUAE distinct

Criterii de selectie pentru subcontractant

Autoritatea contractanta/entitatea contractanta va verifica, pe masura ce ia la cunostinta care este identitatea subcontractantilor, eligibilitatea acestora (fie in procesul de evaluare a ofertelor, fie in implementarea contractului).

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executarii contractului de achizitie publica/sectorial, cu condiția ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica/sectorial.

Contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile prevazute de lege si va obtine acordul autoritatii contractante privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

Autoritatea contractanta nu poate stabili la nivelul fisei de date:
 • cerinte de participare pentru subcontractantii propusi
Autoritatea contractanta :
 • ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contract ;
 • solicita ofertantului/candidatului documente referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului propus in raport cu partea din contract pe care o realizeaza;
  • SUBCONTRACTANTUL devine si TERT SUSȚINATOR prin luarea in considerare a capacitatii tehnice si profesionale – deci inclusiv a experientei similare (art.172 (4) din Legea 98/2016)
 •  poate respinge subcontractantul propus, daca nu este satisfacuta de capacitatea acestuia si solicita candidatului/ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant (art.
  174 din Legea nr. 98/2016);
 • poate efectua plati directe catre subcontractantii agreati :
  • cand prestatia acestuia este confirmata prin documente agreate de cele trei parti;
  • cand contractantul in mod nejustificat blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant;

Plata subcontractantilor

In cadrul Legii nr. 98/2016 si Legii nr. 99/2016 a fost prevazut un mecanism care sa permita plati directe catre subcontractanti de catre autoritatea contractanta sau entitati contractante.

Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in cadrul contractului de achizitie publica clauze contractuale obligatorii ce prevad transferul de drept al obligatiilor de plata catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract aferenta/aferente acestuia/acestora, in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare.

Contractul de subcontractare

Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica

In cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant.
Autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre contractant in perioada de implementare a contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

 • inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;
 • declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;
 • renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

Daca inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care sa contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

 • activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
 • numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
 • valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte  documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

Interdictii in ceea ce priveste subcontractantii

Ofertantul nu are dreptul ca, in cadrul aceleiasi proceduri, sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat (exceptie fac procedurile care se desfasoara pe loturi).

Persoana fizica/juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, are dreptul sa fie nominalizat subcontractant in cadrul respectivei proceduri, cu conditia ca implicarea acesteia in elaborarea documentatiei sa nu fie de natura a distorsiona concurenta.

Este interzisa deasemenea participarea persoanelor fizice/juridice participante direct in procesul de evaluare/verificare a candidaturilor/ofertelor, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Este exclus din procedura subcontractantul care are membri in consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane rude pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane care detin o functie de decizie in cadrul autoritatii contractante.

Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

 Sursa: ANAP, Legea 98/2016

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !