Procedura de atribuire pentru:  Servicii sociale si alte servicii specifice (anexa 2) este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin.Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cat si alte servicii, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, cat si produse, obiectul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

Procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice este reglementata de Art. 111. din Legea 98/2016 si Art. 124 din Legea 99/2016.

Cand se utilizeaza ?

Pentru achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

Atunci cand Valoarea estimata

 • ≥ 3.334.050 lei la Legea 98/2016
 • ≥ 4.445.400 lei la Legea 99/2016.

Pentru achizitiile de servicii prevazute in Anexa 2:

 • Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe;
 • Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale;
 • Servicii de asigurari sociale obligatorii;
 • Servicii de indemnizatii;
 • Alte servicii comunitare, sociale si personale, inclusiv servicii prestate de organizatii sindicale, de organizatii politice, de asociatii de tineri si servicii diverse prestate de organizatii asociative;
 • Servicii religioase;
 • Servicii hoteliere si restaurante;
 • Servicii juridice, in masura in care nu suntexcluse in temeiul art. 29 alin. (3);
 • Alte servicii administrative si servicii guvernamentale;
 • Prestari de servicii pentru comunitate;
 • Servicii legate de inchisori, de securitate publica si de salvare, in masura in care nu sunt excluse in temeiul art. 29 alin. (1) lit. h);
 • Servicii de investigatie si de siguranta;
 • Servicii internationale;
 • Servicii postale;
 • Servicii diverse.

Nota: Vedeti si lista cu coduri CPV aferente fiecarui tip de serviciu din Anexa 2  a Legii 98/2016.

Pentru achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale care fac obiectul codurilor CPV: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 853230009, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. Vezi aici Lista tuturor codurilor CPV, cu descriere, folosite in achizitiile publice.

Cine poate participa ?

La procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice orice operator economic are dreptul de a depune o oferta in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai oferta celor care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa fie luata in considerare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 111, sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 

Conditii in care participarea la achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale poate fi rezervata unor operatori economici:

 1. scopul pentru care a fost infiintat operatorul economic este indeplinirea unor obiective in domeniul serviciilor publice;
 2. profitul obtinut de operatorul economic este reinvestit in vederea indeplinirii scopului pentru care acesta a fost infiintat; in cazul in care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazeaza pe considerente legate de participarea angajatilor la beneficiile activitatii operatorului economic;
 3. organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care detin operatorul economic care executa contractul se bazeaza pe principiul participarii angajatilor in cadrul structurilor care detin operatorul economic sau necesita participarea activa a angajatilor, a utilizatorilor sau a altor entitati interesate;
 4. operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile in cauza de catre autoritatea contractanta respectiva, in temeiul prezentului articol, in ultimii 3 ani.

Cum se desfasoara?

Prin publicarea unui anunt de participare, sau a unui anunt de intentie valabil in mod continuu.

Anuntul de intentie valabil in mod continuu este un anunt de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire.

Autoritatea este obligata sa publice un anunt de atribuire a contractului, pentru fiecare anunt individual, sau trimestrial, in teremen de 30 de zile de la incheierea trimestrului.

Exceptie: Daca contractul este atribuit prin procedura de negociere fara publicare prealabila, se aplica dispozitiile art. 104. Aflati Detalii aici despre Procedura de Negociere fara publicare prealabila.

Criteriul de atribuire (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret, sau
 • cel mai bun raport calitate-cost, tinandu-se seama de:
  • criteriile de calitate si de durabilitate ale serviciilor sociale ( asigurarea continuitatii, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunitatii, implementarea principiului proximitatii in organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosustinere a acestora, solutii inovatoare, inclusiv prin valorificarea potentialului beneficiarilor si/sau membrilor comunitatii de a participa si de a se implica in acordarea serviciilor si altele asemenea.)

Durata contractului

Durata maxima a contractelor de achizitie publica pentru servicii sociale si alte servicii specifice este de 3 ani.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Parteneriatul pentru inovare este o procedura noua, introdusa si reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Parteneriat pentru inovare a este reglementata de Art. 95 – 103 din Legea 98/2016.

Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre autoritatea contractanta si participanti.

Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

Cand se utilizeaza ?

La dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs/serviciu/lucrari inovatoare daca solutiile disponibile pe piata nu satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui AP

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

In 3 etape:

 • Depunere solicitare participare şi selectare candidaţi (inclusiv limitarea nr.de candidaţi);
 • Depunere oferte iniţiale de către candidaţii selectaţi şi evaluarea conformităţii acestora;
 • Derularea negocierilor, depunerea ofertelor finale şi aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar. Raportul prevazut se introduce in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Detali despre semnatura electronica si documente criptate Aici.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul etapei a doua si urma finalizarii etapei,  transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Scopul negocierilor este de imbunatatire a ofertei initiale depuse de participantii la negocieri si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit.

La sfarsitul fiecarei intalniri de negociere, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

Negocierile in cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfasura si prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie in urma derularii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Criteriul de atribuire  (art. 187 alin. (3) lit. c) si d)).

 • cel mai bun raport calitate-pret sau
 • cel mai bun raport calitate-cost

Autoritatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare separate.

Reguli publicitate si transparenta Legea 99/2016

Invitatia la procedura concurentiala de ofertare se poate face printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare.

Publicarea / Transmiterea anuntului pentru Parteneriatul de Inovare

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Alte Procedurile de atribuire

 • licitatia restransa (LD); Detalii aici!
 • Licitatia deschisa (LD) Detalii Aici;
 • dialogul competitiv (DC); Detalii aici!
 • negocierea fara publicare prealabila (NFPP); Detalii aici!
 • concursul de solutii (CS); Detalii aici!
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • negocierea competitiva (ND); Detalii aici!
 • procedura simplificata (PS).

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Achizitorii publici, cum ar fi orasele, comisia europeanaadministratiile publice, universitati si spitale achizitioneaza de multe ori bunuri si servicii pe cont propriu, nereusind sa profite de economiile de scara care ar putea fi realizate prin achizitionarea acestora in comun cu alte organisme publice (numite si “achizitii publice de cooperare”).

De exemplu, in loc sa cumpere scanere medicale separat, spitale ar putea face o comanda mai mare printr-un Orgasim Central de Achizitii (OCA), ceea ce i-ar ajuta sa faca mai bine fata costurilor in crestere, pentru asistenta medicala. In ceea ce priveste oferta, contracte de valoare mai mare motiveaza mai multe companii sa depuna oferte ceea ce creste concurenta intre firme. Acest lucru conduce la economii substantiale prin intermediul achizitiilor prin cooperare in comparatie cu achizitiile individuale.

Un raport al Oficiului National de Audit al Marii Britanii a aratat ca organismele publice platesc o gama larga de preturi pentru aceleasi produse si servicii, inclusiv o variatie 116% intre cel mai mic si cel mai mare pret platit pentru aceeasi specificatii. Aceasta diferenta a fost 169% pentru monitoare LCD de calculator si 745% pentru cartuse de toner negru. Aceste diferente de cost indica pierderi semnificative datorate negocierii defectuoase a contractului, lipsa de concurenta adecvata pentru anumite marfuri, precum si incapacitatea de a aduce valoare adaugata prin puterea de cumparare colectiva a OCA-urilor.

In reactie la aceste constatari, achizitiile centralizate si achizitiile transfrontaliere comune au fost facilitate de noua legislatie UE in domeniul achizitiilor publice pe care tarile UE au trebuit sa o transpuna in legislatia nationala pâna in 18 aprilie 2016.

In plus, Comisia Europeana sprijina actiuni realizate pentru raspândirea utilizarii OCA pentru a ajuta administratiile publice sa economiseasca bani. Acest lucru se face adesea in cooperare cu reteaua de achizitii publice OCA, o platforma UE informala mare infiintata in 2013, de catre OCA-uri nationale pentru a face schimb de experienta si cooperarea informala. Urmatoarele proiecte sunt in curs de desfasurare:

Sustinerea crearii de noi OCA: Exista planuri pentru a ajuta la infiintarea de OCA-uri in cooperare cu Reteaua OCA-urilor in Bulgaria, Republica Ceha si Grecia. Acest lucru va fi realizat pe baza unei liste de verificare a aspectelor care trebuie luate in considerare atunci când o autoritate la nivel national sau regional / local, are in vedere stabilirea unui OCA .

Sprijinirea cooperarii inovatoare a IMM-urilot / start-up-urilor pentru a le permite sa concureze cu intreprinderile mai mari pentru licitatiile publice, in special in achizitiile transfrontaliere care implica cumparatori din diferite tari ale UE.

Facilitarea achizitiilor ecologice, sociale si inovatoare: Deoarece OCA-urile achizitioneaza produse inovatoare in cantitati mai mari, acest lucru ajuta intreprinderile sa acopere riscul de investitii, faciliteaza extinderea inovatiei si contribuie la distribuirea de noi produse sau tehnologii in economie in general.

Facilitarea accesului IMM-urilor la OCA-uri: Pentru a contracara notiunea nefavorabila de OCA de catre IMM-uri, Comisia dezvolta o formare comuna in achizitii publice pentru a sprijini IMM-urile in accesarea ofertelor si sa includa nevoile IMM-urilor in dezvoltarea politicii OCA . Se intreprind eforturi suplimentare pentru a include IMM-urile in achizitiile publice ale sistemului de solutii inovatoare, si de a impartasi cele mai bune practici privind participarea IMM-urilor in OCA pentru a imbunatati accesul la fonduri si a evita intârzierea platilor.Prin acest dialog, Comisia intentioneaza sa sprijine tarile UE in modernizarea proceselor de achizitii publice si pentru a imbunatati profesionalizarea personalului. Acest lucru va ajuta la depasirea si evitarea deficientelor sistemice in peste 250 000 de organismele de atribuire a contractelor publice din UE, care cauzeaza ineficiente si fragmentarea in procesul de achizitie.

ContextAchizitiile cooperative ofera o serie de avantaje:

 • Putere de negociere mai mare;
 • Profesionalizare mai mare (de exemplu, abilitati comune si cunosterea pietei);
 • Costuri de tranzactionare reduse si standardizarea imbunatatita a produselor (de exemplu, software IT si sisteme compatibile);
 • Cresterea eficientei achizitiilor prin schimbul de bune practici, in special prin OCA-uri care deseori joaca un rol consultativ pentru autoritatile mai mici si mai putina experienta de contractare;
 • Simplificarea controlului bugetar in administratiile si economii ulterioare, datorita implicarii OCA-urilor.

In plus, o analiza a numarului de ofertanti pentru fiecare oferta, in baza de date europeana TED (Tenders Electronic Daily) a aratat ca numarul de contracte de atribuire individuale tipice a crescut de la 5,4 la 12, pentru un OCA si la 10 pentru acordurile-cadru. In acest fel, achizitiile publice comune conduc la o mai mare vizibilitate, ceea ce ar putea determina vânzatori transfrontalieri sa participe la licitatii.

Sursa: Comisia Europeana

Achizitii publice – Noile norme UE privind achizitiile publice: Mai putina birocratie, eficientă mai mare

Tagged with:
 

Noul instrument are drept scop descurajarea comisia europeanadiscriminarea intreprinderilor/ firmelor din UE pe pietele de achizitii publice ale unor terte tari.

Comisia Europeana a prezentat astazi o propunere revizuita pentru un Instrument International de Achizitii – un instrument de promovare a accesului liber la pietele de achizitii publice din intreaga lume. In timp ce UE este o economie deschisa, multi dintre principalii parteneri comerciali ai UE aplica practici restrictive care discrimineaza intreprinderile din UE. Pietele de achizitii inchise submineaza concurenta si transparenta, cresc costurile de bunuri publice si servicii pentru contribuabili si cresc, de asemenea, riscul de coruptie. Deschiderea pietelor din afara UE pentru intreprinderile europene ar conduce la economii publice, creand o situatie win-win pentru locuri de munca si crestere economica in UE si in tara licitatiei in cauza.

Cecilia Malmström, comisarul european pentru comert, a declarat: “Cred cu tarie ca un sistem comercial international deschis trebuie sa includa achizitii publice Deschiderea este buna pentru mediul de afaceri, buna pentru consumatori, si conduce la o utilizare eficienta a banilor contribuabililor, de asemenea, ajuta in lupta impotriva coruptiei. Aceasta noua propunere ne va oferi mijloacele pentru a arata ca ne-am angajat sa deschidem pietelor de achizitii publice la nivel global. “

Elżbieta Bieńkowska, comisarul european pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, a spus:. “Achizitiile publice din intreaga lume reprezinta o piata uriasa. Vrem intreprinderile din UE sa fie in masura sa aiba acces la aceasta piata in afara UE la fel de companii din afara UE sunt in masura sa beneficieze de piata noastra. Ceea ce facem astazi va deschide usile pentru afacerile noastre si a le permite sa concureze pe picior de egalitate. “

Noul instrument ar permite Comisiei sa initieze anchete publice in cazurile de presupusa discriminare a companiilor din UE pe pietele de achizitii. In cazul in care o astfel de investigatie ar gasi restrictii discriminatorii vis-à-vis de bunuri din UE, servicii si / sau furnizori, Comisia va invita tara in cauza sa se consulte cu privire la deschiderea pietei sale de achizitii publice. Aceste consultari pot avea loc, de asemenea, sub forma de negocieri privind un acord international. In ultima instanta, Comisia ar putea, dupa consultarea cu statele membre ale UE, se aplica noul instrument. Acest lucru inseamna ca ofertele constand in bunuri si servicii din tara in cauza ar fi, in comparatie cu alte oferte, considerate ca oferind un pret mai mare decat cel pe care le-au prezentat, astfel oferind bunurilor si serviciilor tarilor europene si “non-tinta” avantaj competitiv. Pentru a evita aplicarea acestui instrument, tarile terte trebuie doar sa inceteze astfel de practici discriminatorii.

Angajamentele existente ale UE – inclusiv in Acordul OMC privind achizitiile publice (AAP) si acordurile comerciale bilaterale – raman neafectate de aceasta initiativa. Pietele UE de achizitii publice sunt deschise pentru furnizorii straini si din ce in ce transparent: Tenders Electronic Daily (TED) baza de date a Comisiei care acopera oportunitati de achizitii publice in UE este acum, de asemenea, echipata cu un instrument gratuit de traducere, indepartand constrangerile de limba.

De asemenea, Comisia negociaza in prezent deschideri de piata cu unele dintre principalii parteneri comerciali ai UE, in contextul acordurilor de liber schimb sau in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului si se asteapta ca aceste negocieri sa conduca la deschideri de piata de fond, ceea ce face utilizarea viitoare a noului instrument vis-a-vis de aceste tari de prisos.

In plus, propunerea contine alte elemente pentru a se asigura proportionalitatea in realizarea obiectivelor sale, garantand ca acesta nu poate fi folosit ca un instrument pentru a proteja sau inchide pietele de achizitii publice din UE. Astfel:

–  in scopul de a evita un impact negativ asupra dezvoltarii, instrumentul propus nu se va aplica furnizorilor vis-à-vis de tarile dezvoltate mai putin dezvoltate sau vulnerabile, in curs de dezvoltare;
– nu se va aplica ofertelor facute de intreprinderile mici si mijlocii din UE, astfel incat sa faciliteze participarea acestora pe piata UE in domeniul achizitiilor;
– cererea va fi limitata la contractele peste un anumit prag;
– domeniul de aplicare al posibilei actiuni va fi directionat la ceea ce este considerat necesar: cererea poate fi limitata la anumiti furnizori din tara terta in cauza, precum si punerea sa in aplicare a unui grup select de autoritatile contractante in fiecare stat membru al UE.

Baza

Intreprinderile din UE sunt de multe ori obiectul unei discriminari atunci cand vanzarea produselor si serviciilor lor la institutiile publice din alte tari. Aceste restrictii afecteaza sectoare competitive ale UE, cum ar fi constructii, transport public, dispozitivele medicale, generarea de energie electrica si produse farmaceutice. Doar un sfert din piata anuala de achizitii din lume este deschisa concurentei internationale.

Strategii comerciale 2015 Comisia subliniaza necesitatea unei politici eficiente, care abordeaza noile realitati economice si puncte la necesitatea de a asigura conditii de concurenta echitabile in accesul pe piata, de asemenea, pentru achizitii. Strategia solicita, de asemenea pentru mai multe eforturi pentru a combate practicile corupte. Coruptia este o problema la nivel mondial si in special relevanta in cazul achizitiilor publice.

Eforturile UE de a depasi barierele comerciale existente sunt duble. Pe de o parte, UE include capitole privind achizitiile cuprinzatoare in acordurile de liber schimb pe care le incheie bilateral cu partenerii sai. De asemenea, se negociaza cu tarile care doresc sa adere la Acordul privind achizitiile publice al OMC (AAP) – de exemplu China si Australia – vizeaza aducerea mai multe tari in cadrul Acordului si sa-l aplice in cele din urma tuturor membrilor OMC.

Comisia, in luna martie a anului 2012, a facut prima sa propunere pentru crea stimulente pentru partenerii comerciali ai UE de a opta pentru o mai mare deschidere in domeniul achizitiilor publice. Propunerea de astazi aduce imbunatatiri initiativa initiala a Comisiei, permitand UE sa ia masuri proportionale si mai bine orientate – furnizarea de parghie in cadrul negocierilor, fara a inchide pietele UE sau fara a adauga o povara excesiva  autoritatilor contractante.

Pueti descarca propunerea aici:  Propunerea pentru un Instrument International de Achizitii.

Sursa: http://ec.europa.eu

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !