Procedura de Licitatia deschisa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 71. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa obligatorie.

Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!
Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor nu este permisa respingerea vreunei oferte, cu exceptia celor pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, inclusiv pretul, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, precum si de a-l incarca in SEAP, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva.
Comisia de evaluare are obligatia, in urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, sa introduca in SEAP rezultatul admis/respins, sa comunice motivele de respingere ofertantilor respinsi, sa deschida in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor- suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum si sa acorde un termen de raspuns.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative.
Raportul procedurii se introduce in SEAP.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de lege. (Art. 11 )

Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala (Art. 56 ).

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Exceptii de la aplicarea Legii nr. 98/2016

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica

 • parteneriatul pentru inovare in conditiile prevazute la art. 95-103;
 • procedurile de negociere competitiva si dialog competitiv numai in cazurile si conditiile prevazute la art. 70;
 • procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 104;
 • un concurs de solutii in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) si art. 105-110;
 • autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile- cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 111 si 112.

Publicarea / Transmiterea anuntului

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;

b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a avea acces la toate anunturile de licitatii publice, va sugeram sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti avea acces la licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !