Procedura de atribuire pentru:  Servicii sociale si alte servicii specifice (anexa 2) este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin.Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cat si alte servicii, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, cat si produse, obiectul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

Procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice este reglementata de Art. 111. din Legea 98/2016 si Art. 124 din Legea 99/2016.

Cand se utilizeaza ?

Pentru achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

Atunci cand Valoarea estimata

 • ≥ 3.334.050 lei la Legea 98/2016
 • ≥ 4.445.400 lei la Legea 99/2016.

Pentru achizitiile de servicii prevazute in Anexa 2:

 • Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe;
 • Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale;
 • Servicii de asigurari sociale obligatorii;
 • Servicii de indemnizatii;
 • Alte servicii comunitare, sociale si personale, inclusiv servicii prestate de organizatii sindicale, de organizatii politice, de asociatii de tineri si servicii diverse prestate de organizatii asociative;
 • Servicii religioase;
 • Servicii hoteliere si restaurante;
 • Servicii juridice, in masura in care nu suntexcluse in temeiul art. 29 alin. (3);
 • Alte servicii administrative si servicii guvernamentale;
 • Prestari de servicii pentru comunitate;
 • Servicii legate de inchisori, de securitate publica si de salvare, in masura in care nu sunt excluse in temeiul art. 29 alin. (1) lit. h);
 • Servicii de investigatie si de siguranta;
 • Servicii internationale;
 • Servicii postale;
 • Servicii diverse.

Nota: Vedeti si lista cu coduri CPV aferente fiecarui tip de serviciu din Anexa 2  a Legii 98/2016.

Pentru achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale care fac obiectul codurilor CPV: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 853230009, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. Vezi aici Lista tuturor codurilor CPV, cu descriere, folosite in achizitiile publice.

Cine poate participa ?

La procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice orice operator economic are dreptul de a depune o oferta in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai oferta celor care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa fie luata in considerare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 111, sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 

Conditii in care participarea la achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale poate fi rezervata unor operatori economici:

 1. scopul pentru care a fost infiintat operatorul economic este indeplinirea unor obiective in domeniul serviciilor publice;
 2. profitul obtinut de operatorul economic este reinvestit in vederea indeplinirii scopului pentru care acesta a fost infiintat; in cazul in care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazeaza pe considerente legate de participarea angajatilor la beneficiile activitatii operatorului economic;
 3. organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care detin operatorul economic care executa contractul se bazeaza pe principiul participarii angajatilor in cadrul structurilor care detin operatorul economic sau necesita participarea activa a angajatilor, a utilizatorilor sau a altor entitati interesate;
 4. operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile in cauza de catre autoritatea contractanta respectiva, in temeiul prezentului articol, in ultimii 3 ani.

Cum se desfasoara?

Prin publicarea unui anunt de participare, sau a unui anunt de intentie valabil in mod continuu.

Anuntul de intentie valabil in mod continuu este un anunt de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire.

Autoritatea este obligata sa publice un anunt de atribuire a contractului, pentru fiecare anunt individual, sau trimestrial, in teremen de 30 de zile de la incheierea trimestrului.

Exceptie: Daca contractul este atribuit prin procedura de negociere fara publicare prealabila, se aplica dispozitiile art. 104. Aflati Detalii aici despre Procedura de Negociere fara publicare prealabila.

Criteriul de atribuire (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret, sau
 • cel mai bun raport calitate-cost, tinandu-se seama de:
  • criteriile de calitate si de durabilitate ale serviciilor sociale ( asigurarea continuitatii, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunitatii, implementarea principiului proximitatii in organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosustinere a acestora, solutii inovatoare, inclusiv prin valorificarea potentialului beneficiarilor si/sau membrilor comunitatii de a participa si de a se implica in acordarea serviciilor si altele asemenea.)

Durata contractului

Durata maxima a contractelor de achizitie publica pentru servicii sociale si alte servicii specifice este de 3 ani.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Parteneriatul pentru inovare este o procedura noua, introdusa si reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Parteneriat pentru inovare a este reglementata de Art. 95 – 103 din Legea 98/2016.

Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre autoritatea contractanta si participanti.

Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

Cand se utilizeaza ?

La dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs/serviciu/lucrari inovatoare daca solutiile disponibile pe piata nu satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui AP

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

In 3 etape:

 • Depunere solicitare participare şi selectare candidaţi (inclusiv limitarea nr.de candidaţi);
 • Depunere oferte iniţiale de către candidaţii selectaţi şi evaluarea conformităţii acestora;
 • Derularea negocierilor, depunerea ofertelor finale şi aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar. Raportul prevazut se introduce in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Detali despre semnatura electronica si documente criptate Aici.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul etapei a doua si urma finalizarii etapei,  transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Scopul negocierilor este de imbunatatire a ofertei initiale depuse de participantii la negocieri si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit.

La sfarsitul fiecarei intalniri de negociere, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

Negocierile in cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfasura si prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie in urma derularii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Criteriul de atribuire  (art. 187 alin. (3) lit. c) si d)).

 • cel mai bun raport calitate-pret sau
 • cel mai bun raport calitate-cost

Autoritatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare separate.

Reguli publicitate si transparenta Legea 99/2016

Invitatia la procedura concurentiala de ofertare se poate face printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare.

Publicarea / Transmiterea anuntului pentru Parteneriatul de Inovare

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Alte Procedurile de atribuire

 • licitatia restransa (LD); Detalii aici!
 • Licitatia deschisa (LD) Detalii Aici;
 • dialogul competitiv (DC); Detalii aici!
 • negocierea fara publicare prealabila (NFPP); Detalii aici!
 • concursul de solutii (CS); Detalii aici!
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • negocierea competitiva (ND); Detalii aici!
 • procedura simplificata (PS).

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Procedura de Licitatia restransa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 76. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, (art. 144 alin. (2) si (3)), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5 (alin. (3)).

Autoritatea contractanta aplica procedura de licitatie restransa prin mijloace electronice, completand in SEAP anuntul de participare (art. 142), numai operatorii economici inregistrati in SEAP putand depune solicitare de participare (alin. (2)).

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!.

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

In prima etapa a licitatiei restranse, comisia de evaluare stabileste candidatii selectati, aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare si respectand metodologia de punctare prevazuta in fisa de date a achizitiei.

Dupa aprobarea si publicarea in SEAP a raportului intermediar (art. 70 alin. (3)), intocmit dupa ce a finalizat selectia candidatilor, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica candidatilor rezultatul etapei de selectie.

Invitatia de participare la etapa a doua prevazuta (art. 78 alin. (6)) se transmite prin SEAP.

Daca nu sunteti inca inscrisi in SEAP, va punem la dispozitie un Ghid Inregistrare in SEAP, iar dupa inregistrare veti avea cu siguranta nevoie sa stiti cum puteti participa la licitatii pe SEAP, Ghid SEAP – Informatii de baza pentru incepatori.

Sistemul informatic permite doar candidatilor selectati in etapa anterioara sa depuna oferte in cadrul etapei a doua a procedurii de licitatie restransa.

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ mai multe conditii (Art.79 alin (3)).

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a va asigura accesul la toate anunturile de licitatii publice, va rugam sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti primi licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Procedura de Licitatia deschisa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 71. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa obligatorie.

Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!
Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor nu este permisa respingerea vreunei oferte, cu exceptia celor pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, inclusiv pretul, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, precum si de a-l incarca in SEAP, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva.
Comisia de evaluare are obligatia, in urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, sa introduca in SEAP rezultatul admis/respins, sa comunice motivele de respingere ofertantilor respinsi, sa deschida in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor- suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum si sa acorde un termen de raspuns.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative.
Raportul procedurii se introduce in SEAP.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de lege. (Art. 11 )

Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala (Art. 56 ).

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Exceptii de la aplicarea Legii nr. 98/2016

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica

 • parteneriatul pentru inovare in conditiile prevazute la art. 95-103;
 • procedurile de negociere competitiva si dialog competitiv numai in cazurile si conditiile prevazute la art. 70;
 • procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 104;
 • un concurs de solutii in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) si art. 105-110;
 • autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile- cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 111 si 112.

Publicarea / Transmiterea anuntului

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;

b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a avea acces la toate anunturile de licitatii publice, va sugeram sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti avea acces la licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !