Ministerul Fondurilor Europene a anunțat alocarea a 300 milioane euro pentru finanțarea cheltuielilor aferente achiziției de echipamente medicale și de protecție pentru personalul medical care tratează pacienții infectați cu noul tip de coronavirus.

Fondurile vor fi alocate prin intermediul unui apel finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare, iar valoarea maximă a unui proiect va fi de 45 milioane euro.

In categoria echipamentelor medicale care cuprind la decontare din fonduri europene se includ  toate acele categorii de echipamente medicale  care  se utilizeaza in  mod  direct/indirect pentru tratarea pacientilor     bolnavi precum: ventilatoare, statii de monitorizare, injectomate,   automatizatoare,  izolete, laringoscoape etc.,

In categoria echipamentelor de protectie medicala se  includ: masti de protectie,  combinezoane, manusi de protectie, dezinfectanti  precum si  alte echipamente de  protectie destinate personalului medical implicat direct/indirect in tratamentul pacientilor infectati cu coronavirus.

Conform comunicatului, vor fi decontate din fonduri europene echipamentele medicale care sunt utilizate direct sau indirect pentru tratarea pacienților bolnavi precum ventilatoare, stații de monitorizare, injectomate, automatizatoare, izolete, laringoscoape etc. De asemenea, vor fi achiziționate și echipamente de protecție precum: măști de protecție, combinezoane, mănuși de protecție, dezinfectanți.

Mecanismul de decontare va fi în 5 pași, astfel:

 • Etapa I – Elaborarea ghidului solicitantului (1 – 15 aprilie 2020);
 • Etapa II – Consultare publică (15 – 30 aprilie 2020);
 • Etapa III – Aprobarea ghidului, lansarea apelului de proiecte, depunerea cererilor de finanțare (15 mai – 15 iulie 2020);
 • Etapa IV – Evaluarea cererilor de finanțare și încheierea contractelor de finanțare (15 iulie – 15 octombrie 2020);
 • Etapa V – Depunerea cererilor de rambursare și decontarea acestora (15 octombrie – 15 decembrie 2020).

Solicitanții eligibili sunt unitățile sanitare publice, individual, sau prin Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, precum și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, unități administrativ teritoriale.

Referitor la documentele necesare derulare procedurii de negociere fara publicare, recomandata in  situatia de extrema urgenta, dosarul achizitiei publice, trebuie sa cuprinda documentele intocmite/primite de autoritatea contractanta in  cadrul  procedurii  de  atribuire, cum ar fi,  dar fara  a se limita la urmatoarele:

 1. Pentru lansarea procedurii:
 1.  strategia de contractare;
 2. documentatia  de atribuire;
 3. documente justificative / doveditoare  privind extrem

2. Pentru derularea procedurii:

 1. decizia/dispozitia/ordinul  de  numire  a comisiei  de  evaluare  si, dupa caz, a expertitor cooptati:
 2. declaratiile de confidentialitate si impartialitate;
 3. procesul-verbal al sedintei  de deschidere  a ofertelor,   daca este cazul;
 4. formularele de oferta  depuse in cadrul procedurii  de atribuire;
 5. solicitarile de clarificari,  precum si clarificarile   transmise/primite de autoritatea  contractanta;
 6. procesele-verbale  de evaluare, negociere, dupa caz;
 7. raportul procedurii de atribuire,  precum si anexele la acesta;
 8. dovada cornunicarilor privind  rezultatul  procedurii;
 9. contractul  de achizitie publica/acordut-cadru,  semnate, si, dupa caz, actele aditionale:
 10. daca este cazul, contractele atribuite in temeiul unui acord- cadru;

Detalii privind justificarea costurilor de achiziție, regulile de transparență a procedurii de achiziție în situații de urgență, regulile de înregistrare în patrimoniu a echipamentelor și mecanismul de decontare se regăsesc în Scrisoarea comună a ministrului Sănătății și ministrului Fondurilor Europene publicată aici.

Pentru informații suplimentare referitoare la procesul de decontare: covid19.sanatate@fonduri-ue.ro

Pentru întrebări legate de aplicarea legislației achizițiilor publice: contact@anap.gov.ro

Sursă : Ministerul Fondurilor Europene

Starea de urgenta declarată prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 are un impact asupra modului in care se vor desfășura achizițiile publice in România pe perioada pandemiei COVID-19 su după.

Achizițiile de Echipamente si Materiale Medicale

In perioada pandemiei, mai multe autorități au posibilitatea/obligația de a achiziționa in mod direct materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19. Am detaliat acest subiect Aici.

 • Autoritățile publice centrale și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar vor putea achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei cauzate de COVID-19;

 • Direcțiile de sănătate publică vor achiziționa materiale necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Unitățile sanitare vor achiziționa materiale și medicamente necesare în perioada epidemiei prin procedura de achiziție directă, sumele necesare fiind asigurate prin transferuri de la Ministerul Sănătății;

 • Ministerele cu sistem de sănătate propriu au posibilitatea de a realiza achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.

Achizitiile Publice Nationale

In perioada pandemiei, achizițiile publice care nu vizează lupta cu virusul Covid-19 rămân supuse regimului si legislației generale.

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) si Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) își continua activitatea in aceasta perioada.

SEAP / SICAP va soluționa solicitările si va acorda asistenta tehnica in utilizare exclusiv online si telefonic, dar cu un efectiv redus de personal. Din 18.03.2020, programul de call center a fost redus intre orele 11.00-15.00, de luni pana joi, respectiv 11.00-13.00, vineri.

ANAP va monitoriza achizițiile directe realizate in aceasta perioada si in acest sens autoritățile contractante pun la dispoziția ANAP informații, in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la finalizarea perioadei decretate;

ANAP va oferi sprijin autorităților care derulează achiziții cum sunt cele de medicamente, materiale sanitare sau echipamente medicale, prin sistemul HELPDESK, tuturor autorităților care întâmpina dificultăți in derularea achizițiilor directe de materiale si echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19.

Solutionarea Contestatiilor

 • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) își continua activitatea si recomanda:
  • transmiterea tuturor înscrisurilor (contestații, puncte de vedere, dosarul achiziției, intervenții, concluzii, recipisa de consemnare a cauțiunii, etc.) cu preponderenta prin posta sau curierat rapid;
  • accesul limitat in Registratura CNSC (cate o persoana, pe rand si păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă intre persoanele aflate in așteptare), cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere;
  • in cazul persoanelor care studiază dosarele aflate pe rolul CNSC si a celor care așteaptă eliberarea cauțiunilor, păstrarea unei distante de cel puțin 2 metri una fata de cealaltă, cu recomandarea dezinfectării mâinilor la intrarea in încăpere.
 • Curțile de Apel:
  • Curtea de Apel București : in perioada stării de urgenta se vor judeca doar “litigiile vizând acte administrative referitoare la aplicarea masurilor prevazute in Decretul nr. 195/2020, inclusiv cele referitoare la achiziții directe, in cazuri ce justifica urgenta deosebita”;
  • Curtea de Apel Cluj va continua sa judece in plus fata de acest tip de litigii si toate “litigiile privind achizițiile publice (plângeri, recurs in contestații judiciare, suspendarea procedurii)”.

Achizitiile Centralizate la Nivelul Comisiei Europene

Comisia Europeana a lansat in 13 martie 2020 o procedura accelerata de achiziție centralizata de bunuri necesare pentru lupta împotriva virusului COVID-19, in temeiul Acordului privind achizițiile centralizate pentru procurarea de contramasuri medicale, adoptat in 2014. Detalii despre aceasta procedura de licitație Aici

Achizițiile Publice Realizate din Fonduri Europene

Beneficiarii de fonduri europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență, au posibilitatea de a decide, împreună cu autoritățile de management / organismele intermediare, suspendarea contractelor de finanțare încheiate.

Achiziția Stocurilor de Urgență Medicală ( O.U.G. nr. 11/2020)

Ulterior încetării stării de urgență, achiziția stocurilor de urgență medicală va fi realizată potrivit O.U.G. nr. 11/2020, prin achiziția centralizată, de către ONAC, a produselor aferente stocurilor de urgență medicală, pentru constituirea și refacerea stocurilor de urgență medicală.

Atribuirea acordurilor-cadru se va realiza de către ONAC astfel:

 • În regim de urgență, prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ( art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016), pentru acoperirea necesităților de produse stocuri de urgență medicala, până la atingerea cantităților maxime prevăzute pentru fiecare categorie
  • e.g. scanere termice, camere de izolare, izolete, ventilatoare medicale, monitoare medicale, injectomate, combinezoane, viziere de protecție, mănuși, măști de protecție, dezinfectanți. 
 • Oricând este necesar, pentru acoperirea necesităților cuprinse în Nomenclatorul produselor stocuri de urgență medicală, (art. 68 alin. (1) din Legea nr. 98/2016)
  • i.e. licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț de participare; concursul de soluții; procedura simplificată;.

Pentru achizițiile stocurilor de urgență medicală, ONAC primește de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății :

 1. lista produselor și a echipamentelor necesare,
 2. valoarea estimată pentru fiecare produs în parte,
 3. specificațiile tehnice și
 4. specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată perioada de organizare și derulare a procedurilor de atribuire,
 5. precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va rămâne responsabil pentru monitorizarea acordurilor-cadru și încheierea contractelor subsecvente.

Cadrul legislativ este in momentul de fata intr-o continua schimbare si pot apărea modificări de la o zi la alta. Vom urmări noutățile si le vom adaugă pe blog.

Daca doriți sa fiți la informați cu privire la achizițiile publice făcute in acesta perioadă si nu numai, Înregistrați-va Gratuit Aici! Va anunțăm pe email, automat, privind achizițiile relevante pentru dvs.

Potrivit unui comunicat de presa, Ministerul Sanatatii și Autoritatea Nationala pentru Achizitii Publice au emis Ordinul comun prin care se stabilește documentatia de atribuire standard privind achizitia de produse biocide (Nr. 1082/2016).

 

ACTUALIZARE 3.11.2016: Descarca aici:  Model_documentatie_ atribuire_standard_privind_achizitia_de_produse_biocide (Anexa Ordin_1082_2016)

ART. 1
Se aproba modelul de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide, cuprinzand: Fisa de date, DUAE, Specificatii tehnice si Modelul de contract, prevazute in anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2, 3 şi 4 la prezentul ordin.
ART. 2
Autoritatile contractante care demareaza proceduri de atribuire in vederea achizitionării de substante  biocide prevazute in prezentul ordin au obligatia utilizarii acestei documentatii începand cu data prezentului ordin, prin transmiterea ei in Sistemul electronic de achizitii publice in vederea initierii procedurii de atribuire.
ART. 3
Anexele fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ordinul comun standardizeaza documentatia necesara pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica de substante biocide derulate de catre unitatile medicale și alte institutii care utilizeaza astfel de produse.

Ordinul imbunatatește procesul de achizitie prin prevenirea intarzierilor in initierea procedurilor de atribuire, prin responsabilizarea autoritatilor contractante in legatura cu continutul documentelor de licitatie.

Autoritatile contractante au acum la dispozitie fișa de date, precum și caietul de sarcini cu specificatiile pentru achizitionarea produselor biocide. Este pentru prima data cand o asemenea documentatie este standardizata și utilizarea ei devine obligatorie. O comisie tehnica de experti, specialiști cu competente in epidemiologie și igiena, a lucrat la intocmirea caietului de sarcini standard.

De asemenea, dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial, va deveni obligatorie achizitia de produse biocide pe baza unui singur cod CPV.

Aceasta masura vine dupa ce, la inceputul lunii septembrie, Ministerul Sanatatii a adoptat masuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide. Toate produsele biocide din categoriile TP1 și TP2 care care se gasesc pe piata romaneasca și au indicatii de utilizare in unitati sanitare vor fi supuse la teste de eficacitate in laboratoare acreditate la standarde europene.

In continuare, Ministerul Sanatatii lucreaza la perfectionarea reglementarilor in domeniu pentru a asigura atat disponibilitatea produselor biocide in spitale, cat şi calitatea acestora.

Sursa: Ministerul Sanatatii

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. Incercati Aici 7 Zile Gratuit.

Pentru firmele care produc sau vand biocide / dezinfectanti, iata mai jos o lista cu oportunitati de afaceri in acest sector:

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
ACORD CADRU DE FURNIZARE DEZINFECTANTI 19.10.16 23.11.16 Mehedinţi
CONTRACT DE FURNIZARE DEZINFECTANTI 17.10.16 31.10.16 Ialomiţa
Furnizare produse antiseptice si dezinfectante. 15.10.16 18.11.16 16:00 Bacău
Furnizare- Produse Antiseptice si dezinfectante 11.10.16 18.11.16 Bacău
Furnizare dezinfectanti. 08.10.16 10.11.16 16:00 Iaşi
Furnizare dezinfectanti 06.10.16 10.11.16 Iaşi
CONTRACT DE FURNIZARE DEZINFECTANTI 29.09.16 Iaşi
Dezinfectanti acord-cadru. 28.09.16 01.11.16 16:00 Vâlcea
Dezinfectanti-acord cadru 24.09.16 01.11.16 Vâlcea

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice atrage Guvernul Romanieiatentia autoritatilor contractante care initiaza proceduri de atribuire avand ca obiect achizitionarea de dezinfectanti, cu privire la urmatoarele aspecte:

Plecand de la ipoteza ca spitalele au reziliat contractele/acordurile-cadru prin care erau achizitionate dezinfectanti de la societatea HexiPharm, se desprinde concluzia ca aceste unitati au ramas în momentul de fata fara produsele dezinfectante necesare desfasurarii activitatii medicale zilnice.

Drept urmare, unitatile spitalicesti au obligatia de a initia o procedura de achizitie publica pentru atribuirea unui nou contract pentru furnizarea de produse dezinfectante la standardele adecvate pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii medicale.

Tinand cont de faptul ca o procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea unui contract de achizitie publica sau acord-cadru are o anumita durata de desfasurare (de regula 3 luni) stabilita de legislatia europeana si nationala în domeniu, spitalele, în calitate de autoritati contractante, au dreptul sa initieze, concomitent cu licitatia deschisa, o procedura de negociere fara publicare unui anunt de participare în vederea achizitionarii dezinfectantilor în regim de urgenta (durata medie de desfasurare fiind de 3-5 zile de la initierea procedurii de negociere) pentru a face fata situatiei create, pana la finalizarea licitatiei deschise.

Sublinem ca utilizarea procedurii de negociere fara publicare unui anunt de participare reprezinta o solutie pentru a asigura aprovizionarea unitatilor spitalicesti care au reziliat contractele de furnizare cu produse dezinfectante, pe durata desfasurarii licitatiei deschise.

Pentru informatii suplimentare, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice va sta la dispozitie la urmatoarele date de contact:

Biroul de Presa /Tel: 0757.022.665/ Email: birouldepresa@anap.gov.ro

Sursa: ANAP

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !